Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ruitenwasser

  • goedkeuringsdatum
    31 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.07/04/2014
  • datum laatste wijziging
    07/04/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van ruitenwasser, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van ruitenwasser (m/v) (BK0092) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Ruitenwasser (m/v)

b. Definitie

De ruitenwasser wast oppervlakken in met spons of inwasapparaat, water en gepaste reinigingsproducten, waarna hij ze met trekker en zeem of microvezeldoek streeploos droogmaakt, volgens de geldende regels betreffende veiligheid (vooral werken op hoogte), milieu en kwaliteit teneinde afwasbare oppervlakken van verschillende afmetingen en hoogtes kwaliteitsvol te reinigen conform de opdracht.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

* Werkt individueel en in teamverband (co00558)

- Communiceert efficiënt met alle actoren (leidinggevende, collega's, klanten, ...)

- Wisselt informatie uit met collega's en leidinggevende(n)

- Rapporteert aan de leidinggevende

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van leidinggevende(n) op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

* Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co00559)

- Werkt ergonomisch

- Werkt economisch

- Werkt ecologisch

- Werkt conform voorgeschreven procedures

- Werkt conform de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Meldt problemen, zowel mondeling als schriftelijk, aan de leidinggevende

- Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe

* Volgt instructies van de leidinggevende op (co00560)

- Leest en begrijpt de werkopdracht

- Leest en begrijpt de opgegeven techniek

- Leest en begrijpt de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse

- Vraagt zijn leidinggevende bij onduidelijkheden om uitleg, zodat problemen worden voorkomen en/of opgelost

* Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor (Id 16641-c, co00561)

- Selecteert een gekende techniek, rekening houdend met de werkopdracht en de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit een door de leidinggevende uitgevoerde risicoanalyse

- Stemt de producten en het materieel af op de opdracht

- Stuurt de werkzaamheden bij afhankelijk van de wisselende omstandigheden ter plaatse

- Leest en begrijpt de technische fiche

- Maakt de schoonmaakproducten en het materieel (aftrekker, stang, ladder, ...) klaar

- Beschermt de omgeving van de interventiezone

- Vraagt zijn leidinggevende bij onduidelijkheden om uitleg, zodat problemen worden voorkomen en/of worden opgelost

* Voert reinigingswerken uit aan afwasbare oppervlakken, van verschillende afmetingen en hoogten, met de basistechniek (Id 16308-c, co00562)

- Brengt het reinigingsmiddel aan met spons of inwasapparaat

- Bewerkt de oppervlakken mechanisch (Verklaring: wrijft met het inwasapparaat of de spons over het met reinigingsvloeistof ingezette oppervlak om het aangehechte vuil los te maken.)

- Maakt de oppervlakken snel en efficiënt droog met de raamtrekker

- Werkt de imperfecties af met zeem of microvezeldoek

- Voert de werkzaamheden binnen de voorziene tijd uit, rekening houdend met mogelijke knelpunten

- Ruimt de werkplek op

* Controleert de eigen prestatie (co00563)

- Controleert de kwaliteit van het geleverde werk

- Controleert of er door de uitvoering van de werken geen vervuiling of schade aan omliggende oppervlakken is toegebracht

- Corrigeert indien nodig de onvolmaaktheden

- Meldt aanpassingen van de werkzaamheden aan de leidinggevende schriftelijk

* Controleert de prestatie samen met de klant en informeert de klant over storingen of beschadigingen (Id 835-c, co00564)

- Gaat, na de eigen controle, de uitvoering van de opdracht na samen met de klant

- Meldt schade (schriftelijk) aan de klant

- Meldt schade (schriftelijk) aan de leidinggevende

- Bezorgt de klant relevante documenten, indien nodig

- Meldt opmerkingen van de klant die hij zelf niet kan oplossen schriftelijk aan zijn leidinggevende

* Reinigt en onderhoudt schoonmaakmaterieel (Id 16181-c)

- Reinigt gebruikte materieel (materialen, gereedschappen en apparatuur)

- Bergt het gebruikte materieel op

- Meldt defecten aan het materieel aan de leidinggevende en neemt het uit circulatie

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

* Gebruikt de hulpmiddelen voor het uitvoeren van werken op hoogte die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van zijn opdracht (Id 27004-c, Id 27006-c)

- Gebruikt hulpmiddelen (telescoopsteel, rolstelling, (schuif)ladder, hoogwerker, ...) volgens instructies en veiligheidsvoorschriften

- Vervoert ladders volgens veiligheidsvoorschriften en de verkeersreglementen

- Monteert, demonteert en gebruikt rolstellingen volgens instructies en veiligheidsvoorschriften

- Bedient een hoogwerker conform de instructies en veiligheidsvoorschriften

- Maakt gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM's) zoals harnassen en levenslijnen waar de toegepaste techniek het vereist

- Maakt gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (CBM's) zoals vermeld in de risicoanalyse

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van communicatietechnieken

- Basiskennis van economisch werken

- Basiskennis van ecologisch werken

- Kennis van ergonomisch werken (hef- en tiltechnieken, ...)

- Kennis van bedrijfsrichtlijnen

- Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Kennis van collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van de basis ruitenwastechniek

- Kennis van specifieke ruitenwastechnieken

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van milieuregels

- Kennis van hygiëneregels

- Kennis van onderhoudsvoorschriften

- Kennis van de te gebruiken materialen

- Kennis van de te gebruiken gereedschappen

- Kennis van de te gebruiken apparatuur

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van de producten

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het gepast kunnen communiceren met actoren (leidinggevende, collega's, klanten, ...)

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en leidinggevende

- Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's

- Het kunnen opvolgen van een opdracht

- Het kunnen toepassen van ergonomische technieken

- Het kunnen toepassen van economische principes

- Het kunnen toepassen van ecologische principes

- Het kunnen werken conform de voorgeschreven procedures

- Het kunnen toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften in specifieke situaties

- Het mondeling en schriftelijk kunnen melden van problemen aan de leidinggevende

- Het kunnen leren en toepassen van nieuwe technieken

- Het kunnen lezen en begrijpen van de werkopdracht

- Het kunnen lezen en begrijpen van de opgegeven technieken

- Het kunnen lezen en begrijpen van de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse

- Het kunnen om uitleg vragen aan de leidinggevende om problemen te voorkomen en/of op te lossen

- Het kunnen selecteren van een gekende techniek, rekening houdend met de werkopdracht en de veiligheidsvoorschriften die voortvloeien uit de risicoanalyse

- Het kunnen afstemmen van de voorgeschreven producten en het materieel op de opdracht

- Het kunnen lezen en begrijpen van de technische fiche

- Het kunnen nagaan, na eigen controle, van de uitvoering van de opdracht samen met de klant

- Het schriftelijk kunnen melden van opmerkingen/aanpassingen van de werkzaamheden

- Het schriftelijk kunnen melden van opmerkingen/aanpassingen van de klant aan zijn leidinggevende

- Het kunnen melden van defecten van materieel aan de leidinggevende

- Het kunnen controleren van kwaliteit van eigen geleverd werk

- Het kunnen controleren of er door de uitvoering van de werken geen vervuiling of schade aan omliggende oppervlakken is toegebracht

- Het kunnen melden van schade aan de klant

- Het kunnen melden van schade aan de leidinggevende

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen controleren en corrigeren van onvolmaaktheden indien dit nodig is

- Het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden binnen de voorziene tijd, rekening houdend met de mogelijke problemen

- Het zich flexibel kunnen aanpassen aan veranderingen (wijziging van collega's,...)

- Het kunnen bijsturen van de werkzaamheden bij onverwachte omstandigheden ter plaatse

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Het kunnen klaarmaken van het materieel en de schoonmaakproducten

- Het kunnen beschermen van de omgeving van de interventiezone

- Het kunnen toepassen van veiligheidsregels in specifieke situaties

- Het kunnen aanbrengen van reinigingsmiddel met spons of inwasapparaat

- Het mechanisch kunnen bewerken van de oppervlakken

- Het snel en efficiënt kunnen droog maken van de oppervlakken

- Het kunnen wegwerken van de imperfecties met de zeem of de microvezeldoek

- Het kunnen, indien nodig, bezorgen van documenten aan de klant

- Het kunnen reinigen van gebruikt materieel, gereedschappen en apparatuur

- Het kunnen opbergen van het gebruikt materieel

- Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen (telescoopsteel, rolstelling, ...)

- Het kunnen reinigen van afwasbare oppervlakken op hoogte aan de hand van hulpmiddelen

- Het kunnen monteren, demonteren en gebruiken van een rolstelling volgens de instructies en veiligheidsvoorschriften

- Het kunnen bedienen van een hoogwerker conform de instructies en veiligheidsvoorschriften

- Het kunnen vervoeren van ladders volgens veiligheidsvoorschriften en de verkeersregels

- Het kunnen opruimen van de werkplek

- Het uit circulatie kunnen nemen van onveilig en beschadigd materieel om voor onderhoud binnen te brengen

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt op verplaatsing uitgevoerd

- Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de beroepsbeoefenaar onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen

- Dit beroep wordt zowel in teamverband als individueel uitgevoerd

- De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt

- De schoonmaaksector kent reglementeringen, procedures,... inzake kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid

- De ruitenwasser komt in contact met verschillende actoren (leidinggevende, collega's, klanten)

Handelingscontext

- De ruitenwasser moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door met zorg te werken

- De ruitenwasser moet rekening houden met de economische beperkingen opgelegd door zijn onderneming

- De ruitenwasser gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren

- De ruitenwasser stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen

- De ruitenwasser heeft aandacht voor gevaarlijke situaties

- De ruitenwasser moet zorgvuldig gebruik maken van materieel

- De ruitenwasser moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren

- De ruitenwasser gebruikt de hulpmiddelen voor het uitvoeren van werken op hoogte die noodzakelijk zijn voor het correct uitvoeren van zijn opdracht

- De ruitenwasser moet het positief imago van zijn onderneming uitstralen

- De ruitenwasser moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplaats, het voorbereiden en uitvoeren van eigen werkzaamheden, het controleren en indien nodig het bijsturen van de ruitenwastechnieken, het zelfstandig controleren van eigen werk, het reinigen van het materieel, het bijhouden, laten in orde maken en afleveren van de werkdocumenten.

- Is gebonden aan een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures, afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden, instructies van de leidinggevende.

- Doet beroep op de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies; gespecialiseerde professionals voor occasioneel gebruik van hoogwerker; derden voor praktische zaken (ophalen van rolluiken, openen van deuren, ...).

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren binnen de onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van het werk

- Het opvolgen van de instructies van de leidinggevende

- Het voorbereiden en plannen van de eigen werkzaamheden

- Het uitvoeren van de reinigingswerken met de basistechniek

- Het reinigen en onderhouden van het materieel

- Het controleren van de eigen prestatie

- Het controleren van de prestatie samen met de klant

- Het gebruik van hulpmiddelen voor het uitvoeren van werken op hoogte

2.3 Vereiste attesten

Volgende attesten zijn vereist, maar niet wettelijk verplicht

- VCA-attest

- Bekwaamheidsattest voor werken met hoogwerker