Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie industrieel verpakker

  • goedkeuringsdatum
    31 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.14/04/2014
  • datum laatste wijziging
    14/04/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van industrieel verpakker, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van industrieel verpakker (m/v) (BK0098) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Industrieel verpakker (m/v)

b. Definitie

Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, in- en omstellen van machines, bewerken, vergaren, herstellen, inpakken en afwerken van de onderdelen teneinde kisten voor transport, aan de hand van een werkopdracht, te vervaardigen.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

* Werkt in teamverband (co00595)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

* Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co00596)

- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen

- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

* Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co00597)

- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde

- Richt de werkplaats (ergonomisch) in

- Beperkt stofemissie

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

* Gebruikt stromen duurzaam en beperkt geluidshinder (co00598)

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt machines en gereedschappen efficiënt

- Beperkt het lawaai: gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen, implementeert preventiemaatregelen voor omgeving

* Plant en bereidt de eigen werkzaamheden voor de productie voor (co00599)

- Neemt kennis van de eigen werkopdracht

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen

- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, ...)

- Neemt de planning door

- Stelt correct en overzichtelijk hout- en meetstaat op voor de eigen werkzaamheden

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Bepaalt de uit te voeren bewerkingen

- Bepaalt een optimale werkvolgorde

- Meldt problemen aan leidinggevende/verantwoordelijke

- Beheert administratie: houdt planning en eventuele documenten die de ploegbaas overgemaakt heeft bij

* Controleert (de voorraad) grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, ...) (co00600)

- Houdt de voorraad op peil

- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen

- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht

- Gebruikt controle-instrumenten en interpreteert de controlegegevens

- Houdt rekening met de interne codering

- Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen

* Bereidt de grondstoffen voor op de werkopdracht (uitsmetten, opdelen, aftekenen, paren, ...) (co00601)

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen

- Kantrecht en/of kort ruw hout af

- Deelt plaatmateriaal optimaal in (richting, beschadiging, ...)

- Tekent uit te zagen onderdelen uit op hout of plaatmateriaal

- Zaagt de onderdelen op de juiste afmeting uit volgens borderel of zaagplan

- Gebruikt zaagmachines

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Schrijft onderdelen volgens een éénvormige afschrijvingsmethode en maataanduiding af

- Gebruikt aftekengereedschap

* Selecteert, controleert, monteert en vervangt (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines (co00602)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Controleert (snij)gereedschappen (standtijd, mec/man, ...)

- Verzamelt materiaal en gereedschap en beoordeelt de conformiteit ervan

- (De)monteert (snij)gereedschappen in/op de machine en stelt ze af

- Bergt (snij)gereedschappen veilig op

- Vervangt en onderhoudt (snij)gereedschappen

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Stelt (houtbewerkings)machines in en om (co00603)

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

- Stelt de parameters en coördinaten manueel of (semi)computergestuurd in

- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines (co00604)

- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na

- Doet veiligheidscontroles aan de (houtbewerkings)machines

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de (houtbewerkings)machine op

- Evalueert veiligheidsrisico's en neemt gepaste maatregelen

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

- Legt de werkzaamheden stil indien nodig

* Bewerkt onderdelen met (houtbewerkings)machines (co00605)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Controleert de beveiliging voor het opstarten

- Start, stopt en bedient de machines om hout te bewerken

- Schaaft tot ontruwde vlakken

- Boort gaten

- Brengt merktekens aan op de werkstukken (paringstekens, ...)

- Brengt profileringen aan

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Gebruikt boor- en zaagmachines

- Gebruikt (NC) (houtbewerkings)machines

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

* Vergaart onderdelen (nagelen, nieten, schroeven, ...) (co00606)

- Leest (werk)tekeningen

- Verlijmt verbindingsgedeelten indien nodig

- Voegt de onderdelen volgens een logische werkvolgorde samen

- Past manuele en machinale opspantechnieken toe

- Past mechanische verbindingstechnieken toe (nagelen, nieten, schroeven, ...)

- Verwijdert lijmresten

- Controleert de kwaliteit, haaksheid en maatvoering

- Stapelt en merkt voor de volgende productiefase

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Gebruikt opspangereedschap

* Voert preventief basisonderhoud uit van de (houtbewerkings)machines (co00607)

- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op

- Plaatst de (houtbewerkings)machines in veiligheidsmodus voor het uitvoeren van onderhoud

- Houdt zich aan het onderhoudsplan en -richtlijnen

- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit

- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke

- Registreert basisonderhoud

* Herstelt paletten en kratten (co00608)

- Controleert of de paletten en kratten geschikt zijn voor herstelling

- Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden

- Vervaardigd te vernieuwen onderdelen

- Monteert nieuwe onderdelen

- Controleert kwaliteit en maatvoering

* Verduurzaamt oppervlakken van paletten, kratten en industriële verpakkingen (co00609)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Houdt zich aan regelgeving betreffende behandelen van hout voor internationaal transport.

- Bereidt verduurzamingsproducten voor

- Brengt manueel en/of machinaal verduurzamingsproducten aan

- Controleert visueel de kwaliteit van de behandelde oppervlakte

- Gebruikt verduurzamingsintallaties

* Werkt de paletten, kratten en industriële verpakking af (co00610)

- Werkt onvolkomenheden aan de paletten, kratten en industriële verpakking bij

- Controleert de kwaliteit van het uitgevoerde werk

- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

* Transporteert grondstoffen, constructieonderdelen en materialen (intern) (co00611)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Laadt, lost (interne)transportmiddelen conform de richtlijnen (max. gewicht, aantal,...).

- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico's (het zekeren van ladingen, ...)

- Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

* Pakt onderdelen voor transport in (co00612)

- Selecteert en controleert, volgens order, of alle in te pakken onderdelen aanwezig zijn

- Plaats volgens een logische volgorde de onderdelen op de bodemplaat (palet)

- Brengt luchtdichte en vochtwerende bescherming rond de goederen aan

- Stut en ondersteunt de goederen

- Vult holtes in kisten op

- Sluit de industriële verpakking af

* Monteert en regelt hang- en sluitwerk aan industriële verpakkingen (co00613)

- Houdt zich aan (technische) voorschriften en productiefiches

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Voorziet uitsparingen voor hang- en sluitwerk

- Stelt hang- en sluitwerk samen

- Bevestigt hang- en sluitwerk

- Regelt hang- en sluitwerk af

- Gebruikt elektrische en pneumatisch handgereedschap

* Maakt industriële verpakking klaar voor transport (co00614)

- Beschermt voor transport (vochtigheid, temperatuur, lichtinval, ...)

- Voorziet de verpakte goederen van een identificatie (etiket, barcode, ...)

- Zet volgens een logische volgorde klaar voor verzending

- Controleert, volgens order, of alle onderdelen aanwezig zijn

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van producten voor houtverduurzaming

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van regelgeving over behandelen van hout voor internationaal transport

- Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten

- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van het productieproces van paletten, kratten en industriële verpakkingen

- Kennis van informatiebronnen

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten en werktekeningen

- Kennis van hout en plaatmaterialen

- Kennis van materialen en gereedschappen

- Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van afschrijfmethodes

- Kennis van snijgereedschappen

- Kennis van (houtbewerkings)machines

- Kennis van verspaningstechnologie en -technieken

- Kennis van constructie- en verbindingstechnieken voor paletten, kratten en industriële verpakking

- Kennis van opspansystemen

- Kennis van de lijmsoorten

- Kennis van interne transportmiddelen

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van elementaire wiskunde

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van etikettering en productidentificatie

- Kennis van hang- en sluitwerk voor industriële verpakkingen

- Kennis van verpakkings- en beschermingstechnieken en -middelen

- Kennis van luchtdichte en vochtwerende bescherming

- Kennis van voorschriften en identificaties van transport voor industriële verpakking

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten en eenvoudige werktekeningen en deze gegevens vertalen naar zijn eigen werkzaamheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden

- Het kunnen identificeren van verschillende houtsoorten en plaatmaterialen

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit o.a. werktekeningen

- Het kunnen berekenen van afmetingen voor het bewerken van hout en plaatmateriaal

- Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop

- Het kunnen instellen van (houtbewerkings)machines

- Het kunnen starten, bedienen en stoppen van (houtbewerkings)machines om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren

- Het kunnen uitvoeren van bewerkingen met (houtbewerkings)machines

- Het kunnen stutten en ondersteunen van goederen voor (internationaal) transport over de weg, lucht en/of water

- Het kunnen herstellen van beschadigde paletten en kratten

- Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud

- Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

- Het kunnen uitvoeren van industriële verpakkingen op maat

Probleemoplossende vaardigheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen bijstellen van de (houtbewerkings)machines bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken

- Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden

- Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen uitvoeren en bijsturen van de werkopdracht op locatie met zijn specifieke werkomstandigheden, machines, producten en derden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen in- en omstellen van (houtbewerkings)machines

- Het kunnen bedienen van de (houtbewerkings)machines

- Het kunnen aanbrengen van lijmen, beslag, verduurzamingsproducten... volgens voorschriften van de fabrikant

- Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport

- Het kunnen gebruiken van meet- en controletoestellen

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats binnen ondernemingen en/of op locatie bij de klant en vergt de nodige mobiliteit.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De houtsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam houtgebruik. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, de terugslag van het werkstuk en/of van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,... .

- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg en toewijding te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek en/of op locatie respecteren en PBM's en CBM's met zorg gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van (houtbewerkings)machines, gereedschappen en materialen.

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in :

- het uitvoeren van de werkopdracht op maat en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het opmeten

- het opstellen van hout-, meet- en materiaalstaat

- het opmaken van het zaagplan

- het bepalen van zijn werkvolgorde

- het uitvoeren van zijn werkzaamheden, het voorbereiden, het bewerken, het vergaren, het (af)monteren, het afwerken en het controleren

- Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, en werktekeningen

- Doet beroep op :

- leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies

- (onderhouds-)technieker en/of derden voor storingen, technische interventies en/of onderhoud aan het machinepark

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren in een onderneming

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van de werken

- Het veilig en ordelijk organiseren van de werkplek

- Het duurzaam gebruiken van stromen en beperken van geluidshinder

- Het plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden voor de productie

- Het controleren van de voorraad grondstoffen en materialen

- Het voorbereiden van de grondstoffen op de werkopdracht

- Het selecteren, controleren, monteren en vervangen van (snij)gereedschappen op de (houtbewerkings)machines

- Het om- en instellen van de (houtbewerkings)machines

- Het controleren van de veiligheidsvoorzieningen van de (houtbewerkings)machines

- Het bewerken van onderdelen met (houtbewerkings)machines

- Het vergaren van onderdelen

- Het uitvoeren van preventief basisonderhoud van de (houtbewerkings)machines

- Het herstellen van paletten en kratten

- Het verduurzamen van oppervlakken voor paletten en kratten

- Het afwerken van de industriële verpakkingen

- Het transporteren van grondstoffen, constructie-onderdelen en materialen

- Het inpakken van onderdelen voor transport

- Het monteren en regelen van hang- en sluitwerk aan industriële verpakkingen

- Het klaarmaken van industriële verpakkingen voor transport

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen vereiste attesten.