Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie taxidermist

  • goedkeuringsdatum
    31 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.04/04/2014
  • datum laatste wijziging
    04/04/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van taxidermist, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van taxidermist (m/v) (BK0096) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Taxidermist (m/v)

b. Definitie

Het prepareren van dieren, geheel of gedeeltelijk, teneinde die te kunnen bewaren of ten toon te stellen.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

* Neemt (de stukken van) dieren in ontvangst en controleert ze (Id 17105-c)

- Stelt vragen over de wens van de opdrachtgever (hoe de dieren moeten geprepareerd worden)

- Stelt de kenmerken van de stukken vast (staat, vorm,...)

- Detecteert en signaleert eventueel schade aan de stukken

- Bepaalt welke methode het gewenste resultaat oplevert

- Geeft informatie over het te verwachten resultaat

- Bepaalt de benodigde materialen en manuren voor een bepaald werk

- Overlegt met de opdrachtgever over mogelijkheden en beperkingen

- Controleert indien nodig of de dieren beschermd zijn (Zo is er bijvoorbeeld voor dieren, beschermd onder de Conventie van Washington, een CITES-certificaat noodzakelijk)

* Labelt de stukken van dieren en huiden (Id 10659-c)

- Identificeert de stukken (oorsprong, toestand,...)

- Bevestigt een label

- Inventariseert de identificatiegegevens

* Legt de biomedische data vast van het dier (co00570)

- Meet het dier op

- Fotografeert het dier

- Noteert de details/afwijkingen van het dier

* Bewaart ze in een opslagplaats (Id 10659-c)

- Bepaalt de ideale opslagvoorwaarden (droog bewaren, diepvries, alcohol,...)

- Controleert de condities (temperatuur, luchtvochtigheid,...) van de opslagplaats

* Vilt het dier (Id 4352-c)

- Verwijdert de huid van het dier

- Behandelt de huid ter bewaring in afwachting van het verdere looiproces (zouten, alcohol, invriezen,...)

- Verwijdert vlees en ingewanden

* Slaat het afval op (Id 4352-c)

- Slaat afval op volgens de wetgeving

- Neemt contact op met een erkend afvalverwerkend bedrijf

* Maakt de huid, het skelet, het gewei, de hoorns schoon en behandelt naargelang de diersoort (zoogdieren, vogels,...) (Id 7521-c)

- Behoudt huid, haar en pluimen, snavels, klauwen, tanden, hoeven,...

- Ontvet en bleekt skeletten en schedels en maakt ze schoon

- Hanteert technieken voor het schoonmaken van de onderdelen (koken, macereren, dermesten,...)

- Looit de huiden conform de wetgeving om ze te bewaren

- Strijkt de schoongemaakte huid in met een stof om insectenvraat tegen te gaan

* Vervaardigt of koopt het pasmodel (metaalstructuur, sculptuur, gietvorm,...) en past het aan de afmetingen van het dier aan (Id 16898-c)

- Kiest materialen naargelang de opdracht (polyester, hout, pleister, papierdeeg, polyurethaan, houtwol, watten, klei,...)

- Bepaalt de houding van het dier

- Monteert de beenderen om skeletten te reconstrueren

- Modelleert de schoongemaakte beenderen van de kop, poten en vleugels

- Vervaardigt het pasmodel of past het aan

* Bekleedt het pasmodel (positionering en spanning van de huid, naaiwerk,...) (Id 11765-c)

- Plaatst ogen in de oogkassen

- Modelleert de oren, neus,...

- Plaatst de huid over het model

- Lijmt de onderdelen op de constructie

- Naait de huid manueel

- Werkt oren, ogen, neus,... af

- Laat het preparaat drogen

* Werkt het geprepareerd dier af (Id 16940-c)

- Werkt onderdelen af en kleurt bij waar nodig

- Bepaalt en vervaardigt het postament (natuurlijke habitat, plank,...)

- Monteert het dier op het postament

* Realiseert osteologische montages voor pedagogische of wetenschappelijke doeleinden (paleontologie,...) (Id 24526)

- Zet skeletten in elkaar met draad of lijm

- Boort gaatjes voor het bevestigen van de draad

- Verbergt de draad voor het zicht

* Restaureert opgezette dieren (kleurschakering, vacht, reconstructie,...) (Id 25771)

- Raadpleegt documentatie over het werkstuk

- Schat de kostprijs van herstellingen in

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht

- Vervangt onderdelen

- Brengt onderdelen terug in originele staat

- Behoudt de authenticiteit van het stuk

* Komt de wettelijke verplichtingen na (aanvraag van CITES, toestemming voor opzetting,...) (Id 25701-c)

- Komt de wetgeving m.b.t. het opzetten van dieren na (jachtwetgeving, milieuwetgeving, regionale, nationale en internationale conventies inzake dierenbescherming)

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis - Kennis van zoölogie

- Kennis van anatomie van dieren

- Kennis van dierenhoudingen

- Kennis van classificatie van diersoorten

- Kennis van reglementering inzake beschermde diersoorten

- Kennis van ziektes bij dieren

- Kennis van bewaartechnieken (vriesdroging,...)

- Kennis van restauratietechnieken

- Kennis van gezondheidsvoorschriften (afval)

- Kennis van omgang met chemische stoffen

- Kennis met omgang dierlijk materiaal

- Kennis van leerlooitechnieken

- Kennis van prepareertechnieken

- Kennis van gebruik van beroepsspecifieke gereedschap

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van beeldhouwtechnieken

- Kennis van giettechnieken

- Kennis van Air-brushtechnieken

- Kennis van inventarisatie/labelmethodes

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen respecteren van veiligheid (afval) en hygiëne

- Het kunnen respecteren van de wetgeving (jachtwetgeving, milieuwetgeving, regionale, nationale en internationale conventies inzake dierenbescherming,...)

- Het visueel kunnen controleren van (de stukken van) dieren en de kwaliteit ervan bepalen

- Het kunnen opsporen en signaleren van afwijkingen/schade aan de stukken

- Het kunnen respecteren van de traceerbaarheid van dieren(stukken)

- Het kunnen bepalen van de juiste prepareermethodes afhankelijk van het gewenste resultaat

- Het kunnen kiezen en kunnen afstemmen van het materieel op de opzet en de karakteristieken van het dier

- Het kunnen bepalen en controleren van de ideale opslagvoorwaarden van het dier

- Het kunnen bepalen van materieel en pasmodel naargelang de houding en natuurlijke habitat van het opgezette dier

- Het kunnen inventariseren en labelen

- Het kunnen respecteren van de wettelijke verplichtingen

Probleemoplossende vaardigheden

- Het nemen van maatregelen bij kwaliteits- en hygiëneproblemen

- Het gepast reageren bij afval-en veiligheidsproblemen

- Het kunnen aanpassen van de planning

- Het gepast reageren bij problemen met inspectie

Motorische vaardigheden

- Het controleren, reinigen en desinfecteren van materieel volgens de wetgeving

- Het hanteren van lasten en langdurig rechtstaan

- Het nauwkeurig zijn in het opzetten van het dier om de kwaliteit de waarborgen

- Het uitvoeren van verschillende technieken binnen de taxidermie (villen, looien, dermesten,...)

- Het vervaardigen, aanpassen en bekleden van een pasmodel

- Het dierlijk afval voor destructie opslaan conform de wetgeving

- Het uitvoeren van verschillende technieken bij opmaak van een postament (beeldhouwen, schilderen, gieten)

- Het presenteren van opgezette specimen aan een publiek

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in ambachtelijke bedrijven in samenwerking met verschillende bedrijven/organisaties (leerlooierijen, afvalverwekingsbedrijven)

- Het handelen varieert naargelang de opdracht: de handelingen moeten afgestemd zijn op de eigenschappen van het dier, de wensen van de opdrachtgever,...

- Het werk vindt plaats in een atelier of in de openlucht

- Het beroep gebeurt in samenspraak met opdrachtgevers en meerdere betrokkenen (leveranciers, administratieve organismen, veterinaire diensten, bestuur van musea)

- De uitoefening van het beroep vraagt het minutieus opvolgen van de werkvolgorde

Handelingscontext

- Het werk impliceert de hantering van lasten

- Het werk impliceert het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (stofjas, handschoenen, masker,...)

- De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen

- De uitoefening vereist het vakkundig en hygiënisch behandelen en bewaren van dode dieren

- De beroepsbeoefenaar gaat om met een breed gamma aan apparatuur en materieel

- Het omgaan met verschillende producten houdt in dat er moet rekening gehouden worden met diverse risicofactoren

- Het beroep vereist constante aandacht omwille van omgang met gevaarlijk materieel

- Het beroep vereist kwaliteitsvol handelen

- De beroepsbeoefenaar gaat om met producten die onderhevig zijn aan bederf

- Creativiteit in de opmaak en afwerking van het opgezette dier is noodzakelijk

- Het respecteren van de toepasselijke richtlijnen i.v.m. jachtwetgeving, conventies inzake dierenbescherming en afvalverwerking is vereist

- Het beroep houdt het geregeld in contact komen met de controlediensten van milieubescherming en afvalverwerking in

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in het voorbereiden, plannen, uitvoeren en controleren van zijn taken binnen de opdracht

- Is gebonden aan

- De jachtwetgeving

- De milieuwetgeving

- De conventies inzake dierenbescherming

- De reglementering over afvalverwerking

- De opdrachten en bestellingen

- De vraag van de opdrachtgever

- Doet indien nodig daarvoor beroep op administratieve overheidsinstanties (Cites, diersoortenbescherming)

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Een kwaliteitsvol gerealiseerd eindproduct

- Kwaliteitsvolle en prijsbewuste grondstoffen, materieel en apparatuur

- Herkenning van niet-conforme producten

- Gepaste reactie bij kwaliteitsafwijkingen en afvalveiligheidsproblemen

- Hygiënische en volgens de regelgeving behandelde en bewaarde producten

- Correcte en veilige hantering van machines en materieel

- Gesorteerd afval volgens de voorschriften

- Correcte informatie over het product en de bijhorende kosten aan de opdrachtgever

- Een verantwoorde planning van het productieproces

- Correcte labeling en inventarisering

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist.