Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie wever

  • goedkeuringsdatum
    31 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.15/04/2014
  • datum laatste wijziging
    15/04/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van wever, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van wever (m/v) (BK0103) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Wever (m/v)

b. Definitie

Het bevoorraden en bedienen van meerdere industriële weefmachines voor de productie van stof per meter volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen...), controleren van het uitzicht van het textielproduct en de productiegegevens teneinde een kwaliteitsvol weefsel af te leveren.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Controleert de netheid en de werking van de elementen van de machine (Id 2055-c)

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

- Meldt afwijkingen aan leidinggevende

Voorziet de werkpost van inslaggaren en zelfkantbobijnen (Id 23239-c)

- Leest het productieorder en de technische fiche

- Leest een doorhaalpatroon

- Bestuurt een transpallet, kar, ...

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Controleert op hoeveelheid, kleur en nummer

Installeert de zelfkantbobijnen of inslaggarens op de machine (Id 23239-c)

- Plaatst inslaggaren op een rek

- Plaatst zelfkantbobijnen op rekken

- Haalt het inslaggaren door

- Stelt de spanning in op het inslaggaren

- Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, schaar, mes ...)

Maakt de werkpost startklaar (co00676)

- Roept het ontwerp op

- Laadt het ontwerp in de stuureenheid

- Brengt de gegevens in

- Start de machine

Houdt toezicht op het verloop van de productie (Id 17423-c)

- Houdt zich aan het productieorder en de technische fiches

- Voert continu diverse visuele controles uit

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

- Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden

- Legt prioriteiten

- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking

- Verwittigt meestergast en/of grijpt soms zelf in

Het verkregen product controleren op basis van gedefinieerde kenmerken (binding, ...) (Id 402-c)

- Controleert visueel

- Onderscheidt kleuren

- Controleert voortdurend tijdens het patrouilleren

- Controleert of fouten verdwenen zijn

Spoort draadafwijkingen op en corrigeert (dubbele of gebroken draden, ...) (Id 17361-c)

- Herstelt draadbreuken

De opvolgdocumenten van de productie (hoeveelheden, incidenten, ...) invullen (Id 17304-c)

- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (productiegegevens, kwaliteitsgegevens)

- Gebruikt Computerized Production Management System (datacaptatie)

Geweven stoffen produceren op de meest courante machines (Id 21590-c), (Id 21578-c), (Id 21581-c), (Id 21579-c), (Id 21580-c), (Id 21588-c)

- Herstelt kettingdraden

- Haalt kettingdraden door

- Haalt zelfkantdraden door

- Monteert inslagbobijnen

- Vervangt inslagbobijnen

- Herstelt inslagbreuken

- Verwijdert stroppingen

- Herstelt poolbreuken

- Herstelt zelfkantfouten

- Bedient het machinepark

- Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden

- Verwijdert weeffouten

- Optimaliseert het rendement

- Roept hulp in van de leidinggevende en medewerker

Grijpt in bij machinestoring (co00677)

- Legt machines stil bij repetitieve fouten

- Meldt de storing aan de leidinggevende of een medewerker

- Roept hulp in van medewerkers

Doet overdracht van de productiegegevens aan de collega's bij ploegwissel (co00678)

- Communiceert over het productieprocesverloop van de afgelopen ploeg

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van algemene mechanica

- Basiskennis van het gebruik van databeheerssystemen software

- Basiskennis van het textielproductieproces

- Kennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van kenmerken van garen

- Kennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van technische hulpmiddelen

- Kennis van kenmerken van machines

- Kennis van mogelijke storingen en fouten in het productieproces, hun oorzaak en de vereiste interventie

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van grondstoffen

- Kennis van knooptechnieken

- Kennis van rapporteringsmogelijkheden

- Kennis van kenmerken van weefsels

- Kennis van de weeftechniek

- Kennis van doorhaalpatronen

- Kennis van bindingen

- Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud

- Het kunnen melden van afwijkingen aan leidinggevende

- Het kunnen lezen van het productieorder en de technische fiche

- Het kunnen lezen van een doorhaalpatroon

- Het kunnen controleren op hoeveelheid, kleur en nummer

- Het kunnen instellen van de spanning op het inslaggaren

- Het kunnen oproepen van het ontwerp

- Het kunnen inladen van het ontwerp in de stuureenheid

- Het kunnen inbrengen de gegevens

- Het zich kunnen houden aan het productieorder en de technische fiches

- Het kunnen uitvoeren van continu diverse visuele controles

- Het kunnen verwittigen van de meestergast en/of soms zelf ingrijpen

- Het voortdurend kunnen controleren tijdens het patrouilleren

- Het kunnen controleren of fouten verdwenen zijn

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verloop van de productie (productiegegevens, kwaliteitsgegevens)

- Het kunnen gebruiken van een Computerized Production Management System (datacaptatie)

- Het kunnen bedienen van het machinepark

- Het kunnen optimaliseren het rendement

- Het kunnen inroepen van hulp van de leidinggevende en medewerker

- Het kunnen communiceren over het productieprocesverloop van de afgelopen ploeg

- Het kunnen inroepen van hulp van medewerkers

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen leggen van prioriteiten

- Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud

- Het kunnen preventief ingrijpen om fouten of storingen te vermijden

- Het kunnen nagaan van wat de oorzaak is van een storing of afwijking

- Het kunnen preventief ingrijpen om fouten of storingen te vermijden

- Het kunnen stilleggen machines bij repetitieve fouten

- Het kunnen melden van storing aan de leidinggevende of een medewerker

Motorische vaardigheden

- Het kunnen besturen een transpallet, kar, ...

- Het kunnen toepassen hef- en tiltechnieken

- Het kunnen plaatsen inslaggaren op rek

- Het kunnen plaatsen van zelfkantbobijnen op rekken

- Het kunnen doorhalen van het inslaggaren

- Het kunnen gebruiken van technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, schaar, mes ...)

- Het kunnen herstellen van draadbreuken

- Het kunnen herstellen van kettingdraden

- Het kunnen doorhalen van kettingdraden

- Het kunnen doorhalen van zelfkantdraden

- Het kunnen monteren van inslagbobijnen

- Het kunnen vervangen van inslagbobijnen

- Het kunnen herstellen van inslagbreuken

- Het kunnen verwijderen van stroppingen

- Het kunnen starten van de machine

- Het kunnen herstellen van poolbreuken

- Het kunnen herstellen van zelfkantfouten

- Het kunnen verwijderen van weeffouten

- Het kunnen onderscheiden van kleuren

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven

- Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts

- De activiteit varieert naargelang de grootte van de onderneming en het type product

- Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist

- In deze sector bestaan milieu- en veiligheidsvoorschriften

- Niettegenstaande dat de wever tot een team behoort, werkt hij hoofdzakelijk individueel

- Het werk wordt rechtstaand en stappend uitgevoerd

- Dit beroep wordt in een zeer lawaaierige omgeving uitgevoerd

- Houdt zich aan tijdsschema's

Handelingscontext

- Werkt aan de hand van instructies

- Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe

- Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften

- Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen

- Houdt zich aan voorschriften en procedures

- Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek

- Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het weefsel

- Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

- Kan weefsels beoordelen

- Moet aandacht schenken aan het bedienen en programmeren van de machine

- Voert permanent visuele controles uit

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in het organiseren van het eigen werk volgens bedrijfsprocedures, het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen bij het oplossen van storingen,... maar doet dit onder toezicht in het opvolgen van de groep machines die weefsel produceren

- Is gebonden aan instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures, productieorder/technische fiche, eigenschappen van grondstoffen, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures.

- Doet beroep op de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Een correct, volgens de richtlijnen lopende, eigen productie

- Opgevolgde grondstoffentoevoer

- Correcte hantering/bediening van machines en gereedschappen volgens de voorschriften

- Zorgvuldig genoteerde en opgevolgde gegevens over zijn productie

- Een veilige en opgeruimde werkplek

- Gesorteerd afval volgens voorschriften

- Een goede communicatie m.b.t. de eigen productie

- Een goede samenwerking met de medewerkers in het team

- Een nauwkeurig/tijdig afgehandeld productieorder

- Permanente uitgevoerde patrouilles

- Herkenning van productafwijkingen

- Gepaste reactie bij storingen en afwijkingen

- Een kwaliteitsvol product

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist