Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 (uittreksel)

  • goedkeuringsdatum
    19 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.03/02/2015
  • datum laatste wijziging
    03/02/2015

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

HOOFDSTUK 2. - Onderwijs

...

Afdeling 5. - Subsidies aan lokale besturen in het kader van innovatieve technologische opleidings- en vormingsprojecten

Art. 8.

§ 1. De Vlaamse Regering kan, rekening houdend met de beschikbare kredieten en uiterlijk tot 31 december 2019, subsidies verstrekken aan lokale besturen in het kader van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Opdat lokale besturen hiervoor in aanmerking kunnen komen, beantwoordt de gemeente ten minste aan volgende gezamenlijke voorwaarden :

1° er doen zich in de gemeente uitzonderlijke en ongunstige lokale ontwikkelingen voor op socio-economisch vlak met ingrijpende maatschappelijke repercussies, waaronder alleszins stijgende werkloosheid;

2° de gemeente kampt met een structureel hoge jeugdwerkloosheid;

3° er is in de gemeente een manifeste kloof tussen de studiekeuzes van onderwijs-gebruikers enerzijds en de gevraagde technische profielen op de arbeidsmarkt anderzijds;

4° de beschikbare infrastructuur en uitrusting in de gemeente is ontoereikend om tegemoet te komen aan de, in functie van de socio-economische omstandigheden, lokale onderwijsbehoeften;

5° de gemeente is gelegen in een regio die onder een Europees socio-economisch gunstregime valt.

De Vlaamse Regering kan bijkomende voorwaarden opleggen.

§ 2. De subsidies strekken ertoe de kosten te dekken van investerings- en uitrustingsgoederen die bestemd zijn om innovatieve technologische opleidings- en vormingsprojecten op te zetten in samenwerking met VDAB en Syntra voor een brede doelgroep, gericht op tewerkstellingsperspectieven en tewerkstelling. Een brede doelgroep betekent ook openstelling voor niet-inwoners van de betrokken gemeente.

§ 3. Voor de projectuitvoering wordt een orgaan opgericht, waarin naast het lokale bestuur andere partners participeren. Die andere partners zijn alleszins publieke opleidingsverstrekkers en schoolbesturen van door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstellingen met één of meer vestigingsplaatsen in de betrokken gemeente.

De schoolbesturen die in het orgaan participeren behartigen tevens de belangen van andere besturen en instellingen uit het onderwijs die gebruikmaken van het gesubsidieerde project.

Het lokale bestuur dat in het orgaan participeert, treedt ten aanzien van de Vlaamse Regering op als vertegenwoordiger van het orgaan en is ontvanger van de subsidies.

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten van de toekenning van de subsidies en van de verantwoording inzake aanwending ervan.

§ 5. Een lokaal bestuur dat voor subsidies in aanmerking wil komen, richt een gemotiveerd aanvraagdossier aan de minister, bevoegd voor het onderwijs. De aanvraag bevat alleszins het engagement tot oprichting van het orgaan, als vermeld in § 3, voorafgaand aan de betaling van de eerste subsidieschijf.

...

HOOFDSTUK 13. - Slotbepalingen

Art. 33.

Dit decreet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2014, met uitzondering van :

- artikel 4, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2014;

- artikel 5, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2014;

...