OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de onderwijskwalificatie "Graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg"

  • goedkeuringsdatum
    06 juni 2014
  • publicatiedatum
    B.S.05/08/2014
  • datum laatste wijziging
    22/06/2018

COORDINATIE

opgeheven door B. Vl. R. 25-05-2018 ; B.S. 22-06-2018

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 15 en 15/1, gewijzigd bij het decreet van 12 juli 2013;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 16, 17 en 18;

Gelet op het advies van AKOV, gegeven op 3 april 2014;

Gelet op het advies van de Commissie HO, gegeven op 28 april 2014;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 21 mei 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 2 juni 2014;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher goederenvervoer;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De onderwijskwalificatie "graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg", ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De onderwijskwalificatie "graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg" is ondergebracht in het studiegebied "handelswetenschappen en bedrijfskunde" van het hoger beroepsonderwijs. De studieomvang van de onderwijskwalificatie bedraagt negentig studiepunten.

Art. 2.

De competenties van de onderwijskwalificatie "graduaat in het dispatchen van goederenvervoer over de weg" zijn opgenomen in de beroepskwalificatie "dispatcher goederenvervoer", erkend bij het besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 tot erkenning van de beroepskwalificatie dispatcher goederenvervoer.

Art. 3.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.