Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie interieurbouwer

  • goedkeuringsdatum
    13 september 2013
  • publicatiedatum
    B.S.31/10/2013
  • datum laatste wijziging
    31/10/2013

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 15 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 september 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van interieurbouwer, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in bijlage, die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoeg voor het onderwijs, en de Vlaamse minister bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van interieurbouwer (m/v) (BK0041) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Interieurbouwer (m/v)

b. Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen; het instellen, omstellen, bewerken, vergaren en afmonteren (monteren van het beslag ) van onderdelen voor interieurelementen; het bevestigen en aansluiten van interieurelementen aan elkaar of aan de ruwbouw; het integreren van sanitaire en elektrische toestellen en afwerken van interieuronderdelen teneinde interieur- of projectmeubilair voor keukens, badkamers, winkels, horecazaken, kantoorruimten,... aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 00252)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 00253)

- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet-gevaarlijke producten en afvalstoffen

- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB: de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen)

- Herkent asbesthoudende producten en reageert passend

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en CBM's (collectieve beschermingsmiddelen))

- Ziet erop toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00254)

- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde

- Richt de werkplaats (ergonomisch) in

- Beperkt stofemissie

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Ziet erop toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

Werkt op hoogte (co 00255)

- Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Bouwt goederenliften op en zekert die, bedient de goederenlift

- Installeert een geschikte randbeveiliging

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co 00256)

- Gebruikt water voor taken & schoonmaak efficiënt

- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt

- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor (co 00257)

- Neemt kennis van de eigen werkopdracht

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, ...)

- Neemt de planning door

- Meet op (hoogte, breedte, diepte, ...)

- Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet-, en materiaalstaat op

- Stelt een zaagplan op

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen

- Bepaalt een optimale werkvolgorde

- Meldt problemen aan de leidinggevende/verantwoordelijke

- Beheert de administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, ... ) (co 00258)

- Houdt de voorraad op peil

- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, vochtigheid, ...)

- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht

- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens

- Houdt rekening met de interne codering

- Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen

- Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen

Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, ...) (co 00259)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Kant recht en/of kort ruw hout af

- Bepaalt visueel hoe houtelementen optimaal uit bool of gevierschaald hout gehaald kunnen worden (zaagwijze, vezelrichting, tekening, gebreken van het hout, ...)

- Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, ...)

- Tekent uit te zagen onderdelen uit op hout of plaatmateriaal

- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan

- Gebruikt zaagmachines

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Schrijft onderdelen volgens een eenvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af

- Gebruikt aftekengereedschap

Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings) machines (co 00260)

- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, ...)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Selecteert (snij)gereedschappen in functie van de uit te voeren bewerking

- Stelt verspaningssets samen

- Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, ...)

- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan

- (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine of installatie en stelt ze af

- Bergt (snij)gereedschappen veilig op

- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Stelt (houtbewerkings)machines in en om (co 00261)

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

- Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in

- Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in

- Roept een CNC-programma op

- Voert eenvoudige aanpassingen uit in een CNC-programma

- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in

- Maakt een proefstuk

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines (co 00262)

- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na

- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen

- Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud van de (houtbewerkings)machine op

- Evalueert veiligheidsrisico's en neemt gepaste maatregelen

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

- Legt de werkzaamheden stil indien nodig

Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (co 00263)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Bepaalt de te gebruiken machines

- Controleert de beveiliging voor het opstarten

- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken

- Schaaft tot ontruwde vlakken

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Brengt (gebogen) profileringen aan

- Maakt verbindingen

- Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op

- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Gebruikt (NC) (houtbewerkings)machines

- Gebruikt (C)NC bewerkingscentra

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Vergaart onderdelen (verlijmen, samenvoegen, opspannen, nagelen, nieten, schroeven, demontabel assembleren, ...) (co 00264)

- Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden

- Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen

- Verlijmt verbindingsgedeelten

- Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen

- Past manuele en machinale opspantechnieken toe

- Gebruikt persmachines

- Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, ...)

- Verwijdert lijmresten

- Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering

- Stapelt en merkt voor de volgende productiefase

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Gebruikt opspangereedschap

Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines (co 00265)

- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op

- Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit

- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke

- Registreert basisonderhoud

Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op de werf, ...) (co 00266)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Verpakt en beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)

- Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (maximaal gewicht, aantal,...)

- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico's (het zekeren van ladingen, ...)

- Transporteert op de werf of plaats van bestemming

- Gebruikt (interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Organiseert tussentijdse opslag op de werf, rekening houdend met de werfomstandigheden

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Brengt bekleding/kanten aan op plaatmateriaal (fineer, hpl, melamine, ...) (co 00267)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Controleert de kwaliteit van bekledingsmateriaal

- Verlijmt bekleding op plaatmateriaal

- Brengt kantafwerking aan op plaatmateriaal

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt kantenlijmmachines

- Gebruikt (HF)persen

Behandelt oppervlakken van interieurelementen (schuren, beschermen, afwerken, ...) (co 00268)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor

- Bereidt diverse ondergronden voor (schuren, ontvetten, ...)

- Brengt manueel en/of machinaal grond-, tussen- en afwerklagen aan

- Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakken

- Voert kleine herstellingen en retouches uit

- Brengt interne codering aan (etiketten, labels, ...)

- Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op

- Gebruikt schuur-/borstelmachines

- Gebruikt afwerkingsgereedschappen en apparatuur

Monteert en regelt beslag aan interieurelementen af (scharnieren, lades, ...) (co 00269)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Voorziet uitsparingen voor beslag, sluit- en schuifmechanismen

- Stelt beslag, sluit- en schuifmechanismen samen

- Bevestigt beslag, sluit- en schuifmechanismen

- Regelt beslag, sluit- en schuifmechanismen af

- Gebruikt elektrische en pneumatisch handgereedschap

Stelt de situatie op de werf afhankelijk van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor (co 00270)

- Neemt kennis van de eigen werkopdracht

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, ...) in functie van de eigen werkzaamheden

- Neemt de planning door

- Beoordeelt de werf/ruwbouw, controleert de vloeren, muren,... in functie van de eigen werkzaamheden

- Verzekert zich van de fysische en hygrothermische omgevingscondities en de geschiktheid van het gebouw voor het plaatsen van de onderdelen

- Traceert en controleert de nutsvoorzieningen

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Signaleert grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of de omgeving aan de leidinggevende/verantwoordelijke

- Bepaalt een optimale werkvolgorde

- Verwijdert losse en vaste elementen

- Brengt signalisatie aan

Plaatst interieurelementen (co 00271)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Voert kleine aanpassingen uit aan de omgeving (nutsvoorzieningen, openingen, dampafvoer, ...)

- Bevestigt interieurelementen aan de ruwbouw en aan elkaar

- Maakt sluitstukken tussen interieurelementen en de ruwbouw

- Voorziet uitsparingen voor te integreren onderdelen (gootsteen, stopcontact, verluchtingsrooster, spots, ... )

- Voorkomt koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm

- Controleert de kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt controle- en meetgereedschap

- Meldt problemen aan de leidinggevende/verantwoordelijke

- Gebruikt hijstoestellen

Werkt interieurinrichingen af (co 00272)

- Integreert andere materialen aan het interieur (glas, elektrische toestellen, sanitair, ...)

- Regelt beslag, sluit- en schuifmechanismen

- Kit, indien nodig, af

- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van sanitair

- Basiskennis van residentiële elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico's, veiligheidsvoorzieningen)

- Basiskennis van algemene principes EPB (de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen )

- Basiskennis van mechanica (in functie van beslag)

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van beschermings-, onderhouds- en afwerkingsproducten voor interieurelementen

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van CNC (computerised numeric control )-sturing

- Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten

- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van het productieproces van interieurelementen

- Kennis van informatiebronnen

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen

- Kennis van hout en plaatmaterialen

- Kennis van materialen en gereedschappen

- Kennis van beslag, sluit- en schuifmechanismen voor interieurelementen

- Kennis van het 32 mm systeem (een algemene standaard binnen de meubel- en interieurbouw )

- Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van randapparatuur

- Kennis van afschrijfmethodes

- Kennis van snijgereedschappen

- Kennis van (CNC: computerised numeric control) (houtbewerkings)machines

- Kennis van verspaningstechnologie en -technieken

- Kennis van bewerkingsmethodes

- Kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor interieurelementen

- Kennis van opspansystemen

- Kennis van de lijmsoorten

- Kennis van montagetechnieken

- Kennis van afwerkingstechnieken voor interieurelementen

- Kennis van (interne) transportmiddelen

- Kennis van verpakkingstechnieken

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

- Kennis van bevestigingsmiddelen voor interieurelementen

- Kennis van plaatsingmethodes voor interieurelementen

- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen

- Kennis van elementaire wiskunde

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van etikettering en productidentificatie

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en plannen en die gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden

- Het kunnen identificeren van verschillende houtsoorten en plaatmaterialen

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit onder andere werktekeningen en plannen

- Het kunnen berekenen van toerentallen

- Het kunnen berekenen van afmetingen voor het bewerken van hout en plaatmateriaal

- Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop

- Het manueel of computergestuurd kunnen instellen van (houtbewerkings-)machines

- Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de (houtbewerkings-)machines om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren

- Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud

- Het kunnen controleren van de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden

- Het kunnen uitvoeren van kleine aanpassingen aan de omgeving (nutsvoorzieningen, openingen, ...)

- Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

Probleemoplossende vaardigheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek, rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen oplossen van eenvoudige problemen aan de omgeving of het product bij de plaatsing

- Het kunnen bijstellen van de (houtbewerkings)machines bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken

- Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden

- Het kunnen bijsturen van de eigen werkzaamheden om koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm te vermijden

- Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures

Motorische vaardigheden

- Het op hoogte kunnen werken

- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen in- en omstellen van (houtbewerkings-)machines

- Het kunnen bedienen van de (houtbewerkings-)machines

- Het kunnen aanbrengen van lijmen, beslag, ... volgens voorschriften van de fabrikant

- Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport

- Het kunnen gebruiken van meet- en controletoestellen

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen plaatsen en afwerken van interieurelementen volgens de werkopdracht

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde gebouwen of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) binnen ondernemingen en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De hout- en bouwsector kennen veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,... .

- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg gebruiken en onderhouden

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften

- Zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met (houtbewerkings-)machines, gereedschappen en materialen

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in :

- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het opmeten, een hout-, meet- en materiaalstaat opstellen, een zaagplan opmaken en het bepalen van de werkvolgorde

- het uitvoeren van de werkzaamheden, voorbereiden, bewerken, vergaren, (af)monteren, afwerken, plaatsen en controleren

- datgene wat binnen de opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig

- Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen

- Doet een beroep op :

- de leidinggevende voor de werkopdracht, de (productie)gegevens, de planning, het melden van problemen/storingen en bijkomende instructies

- de (onderhouds)technieker en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken

- Het veilig en ordelijk organiseren van de werkplek

- Het veilig uitvoeren van werken op hoogte

- Het voorbereiden en plannen van de eigen werkzaamheden voor de productie

- Het controleren van de voorraad grondstoffen en materialen in functie van de werkopdracht

- Het voorbereiden van de grondstoffen op de werkopdracht

- Het selecteren, controleren (snij)gereedschappen en monteren op de (houtbewerkings-) machines

- Het om- en instellen van de (houtbewerkings-)machines

- Het controleren van de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings-) machines

- Het bewerken van onderdelen met (houtbewerkings-)machines

- Het vergaren van onderdelen

- Het uitvoeren van preventief basisonderhoud van de (houtbewerkings-) machines

- Het transporteren van grondstoffen, constructieonderdelen en materialen

- Het aanbrengen van bekleding/kanten op plaatmateriaal

- Het behandelen van oppervlakken van interieurelementen

- Het monteren en afregelen van beslag aan interieurelementen

- Het vaststellen van de situatie op de werf in functie van de eigen werkzaamheden en de plaatsing voorbereiden

- Het plaatsen van de interieurelementen

- Het afwerken van interieurinrichtingen

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen verplichte attesten, maar voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte,...