Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ijzervlechter

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.07/02/2014
  • datum laatste wijziging
    07/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van ijzervlechter, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van ijzervlechter (m/v) (BK0079) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

IJzervlechter (m/v)

b. Definitie

De ijzervlechter verbindt stalen staven en netten teneinde wapeningen voor betonstructuren te construeren volgens plan en deze in de bekisting te plaatsen.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 00456)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor kwaliteit (co 00457)

- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00458)

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Werkt ergonomisch

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en CBM's (collectieve beschermingsmiddelen) volgens de specifieke voorschriften

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, ...), lawaai, brand en explosies

- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt energiestromen duurzaam

- Beperkt geluidshinder

Gebruikt machines en gereedschappen (co 00459)

- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen

- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00460)

- Ontvangt en begrijpt de opdracht

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde

Werkt op hoogte (co 00461)

- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels

- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname

- Herkent en signaleert gebreken van de steiger en de steigeronderdelen aan de bevoegde persoon

- Voert de gepaste verankeringen uit

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Bouwt goederenliften op en zekert die

- Bedient de goederenlift

- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

Houdt werkadministratie bij (co 00462)

- Houdt planning en werkdocumenten bij

Plant de werkzaamheden (co 00463)

- Leest en begrijpt plannen, werktekeningen of werkopgaveblad

- Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden

- Bepaalt de benodigde materialen, gereedschappen en machines in functie van de dagactiviteit

- Stemt de eigen werkzaamheden af op de activiteiten van anderen (het bouwteam)

- Onderhoudt contacten met klanten en collega's

Beheert het materiaal en het materieel (co 00464)

- Houdt voorraden bij en vult aan

- Bepaalt de toegangswegen voor de leveringen

- Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheden en kwaliteit

- Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats

- Richt de stockageplaats in en zorgt voor de bescherming van gestockeerde goederen

Slaat lasten aan (co 00465)

- Selecteert de gepaste hijshulpmiddelen

- Schat gewicht en zwaartepunt van de last in

- Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last

- Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines

Helpt mee aan het inrichten van de bouwplaats (co 00466)

- Zet de werken nauwkeurig uit (bouwlijnen), bakent ze af en bepaalt hoogtepeilen

- Brengt veiligheidssignalisatie aan

- Installeert werfafsluitingen en voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens

- Plaatst hekken en schermen tegen inbraak en stofhinder

- Werkt mee aan een voorlopige effening van het terrein

- Voorziet de plaatsing van de werfkeet (bureau, eet- en kleedruimte, sanitaire voorzieningen,...)

- Voorziet aansluiting van elektriciteit, water en verlichting

- Voorziet opslagmogelijkheden voor materiaal en gereedschappen

- Bewaart de orde en de netheid

- Voorziet plaats voor containers of verzamelplaatsen voor het selectief verzamelen van bouwafval

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Houdt de meetstaten bij (co 00467)

Bereidt de fundering `op staal' voor (co 00468)

- Bepaalt de afmeting van de bouwput

- Plaatst de aardingslus

Voert het ijzervlechtwerk uit (co 00469)

- Selecteert staven, staaldraden, stangen en netten

- Vlecht allerlei soorten wapening

- Verbindt het vlechtwerk (met uitgegloeide draad, haken, conische schroefdraad, persmoffen en lassen)

- Voegt geprefabriceerde wapeningen samen

- Plaatst de wapeningen in de bekisting

- Plaatst de gepaste afstandshouders t.o.v. de onder- en bovenwapening

Houdt rekening met isolatiewerken, lucht- en dampdichtingswerken (co 00470)

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van elektriciteit

- Basiskennis van de werforganisatie

- Basiskennis van bemalings- en drainagetechnieken

- Basiskennis van soorten en eigenschappen van isolatiematerialen, lucht- en dampschermen

- Basiskennis van de soorten bevestigingen en aansluiting van het luchtscherm

- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van specifieke risico's van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

- Kennis van specifieke risico's van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies

- Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken

- Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte

- Kennis van PBM's en CBM's

- Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger, de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, de toelaatbare belasting, de steigerklassen, de steigeronderdelen, de veilige (de)montage en ombouw van de steiger

- Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden (een stevige steun van de steiger op de ondergrond, de volledigheid van de montage, een stabiel verankerde structuur, een stevige werkvloer, een goed bepaalde belasting, conforme leuningen en een veilige toegang tot de werkvloer)

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer

- Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen

- Kennis van materialen, gereedschappen en machines

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten

- Kennis van elementaire wiskunde

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van de inrichting van de werkplek: signalisatie, afsluiting, orde en netheid

- Kennis van opslagtechnieken

- Kennis van onderhoudstechnieken van gereedschappen en materieel

- Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten

- Kennis van de keuringsvoorschriften van hijsmaterieel

- Kennis van de tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines

- Kennis van wapeningsplannen (plaats van stangen en kokers, tussenafstanden,...), buigstaten en de daarbij gebruikelijke symbolen

- Kennis van de staalsoorten, hun mechanische eigenschappen, hun merktekens en de gewenste diameter van verschillende soorten staven en netten

- Kennis van bijlegwapening, montagewapening, deuvels en overlap

- Kennis van de buigingsstraal en de diameter

- Kennis van de juiste plaats van verbindingen, laspunten en dragers

- Kennis van het roestvormingsproces (carbonatatie en chloride-infiltratie)

- Kennis van voorspan- en naspanbeton

- Grondige kennis van manuele en machinale bindtechnieken

- Grondige kennis van verbindingstechnieken voor vlechtwerk (vlechtknopen, lassen, ...)

- Grondige kennis van de minimum betondekking in functie van de blootstellingsklasse

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende

- Het efficiënt kunnen communiceren met collega's en derden: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM's en CBM's volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, ...)

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals lawaai, trillingen, brand en explosies

- Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten

- Het kunnen herkennen en signaleren van gebreken bij het gebruik van ladders en steigers

- Het kunnen lezen, begrijpen en controleren van plannen, werktekeningen, werkopgaveblad voorschriften en productfiches

- Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen

- Het kunnen opmaken van een efficiënte planning voor het verloop van de werkzaamheden, d.w.z. de uitvoeringsfases bepalen

- Het kunnen uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning en timing

- Het kunnen bepalen van de benodigde materialen, gereedschappen en machines

- Het ordelijk kunnen inrichten van de bouwplaats (voorzien van signalisatie, doorgangen voor voetgangers, toegangswegen voor werfverkeer, stockageruimtes, de werfkeet, elektriciteit, water en verlichting, afschermingen tegen stof en lawaai, afvalcontainers, ...)

- Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies en rekening houdend met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde - Het zorgzaam, efficiënt en veilig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen en machines

- Het in ontvangst kunnen nemen van leveringen, controleren op kwaliteit en hoeveelheden en beschermd stockeren op de voorziene plaats

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen bepalen van de afmetingen van de bouwput

- Het kunnen lezen en interpreteren van een ijzervlechtplan

- Het kunnen snijden met een minimum aan afval

- Het kunnen bepalen van het vereiste aantal knopen, afhankelijk van het soort knopen, de diameter van de wapeningsstaven, de profilering, en de vereiste stijfheid

- Het kunnen controleren van de schikking van de wapening

- Het kunnen nagaan of het geheel de nodige stijfheid heeft

- Het kunnen vermijden dat de wapening tijdens het storten zou verschuiven

- Het kunnen garanderen van een minimale betondekking

- Het kunnen identificeren van het lucht- en dampscherm

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kwalitatief en kwantitatief kunnen evalueren en desnoods bijsturen van zijn eigen werkzaamheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

Motorische vaardigheden

- Het kunnen toepassen van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen monteren en demonteren van steigers volgens instructies

- Het kunnen gebruiken van ladders en steigers volgens de veiligheidsregels

- Het kunnen aanslaan van lasten

- Het op de juiste maat kunnen snijden van de staven

- Het kunnen gebruiken van een elektrische snijmachine

- Het kunnen plaatsen van wachtstaven en wachtwapeningssystemen

- Het kunnen afschermen van wachtstaven met afschermdoppen

- Het kunnen buigen van de staven met handgereedschap

- Het kunnen gebruiken van een buig- of plooimachine om de wapeningsstaven de gewenste vorm en afmeting te geven

- Het kunnen maken van knopen

- Het kunnen aanmaken van beugels, kransen en ringen

- Het kunnen verbinden van staven (met uitgegloeide draad, haken, conische schroefdraad, persmoffen en lassen)

- Het kunnen verbinden van geprefabriceerde wapeningen

- Het kunnen plaatsen van geprefabriceerde wapeningen en ijzervlechtelementen in de bekisting

- Het kunnen plaatsen van de gepaste afstandshouders

- Het kunnen verwijderen van draad- en staalafval van de bekistingsbodem

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend op locatie in de buitenlucht, op bouwplaatsen (nieuwbouw en renovatie) en wegenbouw en vergt de nodige mobiliteit.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, collega's, omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.

- De werkopdracht en het eindresultaat worden strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.

- De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- Op de bouwplaats maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor lawaaihinder en stof, het oplopen van snijwonden, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,... .

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

- Gedurende het volledige bouwproces duidelijk informatie en instructies uitwisselen.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in :

- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het veilig en ordelijk organiseren van zijn eigen werkplek

- het veilig lossen en stockeren van het materiaal en materieel

- het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

- het veilig en ergonomisch hanteren en tillen van lasten

- het reinigen en onderhouden van het materieel

- het maken van een selectie van staven, staaldraden en stangen voor het ijzervlechtwerk

- het vlechten van wapeningen

- het verbinden van het ijzervlechtwerk

- het samenvoegen van geprefabriceerde wapeningen

- het plaatsen van de wapeningen in de bekisting

- het bijhouden van de werkadministratie

- het verwijderen van afval en het veilig en milieubewust werken

- het controleren van de kwaliteit, esthetiek en de kwantiteit van zijn werk

- Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen

- afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega's en derden

- instructies van de leidinggevende

- Doet beroep op :

- de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

- een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen

- (onderhouds)technieker en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief, esthetisch en veilig uitvoeren van de werken

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu

- Het veilig en efficiënt gebruiken van machines en gereedschappen

- Het veilig, ergonomisch en ordelijk organiseren van de eigen werkplek

- Het veilig werken op hoogte

- Het bijhouden van de werkadministratie

- Het voorbereiden en plannen van de eigen werkzaamheden

- Het veilig lossen en stockeren van het materiaal en materieel

- Het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

- Het mee helpen inrichten van de bouwplaats

- Het maken van een selectie van staven, staaldraden en stangen voor het ijzervlechtwerk

- Het vlechten van wapeningen

- Het verbinden van het ijzervlechtwerk

- Het samenvoegen van geprefabriceerde wapeningen

- Het plaatsen van de wapeningen in de bekisting

- Het bijhouden van de werkadministratie

- Het controleren van de kwaliteit en de kwantiteit van zijn werk

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen verplichte attesten, maar voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte, ...