Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie zetelstoffeerder automobiel

  • goedkeuringsdatum
    05 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2015
  • datum laatste wijziging
    20/03/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van zetelstoffeerder automobiel, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van zetelstoffeerder automobiel (m/v) (BK0132) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Zetelstoffeerder automobiel' (m/v)

b. Definitie

`Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en grondstoffen, het aanbrengen van vul- en afdekmateriaal op het karkas, het aanbrengen en dichtnaaien van naden van het bekledingsmateriaal en bij het herstofferen het verwijderen van oude bekleding, afdekmateriaal, vulling teneinde zitmeubels zoals auto- en buszetels, salons en het interieur van het voertuig te (her)stofferen met stof of leder.'

c. Niveau

2

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co00932)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's, verantwoordelijken en/of derden

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co00933)

- Maakt onderscheid tussen gevaarlijk en niet gevaarlijke producten en afvalstoffen

- Vraagt om informatie in geval van twijfel over afvalstoffen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's )

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co00934)

- Organiseert zijn werkplaats rekening houdend met een logische werkvolgorde

- Richt de werkplaats (ergonomisch) in

- Beperkt stofemissie

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Gebruikt (stof)afzuigapparatuur/installaties

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

Volgt de planning op (Id15062-c)

- Neemt kennis van de eigen werkopdracht

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en/of ontwerpen

- Controleert de aangeleverde (productie)gegevens (aantal, compleetheid, juistheid, ...)

- Neemt de planning door

- Meet op (bekleding, vulling, ...)

Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, kwaliteitsafwijkingen, ... ) (co00935)

- Houdt de voorraad op peil

- Controleert de te verwerken grondstoffen en materialen en onderneemt actie bij afwijkingen (gebreken, tekorten ...)

- Selecteert de materialen die voldoen aan de kwaliteitseisen en de werkopdracht

- Stemt de hoeveelheid af op de opdracht

- Houdt rekening met de interne codering

- Neemt levering(en) in ontvangst en controleert de levering(en)

- Selecteert, controleert en hanteert materialen/gereedschappen

(De)monteert karkassen van (zit)meubelen (co00936)

- Houdt zich aan de werkopdracht

- (De)monteert indien nodig de onderdelen van het (zit)meubel

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om (zit)meubels te (de)monteren

Bedient en stelt machines in om vulmateriaal te bewerken (co00937)

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

- Bepaalt de te gebruiken machines

- Stelt de machine (parameters, geleiders, naald, draad,...) in

- (De)monteert en stelt hulpstukken en beveiligingen in

- Controleert de beveiliging voor het opstarten

- Start, stopt en de bedient de machine

- Maakt een proefstuk/-bewerking

- Bewerkt vul- en bekledingsmateriaal conform de werkopdracht

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt meet- en controlegereedschap

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud op

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Voorstoffeert de (zit)meubelen (grijswerk) (Id 16916-c)

- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches

- Bepaalt de optimale werkvolgorde, eventueel in overleg met de leidinggevende

- Brengt singels of veren met de juiste spanning aan op de (zit)meubels/karkassen/salons

- Brengt vulmaterialen aan op de meubels

- Brengt veren- en ruglinnen, karton, bourlets, profielen, ... aan op de meubels/karkassen/salons

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt stoffeergereedschappen

- Gebruikt een lijmpistool

Brengt bekledingsmateriaal aan (Id 17143-c, Id 25399-c)

- Houdt zich aan de werkopdracht en de technische fiches

- Trekt bekledingsmateriaal over de te stofferen onderdelen

- Spant bekledingsmaterialen aan

- Zet bekledingsmaterialen vast of naait de open naden dicht

- Brengt materialen op de meest praktische volgorde aan op het (zit)meubel

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt stoffeergereedschappen

Werkt gestoffeerde (zit)meubelen af (Id 17143-c)

- Vergaart onderdelen volgens een logische volgorde

- Brengt biesnaad, meubelkoord ... aan

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Gebruikt elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Gebruikt stoffeergereedschappen

Reinigt en bergt machines en gereedschappen zorgvuldig op (co00938)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit

- Bergt restmateriaal en stoffeergereedschap zorgvuldig op

- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke

Transporteert intern grondstoffen en materialen (co00939)

- Houdt zich aan procedures en voorschriften

- Verplaatst veilig en op ergonomisch verantwoorde wijze

- Stapelt zorgvuldig volgens een logische verwerkingsvolgorde

- Gebruikt interne transportmiddelen, waarvoor hij bevoegd is

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Onderneemt actie bij onvoorziene omstandigheden of problemen

Vult kussens op (Id 16916-c, Id 24777-c)

- Vult manueel of machinaal kussens op

- Naait of ritst de open naden dicht

Ontmantelt (zit)meubelen om te herstofferen (Id 4063-c)

- Houdt zich aan de werkopdracht

- Ontmantelt (zit)meubels

- Maakt de meubels klaar om te herstofferen

- Gebruikt gereedschap en hulpmiddelen om meubels te ontmantelen

- Signaleert verborgen gebreken aan de verantwoordelijke

Restaureert en herstoffeert (Id 24803-c, Id 25783-c, Id 18104-c)

- Bepaalt welke onderdelen kunnen hergebruikt worden en welke moeten vernieuwd worden

- Vervangt voorstoffering/grijswerk indien nodig

- Brengt nieuw bekledingsmateriaal aan

- Brengt afwerkingen aan

- Controleert kwaliteit en maatvoering

- Meldt problemen/afwijkingen aan leidinggevende/verantwoordelijke

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis naaitechnieken

- Basiskennis hout en plaatmaterialen

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van rapporteren

- Basiskennis van het sorteren van afval

- Basiskennis van opvolging van voorraad

- Basiskennis van onderhoudswerkzaamheden aan de eigen machines/gereedschappen

- Kennis van informatiebronnen

- Kennis van de ergonomie van het zitten

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten en tekeningen

- Kennis van interne productieprocedures

- Kennis van grondstoffen : Bekledingsmaterialen, Vulmaterialen, Afdekmaterialen, Leer en kunstleer, Veren en singels, Bevestigingsmaterialen, Lijmen, Onderhoudsmaterialen

- Kennis van de opbouw van een karkas

- Kennis van stoffeertechnieken

- Kennis van bevestigingstechnieken voor bekleding

- Kennis van bevestigingstechnieken voor afwerking

- Kennis van montagetechnieken

- Kennis van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Kennis van stoffeergereedschap

- Kennis van machines

- Kennis van knip-,snij- en zaagtechnieken in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van controle- en meetmethoden en -middelen

- Kennis van interne transportmiddelen

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van etikettering en productidentificatie

- Kennis van veiligheidsvoorschriften

- Kennis van procedures en (bedrijfs)voorschriften

- Kennis van het stapelen van materialen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en deze gegevens vertalen naar de eigen werkzaamheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende en efficiënt communiceren met collega's en derden

- Het kunnen identificeren van verschillende grondstoffen ( bekledings-, vul- en afdekmateriaal, singels, veren, ... )

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen en het afleiden van (productie)gegevens uit o.a. werktekeningen en plannen

- Het (visueel) kunnen identificeren van afwijkingen en gebreken aan de grondstoffen en eindproducten

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het verbruik van materiaal en het productieverloop

- Het kunnen instellen van machines, voor meubelstofferen

- Het kunnen starten, bedienen en stoppen van de machines voor meubelstofferen om een zo efficiënt mogelijke productie te realiseren

- Het kunnen bewerken van materialen voor meubelstofferen

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het kunnen uitvoeren van preventief basisonderhoud

- Het kunnen toepassen van kwaliteitscontroles met de geschikte instrumenten

Probleemoplossende vaardigheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek, rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen bijsturen van de werkopdracht bij onvoorziene omstandigheden

- Het kunnen bijstellen van de machines voor meubelstofferen bij afwijkingen aan de bewerkte werkstukken

- Het kunnen aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden

- Het proactief kunnen nemen van gepaste maatregelen bij veiligheidsrisico's rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen oplossen van routinematige problemen m.b.t. de eigen activiteiten

Motorische vaardigheden

- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen in- en omstellen van machines voor meubelstofferen

- Het kunnen bedienen van de machines voor meubelstofferen

- Het kunnen ontmantelen en (de)monteren van (zit)meubelen

- Het kunnen aanbrengen van bekledings-, vul- en afdekmateriaal, singels, veren, ... volgens voorschriften van de fabrikant

- Het kunnen aanbrengen van bekledingsmateriaal (stof, leder)

- Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats of de productieruimte van auto- en autobusbedrijven of toeleveringsbedrijven voor autozetels in de automobielsector.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, grondstoffen en machines.

- De sector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid. - Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en (hout)stof voorkomen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren. Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

Handelingscontext

- De werkzaamheden zijn van fysieke aard en vragen lichamelijke inspanningen aan de zetelstoffeerder automobiel : tillen, sjouwen, werken onder een hoek, werken in moeilijke houdingen en omstandigheden

- Gebruik van elektrisch en pneumatisch gereedschap kan gevaar inhouden voor het oplopen van snijwonden, het klem raken van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie, ...

- De zetelstoffeerder automobiel heeft oog voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken

- De zetelstoffeerder automobiel moet op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uitwisselen met klanten, collega's en derden

- De zetelstoffeerder automobiel heeft aandacht voor gevaarlijke situaties, respecteert veiligheidssignalisatie op de werkplek en gebruikt en onderhoudt PBM's en CBM's met zorg

- De zetelstoffeerder automobiel gaat omzichtig om met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheidsvoorschriften

- De zetelstoffeerder automobiel moet zorgvuldig en nauwkeurig omgaan met machines, gereedschappen en materialen

- De zetelstoffeerder automobiel moet constant bewust zijn van de mogelijke impact van zijn handelingen

2.2.4. Autonomie

- Is zelfstandig in (volgens de planning en de werkopdracht en onder toezicht en verantwoordelijkheid van de leidinggevende) :

- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het uitvoeren van de werkzaamheden, voorbereiden, (de)monteren, het bewerken, voorstofferen, stofferen, afwerken en controleren

- Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids- en milieuvoorschriften, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen

- Doet beroep op :

- leidinggevende voor de werkopdracht, (productie)gegevens, planning, melden van problemen/storingen, bijkomende instructies en voor advies wanneer door omstandigheden of in bepaalde situaties de uitvoering van zijn werk bemoeilijkt of belemmerd worden

- (onderhouds)technicus en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan de machines

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Efficiënte functionering binnen een onderneming

- Milieubewuste, kwalitatieve en veilige uitvoering van opdrachten

- Een veilige en ordelijke werkplek

- Gecontroleerde grondstoffenvoorraad en materialen in functie van de werkopdracht

- (De)montering van karkassen voor (zit)meubelen

- Ingestelde machines voor meubelstoffering en bewerking van materialen

- Voorstoffering van de (zit)meubelen (grijswerk)

- Aangebracht bekledingsmateriaal

- Afgewerkte en gestoffeerde (zit)meubelen

- Zorgvuldig gereinigde en opgeborgen machines en gereedschappen

- Het transport van grondstoffen, constructie-onderdelen en materialen

- Opgevulde kussens

- Ontmantelde (zit)meubelen om te herstofferen

- Restauratie en herstoffering

2.3. Vereiste attesten

Geen attesten vereist