OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    04 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.10/06/2014
  • datum laatste wijziging
    08/12/2014

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 24-10-2014 - B.S. 8-12-2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, artikel II.102;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 maart 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Overeenkomstig artikel II.102 van de Codex Hoger Onderwijs van 20 december 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgesteld van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid zoals vastgelegd in de artikelen II.78 tot en met II.101. Deze lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens :

1° graad en kwalificatie van de betrokken opleiding;

2° afstudeerrichtingen binnen de betrokken opleidingen;

3° vestiging waar de betrokken opleiding of afstudeerrichting aangeboden wordt.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 25 oktober 2013 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking met ingang van het academiejaar 2014-2015.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad dd. 10-6-2014, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.