Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.10/02/2014
  • datum laatste wijziging
    10/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes (m/v) (BK0089) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes (m/v)

b. Definitie

Het uitvoeren van alle productiehandelingen op alle werkposten voor het volledig samenstellen van een kleding, confectieartikel en/of meubelstoffering met behulp van alle mogelijke industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde een representatief prototype en/of staal voor verkoop en/of productie te bekomen.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (Id 23274)

- Leest de productieorder en/of technische fiche

- Leest codes en symbolen

- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten

- Beoordeelt de netheid van de werkpost

Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (Id 15927 - Id 17189 - Id 19695)

- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur

- Controleert de werking van de machine/apparatuur

- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 16526)

Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 23590)

- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Controleert de eigen bewerkingen

Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken, ...) (Id 25922 - Id 25900)

- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,...)

- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (Id 18027)

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Vervangt onderdelen

Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (beroepscompetentieprofiel) (co 00541)

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Neemt een goede ergonomische houding aan

- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Controleert de uitvoerbaarheid van het model op basis van de bepalingen in het patroon en de lastenboeken, technische beschrijvingen, ... (Id 17859)

- Stelt een ontwerp driedimensioneel voor

- Legt onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof

- Toetst het model af aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting

- Houdt de gegevens over het gebruik van materiaal bij

Bepaalt welke benodigdheden of materialen nodig zijn voor de realisatie van het model (kledingstuk, lederwaren, ...) op basis van het lastenboek en technische beschrijvingen (Id 13032)

- Leest het lastenboek en technische beschrijvingen

- Neemt afmetingen

Snijdt occasioneel de stukken van een model op basis van een patroon of voegt ze samen en hergroepeert ze op basis van het gamma (Id 19258)

- Maakt een intekening of een snijplan met een minimum verlies aan grondstoffen

- Controleert de goede werking van het snijgereedschap

- Knipt manueel met een schaar en alle mogelijke handsnijapparatuur

Maakt de machine startklaar (Id 15927 - Id 17189)

- Bedraadt de machine

- Stelt de draadspanning af

- Meet het aantal steken per cm

- Controleert de draadafsnijder

- Controleert de aanwezigheid van een spoel op de machine

- Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

- Regelt de persvoetdruk

Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering klaar voor verwerking (Id 16526 - Id16638)

- Herkent de geknipte onderdelen in stof

- Brengt indien nodig kleefvoering aan

- Duidt de interne plaatsingen aan

- Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar (met en zonder specificaties van de fiche)

- Gebruikt de gepaste confectietechnieken

Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering (Id 23590 - Id 15790)

- Stikt in alle bewerkingen

- Voert occasionele tussenstrijk uit

- Bedient alle industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

- Bedient stikautomaten

- Voert alle herstellingen uit

- Controleert de kwaliteit van eigen bewerkingen

Bepaalt de stappen en technieken voor de montage van een nieuw model (Id 19707)

- Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische werkvolgorde

- Zoekt naar de meest kwalitatieve en economische afwerkingstechnieken

- Probeert alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken uit

Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering af (Id 24749 - Id 16969)

- Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen,... aan

- Knipt draadjes af

- Strijkt occasioneel het afgewerkte product

Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering (Id 28795 - Id 4519)

- Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten

Controleert het model door te passen of testen (Id 17998)

- Beoordeelt esthetisch (hoe de kleding valt, ...)

- Controleert de bruikbaarheid van een model als voorbeeld voor de stiksters

- Toetst het model af aan de verwachtingen van de klant

Werkt de technische nota, handleiding, terminologiefiche uit of bij (Id 21175)

- Stelt een technisch dossier samen

Onderhoudt de machine (Id 18027)

- Vervangt naalden en spoelen

- Herstelt de draadspanning en draadbreuken

- Herstelt de druk van de persvoet - Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

- Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine

Geeft op vraag van de verantwoordelijke technische ondersteuning (uitleg van montageschema, technische problemen ...) (Id 18411)

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

- Verleent hulp en advies bij technische problemen

De teamleden technische ondersteuning geven tijdens de productie (uitleg van montageschema, technische problemen ...) (Id 18411)

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

- Verleent hulp en advies bij technische problemen

- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van de medewerkers

- Volgt de productie op zowel kwalitatief als kwantitatief

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Generiek

- Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- Basiskennis van kwaliteitsnormen

- Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden

- Basiskennis van werkpostorganisatie

- Basiskennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Kennis van productietechnieken kleding en confectie

- Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

- Kennis van het productieproces

Specifiek

- Basiskennis van onderhoud van de stikmachine

- Kennis van kenmerken van garen

- Kennis van machinale stiktechnieken

- Kennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen

- Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

- Kennis van stik- en snijgereedschap

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van rapporteringsmogelijkheden

- Kennis van werkpostorganisatie

- Kennis van de werking en bediening van de machine

- Kennis van rapporteringsmogelijkheden

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen lezen van de productieorder en/of technische fiche

- Het kunnen lezen van codes en symbolen

- Het kunnen beoordelen van de te verwerken/bewerken onderdelen en hulpgoederen

- Het kunnen manueel of computergestuurd instellen van parameters

- Het kunnen naleven van de veiligheidsnormen bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

- Het kunnen gebruiken van meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,...)

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal

- Het zich kunnen houden aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Het kunnen beoordelen van de netheid van de werkpost

- Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur

- Het kunnen vervangen van onderdelen

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen controleren van eigen bewerkingen

- Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

Specifiek

- Het kunnen regelen van de persvoetdruk

- Het kunnen controleren van een goede werking van het snijgereedschap

- Het kunnen manueel knippen met een schaar en alle mogelijke handsnijapparatuur

- Het kunnen controleren van de draadafsnijder

- Het kunnen kiezen van een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

- Het kunnen herkennen van de geknipte onderdelen in stof

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal

- Het kunnen positioneren van de onderdelen ten opzichte van elkaar (met en zonder specificaties van de fiche)

- Het kunnen controleren van de vorige bewerkingen

- Het kunnen controleren van het gestikte model op kwaliteit en maten

- Het kunnen afstellen van de draadspanning

- Het kunnen herstellen van de draadspanning en draadbreuken

- Het op regelmatige basis kunnen controleren van het oliepeil van de machine

- Het kunnen meten van het aantal steken per cm

- Het kunnen herstellen van de druk van de persvoet

- Het kunnen voorstellen van het driedimensioneel ontwerp

- Het kunnen aftoetsen van het model aan de specifieke verwerkingseigenschappen van de stof en de draadrichting

- Het kunnen lezen van het lastenboek en technische beschrijvingen

- Het kunnen maken van een intekening of een snijplanning met een minimum verlies aan grondstoffen

- Het kunnen gebruiken van de gepaste confectietechnieken

- Het kunnen zoeken naar de meest kwalitatieve en economische werkvolgorde

- Het kunnen zoeken naar de meest kwalitatieve en economische afwerkingstechnieken

- Het kunnen uitproberen van alternatieve werkvolgordes en afwerkingstechnieken

- Het kunnen occasioneel strijken van het afgewerkte product

- Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

- Het kunnen verlenen van hulp en advies bij technische problemen

- Het kunnen esthetisch (hoe de kleding valt, ...) beoordelen

- Het kunnen controleren van de bruikbaarheid van een model als voorbeeld voor de stiksters

- Het kunnen controleren van de kwaliteit van eigen bewerkingen

- Het kunnen aftoetsen van het model aan de verwachtingen van de klant

- Het kunnen samenstellen van een technisch dossier

- Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de verantwoordelijken

- Het kunnen verlenen van hulp en advies bij technische problemen

- Het kunnen ingrijpen bij verkeerd werk of gedrag van de medewerkers

- Het kunnen volgen van de productie op zowel kwalitatief als kwantitatief

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine

- Het kunnen voorkomen van productieonderbrekingen en opstoppingen

- Het kunnen ondersteunen van medewerkers in probleemsituaties

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek

- Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen

- Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

Specifiek

- Het kunnen stikken in alle bewerkingen

- Het kunnen uitvoeren van alle herstellingen

- Het kunnen bedraden van de machine

- Het kunnen uitvoeren van een occasionele tussenstrijk

- Het kunnen bedienen van alle industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

- Het kunnen bedienen van stikautomaten

- Het kunnen verwijderen van stofrestjes onder de naaldplaat

- Het kunnen aanzetten van ringen, haken, gespen, knopen en drukknopen...

- Het kunnen afknippen van draadjes

- Het kunnen vervangen van naalden en spoelen

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van een spoel op de machine

- Het kunnen leggen van onderdelen van het patroon of de uittekening op de stof

- Het kunnen nemen van afmetingen

- Het kunnen aanduiden van de interne plaatsingen

- Het kunnen aanbrengen van kleefvoering

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken voor het produceren van artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Dit beroep wordt eerder in een zeer afwisselende, vertrouwde en meervoudige context uitgeoefend

- De werkcontext is in zekere mate gestructureerd met enige tijdsdruk

Handelingscontext

- Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product en de nodige flexibiliteit en polyvalentie bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden

- De procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en de machineveiligheidsinstructie

- De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

2.2.4 Autonomie

De procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes

- is zelfstandig in het zoeken naar de meest optimale uitvoeringsmodaliteiten van het artikel om dit finaal in een productieketen te kunnen produceren, lost problemen en/of onregelmatigheden die zich voordoen bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden zelf op, werkt in nauw overleg met de verantwoordelijken van de styling en/of productie en/of patroonafdeling

- is gebonden aan zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende en volgt de planning van de leidinggevende

2.2.5 Verantwoordelijkheid

De procesoperator kleding, confectie en meubelstoffering prototypes beargumenteert zijn werkmethode aan de verantwoordelijke van de styling en/of productie en/of patroonafdeling. Naast de verantwoordelijkheden van de operator is de procesoperator verantwoordelijk voor de uitvoeringskwaliteit van de gemaakte artikelen en houdt rekening met het productieproces bij het uitzetten van de methodiek.

De procesoperator is verantwoordelijk voor :

- een werkpost voorzien van te assembleren artikelen van kleding, confectie en meubelstoffering, gereedschap en hulpgoederen

- gemonteerd gereedschap en een ingestelde machine of een geselecteerd programma

- geplaatste stukken volgens de markeringen voor assemblage van het artikel

- aaneengezette stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering volgens de technische beschrijvingen

- afgewerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering volgens de technische beschrijvingen

- de registratie van de gegevens van de activiteiten

- de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen

- een continue productieproces

- het ondersteunen van medewerkers productielijn kleding, confectie en meubelstoffering bij de start op de werkvloer

- het geven van technische ondersteuning aan teamleden tijdens de productie

- de uitvoeringskwaliteit van de gemaakte artikelen rekening houdend met het productieproces bij het uitzetten van de methodiek

- het opsporen en het oplossen van onregelmatigheden in het artikel

- het formuleren van voorstellen naar de verantwoordelijke van de styling en/of productie en/of patroonafdeling toe, om onregelmatigheden te voorkomen

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen attesten vereist.