Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.06/02/2014
  • datum laatste wijziging
    06/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering (m/v) (BK0084) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering (m/v)

b. Definitie

Het uitvoeren van meerdere productiehandelingen en inzetbaar zijn op alle werkposten bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling met behulp van alle mogelijke industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit van de productie te garanderen.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (Id 23274)

- Leest de productieorder en/of technische fiche

- Leest codes en symbolen

- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten

- Beoordeelt de netheid van de werkpost

Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (Id 15927)

- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur

- Controleert de werking van de machine/apparatuur

- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 16526)

Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 23590)

- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Controleert de eigen bewerkingen

Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, ...) (Id 25922)

- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken, ...)

- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (Id 18027)

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Vervangt onderdelen

Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (beroepscompetentieprofiel) (co 00536)

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Neemt een goede ergonomische houding aan

- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Maakt de machine startklaar (Id 15927)

- Bedraadt de machine

- Stelt de draadspanning af

- Meet het aantal steken per cm

- Controleert de draadafsnijder

- Controleert de aanwezigheid van een spoel op de machine

- Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering klaar voor verwerking (Id 16526)

- Herkent de geknipte onderdelen in stof

- Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche

Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering (Id 23590)

- Stikt in enkelvoudige en in gecombineerde bewerkingen

- Voert occasionele tussenstrijk uit

- Bedient alle industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

- Bedient stikautomaten

- Voert kleine herstellingen uit

- Controleert de vorige bewerkingen

Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering af (Id 24749)

- Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen aan

- Knipt draadjes af

Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering (Id 17835)

- Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten

Onderhoudt de machine (Id 18027)

- Vervangt naalden en spoelen

- Herstelt de draadspanning en draadbreuken

- Herstelt de druk van de persvoet

- Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

- Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine

Uitvoeren van bijkomende bewerkingen (Beroepscompetentieprofiel) (co 00537)

- Occasioneel manueel uitsnijden van onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering

Is multifunctioneel inzetbaar (Toevoeging door arbeidsmarktsector) (co 00538)

- Voert meerdere productiehandelingen uit in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Is inzetbaar op alle werkposten in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Bedient alle mogelijke industriële machines in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Houdt rekening met de productievereisten bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling

Garandeert de continuïteit van de werking van alle werkposten in een productieopstelling (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 00539)

- Treedt waar nodig op in het productieproces om de continuïteit van het productieproces te verzekeren.

- Houdt rekening met de bepalingen uit de productieorder(s) en/of productfiche(s)

- Merkt veiligheidsrisico's binnen de eigen werkomgeving op en meldt deze aan de productieverantwoordelijke

- Bewaakt de voortgang van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling

- Registreert en rapporteert het verloop van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling aan de productieverantwoordelijke

- Wisselt op een efficiënte manier informatie uit met medewerkers

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

Generiek

- Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- Basiskennis van kwaliteitsnormen

- Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden

- Basiskennis van werkpostorganisatie

- Basiskennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Kennis van productietechnieken kleding en confectie

- Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

- Kennis van het productieproces

Specifiek

- Basiskennis van onderhoud van de stikmachine

- Basiskennis van kenmerken van garen

- Kennis van machinale stiktechnieken

- Kennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen

- Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

- Kennis van stik- en snijgereedschap

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen lezen van de productieorder en/of technische fiche

- Het kunnen lezen van codes en symbolen

- Het kunnen beoordelen van de te verwerken/bewerken onderdelen en hulpgoederen

- Het kunnen manueel of computergestuurd instellen van parameters

- Het kunnen naleven van de veiligheidsnormen bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

- Het kunnen gebruiken van meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken, ...)

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal

- Het zich kunnen houden aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Het kunnen beoordelen van de netheid van de werkpost

- Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur

- Het kunnen vervangen van onderdelen

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen controleren van eigen bewerkingen

- Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

Specifiek

- Het kunnen regelen van de persvoetdruk

- Het kunnen controleren van een goede werking van het snijgereedschap

- Het kunnen occasioneel manueel uitsnijden van onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Het kunnen controleren van de draadafsnijder

- Het kunnen kiezen van een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

- Het kunnen herkennen van de geknipte onderdelen in stof

- Het kunnen positioneren van de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche

- Het kunnen controleren van de vorige bewerkingen

- Het kunnen controleren van het gestikte model op kwaliteit en maten

- Het kunnen afstellen van de draadspanning

- Het kunnen herstellen van de draadspanning en draadbreuken

- Het op regelmatige basis kunnen controleren het oliepeil van de machine

- Het kunnen meten van het aantal steken per cm

- Het kunnen herstellen van de druk van de persvoet

- Het kunnen uitvoeren van meerdere productiehandelingen in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Het kunnen inzetbaar zijn op alle werkposten in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Het kunnen bedienen van alle mogelijke industriële machines in een productieopstelling bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering

- Het kunnen rekening houden met de productievereisten bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling

- Het kunnen optreden in het productieproces waar nodig om de continuïteit van het productieproces te verzekeren.

- Het kunnen rekening houden met de bepalingen uit de productieorder(s) en/of productfiche(s)

- Het kunnen opmerken van veiligheidsrisico's binnen de eigen werkomgeving op en deze melden aan de productieverantwoordelijke

- Het kunnen bewaken van de voortgang van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling

- Het kunnen registreren en rapporteren van het verloop van de werking van de werkposten in de eigen productieopstelling aan de productieverantwoordelijke

- Het kunnen op een efficiënte manier uitwisselen van informatie met medewerkers

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine

- Het kunnen voorkomen van productieonderbrekingen en opstoppingen

- Het kunnen ondersteunen van medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek

- Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen

- Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

Specifiek

- Het kunnen stikken in alle bewerkingen

- Het kunnen uitvoeren van alle herstellingen

- Het kunnen bedienen van een handsnijmachine

- Het kunnen bedraden van de machine

- Het kunnen uitvoeren van een occasionele tussenstrijk

- Het kunnen bedienen alle industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

- Het kunnen bedienen van stikautomaten

- Het kunnen verwijderen van stofrestjes onder de naaldplaat

- Het kunnen aanzetten van ringen, haken, gespen, knopen en drukknopen

- Het kunnen afknippen van draadjes

- Het kunnen vervangen van naalden en spoelen

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van een spoel op de machine

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Dit beroep wordt eerder in een zeer afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend (meerdere productiehandelingen, meerdere werkposten, meerdere industriële machines)

- De werkcontext is in zeker mate gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

- Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden

- De operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructies

- De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

2.2.4. Autonomie

De operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering - is zelfstandig in het garanderen van de continuïteit van het werkproces door o.a. het uitvoeren van taken binnen meerdere werkposten, het oplossen van eenvoudige machinestoringen (probeert problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op te lossen), kwaliteitscontroles uit te voeren in de eigen productieomgeving en merkt veiligheidsrisico's op en meldt deze aan de productieverantwoordelijke - is gebonden aan de technische fiche, zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende meldt aan de leidinggevende het finaliseren van de productieorder

2.2.5. Verantwoordelijkheid

De operator productielijn kleding, confectie en meubelstoffering is verantwoordelijk voor een correcte, nauwkeurige en tijdige uitvoering van het werk en dit volgens de mondelinge en schriftelijke instructies. De operator dient de stukken die hij/zij krijgt na te kijken op de uitvoeringskwaliteit. Indien hij/zij onregelmatigheden vaststelt, probeert de operator deze zelf te herstellen/oplossen en een voorstel te formuleren om deze te voorkomen in overleg met de leidinggevende. De operator is verantwoordelijk voor :

- een werkpost voorzien van te assembleren artikelen van kleding, confectie en meubelstoffering gereedschap en hulpgoederen

- gemonteerd gereedschap en een ingestelde machine of een geselecteerd programma

- geplaatste stukken volgens de markeringen voor assemblage van het artikel

- aaneengezette stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering volgens de technische beschrijvingen

- afgewerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering volgens de technische beschrijvingen

- de registratie van de gegevens van de activiteiten

- de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen

- een continue productieproces (controleren van de voortgang van het werk, ingrijpen bij veiligheidsrisico's, ...)

- het ondersteunen van medewerkers productielijn kleding, confectie en meubelstoffering bij de start op de werkvloer

- het garanderen van de continuïteit van het productieproces

2.3. Vereiste attesten

Er zijn geen attesten vereist.