Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen

  • goedkeuringsdatum
    21 februari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.02/05/2014
  • datum laatste wijziging
    02/05/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 3 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v) (BK00112) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen (m/v)

b. Definitie

Het manueel en/of computergestuurd maken van een patroon, een snijplan en een technisch dossier teneinde een uitvoerbaar modelpatroon in verschillende maten te kunnen afleveren.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

* Analyseert de tekening en/of model (co00751)

- Bestudeert de tekening en/of model

- Bestudeert de opdrachtfiche

- Bespreekt de tekening en/of model en materiaal met de stylist

- Bepaalt of en welke bestaande patronen in aanmerking komen voor bewerking/aanpassing

- Neemt lichaamsmaten op

- Bepaalt matenreeks

* Maakt een patroon op basis van foto, tekening of een model in een bepaalde stof (Id 25450-c)

- Ontwerpt/tekent een patroon rekening houdend met het soort weefsel en het modebeeld

- Bepaalt rek- en/of krimpwaarde van het materiaal

- Tekent een basispatroon of gebruikt een (gedigitaliseerd) bestaand patroon

- Mouleert of drapeert bij experimentele vorm

- Interpreteert en tekent belijning en modeldetails in de juiste proportie

* Digitaliseert een patroon (Id 5576-c)

- Gebruikt digitaliseringssoftware

- Leest codes en symbolen

- Codeert en digitaliseert het patroon en de patroononderdelen (punten en lijnen)

- Plot het patroon uit

* Laat het prototype uitwerken (co00752)

- Laat het prototype knippen en assembleren

* Beoordeelt het prototype met de stylist (co00753)

- Bespreekt de belijning, model en pasfouten

* Maakt het patroon productieklaar (co00754)

- Verbetert het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking

- Tekent extra patroondelen volgens de afwerkingsmethoden

- Bepaalt de merkpunten, rechter- en averechtse kant, draadrichting,...

- Bepaalt de voeringen, verstevigingen, vulstukken,...

- Bepaalt bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)

- Benoemt patroondelen

- Brengt extra informatie aan

- Voegt naadwaarde toe

* Controleert het patroon op het scherm en voert digitale aanpassingen uit (Id 2279-c)

- Verbetert het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking

- Tekent extra patroondelen volgens de afwerkingsmethoden

- Bepaalt de merkpunten, rechter- en averechtse kant, draadrichting...

- Bepaalt de voeringen, verstevigingen, vulstukken,...

- Bepaalt bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)

- Benoemt patroondelen

- Brengt extra informatie aan

- Voegt naadwaarde toe

- Stelt digitaal het model samen

* Gradeert manueel (Id 25365-c)

- Werkt met matentabellen

- Berekent gradatiewaarden per patroondeel

- Past gradatiewaarden toe op elk patroondeel

- Controleert de omtrekken en belijningen van elk patroondeel

- Neemt elk patroondeel van de volledige matenreeks afzonderlijk over

* Gradeert het basismodel (of alle bijkomende maten van het model) met CAD/CAM-software (Id 18008-c)

- Gebruikt gradatiesoftware

- Leest en interpreteert maattabellen

- Bepaalt de gradatiewaarden per onderdeel met behoud van de modelverhoudingen

- Brengt gradatiepunten aan

- Werkt met het CAD-systeem

- Controleert de gradatie en past aan waar nodig

* Maakt een intekening met behulp van CAD-CAM-software (Id 18001-c)

- Gebruikt plaatsingssoftware

- Bepaalt het aantal intekeningen

- Schikt de patroondelen met zo weinig mogelijk verlies op een beperkte (materiaal)oppervlakte

- Houdt zich bij de intekening aan de eisen van het materiaaltype en het model (rek- en krimppercentage)

- Bepaalt de maatcombinatie

- Bepaalt de snijrichting en snijfrequentie

- Berekent de snijplanning

* Werkt een instructiefiche of een technisch dossier uit met het oog op de productie van een model (Id 21200-c)

- Maakt een grondstoffiche op

- Maakt een technische tekening van het model

- Brengt symbolen aan

- Tekent naadsymbolen

- Werkt details uit

- Voegt de matentabel met toleranties in

* Klasseert en archiveert de patronen en technische documenten van de gerealiseerde producten (Id 24170-c)

- Gebruikt software voor databankbeheer

* Communiceert efficiënt en effectief (co00755)

- Voert een doelgericht en efficiënt gesprek

- Neemt deel aan overleg

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Kennis van gradatietechnieken

- Kennis van plaatsingstechnieken (kop aan staart, trap, ...)

- Kennis van aftekentechnieken

- Kennis van patroontekentechnieken

- Kennis van normalisatie van formaatsystemen (evolutietabel, maattabel)

- Kennis van de terminologie van het kledingstuk

- Kennis van kenmerken van de vrouwelijke morfologie

- Kennis van kenmerken van de mannelijke morfologie

- Kennis van kenmerken van de morfologie van het kind

- Kennis van kenmerken van rekbaar textiel

- Kennis van tekentechnieken

- Kennis van redactionele normen

- Kennis van het nemen van maten

- Kennis van het CAD/CAM systeem

- Kennis van formules voor het maken van een patroon vertrekkende van de lichaamsmaten

- Kennis van codes voor patronen

- Kennis van assemblage

- Kennis van materialen

- Kennis van intekenmethodes

- Kennis van systemen voor archiveren

- Kennis van klasseermethodes

- Kennis van technieken voor het uitplotten en uittekenen van patronen

- Kennis van de terminologie van het kledingstuk

- Kennis van de verwerkingsmogelijkheden, de rekbaarheid en de kenmerken van stoffen

- Kennis van verwerkingsmogelijkheden van textielmaterialen

- Kennis van wijzigingen aan een patroon

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen bestuderen van de tekening en/of model

- Het kunnen bestuderen van de opdrachtfiche

- Het kunnen bespreken van de tekening en/of model en materiaal met de stylist

- Het kunnen bepalen of en welke bestaande patronen in aanmerking komen voor bewerking/aanpassing

- Het kunnen opnemen van lichaamsmaten

- Het kunnen bepalen van matenreeks

- Het kunnen ontwerpen/tekenen van een patroon rekening houdend met het soort weefsel en het modebeeld

- Het kunnen bepalen van rek- en/of krimpwaarde van het materiaal

- Het kunnen tekenen van een basispatroon of gebruiken van een bestaand (gedigitaliseerd) patroon

- Het kunnen mouleren of draperen bij experimentele vorm

- Het kunnen interpreteren en tekenen van belijning en modeldetails in de juiste proportie

- Het kunnen gebruiken van digitaliseringssoftware

- Het kunnen coderen en digitaliseren van het patroon en de patroononderdelen (punten en lijnen)

- Het kunnen uitplotten van het patroon

- Het kunnen laten knippen en assembleren van het prototype

- Het kunnen bespreken van de belijning, model en pasfouten

- Het kunnen tekenen van extra patroondelen volgens de afwerkingsmethoden

- Het kunnen bepalen van de merkpunten, rechter- en averechterkant, draadrichting...

- Het kunnen bepalen van de voeringen, verstevigingen, vulstukken,...

- Het kunnen bepalen van bijkomende steunpunten (knippen, boorgaatjes)

- Het kunnen benoemen van patroondelen

- Het kunnen aanbrengen van extra informatie

- Het kunnen toevoegen van naadwaarde

- Het digitaal kunnen samenstellen van het model

- Het kunnen werken met matentabellen

- Het kunnen berekenen van gradatiewaarden per patroondeel

- Het kunnen toepassen van gradatiewaarden op elk patroondeel

- Het kunnen controleren van de omtrekken en belijningen van elk patroondeel

- Het kunnen overnemen van elk patroondeel van de volledige matenreeks afzonderlijk

- Het kunnen gebruiken van gradatiesoftware

- Het kunnen lezen en interpreteren maattabellen

- Het kunnen bepalen van de gradatiewaarden per onderdeel met behoud van de modelverhoudingen

- Het kunnen aanbrengen van gradatiepunten

- Het kunnen werken met het CAD-systeem

- Het kunnen controleren van de gradatie en aanpassen waar nodig

- Het kunnen gebruiken van plaatsingssoftware

- Het kunnen bepalen van het aantal intekeningen

- Het kunnen schikken van de patroondelen met zo weinig mogelijk verlies op een beperkte (materiaal)oppervlakte

- Het zich kunnen houden bij de intekening aan de eisen van het materiaaltype en het model (rek- en krimppercentage)

- Het kunnen bepalen van de maatcombinatie

- Het kunnen bepalen van de snijrichting en snijfrequentie

- Het kunnen berekenen van de snijplanning

- Het kunnen maken van een grondstoffiche

- Het kunnen maken van een technische tekening van het model

- Het kunnen aanbrengen van symbolen

- Het kunnen tekenen van naadsymbolen

- Het kunnen uitwerken van details

- Het kunnen invoegen van de matentabel met toleranties

- Het kunnen gebruiken van software voor databankbeheer

- Het kunnen lezen van codes en symbolen

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen verbeteren van het patroon op basis van de bevindingen bij de bespreking

Motorische vaardigheden

- Het kunnen opnemen van lichaamsmaten

- Het kunnen ontwerpen/tekenen van een patroon rekening houdend met het soort weefsel en het modebeeld

- Het kunnen mouleren of draperen bij experimentele vorm

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in theaterkostuum-ateliers, patronenservicebureaus, industriële confectiebedrijven en/of op zelfstandige basis voor het maken van patronen voor artikelen in kleding- en confectie.

- Het wordt overwegend uitgeoefend in een dag-systeem.

- Dit beroep wordt eerder in een concrete, conceptuele, vrij complexe context uitgeoefend.

- De werkcontext is gestructureerd met een belangrijke tijdsdruk.

- Binnen dit beroep is het werken in team en een doeltreffende communicatie essentieel.

Handelingscontext

- Werkt onder een hoge vorm van concentratie

- Houdt steeds rekening met het vooropgestelde ontwerp en de haalbaarheid ervan

- Werkt met de nodige flexibiliteit en polyvalentie

- Communiceert efficiënt en effectief

- Werkt in teamverband

- Houdt rekening met veiligheidsvoorschriften

- Gaat economisch om met grondstoffenverbruik

- Is zich bewust van de mogelijke impact van zijn/haar handelingen

2.2.4 Autonomie

- is zelfstandig in het uittekenen en/of ontwikkelen van patronen en neemt initiatieven ter verbetering van de patronen in functie van de pasvorm en de afwerking.

- is gebonden aan specifieke instructies, productieplanning, eigenschappen van de grondstoffen. Hij/zij rapporteert, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, aan de verantwoordelijke van de patroonafdeling of aan de commercieel verantwoordelijke.

- doet beroep op het team (productie, ontwerp en commerciële dienst) voor feedback op het ontwikkelde patroonmodel. Bespreekt in teamverband de haalbaarheid van het concept.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- de vormgeving van het concept

- het ontwikkelen van een patroon

- het digitaliseren van een patroon

- de kwaliteit van het patroon, gradaties en snijplannen

- de pasvorm van afgewerkte patroonmodel

- het productieklaar maken van een patroon

- het opmaken van het technisch dossier

- een goede samenwerking met de medewerkers in het team

- het klasseren en archiveren van de patronen en de bijhorende documenten

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen attesten vereist.