Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie decor- en standenbouwer

  • goedkeuringsdatum
    31 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.10/04/2014
  • datum laatste wijziging
    10/04/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van decor- en standenbouwer, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van decor- en standenbouwer (m/v) (BK0097) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Decor- en standenbouwer (m/v)

b. Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, in- en omstellen van machines, bewerken, vergaren van onderdelen voor decors en standen, het op- en afbouwen, het integreren van rekwisieten, sanitaire en elektrische toestellen en (audiovisuele) randapparatuur en afwerken en inrichten van decors en standen teneinde standen voor beurzen en tentoonstellingen en decors voor theater, musical, film en televisie aan de hand van een werkopdracht te vervaardigen en te plaatsen.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

* Werkt in teamverband (co00571)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

* Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co00572)

- Maakt onderscheid tussen gevaarlijke en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen

- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co00573)

- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde

- Richt de werkplaats (ergonomisch) in

- Beperkt stofemissie

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

* Werkt op hoogte (co00574)

- Bouwt steigers op en af volgens de veiligheidsregels

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Bouwt goederenliften op en zekert die

- Bedient de goederenlift

- Installeert een geschikte randbeveiliging

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

- Gebruikt hulpmiddelen om op hoogte te werken

* Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co00575)

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt

- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

* Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor (co00576)

- Neemt kennis van de eigen werkopdracht

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, ...)

- Neemt de planning door

- Stelt correct en overzichtelijk een hout-, meet-, en/of materiaalstaat op

- Stelt een zaagplan op

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen

- Bepaalt een optimale werkvolgorde

- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke

- Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

* Controleert (de voorraad) en verzamelt grondstoffen, materialen en elementen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, ... ) (co00577)

- Verzamelt bestaande decor- en standonderdelen en toebehoren

- Houdt de voorraad op peil

- Signaleert tekorten

- Controleert de te hergebruiken en te verwerken grondstoffen, materialen en elementen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, beschadigingen, vochtigheid, ...)

- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht

- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens

- Houdt rekening met de interne codering

- Neemt leveringen in ontvangst en controleert de leveringen

- Selecteert, controleert en hanteert materialen / gereedschappen

* Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, ...) (co00578)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Kantrecht en/of kort (ruw hout) af

- Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, ...)

- Tekent uit te zagen onderdelen uit

- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan

- Gebruikt zaagmachines

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af

- Gebruikt aftekengereedschap

* Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines (co00579)

- Raadpleegt technische bronnen (werkstuktekeningen, instelgegevens, omrekeningstabellen, ...)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Selecteert (snij)gereedschappen i.f.v. de uit te voeren bewerking

- Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man (mechanische en manuele verspaningsgereedschappen), ...)

- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan

- (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af

- Bergt (snij)gereedschappen veilig op

- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Stelt (houtbewerkings)machines in en om (co00580)

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

- Stelt de juiste aanvoersnelheid en toerental in

- Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in

- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in

- Maakt een proefstuk

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines (co00581)

- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na

- Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op

- Evalueert veiligheidsrisico's en neemt gepaste maatregelen

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

- Legt de werkzaamheden stil indien nodig

* Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (co00582)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Bepaalt de te gebruiken machines

- Controleert de beveiliging voor het opstarten

- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken

- Schaaft tot ontruwde vlakken

- Boort gaten

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Brengt (gebogen) profileringen aan

- Maakt verbindingen

- Schuurt werkstukken tot de gewenste afwerkingsgraad op

- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Gebruikt (NC) (houtbewerkings)machines

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Vergaart onderdelen (co00583)

- Leest (werk)tekeningen en plannen en leidt af welke onderdelen (demontabel) vergaard kunnen worden

- Bepaalt of bepaalde oppervlaktebehandelingen voor de vergaring moet komen

- Verlijmt verbindingsgedeelten

- Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen

- Past manuele en machinale opspantechnieken toe

- Gebruikt persmachines

- Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, ...)

- Verwijdert lijmresten

- Past verbindingstechnieken toe op metalen profielen

- Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering

- Stapelt en merkt voor de volgende productiefase

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Gebruikt opspangereedschap

* Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines (co00584)

- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op

- Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit

- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke

- Registreert basisonderhoud

* Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern, op locatie, ...) (co00585)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Maakt kisten en/of karren op maat voor (internationaal) transport

- Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)

- Controleert de lading (aantal, compleetheid, juistheid, ...)

- Laadt, lost met behulp van (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,...).

- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico's (het zekeren van ladingen, ...)

- Transporteert op de plaats van bestemming

- Gebruikt (interne)transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden op de locatie

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

* Voert verspanende bewerkingen in kunststof uit (co00586)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Bepaalt de te gebruiken machines

- Controleert de beveiliging voor het opstarten

- Start, stopt en bedient de machines om kunststof te bewerken

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Versnijdt kunststof recht of in verstek

- Verzaagt kunststof

- Freest en/of doorboort kunststof

- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Gebruikt (NC) machines

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Voert verspanende bewerkingen in metaal uit (co00587)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Bepaalt de te gebruiken machines

- Controleert de beveiliging voor het opstarten

- Start, stopt en bedient de machines om metaal te bewerken

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Verzaagt metaal

- Freest en/of doorboort metaal

- Maakt verbindingen

- Maakt, indien nodig, gebruik van mallen

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Gebruikt (NC) machines

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Behandelt oppervlakken van decors en standen (schuren, beschermen, afwerken, ...) (co00588)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Bereidt beschermings- en/of afwerkingsproducten voor

- Bereidt diverse ondergronden voor (opvullen, schuren, ontstoffen, ontvetten, ...)

- Brengt manueel en/of machinaal grond-, tussen- en afwerklagen aan

- Past speciale technieken toe in functie van de werkopdracht (kunstmatig verouderen, verftechnieken, ...)

- Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakken

- Voert kleine herstellingen en retouches uit

- Brengt interne codering aan (etiketten, labels, ...)

- Beschermt afgewerkte werkstukken en slaat ze op

- Gebruikt schuurmachines

- Gebruikt afwerkingsgereedschappen en apparatuur

* Monteert en regelt beslag af (co00589)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Voorziet uitsparingen voor beslag

- Stelt beslag samen

- Bevestigt beslag

- Regelt beslag af

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

* Stelt de situatie op de locatie in functie van de eigen werkzaamheden vast en bereidt de plaatsing voor (co00590)

- Neemt kennis van de eigen werkopdracht

- Neemt kennis van de veiligheids- en opbouwvoorschriften van de locatie

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Controleert de levering (aantal, compleetheid, juistheid, ...)

- Beoordeelt de locatie, controleert de inplantingsplaats, vloeren, muren, plafonds, ...

- Controleert de aanwezigheid van de nutsvoorzieningen

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Bepaalt een optimale werkvolgorde

- Signaleert grote aanpassingen aan nutsvoorzieningen en/of omgeving aan de bevoegde persoon

- Brengt signalisatie aan

* Bouwt decors en standen op (co00591)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Bevestigt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde aan elkaar

- Plaatst (systeem)vloeren

- Plaatst soepele en houten vloerbekleding

- Monteert wanden en plafonds

- Monteert systeemstanden

- Bevestigt doeken in een frame

- Controleert de kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt controle- en meetgereedschap

- Meldt problemen aan de bevoegde persoon

- Gebruikt hijstoestellen

- Ziet er op toe dat veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd (brand, publiek,...)

* Integreert (audiovisuele) randapparatuur (co00592)

- Leest en begrijpt montage-instructies

- Brengt (elektrische) bekabeling aan

- Sluit elektrische toestellen en verlichting aan

- Sluit (audiovisuele) randapparatuur aan (projectoren, projectieschermen, beeldschermen, audio, ...)

- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op

- Lokaliseert storingen en lost ze op of meldt problemen aan leidinggevenden en verantwoordelijken

* Werkt decors en standen af (co00593)

- Integreert andere materialen in de decors en standen (elektrische toestellen, sanitair ...)

- Sluit eenvoudige watertoevoer en -afvoer aan

- Monteert / kleeft belettering op decors en standen (stickers, ...)

- Richt decors en standen in (tafels, stoelen, toonbank, kaders, ...)

- Regelt beslag af

- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

* Bouwt decors en standen af (co00594)

- Bepaalt welke onderdelen hergebruikt moeten/kunnen worden

- Leeft de veiligheidsvoorschriften na bij afbouw

- Demonteert standen en decors volgens een logische volgorde

- Verpakt, beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)

- Organiseert tussentijdse opslag rekening houdend met de omstandigheden op de locatie

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Ruimt de werkplek op

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van sanitair

- Basiskennis van elektriciteitswerken (gereedschappen, materialen, meettoestellen, risico's en veiligheidsvoorzieningen)

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van beschermings-, onderhouds- en afwerkingsproducten voor decor- en standenbouw

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van specifieke materialen (gietharsen, schuimen, epoxy, ...)

- Basiskennis van (audiovisuele) randapparatuur

- Basiskennis van aanslaan van lasten op hoogte

- Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten

- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van het productieproces voor decors en standen

- Kennis van informatiebronnen

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen

- Kennis van hout en plaatmaterialen

- Kennis van materialen en gereedschappen

- Kennis van beslag voor decors en standen

- Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van randapparatuur

- Kennis van afschrijfmethodes

- Kennis van snijgereedschappen

- Kennis van hout-, kunststof- en/of metaalbewerkingsmachines

- Kennis van verspaningstechnologie en -technieken

- Kennis van bewerkingsmethodes

- Kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor decors en standen

- Kennis van opspansystemen

- Kennis van de lijmsoorten

- Kennis van montagetechnieken

- Kennis van afwerkingstechnieken voor decors en standen

- Kennis van (interne) transportmiddelen

- Kennis van verpakkingstechnieken

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

- Kennis van bevestigingsmiddelen voor onderdelen van decors en standen

- Kennis van plaatsingsmethodes voor onderdelen van decors en standen

- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen

- Kennis van elementaire wiskunde

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van etikettering en productidentificatie

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en plannen en deze gegevens vertalen naar zijn eigen werkzaamheden

- Het kunnen registreren van de werkzaamheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden

- Het kunnen identificeren van verschillende houtsoorten en materialen

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit oa. werktekeningen en plannen

- Het kunnen berekenen van afmetingen

- Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop

- Het manueel of gestuurd kunnen instellen van enkelvoudige conventionele hout-, kunststof- en/of metaalbewerkingsmachines

- Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de enkelvoudige conventionele hout-, kunststof- en/of metaalbewerkingsmachines om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren

- Het kunnen uitvoeren van bewerkingen met enkelvoudige conventionele hout-, kunststof en/of metaalbewerkingsmachines

- Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud

- Het kunnen controleren van de situatie op de locatie in functie van de eigen werkzaamheden

- Het kunnen uitvoeren van kleine aanpassingen aan de omgeving (nutsvoorzieningen, openingen, ...)

- Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

- Het kunnen installeren en aansluiten van (audiovisuele) randapparatuur

- Het kunnen integreren van sanitaire en elektrische toestellen

- Het kunnen inschatten van de risico's met betrekking tot de eigen werkpost, de werkopdracht en werken op locatie

Probleemoplossende vaardigheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot wijzigende planning, kwaliteit, veiligheid, stabiliteit, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen oplossen van eenvoudige problemen aan de omgeving of het product bij de plaatsing

- Het kunnen bijstellen van de enkelvoudige conventionele hout-, kunststof- en metaalbewerkingsmachines bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken

- Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden

- Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures

Motorische vaardigheden

- Het kunnen op hoogte werken

- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen in- en omstellen van enkelvoudige conventionele hout-, kunststof- en/of metaalbewerkingsmachines

- Het kunnen bedienen van de enkelvoudige conventionele hout-, kunststof- en/of metaalbewerkingsmachines

- Het kunnen aanbrengen van lijmen, beslag, ... volgens voorschriften van de fabrikant

- Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport

- Het kunnen gebruiken van meet- en controletoestellen

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen opbouwen en afwerken van decors en standen volgens de werkopdracht

- Het kunnen afbouwen van decors en standen

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats binnen ondernemingen en/of op locatie in gebouwen (televisiestudio's, beurshallen, theaters, culturele centra, ...) en vergt de nodige mobiliteit.

- Het kan ook uitgeoefend worden tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.

- Het beroep wordt soms uitgeoefend op lange afstand van het atelier waarbij overnachten in de buurt van de werklocatie noodzakelijk is.

- Bij het werken op locatie kunnen onvoorziene omstandigheden optreden, wat de nodige probleemoplossende vaardigheden vergt.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- Dit beroep kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,... .

- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant of opdrachtgever door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Esthetische en artistieke elementen in een werkopdracht technisch vertalen

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek en/of op locatie respecteren en PBM's en CBM's met zorg gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen.

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in :

- het uitvoeren van de werkopdrachten en plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden.

- het opmeten.

- het opstellen van de hout-, meet- en materiaalstaat.

- het opmaken van het zaagplan opmaken.

- het bepalen van zijn werkvolgorde.

- het uitvoeren van zijn werkzaamheden, voorbereiden, het bewerken, vergaren, (af)monteren, afwerken, inrichten, op- en afbouwen en controleren.

- het gebruiken van gereedschappen en machines.

- datgene wat binnen zijn opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig.

- Is gebonden aan:

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning.

- veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen.

- Doet beroep op :

- leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies.

- (onderhouds)technieker en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark.

- ontwerpers bij onduidelijkheden

- specialisten voor het bevestigen van lasten op hoogte

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken

- Het veilig en ordelijk organiseren van de werkplek

- Het werken op hoogte

- Het duurzaam gebruiken van stromen en geluidshinder beperken

- Het plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden voor de productie

- Het controleren en verzamelen van grondstoffen, materialen en elementen

- Het voorbereiden van de grondstoffen op de werkopdracht

- Het selecteren, controleren, monteren en vervangen van(snij)gereedschappen en monteren op de (houtbewerkings)machines

- Het om- en instellen van de (houtbewerkings)machines

- Het controleren van de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines

- Het bewerken van onderdelen met (houtbewerkings)machines

- Het vergaren van onderdelen

- Het uitvoeren van preventief basisonderhoud van de (houtbewerkings)machines

- Het transporteren van grondstoffen, constructieonderdelen en materialen

- Het uitvoeren van verspanende bewerkingen in kunststof

- Het uitvoeren van verspanende bewerkingen in metaal

- Het behandelen van oppervlakken van decors en standen

- Het monteren en afregelen van beslag

- Het vaststellen van de situatie op de locatie in functie van de eigen werkzaamheden en de plaatsing voorbereiden

- Het opbouwen van decors en standen

- Het integreren van (audiovisuele) randapparatuur

- Het afwerken van decors en standen

- Het afbouwen van decors en standen

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen verplichte attesten, maar voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals attest veilig werken op hoogte, ...