Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.07/02/2014
  • datum laatste wijziging
    07/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging (m/v) (BK0088) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging (m/v)

b. Definitie

Het uitvoeren van meerdere strijkhandelingen en inzetbaar zijn op alle strijkwerkposten bij het gedeeltelijk/volledig opstrijken van kleding- en confectieartikelen in een productieopstelling met behulp van alle mogelijke industriële strijkapparatuur, rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit van de productie te garanderen en een opgestreken eindproduct af te leveren

c. Niveau

3

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (Id 23274 - Id 23229)

- Leest de productieorder en/of technische fiche

- Leest codes en symbolen

- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten

- Beoordeelt de netheid van de werkpost

Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (Id 15927 - Id 15916)

- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur

- Controleert de werking van de machine/apparatuur

- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 16526)

Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 23590 - Id 17844)

- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Controleert de eigen bewerkingen

Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, ...) (Id 25922)

- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,...)

- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (Id 18027)

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Vervangt onderdelen

Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (beroepscompetentieprofiel) (co 00540)

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Neemt een goede ergonomische houding aan

- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Brengt of snijdt het product in vorm (Id 15256)

- Kiest een apparaat in functie van het soort strijkgoed en het textielmateriaal

- Stelt parameters in

- Regelt parameters bij

- Gebruikt een professioneel strijkijzer

- Gebruikt de strijkpers of mangel

- Gebruikt een stoom- en of strijkpop (mannequin)

- Gebruikt een stoomtunnelfinisher

- Gebruikt strijktafel met afzuiging

- Volgt het model van het strijkgoed zodat de vormen en de kenmerken ervan tijdens het strijken niet worden veranderd

- Creëert of behoudt vormen in het strijkgoed

- Verwijdert de kreuken uit het strijkgoed

- Maakt indien nodig gebruik van de luchtcirculatie in de strijktafel zodat oneffenheden niet worden doorgestreken

Bekleeft/Strijkt sluitings- en verstevigingselementen en aangebrachte markeringen in (Id 11612)

- Doet de voorstrijk van losse delen

- Strijkt zomen in

- Strijkt en/of bekleeft zakken, gulpen, kleppen,...

- Houdt rekening met verschillen in tijd, druk, temperatuur

- Strijkt plooien/markeringen in

Voert controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding- en confectieartikelen (Id 28795)

- Controleert het opgestreken product op kwaliteit

Plaatst vormgevings- en presentatiematerialen (karton, ...) in het artikel en verpakt (Id 21898)

- Kiest de vorm en/of machine naargelang het te plooien artikel

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Generiek

- Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- Basiskennis van kwaliteitsnormen

- Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden

- Basiskennis van werkpostorganisatie

- Basiskennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Kennis van productietechnieken kleding en confectie

- Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

- Kennis van het productieproces

Specifiek

- Basiskennis van onderhoud van de strijkapparatuur

- Kennis van werking en bediening van de strijkapparatuur

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen lezen van de productieorder en/of technische fiche

- Het kunnen lezen van codes en symbolen

- Het kunnen beoordelen van de te verwerken/bewerken onderdelen en hulpgoederen

- Het kunnen manueel of computergestuurd instellen van parameters

- Het kunnen naleven van de veiligheidsnormen bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

- Het kunnen gebruiken van meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,...)

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal

- Het zich kunnen houden aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Het kunnen beoordelen van de netheid van de werkpost

- Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur

- Het kunnen vervangen van onderdelen

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen controleren van eigen bewerkingen

- Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

Specifiek

- Het kunnen kiezen van een apparaat in functie van het soort strijkgoed en het textielmateriaal

- Het kunnen bijregelen van parameters

- Het kunnen volgen van het model van het strijkgoed zodat de vormen en de kenmerken ervan tijdens het strijken niet worden veranderd

- Het kunnen creëren of behouden van vormen in het strijkgoed

- Het kunnen rekening houden met verschillen in tijd, druk, temperatuur

- Het kunnen controleren van het opgestreken product op kwaliteit

- Het kunnen kiezen van de vorm en/of machine naargelang het te plooien artikel

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine

- Het kunnen voorkomen van productieonderbrekingen en opstoppingen

- Het kunnen ondersteunen van medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek

- Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen

- Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

Specifiek

- Het kunnen instellen van parameters

- Het kunnen gebruiken van een professioneel strijkijzer

- Het kunnen gebruiken van de strijkpers of mangel

- Het kunnen gebruiken van een stoom- en of strijkpop (mannequin)

- Het kunnen gebruiken van een stoomtunnelfinisher

- Het kunnen gebruiken van een strijktafel met afzuiging

- Het kunnen verwijderen van de kreuken uit het strijkgoed

- Het kunnen indien nodig gebruik maken van de luchtcirculatie in strijktafel zodat oneffenheden niet worden doorgestreken

- Het kunnen voorstrijken van losse delen

- Het kunnen instrijken van zomen

- Het kunnen strijken en/of bekleven van zakken, gulpen, kleppen,...

- Het kunnen instrijken van plooien/markeringen

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken/ateliers voor het produceren/bewerken van kleding- en confectieartikelen

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Dit beroep wordt eerder in een afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend

- De werkcontext is in zeker mate gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

- Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden

- De operator strijkafdeling kleding- confectieartikelen/textielverzorging houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructies

- De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

2.2.4 Autonomie

De operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen

- is zelfstandig in het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen, probeert problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op te lossen

- is gebonden aan zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende

- meldt aan de leidinggevende het einde van de opdracht

2.2.5 Verantwoordelijkheid

De operator strijkafdeling kleding- en confectieartikelen en textielverzorging is verantwoordelijk voor een correcte, nauwkeurige en tijdige uitvoering van het werk en dit volgens de mondelinge en schriftelijke instructies. De operator dient de stukken die hij/zij krijgt na te kijken op de uitvoeringskwaliteit. Indien hij/zij onregelmatigheden vaststelt, probeert de operator deze zelf te herstellen/oplossen en een voorstel te formuleren om deze te voorkomen in overleg met de leidinggevende.

De operator is verantwoordelijk voor :

- een werkpost voorzien van te verwerken/bewerken kleding- en confectieartikelen, gereedschap en hulpgoederen

- gemonteerd gereedschap en een ingestelde machine of een geselecteerd programma

- opgestreken kleding- en confectieartikelen volgens de technische beschrijvingen

- de registratie van de gegevens van de activiteiten

- de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen

- een continue productieproces

- het ondersteunen van medewerkers productielijn kleding- en confectieartikelen bij de start op de werkvloer

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen attesten vereist.