Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker textielverzorging

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.13/02/2014
  • datum laatste wijziging
    13/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van medewerker textielverzorging, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van medewerker textielverzorging (m/v) (BK0085) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Medewerker textielverzorging (m/v)

b. Definitie

Het uitvoeren van een aantal routinematige verwerkingshandelingen bij het verzorgen van textielartikelen in een industriële omgeving met behulp van verschillende al dan niet programmeerbare industriële machines en rekening houdend met veiligheidsregels en verwerkingsvereisten teneinde de continuïteit van het behandelingsproces te ondersteunen.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Ontvangt, merkt (Id 24967), identificeert (soort artikels, klant,...) (Id 25567) en sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel (Id 17800-c)

- Leest codes en symbolen

- Gebruikt indien nodig optische leestoestellen

- Leest technische documenten

- Sorteert en telt

- Haalt ongewenste voorwerpen uit het wasgoed

- Berekent kwantiteit

- Identificeert vlekken en vuil

- Legt wasgoed op de voorziene plaats

- Merkt afwijkingen op

- Vult formulieren in

Verdeelt het wasgoed volgens noodzaak of behoeften van de verschillende werkposten (Id 20486-c, Id 17790-c, Id 25567-c)

- Bedient het hangbaansorteersysteem of hanteert bakken en karretjes met wasgoed

- Volgt de voortgang van de werkzaamheden op aan de hand van werkschema's

- Houdt rekening met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten

Vult de was-, droog- en plooimachines met wasgoed volgens hun capaciteit (Id 21883)

- Berekent de hoeveelheid wasgoed

Bereidt de was- en/of behandelingsproducten voor en doseert ze naargelang het soort wasgoed en de mate van vervuiling (Id 20469)

- Hanteert chemische producten

- Gebruikt een hoeveelheid product volgens de opdracht

Start de was-, droog- en plooicyclus van de machines op en laadt ze op het einde van de cyclus uit (Id 9253)

- Leest technische documenten

- Stelt het programma van machines in voor de opdracht

- Volgt het verloop van het programma op

- Gaat na of de machines volledig leeg zijn

- Roept hulp in bij problemen

Controleert het uitzicht van het behandelde wasgoed, identificeert beschadigde artikels identificeren en haalt ze eruit (Id 1187)

- Identificeert vlekken en vuil

- Merkt afwijkingen op

- Houdt beschadigde artikels apart

- Meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke

Maakt het behandelde wasgoed klaar en pakt het in (Id 25294)

- Houdt zich aan de werkfiches

- Controleert de strijkkwaliteit, vouwwijze en afwerking

- Telt en sorteert

- Pakt manueel of machinaal in

- Voegt juiste leveringsbon of andere documenten toe

Onderhoudt machines (reinigen van de filters, schoonmaken van de roosters,...) en desinfecteert karretjes en bakken (Id 7695)

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht

Behandelt het wasgoed: manueel plooien (Id 24968-c), manueel strijken (Id 24969-c), persen (Id 24970-c)

- Gebruikt strijktafel met afzuiging

- Gebruikt de strijkpers

- Gebruikt een stoompers en/of -pop

- Voert een eindcontrole of tussencontrole uit

Ordent het wasgoed op klerenstandaards en rekken en bergt het op (Id 24184-c)

- Voorkomt kreuken in het wasgoed

Herstelt kleding en linnen (Id 14258-c)

- Stemt de techniek en het materiaal af op de opdracht

- Stelt de stik- of patchmachine af

- Herstelt de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel

- Plaatst de herstelde stukken in het afwerkingsproces

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Ontvangt, merkt (Id 24967), identificeert (soort artikels, klant,...) (Id 25567) en sorteert het wasgoed volgens soort en kleur van de artikels en de aard van het textiel (Id 17800)

- Meldt afwijkingen aan de verantwoordelijke

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van kenmerken van weefsels en textielmaterialen

- Basiskennis van ontsmettingsprocedures

- Basiskennis van de kenmerken van reinigingsproducten voor textiel

- Basiskennis van de elementaire bediening van machines voor textielverzorging

- Basiskennis van het elementaire onderhoud van machines voor textielverzorging

- Basiskennis van hersteltechnieken van textiel

- Kennis van hygiëne- en veiligheidsregels

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen lezen van codes en symbolen

- Het kunnen lezen van technische documenten

- Het kunnen sorteren en tellen

- Het kunnen berekenen van de kwantiteit

- Het kunnen identificeren van vlekken en vuil

- Het kunnen opmerken van afwijkingen

- Het kunnen invullen van formulieren

- Het kunnen opvolgen van de voortgang van de werkzaamheden aan de hand van werkschema's

- Het kunnen rekening houden met de tijdsduur en volgorde van de opdrachten

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid wasgoed

- Het kunnen hanteren van chemische producten

- Het kunnen gebruiken van een hoeveelheid product volgens de opdracht

- Het kunnen instellen van het programma van machines voor de opdracht

- Het kunnen opvolgen van het verloop van het programma

- Het zich kunnen houden aan de werkfiches

- Het kunnen manueel of machinaal inpakken

- Het kunnen afstemmen van de techniek en het materieel op de opdracht

- Het kunnen gebruiken van de strijkpers

- Het kunnen gebruiken van een stoompers en/of -pop

- Het kunnen uitvoeren van een eindcontrole of tussencontrole

- Het kunnen gebruiken van een strijktafel met afzuiging

- Het kunnen voorkomen van kreuken in het wasgoed

- Het kunnen afstellen van de stik- of patchmachine

- Het kunnen herstellen van de kledij of het linnen volgens de gekozen techniek in functie van het optimaliseren van de functionaliteit van het artikel

- Het kunnen plaatsen van de herstelde stukken in het afwerkingsproces

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen inroepen van hulp bij problemen

Specifiek

- Het kunnen melden van afwijkingen aan de verantwoordelijke

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen bedienen van het hangbaansorteersysteem of hanteren van bakken en karretjes met wasgoed

- Het indien nodig kunnen gebruiken van optische leestoestellen

- Het kunnen leggen van wasgoed op de voorziene plaats

- Het kunnen nagaan of de machines volledig leeg zijn

- Het kunnen apart houden van beschadigde artikels

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend zowel in KMO's als in industriële ondernemingen waar textiel verzorgd wordt.

- Het wordt uitgeoefend in een lawaaierige en min of meer warme en vochtige omgeving.

- Het uitoefenen van dit beroep vereist (zware) fysieke arbeid

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag- of ploegenstelsel.

- De activiteit varieert naargelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming.

- Dit beroep wordt steeds in eenzelfde werkruimte uitgevoerd (zelfde machines, zelfde handelingen) maar waarin, op basis van het productieorder, elementen kunnen veranderen (bv. grondstoffen,...)

- De werkcontext is gestructureerd met tijdsdruk.

- In deze sector bestaan hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

Handelingscontext

- Dit beroep vereist een permanente vorm van concentratie rond de kwaliteit van het product.

- De medewerker textielverzorging houdt rekening met de veiligheid op en rond de werkplek en met de machineveiligheidsinstructies.

- De beroepsbeoefenaar moet zijn werkplek steeds schoonhouden en steeds zijn eigen gereedschappen en hulpmiddelen opbergen.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen kan worden vereist naargelang de behandeling van het textielartikel.

2.2.4 Autonomie

De medewerker textielverzorging :

- is zelfstandig in het uitvoeren van opgestelde taken en in het oplossen van eenvoudige machinestoringen

- is gebonden aan zowel mondelinge als schriftelijke instructies van de leidinggevende, het melden van het einde van de opdracht aan de leidinggevende

- doet beroep op de leidinggevende indien er zich problemen en/of onregelmatigheden stellen bij het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

De medewerker textielverzorging is verantwoordelijk voor :

- een correcte, nauwkeurige en tijdige uitvoering van het werk en dit volgens de mondelinge en schriftelijke instructies van de leidinggevende.

- het melden van repetitieve onnauwkeurigheden aan de verantwoordelijke.

- een werkpost voorzien van de te verzorgen textielartikelen

- een ingestelde machine of een geselecteerd programma

- afgewerkte textielartikelen volgens de technische beschrijvingen

- de registratie van de gegevens van de activiteiten

- de uitvoering van preventief of curatief basisonderhoud van machines

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist.