Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie taxichauffeur

  • goedkeuringsdatum
    25 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.03/09/2014
  • datum laatste wijziging
    03/09/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 2 april 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 april 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van taxichauffeur, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van taxichauffeur (m/v) (BK0126) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Taxichauffeur (m/v)

b. Definitie

Volgt de wegcode, de veiligheidsvoorschriften voor personenvervoer en de reistijd en kwaliteitsnormen teneinde personen (capaciteit van minder dan 9 personen - chauffeur + 8 passagiers/klanten) in een stedelijke, interstedelijke, regionale, nationale of internationale dienst te vervoeren met een licht voertuig.

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

• Ontvangt passagiers/klanten aan boord van het voertuig (N410201 - Id 21076-c, N410302 - Id 21477-c, N410303 - Id 21477-c)

- Houdt zich aan het afgesproken tijdstip

- Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen (o.a. mensen met een handicap,...)

- Informeert de reiziger

- Verzorgt de taal, gedrag en houding in contact met de passagier

- Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle

- Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig

- Grijpt in bij veiligheidsrisico's (persoonlijke veiligheid en veiligheid van de passagiers/klanten)

• Brengt passagiers/klanten veilig naar de bestemming (N410201 - Id 25321-c, N410302 - Id 25310-c, N410303 - Id 25310-c)

- Houdt het voertuig ten allen tijde onder controle

- Is alert voor de gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen

- Rijdt defensief; anticipeert op gevaren rekening houdend met andere weggebruikers

- Past de rijstijl van het voertuig aan in functie van weer-, weg- en verkeersomstandigheden

- Leeft veiligheidsvoorschriften na, zowel bij het rijden als bij het stilstaan

- Beperkt slijtage en voorkomt dysfuncties

- Gebruikt brandstof op een rationele manier

- Schat de risico's in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag

- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke of geeft aan de klant aan waar hij/zij met de klacht terecht kan

• Bewaakt en waarborgt het comfort van de passagiers/klanten (N410301 - Id 26847-c)

- Rijdt preventief/defensief

- Bewaakt de omgevingsfactoren (temperatuur, ...) voor het comfort voor de passagier/klant

• Noteert alle elementen van een opdracht (uurroosters, traject, ongevallen,...) (N410201 - Id 18943-c)

- Vult alle verplichte (wettelijke en bedrijfsspecifieke) administratieve documenten in

- Past alle administratieve regels en procedures voor personenvervoer toe

- Vult boorddocumenten van het voertuig in (routeblad, boordboekje, rittenblad, tachograaf, meldingsblad,...)

• Controleert de staat van het voertuig bij het begin van de dagtaak (N410201 - Id 1995-c, N410301 - Id 1995-c, N410302 - Id 1995-c)

- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting,...)

- Volgt de signalen van de controlemeters en -lampjes op (bv. gaat het peil van brandstof, olie en koelvloeistof na,...)

- Controleert het voertuig op zichtbare beschadiging

- Rapporteert defecten en slijtage aan de verantwoordelijke

- Reinigt het voertuig volgens de richtlijnen

• Voert urgentiemaatregelen uit in geval van ongeval, schade en diefstal en waarschuwt de betrokken diensten (N410201 - Id 15504, N410301 - Id 15504, N410302 - Id 15504, N410303 - Id 15504)

- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in

- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie (nationaal/internationaal) en de verantwoordelijke (inschakelen van een ander voertuig,...)

- Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier of andere documenten (verzekering,...)

- Verzekert de signalisatie van het voertuig

- Zorgt ervoor dat de passagiers/klanten op een veilige plaats verzameld worden

- Kan, indien nodig, EHBO toepassen

• Draagt bij aan een correcte dienstverlening (co00826)

- Is steeds klantvriendelijk

- Respecteert richtlijnen (m.b.t. kledij,...)

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

• Brengt passagiers/klanten op hun vraag naar een specifieke bestemming (N410301 - Id 25310-c)

- Laat de passagiers veilig in- en uitstappen

- Bespreekt de bestemming en de eisen met de klant

• Volgt de route/reisweg naargelang de reistijd en de verkeersomstandigheden (N410201 - Id 21076-c)

- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, wegenkaarten,...)

- Stippelt een route uit afhankelijk van de verkeersomstandigheden (wegomleidingen, files,...)

- Houdt bij het bepalen van de reisweg rekening met de wensen van de klant

- Houdt zich aan tijdsafspraken

• Int betalingen voor een verplaatsing (N410201 - Id 21487-c)

- Maakt rekeningen op

- Ontvangt betalingen

- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)

- Houdt de kassa bij

- Bezorgt de reiziger een betalingsbewijs

• Communiceert via de radio (N410201 - Id 26913)

- Ontvangt telefonische oproepen van klanten

- Houdt contact met de centrale via de radio

• Beheert, controleert, laad en lost de bagage (N410302 - Id 26968-c)

- Draagt de bagage en plaatst deze in de kofferruimte

- Laadt de bagage van de reizigers rekening houdend met de route en het soort bagage

- Voorkomt fysieke risico's

• Geeft beperkte toeristische uitleg op vraag van de klant (N410201 - Id 26913, N410201- Id 20873, N410303 - Id 19840)

- Informeert reizigers over toeristische bestemming of bezienswaardigheden

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Generiek

- Basiskennis van Frans en Engels (zich verstaanbaar kunnen uitdrukken)

- Kennis van het verkeersreglement

- Kennis van reglementering voor personenvervoer

- Kennis van principes van klantvriendelijkheid

- Kennis van veiligheidsregels voor personen

- Kennis van de geografische omgeving

- Kennis van de (nationale en internationale) straatcode

- Kennis van technieken voor conflictvoorkoming -en beheersing (noodsituaties,...)

- Kennis van reglementering voor wegtransport (zoals rij- en rusttijden)

- Kennis van het gebruik van een boordcomputer en navigatiemateriaal

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van de kenmerken van krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik (Kennis van de werking van het voertuig (bv. bij welk toerental schakelen,...) zodanig dat men bewust is van hoe men zo economisch en ecologisch mogelijk kan rijden)

- Kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen

- Kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

Specifiek

- Basiskennis van automechanica

- Basiskennis van de culturele omgeving (toeristische bezienswaardigheden)

- Kennis van het tot stand brengen van een radioverbinding

- Kennis van types van boodschappen

- Kennis van betalingssystemen

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Houdt zich aan het afgesproken tijdstip

- Informeert de reiziger

- Verzorgt de taal, gedrag en houding in contact met de passagier

- Houdt zich aan de maximumbezetting van het voertuig

- Houdt het voertuig ten allen tijde onder controle

- Is alert voor de gevaren van het verkeer en arbeidsongevallen

- Leeft veiligheidsvoorschriften na, zowel bij het rijden als bij het stilstaan

- Beperkt slijtage en voorkomt dysfuncties

- Gebruikt brandstof op een rationele manier

- Schat de risico's in van ongezonde voeding, alcohol, drugs, stress en vermoeidheid op het rijgedrag

- Rijdt preventief/defensief

- Bewaakt de omgevingsfactoren (temperatuur, ...) voor het comfort voor de passagier/klant

- Vult alle verplichte (wettelijke en bedrijfsspecifieke) administratieve documenten in

- Past alle administratieve regels en procedures voor personenvervoer toe

- Vult boorddocumenten van het voertuig in (routeblad, boordboekje, rittenblad, tachograaf, meldingsblad,...)

- Volgt de signalen van de controlemeters en -lampjes op (bv. gaat het peil van brandstof, olie en koelvloeistof na,...)

- Vult de aard en de omvang van het ongeval in op een Europees aanrijdingsformulier of andere documenten (verzekering,...)

- Verzekert de signalisatie van het voertuig

- Kan, indien nodig, EHBO toepassen

Specifiek

- Bespreekt de bestemming en de eisen met de klant

- Gebruikt navigatiemateriaal (routeplanner, GPS, wegenkaarten,...)

- Houdt rekening met de wensen van de klant bij het bepalen van de reisweg

- Houdt zich aan tijdsafspraken

- Maakt rekeningen op

- Verwerkt betalingen (cash, bankkaart, kredietkaart)

- Ontvangt betalingen

- Houdt de kassa bij

- Bezorgt de reiziger een betalingsbewijs

- Ontvangt telefonische oproepen van klanten

- Houdt contact met de centrale via de radio

- Laat de passagiers veilig in- en uitstappen

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Houdt in alle omstandigheden de eigen emoties onder controle

- Grijpt in bij veiligheidsrisico's (persoonlijke veiligheid en veiligheid van de passagiers/klanten)

- Meldt klachten van de klant aan de verantwoordelijke of geeft aan de klant aan waar hij/zij met de klacht terecht kan

- Rapporteert defecten en slijtage aan de verantwoordelijke

- Schat de aard en de omvang van de panne, het ongeval of andere noodsituatie in

- Meldt het probleem aan de bevoegde instantie (nationaal) en de verantwoordelijke (inschakelen van een ander voertuig,...)

- Zorgt ervoor dat de passagiers/klanten op een veilige plaats verzameld worden na een panne, ongeval of noodsituatie

Specifiek

- Stippelt een alternatieve route uit afhankelijk van de verkeersomstandigheden (wegomleidingen, files,...)

Motorische vaardigheden

Generiek

- Helpt de passagiers bij het in- en uitstappen (o.a. mensen met een handicap,...)

- Past de rijstijl van het voertuig aan in functie van weer-, weg- en verkeersomstandigheden

- Gaat de werking en de staat van het voertuig en zijn onderdelen na (banden, verlichting,...)

- Controleert het voertuig op zichtbare beschadiging

- Reinigt het voertuig volgens de richtlijnen

Specifiek

- Draagt de bagage en plaatst deze in de kofferruimte

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- De taxichauffeur heeft een zittend beroep.

- Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele uren : overdag, 's nachts, tijdens weekdagen, in het weekend en/of tijdens feestdagen

- De volgorde van de activiteiten wordt door de dispatcher bepaald op basis van de vragen van de klant(en). Indien de taxichauffeur geen onmiddellijke opdrachten heeft, gaat hij/zij klanten opwachten op een standplaats voor taxi's.

- Hij/zij komt in contact met verschillende types aan klanten/passagiers

- Hij/zij moet verschillende routes volgen

- De taxichauffeur werkt onder druk; hij/zij moet zo min mogelijk lege kilometers rijden, de passagiers moeten op een zo kort mogelijke tijd veilig naar de gewenste bestemming gebracht worden,...

- De taxichauffeur moet het verkeersreglement en het taxireglement dat stedelijk of regionaal bepaald is steeds respecteren (richtlijnen m.b.t. kledij, motor stilleggen op de standplaats, welke documenten hij/zij steeds moet bijhebben,...)

Handelingscontext

- De taxichauffeur bevindt zich continu in het verkeer en dient hierbij steeds aandachtig te zijn (defensief rijden, personen veilig vervoeren,...)

- Het bijhouden van het rittenblad/boordcomputer vraagt eveneens de nodige aandacht

- Binnen het beroep moet er gepast omgegaan worden met verschillende partijen (opdrachtgever, contactpersoon opdrachtgever,...) en verschillende types van passagiers

- De taxichauffeur gaat om met geld door het verwerken en ontvangen van betalingen

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in het vervoeren van passagiers op een comfortabele manier, het laden en lossen van bagage, het uitstippelen van de route tussen het vertrekpunt en het punt van aankomst (het aantal kilometers, de tijd,... worden geregistreerd), het innen van betalingen, het controleren van de staat van het voertuig, het indien nodig uitvoeren van urgentiemaatregelen,...

- Is gebonden aan de opdrachten die de dispatcher doorgeeft, het verkeersreglement en het taxireglement

- Doet beroep op de dispatcher voor het krijgen van opdrachten en de technische dienst bij een ongeval of technisch defect aan de wagen

2.2.5 Verantwoordelijkheid

Generiek

- het ontvangen van passagiers/klanten aan boord van het voertuig

- het veilig brengen van passagiers/klanten naar de bestemming

- het bewaken en het waarborgen van het comfort van de passagiers/klanten

- het noteren van alle elementen van een opdracht (uurroosters, traject, ongevallen,...)

- het controleren van de staat van het voertuig bij het begin van de dagtaak

- het uitvoeren van urgentiemaatregelen in geval van ongeval, schade en diefstal

- het bijdragen aan het imago van de onderneming

Specifiek

- het vervoeren van passagiers/klanten op hun vraag naar een specifieke bestemming

- het volgen van de route/reisweg naargelang de reistijd en de verkeersomstandigheden

- het innen van betalingen voor een verplaatsing

- het communiceren via de radio

- het geven van beperkte toeristische uitleg op vraag van de klant

2.3 Vereiste attesten

2.3.1 Wettelijke attesten

- Rijbewijs B

- Medisch attest

2.3.2 Vereiste attesten

- Taxibrevet/Bewijs vakbekwaamheid taxichauffeur (afhankelijk van steden)

- Attest van goed gedrag en zeden (uittreksel uit het strafregister)

2.3.3 Instapvoorwaarden

- 21 jaar