Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie demonteur/monteur carrosserie

  • goedkeuringsdatum
    25 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.03/09/2014
  • datum laatste wijziging
    03/09/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 2 april 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 april 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van demonteur/monteur carrosserie, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van demonteur/monteur carrosserie (m/v) (BK0123) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Demonteur/monteur carrosserie (m/v)

b. Definitie

De demonteur/monteur carrosserie werkt op de demontage- en montageafdeling van een schadeherstelbedrijf en doet de demontage en montage van de nodige onderdelen op een correcte manier in functie van de werkfiche en volgens de richtlijnen van de constructeur teneinde het herstelproces mogelijk te maken.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties BASISACTIVITEITEN

• Bepaalt de werkzaamheden op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke (Id 13304-c)

- Raadpleegt technische bronnen

- Raadpleegt de werkfiche

• Bereidt de werkplek en het voertuig voor aan de hand van de werkfiche, zodat vlot, correct, net en veilig gewerkt kan worden (co00818)

- Verwerkt en interpreteert de werkfiche

- Identificeert het voertuig

- Verplaatst het voertuig en zet het klaar

- Bereidt het gereedschap en de producten voor en zet ze klaar

- Beschermt het voertuig en eventuele andere voertuigen in de buurt (interieur d.m.v. stoelen, stuurhoes, tapijtbescherming...)

• Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen (Id 17315-c)

- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Registreert gebruikte hoeveelheden materialen

- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega's en verantwoordelijke

- Gebruikt bedrijfseigen software

• Ruimt de werkplek op en onderhoudt ze (Id 16298-c)

- Sorteert en bergt onderdelen op

- Plaatst gereedschap en materiaal in rekken of karren

- Ruimt de werkplek op en reinigt ze

- Reinigt het gebruikte gereedschap en de apparatuur

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

• Draagt bij tot het bepalen van welke onderdelen vervangen moeten worden (co00819)

- Spoort defecten en schade op via observatie

- Lijnt de wielen indien nodig uit met behulp van een uitlijntoestel

- Spoort actieve en niet-actieve fouten op via de foutmeldingen op het instrumentenbord (display en controlelampjes)

- Voert een controle uit met test- en diagnoseapparatuur door het foutgeheugen uit te lezen

- Vindt een storing in een eenvoudige elektrische kring en lost deze op

• Spoort schade op en meldt ze als die niet vermeld is op de werkfiche en overlegt in samenspraak met de verantwoordelijke welke onderdelen vervangen dienen te worden (co00820)

- Heeft oog voor defecten en schade die niet op de werkfiche staan

- Meldt zijn vaststellingen aan de verantwoordelijke

• Demonteert, monteert en stelt verwijderbare carrosserie-elementen, uitrustingen, sluitingen en bekledingen af (Id 16849)

- Houdt zich aan de constructeursvoorschriften

- Beschermt de elektronische voertuiguitrusting en elektrische kringen

- Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen

- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, ...) voor het verplaatsen van zware stukken

- Demonteert onderdelen die het vaststellen van verborgen schade verhinderen

- Demonteert onderdelen die het plaatwerken of spuiten verhinderen

- Ledigt het klimaatbeheersingssysteem

- Rangschikt de gedemonteerde onderdelen in volgorde van (de)montage

- Monteert de gedemonteerde koetswerkelementen na de herstelling

- Vult het klimaatbeheersingssysteem

- Reset en initialiseert de elektrische kringen of elektronische componenten

- Lijnt de wielen opnieuw uit na werken aan de ophanging

- Controleert de functionaliteiten van het voertuig

• Demonteert en monteert de nodige onderdelen voor een eventuele keuring na ongeval (co00821)

- Verwijdert alle beschermingsplaten onderaan het voertuig

- Verwijdert de eventuele wieldeksels

• Voert een algemene controle uit aan de hand van de controlelijst (co00822)

- Respecteert de volgorde van de controlelijst

- Controleert de werking van alle componenten

- Controleert de plaatsing van alle onderdelen

• Reset en herinitialiseert elektronica (co00823)

- Sluit diagnoseapparatuur correct aan

- Leest gegevens van de diagnoseapparatuur zorgvuldig uit

- Regelt voertuigsystemen en reset indien nodig eventuele elektronische storingen

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

Generiek

- Basiskennis van bedrijfseigen software

- Kennis van voertuigtypes

- Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Kennis van constructeursvoorschriften of het opzoeken ervan

- Kennis van procedures omtrent veiligheid en milieu

- Kennis van ergonomie

- Kennis van eigenschappen van de gebruikte materialen

- Kennis van eigenschappen van de te bewerken materialen

- Kennis van het gebruik van apparatuur en gereedschap

- Kennis van kwaliteitsnormen

Specifiek

- Basiskennis van auto-elektriciteit

- Basiskennis van elektronica

- Basiskennis van plaatwerk

- Basiskennis van richtwerk

- Basiskennis van geometrie (uitlijnen)

- Kennis van automechanica

- Kennis van (de)montagetechnieken

- Kennis van regels voor het hanteren van giftige producten

- Kennis van roestwerende producten

- Kennis van corrosiegevoelige componenten

- Kennis van diagnose-apparatuur

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen

- Het kunnen raadplegen van de werkfiche

- Het kunnen verwerken en interpreteren van de werkfiche

- Het kunnen identificeren van het voertuig

- Het kunnen verplaatsen en klaarzetten van het voertuig

- Het kunnen voorbereiden en klaarzetten van het gereedschap en de producten

- Het kunnen beschermen van het voertuig en eventuele andere voertuigen in de buurt (interieur d.m.v. stoelen, stuurhoes, tapijtbescherming...)

- Het kunnen invullen van de werkfiche voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Het kunnen registreren van gebruikte hoeveelheden materialen

- Het mondeling en schriftelijk informatie kunnen uitwisselen met collega's en verantwoordelijke

- Het kunnen gebruiken van bedrijfseigen software

- Het kunnen sorteren en opbergen van onderdelen

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen opsporen van defecten en schade via observatie

- Het kunnen uitlijnen van de wielen met behulp van een uitlijntoestel

- Het kunnen bepalen van welke onderdelen vervangen moeten worden

- Het kunnen melden van zijn vaststellingen aan de verantwoordelijke

- Het zich kunnen houden aan de constructeursvoorschriften

- Het kunnen beschermen van de elektronische voertuiguitrusting en elektrische kringen

- Het kunnen rangschikken van de gedemonteerde onderdelen in volgorde van (de)montage

- Het kunnen resetten en initialiseren van de elektrische kringen of elektronische componenten

- Het opnieuw kunnen uitlijnen van de wielen na werken aan de ophanging

- Het kunnen controleren van de functionaliteiten van het voertuig

- Het kunnen respecteren van de volgorde van de controlelijst

- Het kunnen controleren van de werking van alle componenten

- Het kunnen controleren van de plaatsing van alle onderdelen

- Het kunnen aansluiten van diagnoseapparatuur

- Het kunnen uitlezen van de gegevens van de diagnoseapparatuur

- Het kunnen regelen van voertuigsystemen en indien nodig resetten van eventuele elektronische storingen

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen opsporen van actieve en niet-actieve fouten via de foutmeldingen op het instrumentenbord (display en controlelampjes)

- Het kunnen uitvoeren van een controle met test- en diagnoseapparatuur door het foutgeheugen uit te lezen

- Het kunnen vinden van een storing in een eenvoudige elektrische kring en deze oplossen

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen om het voertuig op te tillen

- Het kunnen bedienen van hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, ...) voor het verplaatsen van zware stukken

- Het kunnen demonteren van onderdelen die het vaststellen van onderhuidse schade verhinderen

- Het kunnen demonteren van onderdelen die het plaatwerken of spuiten verhinderen

- Het kunnen monteren van de gedemonteerde koetswerkelementen na de herstelling

- Het kunnen verwijderen van alle beschermingsplaten onderaan het voertuig

- Het kunnen verwijderen van wieldeksels

- Het kunnen ledigen van het klimaatbeheersingssysteem

- Het kunnen vullen van het klimaatbeheersingssysteem

- Het kunnen plaatsen van gereedschap en materiaal in rekken of karren

- Het kunnen opruimen en reinigen van de werkplek

- Het kunnen reinigen van het gebruikte gereedschap en apparatuur

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- De demonteur/monteur carrosserie situeert zich in de autosector bij de schadeherstelbedrijven

- Hij werkt alleen of samen met collega's demonteur/monteur en plaatwerkers carrosserie

- Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan lawaaihinder voorkomen

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist

- De activiteiten vinden plaats in de werkplaats zelf, hij gaat niet ter plaatse.

- Het beroep wordt uitgeoefend binnen een aaneenschakeling van activiteiten in een herstelproces, waarbij de demonteur/monteur carrosserie een duidelijk afgebakende plaats inneemt

- Het beroep is vrij gestructureerd, er is een logische volgorde bij het herstellen van de schade

- De demonteur/monteur carrosserie dient efficiënt te werken zodat de planning en het gehele herstelproces geen vertraging oploopt

- De uitoefening van het beroep varieert naar type, merk van auto en de omvang van de schade Handelingscontext

- De demonteur/monteur carrosserie dient tijdens zijn ganse dag aandachtig te zijn omdat zijn werk invloed kan hebben op de veiligheid van de wagen

- Hij moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken

- Hij moet aandacht hebben voor gevaarlijke situaties: vb. werken onder een hefbrug

- Hij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten rekening houdend met veiligheidsvoorschriften

- Hij moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines en gereedschappen: hefbrug, hijsmaterieel

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in :

- Het plannen van de eigen werkzaamheden binnen een voorgeschreven volgorde en op basis van de werkfiche

- Het voorbereiden van zijn werkplek en het voertuig

- Het bijdragen tot het bepalen welke onderdelen vervangen moeten worden

- Het opsporen en melden van extra schade

- Het demonteren, monteren en afstellen van verwijderbare carrosserie-elementen, uitrustingen, sluitingen en bekledingen

- Het demonteren en monteren van de nodige onderdelen voor een eventuele keuring na ongeval

- Het uitvoeren van een algemene controle

- Het resetten en herinitialiseren van elektronica

- Het invullen van opvolgdocumenten en informatie doorgeven aan de betrokkenen

Doet beroep op :

- de verantwoordelijke indien iets anders dient te gebeuren dan op de werkfiche aangegeven is (vb. vervangen i.p.v. herstellen)

- de verantwoordelijke om samen te bepalen welke onderdelen vervangen dienen te worden bij schade niet vermeld op de werkfiche

Is gebonden aan :

- de voorschriften van de constructeur

- de richtlijnen van zijn verantwoordelijke

- milieu- en veiligheidsvoorschriften

- de werkfiche

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het bepalen van de werkzaamheden op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke

- Het voorbereiden van de werkplek en het voertuig aan de hand van de werkfiche

- Het bijdragen tot het bepalen welke onderdelen vervangen moeten worden

- Het opsporen en melden van extra schade

- Het demonteren, monteren en afstellen van verwijderbare carrosserie-elementen, uitrustingen, sluitingen en bekledingen

- Het demonteren en monteren van de nodige onderdelen voor een eventuele keuring na ongeval.

- Het uitvoeren van een algemene controle aan de hand van de controlelijst

- Het resetten en herinitialiseren van elektronica

- Het invullen van opvolgdocumenten van de interventie en het doorgeven van informatie aan de betrokkenen

- Het opruimen van de werkplek en het onderhouden ervan

- Het veilig werken op de werkplek

- Het sorteren van afval

2.3. Vereiste attesten

Certificaat voor de terugwinning van gefluoreerde broeikasgassen uit klimaatregelingssystemen in bepaalde motorvoertuigen