Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verhuizer

  • goedkeuringsdatum
    21 februari 2014
  • publicatiedatum
    B.S.02/05/2014
  • datum laatste wijziging
    02/05/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 3 februari 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 februari 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van verhuizer, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van verhuizer (m/v) (BK00113) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Verhuizer (m/v)

b. Definitie

Verricht alle of een gedeelte van de werkzaamheden op het gebied van goederenbehandeling (verpakking/uitpakking, montage/demontage, laden/lossen van het voertuig, herinstallatie in de nieuwe ruimtes, ...) rekening houdend met (veiligheids)voorschriften, de vastgestelde instructies en de eisen van de klant teneinde materiële goederen (meubilair, apparaten, voorwerpen, machines, ...) te verhuizen van de ene plaats naar de andere, voor rekening van een klant.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

* Selecteert en laadt het verhuismateriaal volgens order (Id 17431-c)

- Inventariseert de hulpmaterialen

- Beheert de eigen gereedschapskoffer en het gezamenlijk gereedschap (schroevendraaier, tang, inbussleutel, cuttermes, ...)

* Organiseert en controleert, indien van toepassing, het verloop van een verhuizing samen met de klant (inventarisatie, bestek, advies, ...) (Id 23597-c)

- Overlegt over praktische zaken met de klant (aanvraag om te parkeren,...)

- Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, ...)

- Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig is

- Maakt een inschatting van de uit te voeren taken en hoeveel tijd ze in beslag nemen

* Controleert de toestand van de voorwerpen en het meubilair, meldt de afwijkingen aan de klant en verpakt elk element naargelang de kenmerken ervan (Id 2088-c)

- Bekijkt welke voorwerpen/meubels verhuisd moeten worden

- Vult een inventarisrapport in

- Gebruikt beschermingsmateriaal voor voorwerpen

- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)

- Springt economisch om met inpakmaterialen

- Past de regels voor etikettering toe (aanduiden van gevaarlijke stoffen, ...)

* Beschermt het gebouw (binnenlift, deurlijsten, vloeren, ramen, trappen, gangvernauwingen, glazen deuren, ...) tegen beschadigingen (Id 27060)

- Bekijkt welke onderdelen van het gebouw beschermd moeten worden

- Gebruikt beschermingsmateriaal tegen beschadigingen aan het gebouw

- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)

- Springt economisch om met inpakmaterialen/beschermingsmaterialen

* Demonteert het meubilair of de machines (Id 4227-c)

- Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig

- Maakt een montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage van de meubels

- Gebruikt machines en/of handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)

- Manipuleert de (in te pakken) voorwerpen en het meubilair zonder te beschadigen

- Maakt de gedemonteerde onderdelen transportklaar

* Verricht indien nodig werkzaamheden voor het transport van industriële machines (demonteren, verpakken, vastzetten, herinstalleren, ...) (Id 24137-c)

- Plaatst een tijdelijke ondersteuning waar nodig

- Gebruikt montagegereedschap (manuele, elektrische of pneumatische sleutel, hamer, koevoet, ...)

- Demonteert de te vervangen elementen (ketel, machine, buisleidingen, ...) in de juiste volgorde

- Maakt de vrijgemaakte aansluitpunten schoon met het oog op nieuwe montage (ontbramen, ...)

- Voert gedemonteerde elementen af

- Gebruikt hijshulpmiddelen in functie van de te verplaatsen last (kettingtakel, strop, hijsband, staalkabel, hijsmagneet, ...)

- Brengt het element manueel of met behulp van een koevoet op de plaats van montage

- Gebruikt meet- en controle-instrumenten (waterpas, ...)

- Bevestigt de te monteren elementen door middel van montagetechnieken (bouten, ...)

- Maakt bouten correct los en vast (juiste volgorde aanhaalmoment, ...)

* Brengt de voorwerpen van de ruimte naar het voertuig (Id 21493-c)

- Manipuleert de (ingepakte) voorwerpen en de meubelstukken zonder ze te beschadigen

- Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten

* Rangschikt de te verhuizen elementen in een voertuig of een container en zet ze vast (Id 24183-c)

- Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in en houdt rekening met de volgorde waarin de stukken opnieuw gelost moeten worden

- Schat in of het noodzakelijk is om een bracing te plaatsen

- Zet losse delen vast zodat ze niet schuiven tijdens verplaatsingen

- Zet platte stukken vast met spanriemen of bindlinten

- Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten

- Brengt verhuisdekens aan om goederen extra te beschermen

* Transporteert de goederen (co00756)

- Maakt vervoersdocumenten op (verhuisvrachtbrief,...)

- Respecteert verkeersregels

- Brengt signalisatie aan op de openbare weg

- Beschermt het gebouw en de ruimtes op het losadres

- Installeert, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)

- Bedient, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)

* De verhuisde voorwerpen lossen en binnenbrengen (Id 9128-c)

- Verwijdert bindlinten, tape en touwen zonder het goed te beschadigen

- Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten

- Verwijdert voorzichtig de eerder aangebrachte inpakmaterialen

- Plaatst goederen volgens inplantingsplan/aanwijzingen van de klant

- Plaatst alle goederen stabiel

* Monteert de gedemonteerde stukken opnieuw en positioneert deze volgens de aanwijzigingen van de klant (co00757)

- Monteert volgens montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage

- Hanteert de juiste machines en/of handgereedschap

- Weet het inplantingsschema correct te lezen en toe te passen

* De werkadministratie uitvoeren (Id 27062)

- Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn

- Int, indien van toepassing, na afloop van de verhuizing de betaling bij de klant

* Ruimt de werkplaats en laadruimte op (co00758)

- Verwijdert verpakkingsmateriaal op een milieubewuste manier

- Bergt het gereedschap veilig op

- Vouwt verhuisdekens correct en bergt ze op

- Verzamelt en controleert de gebruikte hulpmaterialen (en meldt storingen of afwijkingen)

- Reinigt de gebruikte hulpmaterialen

* Werkt in teamverband (co00759)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Stelt zich flexibel op

* Werkt met oog voor kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu (co00760)

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt PBM's (veiligheidsschoenen, handschoenen,... ) en CBM's volgens de specifieke voorschriften

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Beperkt afval en restproducten en sorteert volgens de richtlijnen

- Recupereert herbruikbare materialen

- Houdt de werkpost en directe omgeving schoon

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van algemene mechanica

- Basiskennis van elektriciteit

- Basiskennis van Frans, Engels (kan zich in basisuitdrukkingen en met gebruik van enkele woorden uit de vakterminologie verstaanbaar maken)

- Basiskennis van elementaire wiskunde

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van voorschriften rond afval en gevaarlijke producten

- Kennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van etikettering en productidentificatie

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van laad- en stouwtechnieken

- Kennis van verhuisvoorschriften

- Kennis van de verschillende materialen en gereedschappen

- Kennis van hulpmaterialen nodig voor het laden van de vrachtwagen

- Kennis van de verschillende soorten inpakmaterialen voor goederen (o.a. niet-breekbare goederen: dozen, dekens, ... en breekbare goederen: zijdepapier, tamponpapier, bubbelplastiek)

- Kennis van verpakkingstechnieken

- Kennis van montagetechnieken voor meubilair en machines

- Kennis van de modaliteiten voor het laden en lossen van de goederen

- Kennis van knooptechnieken

- Kennis van technieken om een bracing te plaatsen

- Kennis van de verschillende soorten beschermingsmaterialen

- Kennis van de procedure bij een schadegeval

- Kennis van verhuisspecifieke symbolen (bv. PBO = Packed By Owner', ...)

- Kennis van de aanduidingen wat betreft gevaarlijke stoffen

- Kennis van installatie van verhuisliften

- Kennis van het bedienen van een verhuislift

- Kennis van de wettelijke voorschriften voor signalisatie rond machines, geplaatst op de openbare weg

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Inventariseert de hulpmaterialen

- Beheert de eigen gereedschapskoffer en het gezamenlijk gereedschap (schroevendraaier, tang, inbussleutel, cuttermes, ...)

- Voert dimensionale berekeningen uit (oppervlakte, volume, ...)

- Bekijkt welke voorwerpen/meubels verhuisd moeten worden

- Past de regels voor etikettering toe (aanduiden van gevaarlijke stoffen)

- Schat het gewicht, de volumes en de stabiliteit in en houdt rekening met de volgorde waarin de stukken opnieuw gelost moeten worden

- Schat in of het noodzakelijk is om een bracing te plaatsen

- Maakt een montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage van de meubels/machines

- De lading correct volgens de voorschriften zekeren, extra bescherming aanbrengen

- Maakt vervoersdocumenten op (verhuisvrachtbrief,...)

- Respecteert verkeersregels

- Weet het inplantingsschema correct te lezen en toe te passen

- Verzekert dat de nodige documenten correct ingevuld zijn

- Installeert, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Beperkt afval en restproducten, sorteert volgens de richtlijnen en recupereert herbruikbare materialen

- Overlegt over praktische zaken met de klant (aanvraag om te parkeren,...)

Probleemoplossende vaardigheden

- Maakt een inschatting van de uit te voeren taken en hoeveel tijd ze in beslag nemen

- Beoordeelt of demontage van bepaalde meubelen nodig is

Motorische vaardigheden

- Gebruikt beschermingsmateriaal voor voorwerpen

- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, schroevendraaier, ...)

- Beschermt het gebouw tegen beschadigingen

- Manipuleert de voorwerpen en het meubilair zonder te beschadigen

- Maakt de gedemonteerde onderdelen transportklaar

- Gebruikt hulpmiddelen (platte kar, pal bac, steekwagen, rolcontainer, ...) voor het heffen en dragen van lasten

- Brengt signalisatie aan op de openbare weg

- Beschermt het gebouw en de ruimtes op het laad- en losadres

- Bedient, indien van toepassing, de verhuislift (plaats bepalen, stabiliteit verzekeren, juiste hellingshoek inschatten, signalisatie plaatsen, richtlijnen geven rond het laden van verhuisliftplateau)

- Monteert volgens montageplan/markeringen op onderdelen in functie van montage

- Verwijdert inpakmaterialen zonder het goed te beschadigen op een milieubewuste manier

- Plaatst goederen volgens inplantingsplan/aanwijzingen van de klant

- Plaatst alle goederen stabiel

- Bergt het gereedschap veilig op

- Verzamelt en controleert de gebruikte werkmaterialen (en meldt storingen of afwijkingen)

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt PBM's (veiligheidsschoenen, handschoenen,... ) en CBM's volgens de specifieke voorschriften

- Houdt de werkpost en directe omgeving schoon

- Zet losse delen vast zodat ze niet schuiven tijdens verplaatsingen

- Zet platte stukken vast met spanriemen of bindlinten

- Brengt verhuisdekens aan om goederen extra te beschermen

- Reinigt de gebruikte hulpmaterialen

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgevoerd bij verhuisbedrijven, bedrijven voor industrieel transport of meubelbewaarplaatsen, en in contact met de klanten (particulieren, bedrijven, overheden, ...). Klantvriendelijkheid, een flexibele ingesteldheid en een goede samenwerking met collega's zijn bijgevolg een vereiste.

- Het werk kan verplaatsingen van meerdere dagen (internationale verplaatsingen) met zich meebrengen.

- De activiteit kan tijdens het weekend op feestdagen, 's avonds of `s nachts plaatsvinden.

- Elke verhuisopdracht kent een zelfde verloop (bescherming van de gebouwen en te verplaatsen meubels of machines, in- of uitpakken van de inboedel, vervoeren van de inboedel, installeren of de-installeren van de inboedel).

- De procedures en methodes zijn zeer verschillend, naargelang de te verplaatsen breekbare, delicate, waardevolle, volumineuze,... goederen en materialen (bv. kunstvoorwerpen, antieke meubelen, piano, biljart, safe, industriële machines,...), de daarbij horende inpakmaterialen, de werkplaats (particuliere verhuis, kantoorverhuis, verhuis openbare dienst,...), de omstandigheden, enz. ...

- De verhuizer komt in verschillende situaties terecht: luxeomgeving, kantoorgebouwen, op stoffige industrieterreinen, vervuilde huizen, ...

- De verhuizer combineert buiten- en binnenwerk.

- De verhuizer werkt onder tijdsdruk vermits deadlines gerespecteerd dienen te worden.

Handelingscontext

- De activiteiten brengen gedurende de werkzaamheden het herhaaldelijk dragen van zware en hinderlijke lasten met zich mee.

- Er moet steeds aandacht zijn voor het niet beschadigen van goederen (door hun aard, bv. breekbare goederen, kostprijs en/of door de hoge emotionele waarde voor de klant,...) maar ook voor de eigen veiligheid en de veiligheid van collega's.

- Er moet vooral zeer voorzichtig/zorgzaam te werk gegaan worden. Het verplaatsen van voorwerpen is soms millimeterwerk.

- Er moet eveneens discreet en respectvol gehandeld worden.

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in het uitvoeren van de verhuisopdracht voor rekening van een klant (bescherming van de gebouwen en te verplaatsen meubels of machines, in- of uitpakken van de inboedel, installeren of de-installeren van de inboedel).

- Is gebonden aan afspraken gemaakt met de klant en afspraken gemaakt binnen het team, geldende richtlijnen i.v.m. de verhuis (inplantingsplan, etiketteringsregels,...)

- Doet beroep op de leidinggevende voor het bespreken van de opdracht met de klant en bij problemen.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het selecteren en laden van verhuismateriaal

- Het organiseren en controleren van het verloop van een verhuizing

- Het controleren en verpakken van voorwerpen en meubilair

- Het beschermen van een gebouw tegen beschadigingen

- Het demonteren van meubilair of machines

- Het rangschikken en zekeren van de elementen in een voertuig of een container

- Het hermonteren en positioneren van stukken volgens de aanwijzing van de klant

- Het lossen van voorwerpen

- Het uitvoeren van de werkadministratie

- Het opruimen van de werkplaats en laadruimte

- Het in een team werken

- Het werken met oog voor kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu

2.3 Attesten/Voorwaarden

2.3.1 Wettelijke attesten

Geen wettelijke attesten

2.3.2 Vereiste attesten

- P- of S-verhuizerskaarten

- Ladderlift operator (KB van 4 mei 1999)