Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie trainer B

  • goedkeuringsdatum
    29 november 2013
  • publicatiedatum
    B.S.13/02/2014
  • datum laatste wijziging
    13/02/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 4 november 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 november 2013;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van trainer B, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van trainer B (m/v) (BK0065) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Trainer B (m/v)

b. Definitie

Staat in voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve sporters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van de sport, teneinde de sporters via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te bereiken.

c. Niveau

5

d. Jaartal

2013

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Informeert de betrokken actoren over de sportdiscipline, de organisatie van de sessies en de prestaties van de sporter(s) en het team (Id 14047-c)

- Motiveert tot volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten tot op nationaal niveau

- Begeleidt sporters tot op nationaal niveau op het vlak van fitheid en gezondheid

- Geeft informatie over de praktische organisatie van sportsessies

- Onderhoudt contact met de ouders van jeugdige sporters

- Onderhoudt contact met (sport)medische begeleiders

- Onderhoudt contact met alle overige betrokken actoren (trainers, wedstrijdbegeleidingsteam, assistenten, conditietrainer, talentscouts, scoutingsteam, federatie, topsportscholen, bestuur, sponsors)

Volgt het sportproject tot op nationaal niveau op, evalueert het en stelt verbeteringen voor (Id 16887-c)

- Meet effecten en resultaten

- Rapporteert over effecten en resultaten

- Zoekt verbeterpunten

- Gaat actief op zoek naar nieuwe concepten en procedures

- Volgt sport specifieke en sporttakoverschrijdende evoluties op (technisch, tactisch, conditioneel, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.)

Bepaalt het niveau van de sporter(s) en bepaalt de sportieve doelstellingen (Id 12197-c)

- Organiseert een gesprek

- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond

- Identificeert incentives en obstakels om prestaties te leveren zowel op technisch, tactisch als conditioneel vlak

- Neemt testen, vragenlijsten, enz. af (conditie, hartslag, vetpercentage, gewicht, lenigheid, bloeddruk)

- Interpreteert en evalueert de resultaten van de afgenomen testen, vragenlijsten, enz.

Werkt het sportproject tot op nationaal niveau uit volgende de persoonlijke visie en/of de visie van de dienst (Id 8660-c)

- Neemt deel aan het werkoverleg

- Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, enz.)

- Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke

Stemt de sessie af op het nationaal niveau van de doelgroep en maakt het materiaal of de uitrusting klaar (Id 24946-c)

- Gebruikt een lessenplan, eindtermen, kennisbronnen, enz.

- Maakt zelfstandig een jaar-, maand-, weekplan en trainingsvoorbereiding op voor sporters tot op nationaal niveau, met technische, tactische, conditionele en mentale aspecten op basis van competentiedoelstellingen

- Houdt rekening met diversiteit, ambities, beleving, enz. van de sporters

- Bouwt oefeningen geleidelijk op

- Plant voldoende hersteltijd in tussen sessies

- Stemt het materiaal af op het nationaal niveau van de sporters

Stelt oefeningen aan de sporters voor en staat ze technisch, tactisch, conditioneel en mentaal bij tot op nationaal niveau (Id 16698-c)

- Past taalgebruik en sportniveau aan de sporters aan

- Formuleert concrete competitiedoelen en bespreekt die met de sporter(s)

- Beschrijft de te verwachten fysieke gevolgen en veranderingen

- Leert de gevorderde technieken van een sporttak aan

- Kan technische en tactische handelingen aanleren en conditieopbouw verwezenlijken tot op het nationaal niveau

- Perfectioneert technieken, houdingen en motorische gedragingen

- Voorziet voldoende warming-up en cooling-down

- Heeft aandacht voor blessurepreventie (belasting-belastbaarheid, uithouding, lenigheid, kracht)

- Verbetert fouten in de techniek

- Geeft extra instructies indien nodig

- Vraagt om feedback over de oefeningen

- Volgt de sportieve evoluties op

- Stelt het trainingsprogramma bij op basis van de noden en vorderingen

- Verdeelt de aandacht over de verschillende sporters

- Vermijdt gevaarlijke situaties, risico's en potentieel gevaarlijke oefeningen

- Controleert het naleven van de veiligheidsregels en aanwijzingen

- Gebruikt specifieke software (film en beeldanalyse)

Kijkt sportmateriaal en -uitrusting na (Id 6779-c)

- Adviseert bij de aanschaf van materiaal

- Kijkt sportmateriaal na en kan het onderhouden

Begeleidt en coacht sporters of teams tijdens een competitie tot op nationaal niveau en bepaalt persoonlijke of collectieve verbeteringen (Id 21225-c)

- Analyseert de tactiek van de tegenstander(s) en kan hierop inspelen

- Stelt een tactiek, wedstrijdplan en/of teamopstelling op

- Lijst op wat en wie mee moet naar een wedstrijd

- Handelt wedstrijdformaliteiten en andere administratie af

- Informeert de sporter(s)

- Houdt voor- en nabesprekingen over de sportprestaties

- Begeleidt en bewaakt het groepsproces

- Heeft aandacht voor zowel het lichamelijke als het mentale welzijn

- Motiveert de sporters, moedigt ze aan en biedt hen structuur

- Spreekt sporters aan op hun sportgedrag

- Wisselt sporters tijdens de wedstrijd (enkel bij het omgaan met teams)

- Grijpt in wanneer de veiligheid van de sporters in het gedrang komt

- Analyseert de sportprestaties

- Gaat als coach om met wedstrijddruk

Werkt een fysiek voorbereidingsprogramma (oefeningen, duur, frequentie, opeenvolgingen, enz.) voor een sporter of een team tot op nationaal niveau uit en past het toe (Id 21144-c)

- Stelt een specifiek (jaar)programma en/of (dagelijkse) trainingen op, op maat van een team of individu, in functie van competitiedoelstellingen

- Stemt alle technische, tactische en conditionele aspecten van het trainingsprogramma op elkaar af

- Geeft cardiotraining, krachttraining en/of conditietraining

- Evalueert het trainingsprogramma en stelt bij waar nodig

Denkt communicatieacties over de activiteiten voor een sporter of een team tot op nationaal niveau uit (Id 17985-c)

- Gebruikt moderne media om te communiceren met alle betrokken actoren

- Gebruikt specifieke software (film en beeldanalyse)

- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt

- Past taalgebruik en boodschap aan de sporter(s) aan

Scout individuele sporters en/of teams tot op nationaal niveau in functie van talentselectie en wedstijdprestaties (Id 32099-c)

- Scout individuele sporters en/of teams tot op nationaal niveau in functie van talentselectie

- Werkt volgens een opgemaakt lange termijnplan voor talentontwikkeling

- Beoordeelt prestaties, motivatie en aanleg van sporters

- Beoordeelt of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport

- Overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (trainer, ouders, leerkracht, sporter, enz.)

- Scout individuele sporters en/of teams scouten tot op nationaal niveau in functie van wedstrijdprestaties

- Stelt eisen op

- Overlegt met en/of rapporteert aan de betrokkenen (technische staf en sporters)

Stuurt binnen een organisatie sporttechnische medewerkers (trainers, stagiairs en vrijwilligers) aan in functie van hun persoonlijke ontwikkeling (Id 23253-c)

- Volgt nationale ontwikkelingen en trends in het vakgebied op

- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op

- Peilt naar opleidingsbehoeften bij de medewerkers

- Zoekt en selecteert relevante opleidingen in functie van de behoeften

Stelt een begeleidingsteam op nationaal niveau samen en coördineert de activiteiten ervan (Id 18000-c)

- Gebruikt kantoorsoftware

- Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten

- Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers

- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten

- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Ziet er op toe dat veiligheids- en ethische voorschriften gerespecteerd worden

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van de sportgerelateerde wetenschappen morfologie, biomechanica en voedingsleer

- Kennis van gedragsverandering

- Kennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van een gezonde competitieve sportbeoefening

- Kennis van meten en evalueren van fysieke conditie

- Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen

- Kennis van communicatietechnieken en -vaardigheden en omgang met diverse doelgroepen

- Kennis van competentiemanagement in functie van het aansturen van de Initiator en de Instructeur B

- Kennis van de sociale vaardigheden

- Kennis van (fouten)analyse door directe observatie van sporters of door observatie van video-opnames

- Kennis van methoden om spel- en wedstrijdsituaties te analyseren

- Kennis van de sportgerelateerde wetenschappen anatomie, (inspannings)fysiologie, trainingsmethodiek, ontwikkelingsleer (met inbegrip van ontwikkelingslijnen) en motorisch leren

- Kennis van psychomotorische en -sociale ontwikkeling

- Kennis van ethisch verantwoord sporten

- Kennis van verschillende sportgerelateerde visies (o.a. van de sportfederatie)

- Kennis van de sportpsychologie (groepsdynamica, groepscohesie, enz.)

- Kennis van het opmaken van een individueel profiel van de sporter

- Kennis van scoutingtechnieken

- Kennis van wedstrijdkalenders, -reglementen en -procedures

- Kennis van testbatterijen

- Kennis van het sportbeleid van de sportfederatie

- Kennis van informatiekanalen, informaticatoepassingen en softwarepakketten

- Kennis van conditionele aspecten

- Kennis van opvoedkunde

- Kennis van didactiek en methodiek

- Grondige kennis van sporttrainingstechnieken

- Grondige kennis van technische en tactische aspecten

- Grondige kennis van EHBO en sportspecifieke medische aspecten

- Grondige kennis van materiaal

- Grondige kennis van lange en korte termijndoelstellingen voor de individuele sporter en het team

- Grondige kennis van ontwikkelingslijnen en gerelateerde oefenstof

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen actief op zoek gaan naar, evalueren en toepassen van nieuwe trends, concepten en procedures

- Het kunnen opstellen van een trainingsschema (week-, maand- en jaarplanning op technisch, tactisch en conditioneel vlak in functie van een ontwikkelingslijn)

- Het kunnen formuleren van concrete doelen (technisch, tactisch en conditioneel) en die met de sporters bespreken

- Het kunnen bevorderen, begeleiden en bewaken van het groepsproces van zowel sporters als medewerkers

- Het kunnen presenteren van informatie op een manier die belangstelling wekt

- Het kunnen beoordelen van prestaties, motivatie en aanleg van sporter(s)

- Het kunnen beoordelen of sporters in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling in de sport

- Het kunnen overleggen met en/of rapporteren aan de betrokkenen (trainer, ouders, leerkracht, (sport)medische begeleiding, enz.)

- Het kunnen verbaal en non-verbaal communiceren, zowel met de individuele sporter, het team als de overige betrokken actoren (trainers, bestuur, ouders, externe experts, enz.)

- Het kunnen opvolgen van sportspecifieke en sporttakoverschrijdende evoluties (technisch, tactisch, conditioneel, ontwikkelingslijnen, materiaal, enz.)

- Het kunnen geven en vragen van individuele en collectieve feedback

- Het kunnen motiveren, aanmoedigen en structuur bieden aan een sporter

- Het kunnen maken van een individueel profiel van de sterktes en zwaktes van de sporter

- Het kunnen observeren, analyseren, detecteren, evalueren en remediëren

- Het kunnen gepast pedagogisch en ethisch verantwoord omgaan met sporters

- Het kunnen aanleren van technische en tactische handelingen en conditieopbouw verwezenlijken tot op het nationaal niveau

- Het kunnen psychologisch begeleiden van een sporter

- Het kunnen doorverwijzen van de sporter(s) naar sportmedische begeleiders en rekening kunnen houden met hun trainingsadviezen in de trainingsbegeleiding

- Het kunnen opstellen en evalueren van technische, tactische en prestatiegerichte doelstellingen o.a. op basis van testresultaten

- Het kunnen coördineren van het begeleidingsteam

- Het kunnen training geven, begeleiden en coachen en talent identificeren en selecteren conform de visie van de sportfederatie

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen identificeren van obstakels om te presteren (o.a. demotivatie), het kunnen helpen van de sporter om deze uit de weg te ruimen (reactief) en het kunnen vermijden dat ze (opnieuw) opduiken (proactief)

- Het kunnen interpreteren en evalueren van de resultaten van de afgenomen testen, vragenlijsten, enz. ter verbetering van de sporter

- Het kunnen aanpassen van het aanbod, rekening houdend met randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met handicap, enz.) en het kunnen rekening houden met heterogeniteit, diversiteit, verwachtingen, beleving, enz. van de sporters

- Het geleidelijk kunnen opbouwen van oefeningen en het kunnen bijstellen van het trainingsprogramma op basis van noden en vorderingen

- Het kunnen afstemmen van het materiaal op het niveau van de sporters

- Het kunnen aanpassen van oefenstof met betrekking tot technische, tactische en conditionele aspecten en de verbetering hiervan

- Het kunnen inschatten, herkennen en desgevallend vermijden van gevaarlijke situaties, risico's en oefeningen

- Het kunnen opstellen van een tactiek, wedstrijdplan en/of teamopstelling in functie van de kwaliteiten van de eigen sporter en/of die van de tegenstander(s)

- Het kunnen bijstellen van een jaar-, maand- of weekprogramma en/of een training, op maat van de sporter(s) en/of het team in functie van gewijzigde omstandigheden (blessures, wijziging kalender, prestatiedip, enz.)

- Het kunnen aanpassen van het taalgebruik in functie van de boodschap en de doelgroep

- Het kunnen inschatten van vaardigheden van medewerkers en deze gepast aanwenden in functie van prestatiedoelen, planningen en gewijzigde omstandigheden

- Het kunnen inschatten, herkennen en desgevallend vermijden van verkeerd gedrag van sporters en medewerkers

- Het kunnen maken van tactische keuzes (ingrijpen) onder tijdsdruk tijdens een wedstrijd in functie van een wedstrijddoel

Motorische vaardigheden

- Het kunnen meten van effecten en resultaten met specifieke apparatuur

- Het kunnen nakijken en onderhouden van specifiek technisch sportmateriaal

- Het kunnen aanleren en (laten) demonstreren van technieken, houdingen en motorische gedragingen aan gedifferentieerde groepen sporters

- Het kunnen assisteren bij het (laten) uitvoeren van complexe bewegingen en verbeteren van fouten al doende

- Het kunnen toepassen van EHBO-technieken : wondverzorging, transporttechnieken, reanimatie en mond- op mondbeademing

- Het kunnen onder controle houden van lichaamstaal

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Werkt met verschillende individuele en/of groepen sporters (jeugdige, adolescenten, volwassenen, enz.) die sport beoefenen op verschillende niveaus (recreant, competitie, provinciaal, regionaal en nationaal niveau), met andere trainers, paramedici, psychologen, talentenscouts, bestuursleden, juryleden, wedstrijdorganisatoren, tegenstanders, sportfederaties, ouders en familieleden

- Vermits de doelstellingen moeten bereikt worden, werkt de Trainer B onder een grote tijdsdruk tijdens de wedstrijden, en onder een zekere tijdsdruk tijdens trainingen of revalidatieperiodes van de sporter

- De Trainer B moet zich regelmatig aanpassen aan wisselende omgevings- en persoonsgebonden factoren tijdens het training geven, het begeleiden en het coachen (weer, accommodatie, gemoedstoestand sporter, andere tegenstander met andere kwaliteiten, prestatiedruk of opbouwperiode, enz.) voor het bereiken van zijn doelstellingen

- De Trainer B is afhankelijk van wisselende omgevings- en persoonsgebonden factoren tijdens het training geven, het begeleiden en het coachen (weer, accommodatie, gemoedstoestand sporter, competitief element, enz.) voor het bereiken van zijn doelstellingen

- De Trainer B is onderhevig aan een permanente prestatiedruk, gelet op de dreiging van ontslag bij het niet behalen van de vooropgestelde doelstellingen

- Het kan worden uitgeoefend in de vrije tijd, d.w.z. tijdens de avonden in de week, de woensdagnamiddag en de weekends en/of vakantie- en feestdagen

- De Trainer B voert deze taken doorgaans uit naast dagdagelijkse professionele activiteiten

- Werkt meestal in een drukke omgeving

- Het houdt nationale verplaatsingen in (voornamelijk voor de wedstrijd- en scoutingmomenten)

- De Trainer B dient rekening te houden met een complex geheel van verschillende en variërende parameters (technische, tactische, conditionele en mentale eigenschappen/kwaliteiten van eigen sporter(s) en tegenstander(s)) tijdens zowel training geven, begeleiden als coachen

- De vastliggende wedstrijdkalender geeft een bepaalde structuur en stabiliteit aan het sportseizoen. Deze kan echter doorbroken worden onder invloed van onvoorziene omstandigheden (blessures, prestatiedip, enz.)

- Doorgaans worden sportseizoenen onderbroken door een (relatieve) rustperiode waarin sterk afgebouwde tot geen activiteiten voorkomen

Handelingscontext

- Het kunnen aan boord leggen van verhoogde concentratie tijdens wedstrijdsituaties

- Het aan boord leggen van een goede concentratie tijdens de trainingssessies (extra uitleg : detailcoaching, actief zoeken naar verbeterpunten, enz.)

- Het vermijden van gevaarlijke situaties, risico's en potentieel gevaarlijke oefeningen en controle houden op naleven van veiligheidsmaatregelen

- Het ingrijpen wanneer de veiligheid van sporters in het gedrang komt

- Het omgaan met sporters in een één op veel relatie : de volledige groep stimuleren en ondertussen elk individu uit de groep afzonderlijk opvolgen

- Het zelf opnemen van een voorbeeldrol (oa. handelen op een ethisch verantwoorde manier)

- Het vertrouwelijk omgaan en rekening houden met de medische en privégegevens van de sporter

- Het zeer snel op eenzelfde ogenblik verwerken van een grote hoeveelheid informatie tijdens wedstrijden

- Het snel inspelen op veranderde omgevings- en persoonskenmerken

- De visie van de sportclub of sportfederatie, de training en de mogelijkheden van de sporter bepalen het handelingskader

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in het uitvoeren van onderstaande taken binnen het jaarplan dat hij zelfstandig opmaakt en waarin zowel technische, tactische als conditionele aspecten worden geïntegreerd voor competitieve sporters tot op het nationale niveau. De Trainer B creëert tevens zelfstandig het werkkader van de Initiator en de Instructeur B. De taken van de Trainer B zijn o.a. het communiceren, opvolgen van evoluties, geven van feedback, individualiseren, pedagogisch en didactisch handelen, plannen, samenwerken in team en tactisch en strategisch handelen, tijdens het training geven, het begeleiden en het coachen en bij het identificeren en selecteren van talent en het verzamelen van informatie.

- Is gebonden aan het werkkader (een meerjarenplan met technische, tactische, conditionele en mentale aspecten), geschapen door de Trainer A en/of de Jeugdsportcoördinator, de accommodatie, de mogelijkheden van de sporter, de wedstrijdkalender, het wedstrijdreglement, de sporttakspecifieke regels en gebruiken, de visie van de sportclub en de erkende Vlaamse sportfederatie, de goedkeuring van de ouders voor minderjarige sporters, de vooropgestelde doelen, ...

- Doet beroep op de Trainer A en/of de Jeugdsportcoördinator voor inhoudelijke (bij)sturing binnen het geschetste werkkader en organisatorische afspraken binnen de eigen organisatie.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Een uitgewerkt en gecoördineerd werkkader (op basis van een jaarplan met technische, tactische en conditionele aspecten) voor een goed aangestuurde Initiator en Instructeur B (respectievelijk voor beginnende en recreatieve sporters en voor competitieve sporters tot op het provinciaal/landelijk niveau)

- Een optimaal leerklimaat : veiligheid, geven van feedback, individualiseren, hoge actieve leertijd, maken van de juiste keuzes, gebruiken van de adequate sportmaterialen, succesbeleving, uitdaging, enz.

- Een coherente en efficiënte jaarplanning

- Een weloverwogen en gecontroleerd veiligheidsbeleid

- Een open communicatie met alle betrokken actoren

- Het permanent bijscholen van zichzelf

- Het behalen van vooropgestelde individuele en collectieve prestatiedoelstellingen

- Verantwoorde didactische en pedagogische handelingen

- De fysieke en psychische integriteit van de sporter

- Het groeiproces van de sporter(s), met bijzondere aandacht voor minderjarigen

- Het bepalen van realistische en uitdagende prestatiedoelstellingen voor de sporter(s)

2.3 Vereiste attesten

Geen