OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    25 oktober 2013
  • publicatiedatum
    B.S.29/11/2013
  • datum laatste wijziging
    01/10/2014

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 4-4-2014 - B.S. 10-6-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen, artikel 53/1, ingevoegd bij het decreet van 1 juli 2011 en gewijzigd bij de decreten van 13 juli 2012, 21 december 2012, 12 juli 2013 en 19 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 oktober 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De lijst, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, legt de bachelor- en masteropleidingen vast van het academiejaar 2013-2014, die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid, zoals vastgelegd in artikel 27 tot en met 51 van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens :

1° graad en kwalificatie van de opleiding;

2° afstudeerrichtingen binnen de opleidingen;

3° vestiging waar de opleiding c.q. afstudeerrichting aangeboden wordt.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen, wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2013-2014.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 29-11-2013.