Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie plaatwerker carrosserie

  • goedkeuringsdatum
    25 april 2014
  • publicatiedatum
    B.S.19/09/2014
  • datum laatste wijziging
    19/09/2014

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 2 april 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 april 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel en de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van plaatwerker carrosserie, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van plaatwerker carrosserie (m/v) (BK0121) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel Plaatwerker carrosserie (m/v)

b. Definitie De plaatwerker carrosserie werkt op de plaatwerkafdeling van een schadeherstelbedrijf en vervangt of herstelt beschadigde plaatonderdelen teneinde deze weer in vorm te brengen.

c. Niveau 3

d. Jaartal 2014

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

• Bepaalt de werkzaamheden op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke (Id 13304-c)

- Raadpleegt technische bronnen

- Raadpleegt de werkfiche

• Bereidt de werkplek en het voertuig voor aan de hand van de werkfiche, zodat vlot, correct, net en veilig gewerkt kan worden (co00812)

- Verwerkt en interpreteert de werkfiche

- Identificeert het voertuig

- Verplaatst het voertuig en zet het klaar

- Bereidt het gereedschap en de producten voor en zet ze klaar

- Beschermt het voertuig en eventuele andere voertuigen in de buurt (interieur d.m.v. stoelen, stuurhoes, tapijtbescherming...)

• Vult de opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokkenen (Id 17315-c)

- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Registreert gebruikte hoeveelheden materialen

- Wisselt mondeling en schriftelijk informatie uit met collega's en verantwoordelijke

- Gebruikt bedrijfseigen software

• Ruimt de werkplek op en onderhoudt ze (Id 16298-c)

- Sorteert en bergt onderdelen op

- Plaatst gereedschap en materiaal in rekken of karren

- Ruimt de werkplek op en reinigt ze

- Reinigt het gebruikte gereedschap en de apparatuur

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

• Spoort schade op en meldt de schade als die niet vermeld is op de werkfiche en overlegt, in samenspraak met de verantwoordelijke, welke onderdelen vervangen dienen te worden (co00813)

- Heeft oog voor defecten en schade die niet op de werkfiche staan

- Meldt zijn vaststellingen aan de verantwoordelijke

• Controleert de geometrie van het chassis, de zelfdragende carrosserie, het onderstel, ... en buigt vervormde carrosserie-elementen weer recht of vervangt ze (Id 786)

- Houdt zich aan de constructeursvoorschriften en de autotechnische keuringsnormen

- Gebruikt meet- en controle-instrumenten

- Controleert vervormingen van het chassis met een richtbank, mallen of lasermeetpunten en meetinstrumenten

- Brengt de ankerpunten aan waaraan men het voertuig kan rechttrekken

- Richt het voertuig met behulp van de richtbank volgens de voorgeschreven trekrichting

- Richt het chassis met behulp van een richtsysteem met meet- of kaliberapparatuur

- Legt krimppunten op plaatsen met overmatige rek

- Werkt kleine blutsen, builen en deuken weg met pneumatisch, hydraulisch of elektrisch pers- en trekgereedschap

- Deukt schade spuitvrij uit met specifiek gereedschap

- Maakt nieuwe stukken op maat en lijmt of last ze op het koetswerk

- Schuurt lasnaden en herstelde delen bij zonder dat de herstelling aan stevigheid inboet (slijpen, vijlen, schuren, frezen, ...)

- Vertint, soldeert of dicht lasnaden, puntlassen en andere naden af

• Herstelt en of vervangt al dan niet dragende plaatonderdelen in functie van de voorschriften van de constructeur (co00814)

- Tilt het voertuig op volgens de instructies van de constructeur met gebruik van voldoende ondersteunende elementen

- Deukt het voertuig uit met behulp van de gepaste hulpgereedschappen binnen de vooropgestelde tijd

- Werkt de plaat strak uit, zodat de voorbewerker zijn taak vlot kan uitvoeren

- Verwijdert plaatdelen door te zagen, beitelen, slijpen of boren

- Plaatst nieuwe onderdelen en past deze aan het voertuig aan

- Bevestigt nieuwe onderdelen door te lassen, lijmen, schroeven, clinchen, klinken, hardsolderen...

- Werkt lasnaden en herstelde of verbonden onderdelen bij door te slijpen, vijlen, schuren of frezen zonder dat aan stevigheid ingeboet wordt

- Verwijdert oude laklagen en schuurt verloopranden aan

• Brengt kitten en corrosiewerende producten aan (co00815)

- Bootst de originele naden na

- Zorgt dat de naden 100 % dicht zijn om waterinfiltratie te voorkomen (roestvorming)

- Brengt beschermingskitten aan op kwetsbare plaatsen (wieldoorgangen, bodemplaten, ...)

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

Generiek

- Basiskennis van bedrijfseigen software

- Kennis van voertuigtypes

- Kennis van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Kennis van constructeursvoorschriften of het opzoeken ervan

- Kennis van procedures omtrent veiligheid en milieu

- Kennis van ergonomie

- Kennis van eigenschappen van de gebruikte materialen

- Kennis van eigenschappen van de te bewerken materialen

- Kennis van het gebruik van apparatuur en gereedschap

- Kennis van kwaliteitsnormen

Specifiek

- Basiskennis auto-elektriciteit

- Basiskennis elektronica

- Basiskennis automechanica

- Kennis van plaatwerk

- Kennis van richtwerk

- Kennis van geometrie

- Kennis van automechanica in verband met frame en ophanging

- Kennis van lastechnieken

- Kennis van lijmkarakteristieken

- Kennis van roestwerende producten

- Kennis van corrosiegevoelige componenten

- Kennis van autotechnische keuringsnormen

- Kennis van metaalbewerkingstechnieken (slijpen, frezen,...)

- Kennis van bevestigingstechnieken (lijmen, hardsolderen, schroeven, klinken,...)

- Kennis van specifiek gereedschap in functie van plaatwerk (richtbank, pneumatisch, hydraulisch of elektrisch pers- en trekgereedschap,...)

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen

- Het kunnen raadplegen van de werkfiche

- Het kunnen verwerken en interpreteren van de werkfiche

- Het kunnen identificeren van het voertuig

- Het kunnen verplaatsen en klaarzetten van het voertuig

- Het kunnen voorbereiden en klaarzetten van het gereedschap en de producten

- Het kunnen beschermen van het voertuig en eventuele andere voertuigen in de buurt (interieur d.m.v. stoelen, stuurhoes, tapijtbescherming...)

- Het kunnen invullen van de werkfiche voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Het kunnen registreren van gebruikte hoeveelheden materialen

- Het mondeling en schriftelijk informatie kunnen uitwisselen met collega's en verantwoordelijke

- Het kunnen gebruiken van bedrijfseigen software

- Het kunnen sorteren en opbergen van onderdelen

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen gebruiken van meet- en controle-instrumenten

- Het kunnen controleren van vervormingen van het chassis met een richtbank, mallen of lasermeetpunten en meetinstrumenten

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen opsporen van defecten en schade via observatie

Motorische vaardigheden

- Het kunnen wegwerken van kleine blutsen, builen en deuken met pneumatisch, hydraulisch of elektrisch pers- en trekgereedschap

- Het kunnen leggen van krimppunten op plaatsen met overmatige rek

- Het op maat kunnen maken van nieuwe stukken en ze lijmen of lassen op het koetswerk

- Het kunnen schuren van lasnaden en herstelde delen zonder dat de herstelling aan stevigheid inboet (slijpen, vijlen, schuren, frezen, ...)

- Het kunnen vertinnen, solderen of dichten van lasnaden, puntlassen en andere naden

- Het kunnen spuitvrij uitdeuken met specifiek gereedschap

- Het kunnen aanbrengen van ankerpunten waaraan men het voertuig kan rechttrekken

- Het kunnen richten van het voertuig met behulp van de richtbank volgens de voorgeschreven trekrichting

- Het kunnen optillen van het voertuig volgens de instructies van de constructeur met gebruik van voldoende ondersteunende elementen

- Het kunnen richten van het chassis met behulp van een richtsysteem met meet- of kaliberapparatuur

- Het kunnen uitdeuken met behulp van de gepaste hulpgereedschappen binnen de vooropgestelde tijd

- Het kunnen strak uitwerken van de plaat, zodat de voorbewerker (de volgende in het herstellingsproces) zijn taak vlot kan uitvoeren

- Het kunnen verwijderen van plaatdelen door te zagen, beitelen, slijpen of boren

- Het kunnen plaatsen van nieuwe onderdelen en deze aanpassen aan het voertuig

- Het kunnen bevestigen van nieuwe onderdelen door te lassen, lijmen, schroeven, clinchen, klinken, hardsolderen...

- Het kunnen bijwerken van lasnaden en herstelde of verbonden onderdelen door te slijpen, vijlen, schuren of frezen zonder dat aan stevigheid ingeboet wordt

- Het kunnen verwijderen van oude laklagen en aanschuren van verloopranden

- Het kunnen nabootsen van de originele naden

- Het kunnen ervoor zorgen dat de naden 100% dicht zijn om waterinfiltratie te voorkomen (roestvorming)

- Het kunnen plaatsen van gereedschap en materiaal in rekken of karren

- Het kunnen opruimen en reinigen van de werkplek

- Het kunnen reinigen van het gebruikte gereedschap en apparatuur

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- De plaatwerker carrosserie situeert zich in de autosector bij de schadeherstelbedrijven

- Hij werkt alleen of samen met collega's plaatwerkers carrosserie en demonteur monteur carrosserie

- Bij het uitvoeren van de werkzaamheden kan lawaaihinder voorkomen

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist

- De activiteiten vinden plaats in de werkplaats zelf, hij gaat niet ter plaatse.

- Het beroep wordt uitgeoefend binnen een aaneenschakeling van activiteiten in een herstelproces, waarbij de plaatwerker carrosserie een duidelijk afgebakende plaats inneemt

- Het beroep is vrij gestructureerd, er is een logische volgorde bij het herstellen van de schade

- De plaatwerker carrosserie dient efficiënt te werken zodat de planning en het gehele herstelproces geen vertraging oploopt

- De uitoefening van het beroep varieert naar type, merk van auto en de omvang van de schade

Handelingscontext

- De plaatwerker carrosserie dient tijdens zijn ganse dag aandachtig te zijn omdat zijn werk invloed kan hebben op de veiligheid van de wagen

- Hij moet oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken

- Hij moet aandacht hebben voor gevaarlijke situaties: vb. tijdens het lassen en slijpen aandacht hebben voor brandveiligheid

- Hij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten ( anders kans op hechtingsproblemen, roestvorming) rekening houdend met veiligheidsvoorschriften

- Hij moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines en gereedschappen: lasapparaat, slijpmachine, hamer, tas, meet- en richtapparatuur

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in :

- Het plannen van de eigen werkzaamheden binnen een voorgeschreven volgorde en op basis van de werkfiche

- Het voorbereiden van zijn werkplek en het voertuig

- Het bijdragen tot het bepalen welke onderdelen vervangen moeten worden

- Het opsporen en melden van extra schade

- Het herstellen en/of vervangen van al dan niet dragende onderdelen

- Het kitten en/of aanbrengen van corrosiewerende producten

- Het invullen van opvolgdocumenten en informatie doorgeven aan de betrokkenen

- Het sorteren van afval

Doet beroep op :

- de verantwoordelijke indien iets anders dient te gebeuren dan op de werkfiche aangegeven is (vb. vervangen ipv herstellen)

- de verantwoordelijke om samen met hem te bepalen welke onderdelen vervangen dienen te worden bij schade niet vermeld op de werkfiche

Is gebonden aan :

- de voorschriften van de constructeur

- de richtlijnen van zijn verantwoordelijke

- milieu- en veiligheidsvoorschriften

- de werkfiche

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het bepalen van de werkzaamheden op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een verantwoordelijke

- Het voorbereiden van de werkplek en het voertuig aan de hand van de werkfiche

- Het opsporen en het vermelden van schade die niet vermeld staat op de werkfiche

- Het controleren van de carrosserie, chassis en onderstel

- Het herstellen of vervangen van al dan niet dragende plaatonderdelen

- Het aanbrengen van kitten en corrosiewerende producten

- Het weer strak krijgen van plaatdelen

- Het richten van een chassis

- Het weer aan elkaar zetten van plaatdelen

- Het invullen van opvolgdocumenten van de interventie en het doorgeven van informatie aan de betrokkenen

- Het opruimen van de werkplek en het onderhouden ervan

- Het veilig werken op de werkplek

- Het sorteren van afval

2.3. Vereiste attesten

Er zijn geen attesten verplicht/vereist.