Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.13/02/2014
  • datum laatste wijziging
    13/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering (m/v) (BK0083) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering (m/v)

b. Definitie

Het uitvoeren van een aantal routinematige productiehandelingen (kleven en/of stikken en/of thermisch lassen, stikautomaten bedienen of kleine strijkbewerkingen of kleine herstellingen,...) bij het gedeeltelijk samenstellen van kleding, confectie en meubelstoffering in een productieopstelling met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en productievereisten teneinde de continuïteit van de productie te ondersteunen.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Voorziet de werkpost van te verwerken/bewerken producten, het gereedschap en de hulpgoederen (Id 23274)

- Leest de productieorder en/of technische fiche

- Leest codes en symbolen

- Beoordeelt de te verwerken/bewerken producten

- Beoordeelt de netheid van de werkpost

Monteert gereedschap, stelt de machine/apparatuur in of selecteert het programma (Id 15927)

- Aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Plaatst indien nodig hulpstukken op de machine/apparatuur

- Controleert de werking van de machine/apparatuur

- Stelt parameters manueel of computergestuurd in

Plaatst de te verwerken/bewerken producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 16526)

Verwerkt/bewerkt de producten volgens de specificaties van de technische fiche of instructies (Id 23590)

- Gebruikt de meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Controleert de eigen bewerkingen

Registreert de gegevens van de activiteiten (aantal stukken,...) (Id 25922)

- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,...)

- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

Voert preventief of curatief basisonderhoud van machines/apparaten uit (Id 18027)

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Vervangt onderdelen

Organiseert zijn werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (beroepscompetentieprofiel) (co 00535)

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Neemt een goede ergonomische houding aan

- Leeft de veiligheidsnormen na bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Maakt de machine startklaar (Id 15927)

- Bedraadt de machine

- Stelt de draadspanning af

- Meet het aantal steken per cm

- Controleert de draadafsnijder

- Controleert de aanwezigheid van een spoel op de machine

- Kiest een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

Maakt de te verwerken onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering klaar voor verwerking (Id 16526)

- Herkent de geknipte onderdelen in stof

- Positioneert de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche

Verwerkt de stukken en onderdelen van de kleding, confectie en meubelstoffering (Id 23590)

- Stikt in enkelvoudige en in gecombineerde bewerkingen

- Voert occasionele tussenstrijk uit

- Bedient courante industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

- Bedient stikautomaten

- Voert kleine herstellingen uit

- Controleert de vorige bewerkingen

Werkt de stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering af (Id 24749)

- Zet ringen, haken, gespen, trenzen, knopen en drukknopen aan

- Knipt draadjes af

Voert een controle uit op de verwerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering (Id 17835)

- Controleert het gestikte model op kwaliteit en maten

Onderhoudt de machine (Id 18027)

- Vervangt naalden en spoelen

- Herstelt de draadspanning en draadbreuken

- Herstelt de druk van de persvoet

- Verwijdert stofrestjes onder de naaldplaat

- Controleert op regelmatige basis het oliepeil van de machine

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Generiek

- Basiskennis van hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- Basiskennis van kwaliteitsnormen

- Basiskennis van rapporteringsmogelijkheden

- Basiskennis van werkpostorganisatie

- Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Basiskennis van productietechnieken kleding en confectie

- Basiskennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

- Basiskennis van het productieproces

- Basiskennis van werking en bediening van de machine

Specifiek

- Basiskennis van onderhoud van de stikmachine

- Basiskennis van verschillende modellen voor textiel- en confectieartikelen

- Basiskennis van kenmerken van garen

- Kennis van machinale stiktechnieken

- Kennis van assemblage- en montagetechnieken voor kledij en confectie

- Kennis van stik- en snijgereedschap

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen lezen van de productieorder en/of technische fiche

- Het kunnen lezen van codes en symbolen

- Het kunnen beoordelen van de te verwerken/bewerken onderdelen en hulpgoederen

- Het kunnen manueel of computergestuurd instellen van parameters

- Het kunnen naleven van de veiligheidsnormen bij het instellen en bedienen van de machines/gereedschappen

- Het kunnen gebruiken van meest geschikte machine bij de verwerking/bewerking

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (tijdstip, aantal stukken,...)

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal

- Het zich kunnen houden aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Het kunnen beoordelen van de netheid van de werkpost

- Het kunnen controleren van de werking van de machine/apparatuur

- Het kunnen vervangen van onderdelen

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Het kunnen controleren van eigen bewerkingen

Specifiek

- Het kunnen regelen van de persvoetdruk

- Het kunnen controleren van de draadafsnijder

- Het kunnen kiezen van een stikbewerking uit een keuzemenu op de productiemachine

- Het kunnen herkennen van de geknipte onderdelen in stof

- Het kunnen positioneren van de onderdelen ten opzichte van elkaar volgens de specificaties van de fiche

- Het kunnen controleren van de vorige bewerkingen

- Het kunnen controleren van het gestikte model op kwaliteit en maten

- Het kunnen afstellen van de draadspanning

- Het kunnen herstellen van de draadspanning en draadbreuken

- Het op regelmatige basis kunnen controleren van het oliepeil van de machine

- Het kunnen meten van het aantal steken per cm

- Het kunnen herstellen van de druk van de persvoet

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen onderkennen van eenvoudige stoornissen en fouten van de machine

- Het kunnen voorkomen van productieonderbrekingen en opstoppingen

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het indien nodig kunnen plaatsen van hulpstukken op de machine

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek

- Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen

- Het kunnen aan- en uitzetten van de machine/apparatuur

- Het kunnen aannemen van een goede ergonomische houding

Specifiek

- Het kunnen stikken in enkelvoudige en in gecombineerde bewerkingen

- Het kunnen uitvoeren van kleine herstellingen

- Het kunnen bedraden van de machine

- Het kunnen uitvoeren van een occasionele tussenstrijk

- Het kunnen bedienen van de courante industriële machines voor kleding, confectie en meubelstoffering

- Het kunnen bedienen van stikautomaten

- Het kunnen verwijderen van stofrestjes onder de naaldplaat

- Het kunnen aanzetten van ringen, haken, gespen, knopen en drukknopen

- Het kunnen afknippen van draadjes

- Het kunnen vervangen van naalden en spoelen

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van een spoel op de machine

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in fabrieken die artikelen in kleding, confectie en meubelstoffering produceren

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Dit beroep wordt eerder in een constante, vertrouwde en enkelvoudige context uitgeoefend

- De werkcontext is gestructureerd met tijdsdruk

Handelingscontext

- Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product

- De medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en met de machineveiligheidsinstructies

- De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen

2.2.4 Autonomie

De medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering

- is zelfstandig in het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen

- is gebonden de technische fiche en aan zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende, het melden van het einde van de opdracht aan de leidinggevende

- doet beroep op de leidinggevende indien er zich problemen en/of onregelmatigheden stellen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden

2.2.5

Verantwoordelijkheid

De medewerker productielijn kleding, confectie en meubelstoffering is verantwoordelijk voor een correcte, nauwkeurige en tijdige uitvoering van het werk en dit volgens de mondelinge en schriftelijke instructies. De medewerker dient de stukken die zij/hij krijgt na te kijken op fouten of onnauwkeurigheden die reeds eerder gemaakt zijn en is verantwoordelijk om deze aan de leidinggevende te melden.

De medewerker is verantwoordelijk voor :

- een werkpost voorzien van te assembleren artikelen van kleding, confectie en meubelstoffering gereedschap en hulpgoederen

- gemonteerd gereedschap en een ingestelde machine of een geselecteerd programma

- geplaatste stukken volgens de markeringen voor assemblage van het artikel

- aaneengezette stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering volgens de technische beschrijvingen

- afgewerkte stukken en onderdelen van kleding, confectie en meubelstoffering volgens de technische beschrijvingen

- de registratie van de gegevens van de activiteiten

- de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines of uitrustingen

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist.