Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie hulpkelner

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.07/02/2014
  • datum laatste wijziging
    07/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van hulpkelner, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van hulpkelner (m/v) (BK0076) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Hulpkelner (m/v)

b. Definitie

Helpt de kelner bij het opdienen van gerechten en dranken (opmaken van de tafels, onthalen van de gasten, afruimen), volgens de kwaliteitsvereisten en de regels van voedselveiligheid en hygiëne, teneinde de gast optimaal te bedienen.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

Stelt de zaal en de office op en maakt tafels klaar voor de dienst (Id 6214-c)

- Organiseert de eigen werkzaamheden

- Leest het zaalplan

- Schikt tafels en stoelen

- Staat in voor de mise-en-place van de zaal: mastiek (schoonmaken) van zaalmateriaal of meubilair

- Dekt de tafels: legt linnen, plooit servetten, plaatst bestek en vaatwerk, decoreert tafels en de zaal (indien van toepassing)

- Staat in voor de mise-en-place van het dienstmateriaal (brood, boter, warmhoudplaatjes, ...)

- Staat in voor de mise-en-place van het buffet

- Vult de koelkast aan (indien van toepassing)

- Staat in voor de mise-en-place van aperitieven, nagerechten, koffie en toebehoren

- Heeft aandacht voor de juiste atmosfeer (verlichting, geluid, temperatuur)

- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe

Maakt het terras klaar voor de dienst (indien van toepassing) (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 00452)

- Reinigt tafels, stoelen en ander terrasmeubilair

- Reinigt de terrasvloer

- Reinigt de asbakken en de vuilnisbakken

- Staat in voor de mise-en-place van het terras (asbakken, kaarten, voorraad bestek en servetten, vuilniszakken, ...)

- Schikt tafels en stoelen en zorgt voor de algehele netheid van het terras (opruimen van bloembakken, speelgoed, papiertjes, peuken, ...)

- Reageert gepast op wisselende weersomstandigheden (regen, zon, ...)

- Staat in voor het opruimen en beveiligen van het terras na de dienst

Verwelkomt de gast (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 00453)

- Begroet de gast(en)

- Neemt de jassen aan en brengt ze naar de vestiaire (indien van toepassing)

- Verwittigt de zaalverantwoordelijke

Bereidt eenvoudige warme en koude dranken (Id 23856-c)

- Gebruikt barmateriaal (koffiemachine, tapkraan, ...)

- Doet de mise-en-place voor aperitieven, koffie en toebehoren (aperitiefhapjes, koekjes, ...)

- Tapt/schenkt de voorgeschreven hoeveelheid drank in een glas volgens de richtlijnen

- Vult dranken aan - Bereidt eenvoudige warme dranken (koffie, thee, ....)

Dient gerechten en/of dranken op in de zaal (Id 20722-c, Id 20890-c, Id 20891-c, Id 20888-c, Id 20889-c, Id 20892-c)

- Leest en voert de bestelling uit

- Zet de dranken klaar of geeft de bestelling door

- Past het bestek aan volgens het gerecht en de menukeuze van de gast

- Haalt dranken en maaltijden op

- Serveert dranken volgens de richtlijnen van het huis

- Brengt de gerechten naar de tafel

- Bedient de gasten volgens de richtlijnen van het huis en de etiquette (op de Engelse manier, op een bord, op de Franse manier, op de Russische manier, onder een stolp)

- Past de richtlijnen van de etiquette toe

- Wenst de gasten smakelijk eten en vraagt of alles naar wens is

- Hanteert de juiste kracht en snelheid bij bedienen van de gast en het afruimen van de tafel

- Beweegt zich in een beperkte ruimte zonder de gast(en) of collega's te hinderen

- Serveert, indien nodig, gerechten na met dienstbestek

- Ruimt de tafel af

- Doet de mise-en-place van de tafel voor de volgende gast(en)

- Houdt de gast(en) tijdens de maaltijd in de gaten, reageert alert op hun signalen

- Registreert eventueel een extra bestelling van de gast(en)

- Houdt de glazen van de gast(en) in de gaten en schenkt bij indien nodig

- Gaat op een gepaste wijze om met vragen, problemen en klachten van de gast(en)

- Heeft aandacht voor de eigen veiligheid bij het hanteren van warme of koude borden/dienschalen/ machines/materiaal

Bereidt de betaling van de consumptie voor (Id 16736-c)

- Voorziet voldoende wisselgeld in de kassa

- Maakt de rekening voor de gast(en)

- Neemt afscheid bij vertrek

Ruimt de tafels af en maakt het restaurant schoon na de dienst (Id 2754-c)

- Zet de zaal op orde

- Ruimt de tafels af

- Brengt borden en gebruikte benodigdheden naar de spoelkeuken voor de afwas

- Verwijdert etens- en drankresten (indien van toepassing)

- Doet de mise-en-place voor de volgende dienst

- Rangschikt en bergt het bedieningsmaterieel op

- Zorgt voor orde en netheid in de zaal (buiten de grondige schoonmaakbeurt)

- Verwijdert de volle vuilniszakken en plaatst nieuwe

- Verzamelt en rangschikt leeggoed

- Maakt werkinstrumenten en meubilair schoon

- Reinigt volgens het reinigingsplan (afwassen van tafels, stofzuigen, ...)

- Waakt over de netheid en de hygiëne van de publieke ruimtes

- Neemt deel aan de voorbereiding en uitvoering van festiviteiten, banketten en buffetten

- Meldt technische defecten (vb. frigo's, koffieapparaat, ...)

Reinigt glazen en couverts (met stoom, met azijn, ...) en bergt het vaatwerk op (Id 20783)

- Verzamelt en sorteert het af te wassen materiaal

- Brengt borden en gebruikte benodigdheden naar de spoelkeuken voor de afwas

- Wast de glazen manueel af of bedient de afwasmachine

- Bergt gewassen materiaal op de daarvoor voorziene plaats op

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van dranken

- Basiskennis van ingrediënten en voedingsproducten

- Basiskennis van versheid van producten en controle door zien, ruiken, voelen en smaken

- Basiskennis van de samenstelling van gerechten

- Basiskennis van de samenstelling van dranken

- Basiskennis van de bereidingswijzen en -tijden van dranken

- Basiskennis van de bereidingswijze en -tijden van gerechten

- Basiskennis van mondeling taalgebruik van een andere taal (Frans, Engels, Duits, ....). De hulpkelner kan de gast begrijpen en met eenvoudige zinnen, met inbegrip van kennis van basisvakterminologie

- Basiskennis van technieken voor bediening (Engelse, Franse, Russische wijze, op een bord, ....)

- Basiskennis van manuele en elektronische bestelsystemen/kassasystemen

- Basiskennis van verkooptechnieken

- Kennis van technieken om dienborden/borden te dragen

- Kennis van technieken om schotels op te dienen

- Kennis van keuken-, zaalmateriaal en machines

- Kennis van voedselveiligheid en hygiëne

- Kennis van persoonlijke hygiëne

- Kennis van werkorganisatie

- Kennis van klantvriendelijkheid en etiquette

- Kennis van tafelschikking en technieken om tafels op te maken

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van mondelinge communicatietechnieken (om een vlotte bediening van de gasten te verzekeren)

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen van het zaalplan

- Het kunnen bepalen van de werkvolgorde

- Het kunnen uitvoeren van de mise-en-place van de zaal, het meubilair, het zaal- en dienstmateriaal

- Het kunnen uitvoeren van de mise-en-place van de aperitieven, nagerechten, warme en koude dranken, toebehoren

- Het kunnen gepast reageren op de vragen van de gasten

- Het kunnen lezen en begrijpen van de bestellingen en deze uitvoeren in functie van de dienst

- Het kunnen bedienen van de gasten

- Het kunnen aanpassen van het bestek volgens de menukeuze van de gast(en)

- Het gepast kunnen reageren op signalen van de gasten

- Het kunnen waken over de orde, netheid en hygiëne van de publieke ruimten

- Het kunnen toepassen van regels met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne

- Het kunnen gebruiken van keuken-, zaalmateriaal en machines

- Het kunnen deelnemen aan de voorbereidingen voor festiviteiten, banketten en buffetten

- Het kunnen tappen/schenken van de voorgeschreven drank volgens de richtlijnen

- Het kunnen reinigen volgens het reinigingsplan

- Het kunnen melden van technische defecten bij de verantwoordelijke

- Het vlot en correct kunnen communiceren met de gasten en de collega's in functie van de dienst

- Het kunnen opnemen van de bestellingen Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen inschatten welke problemen aan de verantwoordelijke moeten gemeld worden

- Het kunnen bepalen op welk tijdstip de verantwoordelijke bij een probleem/vraag moet betrokken worden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen uitvoeren van de volledige mise-en-place van de zaal, het meubilair, het zaal- en dienstmateriaal

- Het kunnen uitvoeren van de volledige mise-en-place van het buffet, de aperitieven, nagerechten en toebehoren, ....

- Het kunnen bewaken van de orde en de netheid van de zaal en het terras (indien van toepassing)

- Het kunnen aanvullen van de frigo's

- Het kunnen gebruiken van het barmateriaal (o.a. voor de bereiding van warme dranken, ...)

- Het kunnen tappen/schenken van de hoeveelheid drank volgens de richtlijnen

- Het kunnen ophalen van dranken en maaltijden aan de bar of in de keuken

- Het kunnen gebruiken van warmhoudtoestellen en machines volgens de richtlijnen

- Het kunnen inzetten van borden en schotels volgens de richtlijnen van de etiquette

- Het kunnen bewegen in een beperkte ruimte, met respect voor een doorgedreven werktempo

- Het alert zijn voor de noden en de signalen van de gast(en)

- Het permanent aandachtig zijn voor de wijn- en waterglazen van de gast(en) en het bijschenken indien gewenst

- Het kunnen uitoefenen van de juiste kracht en snelheid bij inzetten en afruimen van de tafels

- Het kunnen schoonmaken, schikken en bergen van het bedieningsmaterieel en de werkinstrumenten

- Het kunnen verwijderen van de vuilniszakken

- Het kunnen verzamelen en rangschikken van het leeggoed

- Het kunnen brengen van borden en dienstmateriaal naar de spoelkeuken

- Het kunnen verwijderen van etens- en drankresten

- Het manueel kunnen afwassen en/of het bedienen van de vaatwasmachine

- Het ergonomisch kunnen handelen bij het voortdurend rechtstaand uitvoeren van de taken

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in restaurants, dancings, bars, hotels of feestzalen

- Het houdt functioneren in wisselende omgevingen in: restaurants, banketzalen, roomservice, buitenterras, mobiele restauratie (cruiseschip, trein, ...). Dit kan variëren van bedrijf tot bedrijf of binnen het bedrijf zelf

- Het functioneren in een hiërarchisch team is vereist

- Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele uren: overdag, 's nachts, tijdens weekdagen, in het weekend en/of tijdens feestdagen, via onderbroken dienst (service-coupé) en met variabele roosters

- Het dragen van bedrijfskledij is meestal verplicht

- Het uitvoeren van de instructies en handelingen met respect voor het tijdsschema is belangrijk

- De uitoefening van het beroep vereist een flexibele houding bij wisselende factoren: plotselinge ziekte van collega', piekmomenten m.b.t. het aantal gasten, problemen met gasten, ...

- De beroepsuitoefening staat in functie van het naleven van bedrijfsprocedures

- De beroepsbeoefenaar komt in contact met verschillende voedingsproducten, dranken en materialen

Handelingscontext

- De hulpkelner wordt tijdens zijn beroepsuitoefening geconfronteerd met een diversiteit aan werkzaamheden: het toegewezen deel van de zaal in het oog houden, informatie en adviezen geven, technische handelingen bij het verlenen van gastvrijheid, ...

- De beroepsuitoefening vraagt een bijzondere aandacht voor het gelijktijdig interpreteren en opmerken van de inhoud van glazen, signalen van de gasten, signalen van de bar, signalen vanuit de keuken en de algemene situatie in de zaal

- Uiterste precisie en oplettendheid bij het uitvoeren van de beroepsactiviteiten zijn noodzakelijk

- De beroepsbeoefenaar moet dienst- en tijdschema's naleven

- Het beroep vereist het toepassen van principes van klantvriendelijkheid, etiquette, persoonlijk voorkomen en hygiëne

- Permanente aandacht voor voedselveiligheid en hygiëne op de werkplek is nodig

- Het beroep houdt het hanteren van lasten en langdurig rechtstaan en rondlopen in

- De uitoefening van het beroep vraagt een respectvolle houding en een correcte, duidelijke en doelgerichte communicatie met de gasten, de collega's en de hiërarchische meerderen

- Het vertrouwelijk omgaan met informatie en gegevens van de gasten is vereist

- De hulpkelner moet alert zijn wanneer de gasten normafwijkend gedrag vertonen en gepast reageren

- Het beroep vereist het afstemmen van de dienstverlening op de wensen en noden van de gasten

- Het kunnen omgaan met moeilijke gasten en hun klachten/specifieke verwachtingen en vragen is noodzakelijk

- Permanente aandacht voor de kwaliteit van de dienstverlening is noodzakelijk

- Het economisch omgaan met voedingsproducten is noodzakelijk

- De beroepsbeoefenaar kan op piekmomenten goed en efficiënt functioneren

- De beroepsbeoefenaar moet alert zijn voor de eigen veiligheid bij het hanteren van warme en koude borden/dienstmateriaal/machines/materiaal

2.2.4 Autonomie

- Werkt onder de directe leiding en toezicht van de kelner

- Is zelfstandig in het uitvoeren van zijn eigen taken: de mise-en-place van de zaal, de bediening van de gast(en), het afruimen van de tafels, het opruimen en hygiënisch houden van de zaal

- Is gebonden aan de instructies van de verantwoordelijke, het respecteren van bedrijfsprocedures en -afspraken, regels met betrekking tot voedselveiligheid en hygiëne, veiligheidsvoorschriften, principes van klantvriendelijkheid, etiquette en persoonlijk voorkomen

- Doet beroep op de verantwoordelijke voor de afrekening met de gast, beantwoorden van vragen van de gast, het oplossen van problemen met de gast

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Klanttevredenheid

- Een vlotte, correcte, toegewijde en klantvriendelijke bediening

- Correcte uitvoering van de mise-en-place in de zaal

- De bediening, volgens de bedrijfseigen procedures

- Gerespecteerde normen

- Een vlotte werkvoortgang en correct uitgevoerde instructies

- Eigen veiligheid bij het hanteren van warme of koude borden/dienschalen/machines/materiaal

- Een ordelijke en nette eigen werkplek

- Persoonlijke hygiëne en verzorgd voorkomen

- De toepassing van de voedselveiligheids- en hygiëneregels

- De toepassing van de etiquette

- Nageleefde veiligheidsvoorschriften

- Efficiënte communicatie met leidinggevende en medewerkers

2.3 Vereiste attesten

Een medisch attest om te mogen werken in de voedingssector