De prestatieregeling voor het ambt van opsteller in een instelling voor deeltijds kunstonderwijs

 • referentie
  DKO/2014/01
 • publicatiedatum
  24/06/2014
 • datum laatste wijziging
  24/06/2014
 • wettelijke basis
  Besluit van de Vlaamse Regering van …2014 betreffende het prestatiestelsel van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs
 • contact
 • De Vlaamse Regering legt de prestatieregeling voor opstellers in de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs vast. Daarbij wordt ook uitvoering gegeven aan de cao-afspraak dat vanaf 1 september 2014 de prestatieregeling van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs van 38 naar 36 werkuren per week wordt teruggebracht.

1. Inleiding

In cao X heeft de Vlaamse Regering met de vakorganisaties afgesproken dat de prestatieregeling van de opstellers tewerkgesteld in het deeltijds kunstonderwijs, wordt gealigneerd op de prestatieregeling van de administratief medewerker in het leerplichtonderwijs en wordt van 38 naar 36 uren per week teruggebracht (afspraak 8.1. van het Protocol van 13 december 2013 van de onderhandelingen die gevoerd werden betreffende een akkoord van sectorale sociale programmatie voor de jaren 2012-2014 voor de sector “Onderwijs” van de Vlaamse Gemeenschap tussen de Vlaamse Regering en de representatieve vakorganisaties ACOD, FCSOD en VSOA).

Die afspraak wordt uitgevoerd met het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2014 betreffende het prestatiestelsel van opstellers in het deeltijds kunstonderwijs, dat in werking treedt op 1 september 2014. In deze omzendbrief wordt de inhoud van dat ontwerpbesluit al aan u meegedeeld.

2. Toepassingsgebied

Deze omzendbrief is van toepassing op de personeelsleden die vastbenoemd of tijdelijk aangesteld zijn in het wervingsambt van opsteller of het selectieambt van eerste opsteller in de personeelscategorie van het administratief personeel in de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, waarop een van de volgende decreten van toepassing is:

 • het decreet rechtspositie personeelsleden gemeenschapsonderwijs van 27 maart 1991;
 • het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991.

Waar in deze omzendbrief ‘opsteller’ staat, wordt zowel het wervingsambt van opsteller als het selectieambt van eerste opsteller bedoeld.

De prestatieregeling geldt ook voor de personeelsleden die aangesteld zijn in een functie die gelijkgesteld wordt met het ambt van opsteller.

Voorbeeld. In een academie waar de puntenenveloppe voor ICT-coördinatie aangewend wordt voor het oprichten van een betrekking in het ambt van opsteller, geldt de nieuwe prestatieregeling ook voor die ICT-coördinator. Dat heeft geen enkel effect op de aangerekende puntenwaarde.

3. Afgesproken werkwijze voor het terugbrengen van 38 naar 36 uren per week

In de onderhandelingen met de sociale partners over het ontwerpbesluit is beslist voor de uitvoering van de cao-afspraak een werkwijze toe te passen waarmee het gewenste effect wordt bereikt, namelijk arbeidsduurvermindering voor alle opstellers, terwijl ongewenste effecten (verschuivingen) vermeden worden op het vlak van:

 • de berekening van de omkadering;
 • de verdeling van de beschikbare omkadering over de personeelsleden, rekening houdend met de opdracht waar zij administratief recht op hebben;
 • de bezoldiging.

De gekozen werkwijze bestaat erin dat voor die drie elementen de noemer 38 in gebruik blijft, en dat enkel voor de effectief te leveren wekelijkse prestaties een omrekening naar klokuren in 36-sten gebeurt volgens een omrekeningstabel. Daardoor zal elke opsteller (behalve wie een heel kleine opdracht heeft), -ongeacht zijn administratieve toestand-, de arbeidsduurvermindering voelen, terwijl de omvang van zijn opdracht, zijn bezoldiging en de aanrekening van zijn opdracht op de omkadering ongewijzigd blijven, evenals de berekening van de omkadering. 

Voor die werkwijze wordt in de prestatieregeling van de opstellers in het deeltijds kunstonderwijs een belangrijk nieuw onderscheid ingevoerd, namelijk tussen de ‘administratieve opdracht’ van opstellers enerzijds en hun ‘effectieve wekelijkse prestaties’ anderzijds. Daarnaast kennen we ook nog het begrip ‘deler voor een ambt met onvolledige prestaties’ uit de bezoldigingsregeling. En in de wetgeving over de administratieve omkadering wordt het begrip ‘omkaderingseenheden’ voor betrekkingen van opsteller ingevoerd. Hieronder vindt u meer informatie over al die begrippen en de samenhang ertussen.

4. Prestatieregeling opsteller

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de administratieve opdracht en de effectieve wekelijkse prestaties van opstellers.

4.1. Administratieve opdracht opsteller

De administratieve opdracht is de opdracht waarvoor een opsteller tijdelijk aangesteld wordt, het recht op TADD krijgt, vast benoemd wordt, een verlofstelsel opneemt, vervangen wordt, eventueel ter beschikking gesteld wordt wegens ontstentenis van betrekking en gereaffecteerd of wedertewerkgesteld enz. Kortom, de administratieve opdracht is de opdracht zoals die in de rechtspositieregeling bedoeld is en die bestaat uit een aantal prestatie-eenheden. Het is ook die opdracht die u gebruikt in de elektronische zending van het opdrachtenpakket (RL-1).

4.1.1. Volledige administratieve opdracht opsteller

Een volledige opdracht in het ambt van opsteller omvat op weekbasis 38 prestatie-eenheden.

4.1.2. Onvolledige administratieve opdracht opsteller

Een onvolledige opdracht in het ambt van opsteller wordt altijd uitgedrukt als een geheel aantal prestatie-eenheden op weekbasis, dus een opdrachtbreuk met een geheel getal in de teller en 38 in de noemer. 

4.2. Effectieve wekelijkse prestaties opsteller

Met de ‘effectieve wekelijkse prestaties’ wordt de feitelijke werktijd per week van de opsteller bedoeld. Die ligt, dankzij de cao-afspraak over arbeidsduurvermindering, lager dan de administratieve opdracht.

4.2.1. Effectieve prestaties opsteller met volledige opdracht 

Een volledige opdracht in het ambt van opsteller omvat op weekbasis 36 klokuren.

4.2.2. Effectieve prestaties opsteller met onvolledige opdracht 

Een onvolledige opdracht in het ambt van opsteller omvat het evenredige deel van die 36 klokuren. Voor het bepalen van dat evenredige deel, gebruikt u de omrekeningstabel, waarin voor elke mogelijke administratieve opdracht (in 38-sten) een overeenstemmend aantal klokuren en minuten staat. De afronding in de tabel is gebeurd tot op het kwartier.

4.3. Bezoldiging opsteller

Voor de bezoldiging wijzigt er niets. De deler voor een ambt met onvolledige prestaties blijft 38. De opdrachtbreuk waarvoor de opsteller bezoldigd wordt, stemt dus overeen met de administratieve opdracht van de opsteller.

5. Administratieve omkadering

Aan de berekening van de administratieve omkadering wijzigt er niets. In overeenstemming met de administratieve opdracht van de opsteller, wordt in de berekeningsformule met 38 omkaderingseenheden voor een volledige betrekking van opsteller gerekend. We spreken in dat verband voortaan van omkaderingseenheden en niet meer van uren, om verwarring met de klokuren van de effectieve prestaties te vermijden.

Zie ook de omzendbrief Administratieve Omkadering in het Deeltijds Kunstonderwijs vanaf het schooljaar 2007-2008.

6. Overgang naar het nieuwe prestatiestelsel

De invoering van de nieuwe prestatieregeling brengt enkel met zich mee dat u voor de opstellers die u in dienst hebt, de omrekening zult moeten maken naar de effectieve prestaties die zij vanaf 1 september 2014 wekelijks moeten leveren.

De invoering van het nieuwe prestatiestelsel vereist niet dat u, bij ongewijzigde toestand, een nieuwe elektronische zending van het opdrachtpakket (RL-1) moet doen.

Voorbeeld 1

Een opsteller is vastbenoemd voor 23/38. Als die opsteller op 1 september 2014 geen bijkomende tijdelijke prestatie-eenheden als opsteller krijgt, dan hoeft u voor die opsteller geen nieuwe RL-1 door te sturen. Vanaf 1 september 2014 blijft de administratieve opdracht van die opsteller dezelfde, nl. 23/38, vastbenoemd. Een vastbenoemde opdracht waaraan niets wijzigt, blijft over de schooljaren heen geldig. De effectieve prestaties wijzigen wel vanaf 1 september 2014. Een administratieve opdracht van 23/38 stemt namelijk overeen met 21u45 effectieve prestaties per week.

Voorbeeld 2

Een opsteller is tijdens het schooljaar 2013-2014 tijdelijk aangesteld voor doorlopende duur (TADD) voor 14/38. Op basis van zijn TADD-recht krijgt hij op 1 september 2014 uitbreiding van zijn administratieve opdracht met 5 vacante tijdelijke prestatie-eenheden als opsteller. U stuurt een nieuwe RL-1 door met ingangsdatum 1 september 2014 voor een administratieve opdracht van 19/38. De administratieve opdracht van 19/38 stemt overeen met 18u effectieve prestaties per week.

7. Bijlage

Omrekeningstabel prestatieregeling voor opstellers in het dko vanaf 1 september 2014