Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tufter

  • goedkeuringsdatum
    31 januari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.02/05/2014
  • datum laatste wijziging
    02/05/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 januari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 16 januari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van tufter, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van tufter (m/v) (BK0102) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Tufter (m/v)

b. Definitie

Het bevoorraden en bedienen van één of meerdere industriële tuftmachines voor de productie van textielvloerbekleding volgens de veiligheidsvoorschriften en de productievereisten (kwaliteit, termijnen, ...), controleren van het uitzicht van de textielvloerbekleding en de productiegegevens teneinde een kwaliteitsvol textielvloerbekleding af te leveren.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

* Controleert de netheid en de werking van de elementen van de machine (Id 2055-c)

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

- Meldt afwijkingen aan leidinggevende

* Voorziet de werkpost van garen en tuftdoek (Id 23239-c)

- Leest het productieorder en de technische fiche

- Bestuurt een transpallet, kar, ...

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Controleert op hoeveelheid, kleur en nummer

* Installeert de bobijnen en tuftdoek op de machine (Id 23239-c)

- Plaatst bobijnen op rekken

- Plaatst het tuftdoek op de machine

- Zet de tuftdoeken aan elkaar

- Zet de bobijnen aan elkaar (knopen, splicen, ...)

- Blaast de garens door de geleidingsbuisjes

- Haalt het garen door de voedingswalsen, garengeleiders en naald

- Haalt het garen weg of steekt het garen bij bij het versmallen of verbreden van de tuftbreedte

- Gebruikt technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, schaar, ...)

* Stelt de machines of installaties af of programmeert ze (snelheid, motief, ...) (Id 20815-c)

- Roept het ontwerp op

- Laadt het ontwerp in de stuureenheid

- Brengt de gegevens in

- Stelt de machine in

- Start de machine

* Draait proef (co00673)

- Tuft een proefmeter

- Snijdt een staal

- Controleert het staal op gewicht, poolhoogte en steeklengte

- Verft een proefband

- Controleert de geverfde proefband

* Houdt toezicht op het verloop van de productie (Id 17423-c)

- Houdt zich aan het productieorder en de technische fiches

- Voert continu diverse visuele controles uit

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

- Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden

- Gaat na wat de oorzaak is van een storing of afwijking

- Verwittigt de meestergast en/of grijpt soms zelf in

- Vervangt naalden, haken en messen

* Maakt het verkregen getuft doek los (Id 23388-c)

- Snijdt de rol af

- Gebruikt apparatuur voor het verwijderen van het product uit de machine

- Voorziet de rol van de identificatiekaart

- Omwikkelt de rol met verpakkingsmateriaal

* Controleert het verkregen product op basis van gedefinieerde kenmerken (Id 402-c)

- Controleert visueel

- Onderscheidt kleuren

- Vergelijkt product met referentiestaal

- Controleert voortdurend

- Controleert of fouten verdwenen zijn

* Spoort draadafwijkingen op en corrigeert (dubbele of gebroken draden, ...) (Id 17361-c)

- Herstelt draadbreuken

- Legt gekruiste draden recht

* Vult de opvolgdocumenten van de productie (hoeveelheden, incidenten, ...) in (Id 17304-c)

- Houdt gegevens bij over het verloop van de productie (productiegegevens, kwaliteitsgegevens)

- Gebruikt Computerized Production Management System (datacaptatie)

* Produceert getufte textielvloerbekleding op de meest courante machines (Id 21590-c), (Id 21578-c), (Id 21578-c), (Id 21581-c), (Id 21579-c), (Id 21580-c), (Id 21588-c)

- Herstelt garenbreuken

- Haalt draden door

- Monteert bobijnen

- Verwijdert stroppingen

- Bedient de tuftmachine (loop-pile, cut-pile, cut-loop, diverse machines met patronering of structuur)

- Grijpt preventief in om fouten of storingen te vermijden

- Verwijdert en herstelt tuftfouten

- Stopt ontbrekende draden in

- Bedient het oprolsysteem

- Roept indien nodig de hulp in van de leidinggevende en/of medewerker

* Grijpt in bij machinestoring (co00674)

- Legt machines stil bij repetitieve fouten

- Meldt de storing aan de leidinggevende of regelaar

- Vervangt naalden, haken en messen

- Bedient en stelt het tuftpistool in

* Doet overdracht van de productiegegevens aan de collega's bij ploegwissel (co00675)

- Communiceert over het productieprocesverloop van de afgelopen ploeg

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van algemene mechanica

- Basiskennis van het gebruik van databeheerssystemen software

- Basiskennis van het textielproductieproces

- Kennis van werking en bediening van de machine

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van kenmerken van garens

- Kennis van technische hulpmiddelen

- Kennis van kenmerken van machines

- Kennis van mogelijke storingen en fouten in het productieproces, hun oorzaak en de vereiste interventie

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van grondstoffen

- Kennis van knoop- en splicetechnieken

- Kennis van rapporteringsmogelijkheden

- Kennis van kenmerken van getufte doeken

- Kennis van de tufttechniek

- Kennis van doorhaalpatronen

- Kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen van het productieorder en de technische fiche

- Het kunnen controleren op hoeveelheid, kleur en nummer

- Het kunnen oproepen van het ontwerp

- Het kunnen laden het ontwerp in de stuureenheid

- Het kunnen inbrengen van de gegevens

- Het kunnen instellen van de machine

- Het kunnen controleren van het staal op gewicht, poolhoogte en steeklengte

- Het kunnen controleren van de geverfde proefband

- Het zich kunnen houden aan het productieorder en de technische fiches

- Het kunnen uitvoeren van continu diverse visuele controles

- Het kunnen vergelijken van het product met referentiestaal

- Het kunnen voortdurend controleren

- Het kunnen controleren of fouten verdwenen zijn

- Het kunnen bijhouden van gegevens bij over het verloop van de productie (productiegegevens, kwaliteitsgegevens)

- Het kunnen gebruiken van Computerized Production Management System (datacaptatie)

- Het kunnen bedienen van de tuftmachine

- Het kunnen verwijderen en herstellen van tuftfouten

- Het kunnen stilleggen van machines bij repetitieve fouten

- Het kunnen bedienen en instellen van het tuftpistool

- Het kunnen communiceren over het productieprocesverloop van de afgelopen ploeg

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud

- Het kunnen melden van afwijkingen aan de leidinggevende

- Het kunnen preventief ingrijpen om fouten of storingen te vermijden

- Het kunnen nagaan van wat de oorzaak is van een storing of afwijking

- Het kunnen verwittigen van de meestergast en/of soms zelf ingrijpen

- Het kunnen inroepen van hulp van de leidinggevende en/of medewerker

- Het kunnen melden van de storing aan de leidinggevende of regelaar

Motorische vaardigheden

- Het kunnen plaatsen van bobijnen op rekken

- Het kunnen doorhalen van het garen door de voedingswalsen, garengeleiders en naald

- Het kunnen blazen van de garens door de geleidingsbuisjes

- Het kunnen weghalen van het garen of het bijsteken van het garen bij het versmallen of verbreden van de tuftbreedte

- Het kunnen starten van de machine

- Het kunnen tuften van een proefmeter

- Het kunnen snijden van een staal

- Het kunnen afsnijden van de rol

- Het kunnen omwikkelen van de rol met verpakkingsmateriaal

- Het kunnen voorzien van de rol van de identificatiekaart

- Het kunnen rechtleggen van gekruiste draden

- Het kunnen instoppen van ontbrekende draden

- Het kunnen vervangen van naalden, haken en messen

- Het kunnen onderscheiden van kleuren

- Het kunnen besturen van een transpallet, kar, ...

- Het kunnen toepassen hef- en tiltechnieken

- Het kunnen aan elkaar zetten van de bobijnen (knopen, splicen, ...)

- Het kunnen gebruiken van apparatuur voor het verwijderen van het product uit de machine

- Het kunnen herstellen van draadbreuken

- Het kunnen monteren van bobijnen

- Het kunnen verwijderen van stroppingen

- Het kunnen bedienen van het oprolsysteem

- Het kunnen plaatsen van het tuftdoek op de machine

- Het kunnen gebruiken van technische hulpmiddelen (doorhaalhaak, schaar...)

- Het kunnen verven van een proefband

- Het kunnen doorhalen van draden

- Het kunnen aan elkaar zetten van de tuftdoeken

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in productiebedrijven

- Het kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts

- De activiteit varieert naargelang de grootte van de onderneming en het type product

- Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist

- In deze sector bestaan milieu- en veiligheidsvoorschriften

- Niettegenstaande dat de tufter tot een team behoort, werkt hij hoofdzakelijk individueel

- Het werk wordt rechtstaand en stappend uitgevoerd

- Dit beroep wordt in een lawaaierige omgeving uitgevoerd

- Houdt zich aan tijdsschema's

Handelingscontext

- Werkt aan de hand van instructies

- Communiceert efficiënt in het team en naar de verantwoordelijke toe

- Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften

- Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen

- Houdt zich aan voorschriften en procedures

- Houdt rekening met veiligheidssignalisatie op de werkplek

- Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van de getufte textielvloerbekleding

- Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn handelingen

- Kan getufte textielvloerbekleding beoordelen

- Moet aandacht schenken aan het bedienen en programmeren van de machine

- Voert permanent visuele controles uit

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in het organiseren van het eigen werk volgens bedrijfsprocedures, het stellen van prioriteiten en het nemen van beslissingen bij het oplossen van storingen,... maar doet dit onder toezicht

- Is gebonden aan instructies, productieplanning, veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures, productieorder/technische fiche, eigenschappen van grondstoffen, kwaliteitsvoorschriften en rapporteringsprocedures.

- Doet beroep op de leidinggevende voor planning, productieorder, meldingen van storingen en bijkomende instructies.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Een correct, volgens de richtlijnen lopende, eigen productie

- Opgevolgde grondstoffentoevoer

- Correcte hantering/bediening van machines en gereedschappen volgens de voorschriften

- Zorgvuldig genoteerde en opgevolgde gegevens over zijn productie

- Een veilige en opgeruimde werkplek

- Gesorteerd afval volgens voorschriften

- Een goede communicatie m.b.t. de eigen productie

- Een goede samenwerking met de medewerkers in het team

- Een nauwkeurig/tijdig afgehandeld productieorder

- Herkenning van productafwijkingen

- Gepaste reactie bij storingen en afwijkingen

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist