Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie werfbediener ruwbouw

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.10/02/2014
  • datum laatste wijziging
    10/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van werfbediener ruwbouw, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van werfbediener ruwbouw (m/v) (BK0081) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Werfbediener Ruwbouw (m/v)

b. Definitie

De werfbediener voert eenvoudige, kleine, werken uit en bereidt het terrein, de werktuigen en de materialen voor teneinde de bouw-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen of wegen vlot te laten verlopen.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 00487)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor kwaliteit (co 00488)

- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door de etiketten en markering van de gebruikte materialen bij te houden

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00489)

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Werkt ergonomisch

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM's (persoonlijke beschermingsmiddelen) en CBM's (collectieve beschermingsmiddelen) volgens de specifieke voorschriften

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, ...), lawaai, brand en explosies

- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

Gebruikt machines en gereedschappen (co 00490)

- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen

- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

Werkt op hoogte (co 00491)

- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Bouwt goederenliften op en zekert die

- Bedient de goederenlift

- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

Beheert het materiaal en het materieel (co 00492)

- Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats

- Richt de stockageplaats in en zorgt voor de bescherming van gestockeerde goederen

Slaat lasten aan (co 00493)

- Selecteert de gepaste hijshulpmiddelen

- Schat gewicht en zwaartepunt van de last in

- Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen en zekert de last

- Geeft eenduidige instructies aan de bedieners van machines

Helpt mee aan het inrichten van de bouwplaats (co 00494)

- Brengt veiligheidssignalisatie aan

- Installeert werfafsluitingen en voorziet doorgangen voor voetgangers en toegangen voor vrachtwagens

- Plaatst hekken en schermen tegen inbraak en stofhinder

- Werkt mee aan een voorlopige effening van het terrein

- Voorziet de plaatsing van de werfkeet (bureau, eet- en kleedruimte, sanitaire voorzieningen,...)

- Voorziet aansluiting van elektriciteit, water en verlichting

- Voorziet opslagmogelijkheden voor materiaal en gereedschappen

- Bewaart de orde en de netheid

- Voorziet plaats voor containers of verzamelplaatsen voor het selectief verzamelen van bouwafval

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Gebruikt en plaatst beschoeiingen, stutten en schoren (co 00495)

- Brengt stutten en schoren aan

- Verwijdert stutten en schoren

Helpt bij de uitvoering van de grondwerken (co 00496)

- Graaft sleuven en werkputten

- Stut sleuven en werkputten

Bereidt de fundering `op staal' voor (co 00497)

- Maakt de bodem van de werkput schoon

- Effent de bodem van de werkput

- Werkt mee aan het droogleggen van de werkput

Treft voorbereidingen voor het metselwerk (co 00498)

- Maakt mechanisch of manueel mortel, lijm en beton aan

- Voert specie, stenen en andere materialen aan

- Snijdt en verzaagt bakstenen

Helpt bij het metselwerk (co 00499)

- Helpt profielen plaatsen

- Kapt en slijpt openingen in muren

Helpt bij het plaatsen en bevestigen van het isolatiemateriaal (co 00500)

- Helpt bij het plaatsen en bevestigen van het isolatiemateriaal

- Beschermt het geplaatste isolatiemateriaal tegen weersomstandigheden

Helpt bij het implementeren van lucht- en dampscherm (co 00501)

- Helpt bij het uitvoeren van de banen

- Helpt bij het uitvoeren van de doorbrekingen

- Helpt bij de afwerking van aansluitingen en verbindingen van de schermen

Helpt bij het uitvoeren van de bekisting (co 00502)

- Voert een voorbehandeling uit op de bekisting

- Past eenvoudige bekistingstechnieken toe

- Timmert, stut, monteert en voegt eenvoudige bekistingen samen

- Voegt gemoduleerde bekistingspanelen samen

- Ontkist, reinigt, recupereert en slaat herbruikbaar materiaal op

Helpt bij het klaarmaken, samenvoegen en plaatsen van wapeningen (co 00503)

- Helpt bij het knippen en plooien volgens instructies

- Helpt bij het vlechten van (geprefabriceerde) wapeningen en het verbinden van vlechtwerk

- Plaatst en schermt wachtstaven af met afschermdoppen

- Plaatst de netten en wapening met afstandshouders in de bekisting

Helpt bij betonneringswerken (co 00504)

- Helpt bij het storten, spreiden en trillen van het beton

- Vermijdt dat de wapening gaat verschuiven tijdens het betonstorten

- Helpt bij de afwerking van het betonoppervlak

- Beschermt en beschut het beton

Helpt bij voegwerken (co 00505)

- Helpt bij de voorbereiding van de voegwerken

- Maakt een voegmortel aan

- Brengt gepast voeggereedschap en voegmortel aan

Helpt bij sloopwerken (co 00506)

- Gebruikt stutten en schoren

- Demonteert of sloopt manueel of met mechanische hulpmiddelen

- Ruimt het puin en voert sloopafval selectief af

Helpt bij renovatiewerken (co 00507)

- Plaatst voorlopige afdichtingen tegen wind en regen

- Helpt bij het maken van muurdoorbrekingen

- Helpt bij het versterken van funderingen

- Helpt bij het vervangen en herstellen van beschadigde bouwwerken

- Reinigt en beschermt de renovatiewerken

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Basiskennis van elementaire wiskunde

- Basiskennis van elektriciteit

- Basiskennis van de werforganisatie

- Basiskennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten

- Basiskennis van droogleggingstechnieken

- Basiskennis van stut-, beschoeiing-, en schoortechnieken

- Basiskennis van metselverbanden, de verschillende soorten muren en de soorten voegen

- Basiskennis van bekistings-, ijzervlecht- en betonneringstechnieken

- Basiskennis over ontkisten en onderhoud van het bekistingsmateriaal

- Basiskennis van bindtechnieken voor de wapening

- Basiskennis van soorten en eigenschappen van isolatiematerialen, lucht- en dampschermen, de soorten bevestigingen en de aansluiting van het luchtscherm

- Basiskennis van ontmantelings- en slooptechnieken

- Basiskennis van de technieken voor het herstellen van kleine oppervlakten

- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van specifieke risico's van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

- Kennis van specifieke risico's van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies

- Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken

- Kennis van PBM's en CBM's

- Kennis van de maatregelen ter preventie van het vallen van personen en voorwerpen van een steiger, de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden, de toelaatbare belasting, de steigerklassen, de steigeronderdelen, de veilige (de)montage en ombouw van de steiger

- Kennis van de voorwaarden om een steiger te betreden (een stevige steun van de steiger op de ondergrond, de volledigheid van de montage, een stabiel verankerde structuur, een stevige werkvloer, een goed bepaalde belasting, conforme leuningen en een veilige toegang tot de werkvloer)

- Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer

- Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen

- Kennis van materialen, gereedschappen en machines

- Kennis van opslag en onderhoud van materialen, gereedschappen en machines

- Kennis van het benodigde gereedschap voor het snijden en afzagen van bakstenen

- Kennis van de inrichting van de werkplek : signalisatie, afsluiting, orde en netheid

- Kennis van de technieken voor bevestigen, heffen en het aanslaan van lasten

- Kennis van tekens en seinen voor communicatie met de bestuurders van hef-, hijs- en graafmachines

- Kennis van schoonmaaktechnieken voor onderhoud van de werfkeet, toiletten, eetruimte, ...

- Grondige kennis van lijmen en bindmiddelen, de mengverhoudingen en hulpstoffen voor mortels

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende

- Het efficiënt kunnen communiceren met collega's : kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM's en CBM's volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, ...)

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals lawaai, trillingen, brand en explosies

- Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten

- Het kunnen lezen en begrijpen van plannen, werktekeningen, werkopgaveblad voorschriften en productfiches

- Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen

- Het kunnen uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning en timing

- Het kunnen bepalen van de benodigde materialen, gereedschappen en machines

- Het ordelijk kunnen inrichten van de bouwplaats (voorzien van signalisatie, doorgangen voor voetgangers, toegangswegen voor werfverkeer, stockageruimtes, de werfkeet, elektriciteit, water en verlichting, afschermingen tegen stof en lawaai, afvalcontainers, ...)

- Het zorgzaam, efficiënt en veilig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen en machines

- Het beschermd kunnen stockeren van leveringen op de voorziene plaats

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen respecteren van het uitgelijnde metselwerk

- Het kunnen respecteren van de aangewezen samenstelling en mengverhoudingen van mortels en lijmen

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kwalitatief en kwantitatief kunnen evalueren en desnoods bijsturen van zijn eigen werkzaamheden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen toepassen van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen monteren en demonteren van steigers volgens instructies

- Het kunnen gebruiken van ladders en steigers volgens de veiligheidsregels

- Het kunnen aanslaan van lasten

- Het kunnen helpen bij een voorlopige effening van het terrein

- Het kunnen effenen van de bodem van de werkput

- Het kunnen graven van funderingssleuven en voorbereiden van de bodem

- Het kunnen aanbrengen van stutten, beschoeiingen en schoren

- Het manueel of machinaal kunnen aanmaken van beton, mortels of lijmen

- Het kunnen helpen bij het storten, verspreiden, trillen van het beton en afwerken en beschermen van het betonoppervlak

- Het kunnen helpen bij de uitvoering van een traditionele bekisting en de montage van gemoduleerde bekistingspanelen

- Het kunnen voorbehandelen van de bekisting en achteraf ontkisten en recupereren van herbruikbare materialen

- Het kunnen helpen bij het vlechten, verbinden en correct plaatsen van een wapeningsnet en -korf in de bekisting

- Het kunnen plaatsen van wachtstaven met afschermdoppen

- Het kunnen helpen bij reinigen en beschermen van metselwerk

- Het kunnen helpen bij het aanbrengen van een continue isolatielaag

- Het kunnen helpen bij het plaatsen en afwerken van lucht- en dampschermen

- Het helpen bij het manueel of met mechanische hulpmiddelen demonteren of slopen en selectief afvoeren van het sloopafval

- Het kunnen plaatsen van voorlopige afdichtingen tegen wind en regen

- Het kunnen helpen bij het maken van muurdoorbrekingen en vervangen en herstellen van beschadigde bouwwerkdelen

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend op locatie in de buitenlucht, op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie- en sloopwerken) en vergt de nodige mobiliteit.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, collega's omgeving, weersomstandigheden, grondstoffen en machines.

- De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.

- De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- Op de bouwplaats maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor lawaaihinder en stof, het oplopen van snijwonden, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,...

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit door met zorg, precisie, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met collega's.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

- Gedurende het volledige bouwproces duidelijk informatie en instructies uitwisselen.

2.2.4. Autonomie

- Is zelfstandig in :

- het voorbereiden van de werkzaamheden

- het veilig lossen en stockeren van het materiaal en materieel

- het voorzien van de nodige gereedschappen en materialen (stenen, mortels, lijmen, ..) voor het metselwerk

- het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

- het veilig en ergonomisch hanteren en tillen van lasten

- het reinigen en onderhouden van het materieel

- het gebruiken en plaatsen van beschoeiingen, stutten en schoren

- het verwijderen van afval en het veilig en milieubewust werken

- het controleren van de kwaliteit, esthetiek en de kwantiteit van zijn eigen werkzaamheden

- Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen

- afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega's

- instructies van metselaars, bekisters-betonneerders en ijzervlechters of leidinggevenden

- Doet beroep op :

- leidinggevenden en collega's (metselaars, bekister-betonneerders, ijzervlechters) voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemenen gevaarlijke situaties en bijkomende instructies.

- een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

- (onderhouds)technieker en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark.

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief, esthetisch en veilig uitvoeren van de werken

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu

- Het veilig en efficiënt gebruiken van machines en gereedschappen

- Het veilig, ergonomisch en ordelijk organiseren van de eigen werkplek

- Het veilig werken op hoogte

- Het beheren van het materiaal en het materieel

- Het aanslaan van lasten

- Het helpen bij het inrichten van de bouwplaats

- Het gebruiken en plaatsen van stutten en schoren

- Het helpen bij de uitvoering van de grondwerken

- Het uitvoeren van de voorbereiding van de fundering `op staal'

- Het treffen van voorbereidingen voor het metselwerk

- Het helpen bij het metselwerk

- Het helpen bij het plaatsen en bevestigen van het isolatiemateriaal

- Het helpen bij het implementeren van lucht- en dampscherm

- Het helpen bij het uitvoeren van de bekisting

- Het helpen bij het klaarmaken, samenvoegen en plaatsen van wapeningen

- Het helpen bij het betonneren

- Het helpen bij voegwerken

- Het helpen bij sloopwerken

- Het helpen bij renovatiewerken

2.3. Vereiste attesten

Er zijn geen verplichte attesten, maar voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte, ...