Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie stukadoor

  • goedkeuringsdatum
    05 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2015
  • datum laatste wijziging
    20/03/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van stukadoor, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van stukadoor (m/v) (BK0130) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Stukadoor (m/v)'

b. Definitie

`De stukadoor voert natte binnenbepleisteringen, buitenbepleisteringen, droge bepleisteringen (droogbouwsystemen) uit en plaatst gipsblokken teneinde de bouwfysische en esthetische eigenschappen van gebouwen te verbeteren en af te werken'

c. Niveau

3

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co00844)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor kwaliteit (co00845)

- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co00846)

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Werkt ergonomisch

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM's en CBM's(1) volgens de specifieke voorschriften

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen, lawaai, brand en explosies

- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt energiestromen duurzaam

- Beperkt geluidshinder

Gebruikt machines en gereedschappen (co00847)

- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen

- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co00848)

- Ontvangt en begrijpt de opdracht

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene bouwplaatsorganisatie en de logische werkvolgorde

Werkt op hoogte (co00849)

- Monteert en demonteert schragen en steigers volgens de instructies en veiligheidsregels

- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname

- Herkent en signaleert gebreken van de schragen en steigers en de onderdelen aan de bevoegde persoon

- Voert de gepaste verankeringen uit

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Gebruikt hefplatformen en goederenliften volgens voorschriften

Plant de werkzaamheden (co00850)

- Leest en beoordeelt plannen, werktekeningen of werkopgavebladen

- Beoordeelt de aard en de staat van de te behandelen oppervlakken

- Selecteert de benodigde producten en materialen

- Meet en traceert met behulp van traditionele middelen en/of laser

- Maakt werkafspraken met aanbrengers van nutsleidingen

Voert thermische isolatiewerken uit (co00851)

- Werkt oneffenheden van het te isoleren oppervlak bij

- Tekent isolatiematerialen af, snijdt en voegt deze samen

- Bevestigt ze volgens type en positie

- Vermijdt koudebruggen

- Verzekert zich van de continuïteit van de isolatie

- Beschermt het geplaatste isolatiemateriaal tegen weersomstandigheden

- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB)(2)

Plaatst lucht- en dampscherm (co00852)

- Selecteert lucht- en dampdichte lagen

- Voert de banen uit

- Voert de doorbrekingen uit

- Werkt het luchtdichtheidsscherm af

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Natte binnenbepleistering (machinale en manuele uitvoering)

Bereidt de natte binnenbepleistering voor (co00853)

- Schermt openingen voor nutsleidingen en vaste elementen af

- Bereidt de te bewerken oppervlakten voor

- Lijnt en zet de voorspuitlaag uit (bij machinale uitvoering)

- Bereidt de pleistermortel voor

- Plaatst profielen

- Brengt pleisterdragers aan op wanden en plafonds

- Bepleistert effen, gladde vlakken met een dispersie of oplossing

- Brengt, indien nodig, gipsgeleiders aan

Brengt natte bepleistering aan in één laag (co00854)

- Brengt manueel of machinaal pleister aan op voorbereide wanden en plafonds

- Reit de pleister af

- Poliert (egaliseert) de pleister

- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap bij het overgaan op een andere mortelsoort

Brengt natte bepleistering aan in twee lagen (co00855)

- Brengt manueel of machinaal een onderlaag aan op voorbereide wanden en plafonds

- Schaaft indien nodig de onderlaag uit

- Ruwt, indien nodig, de onderlaag op

- Kamt, indien nodig, de onderlaag op

- Controleert de ondergrond

- Brengt een afwerklaag manueel of machinaal aan

- Reit de pleister af

- Poliert (egaliseert) de pleister

- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap bij het overgaan op een andere mortelsoort

Brengt lijstwerk op afgepleisterde vlakken aan (co00856)

- Lijnt en zet de hoofdmaten uit

- Maakt een profiel

- Ruwt de plaatsen op waar lijstwerk aangebracht moet worden

- Brengt mortel aan

- Schaaft de lijst na opstijving van de mortel

- Werkt de ruwe lijst af

Brengt sierwerk aan (ornamenten) (co00857)

- Maakt mallen voor sierwerk aan

- Maakt modellen met behulp van aangemaakte mallen

- Bevestigt de aangemaakte of voorgevormde modellen

- Werkt het sierwerk af

Rondt de natte binnenbepleistering af (co00858)

- Ventileert de bepleisterde kamers

- Beschermt tegen ongewenste weersomstandigheden

- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap

- Reinigt de werkplek

- Vult de nodige administratieve documenten in Buitenbepleistering (machinale en manuele uitvoering)

Bereidt de buitenbepleistering voor (co00859)

- Bereidt de te bewerken oppervlakken voor

- Lijnt en zet de voorspuitlaag uit (bij machinale uitvoering)

- Beoordeelt de aard en de staat van aan te brengen isolatielagen

- Brengt isolatiemateriaal aan

- Brengt een synthetische wapening aan op het isolatiemateriaal

- Maakt pleistermortel aan

- Brengt profielen aan

Brengt pleisters aan (co00860)

- Bestrijkt of bespuit gevels met hechtmortel

- Bestrijkt of bespuit gevels met plastische tussenlaag

- Brengt wapening aan

- Reit af en kamt indien nodig de lijmlaag van de wapening op

- Bestrijkt, bespuit en brengt structuur aan op gevels met afwerklaag of siermortel

- Schaaft de afwerklaag uit

- Plaatst (sier)lijsten

- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap bij het overgaan op een andere mortelsoort

Rondt de buitenbepleistering af (co00861)

- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap

- Reinigt de werkplek

- Vult de nodige administratieve documenten in

Droge bepleistering - droogbouwsystemen

Bereidt de plaatsingswerken van droogbouwsystemen voor (voor vlakke en gebogen wanden en plafonds) (co00862)

- Zet de benodigde gereedschappen, profielen en platen klaar

- Bereidt de te bewerken oppervlakken voor

- Lijnt de onderstructuur uit voor vlakke en gebogen wanden en plafonds

Plaatst de onderstructuur (co00863)

- Monteert de onderstructuur voor vlakke en gebogen wanden

- Monteert de onderstructuur voor vlakke en gebogen plafonds en let op de horizontaliteit en de draagkracht

- Bepaalt de onderlinge afstand van de plaatdragende elementen

- Snijdt en knipt stijlen en regels

- Bevestigt de stijlen en regels aan de onderstructuur

- Voorziet de doorgangen voor de nutsleidingen

- Bouwt deur- en vensteropeningen in

- Isoleert, indien nodig, tussen de stijlen en regels

Bevestigt platen van droogbouwsystemen aan de stijlen en regels en op de onderstructuur (co00864)

- Snijdt platen

- Schaaft, indien nodig, de platen bij

- Zaagt sparingen uit

- Bereidt, voor gebogen wanden en plafonds, de gebogen platen voor (bevochtigen)

- Plaatst platen tegen de stijlen en regels van vlakke en gebogen wanden

- Plaatst de platen tegen de stijlen en regels van vlakke en gebogen plafonds

Werkt de aangebrachte droogbouwsystemen af (co00865)

- Brengt lijsten aan

- Brengt voegbanden aan

- Werkt de voegen af

- Poliert af

Rondt de plaatsing van droogbouwsystemen af (co00866)

- Controleert de afwerking

- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap

- Reinigt de werkplek

- Vult de nodige administratieve documenten in

Gipsblokken plaatsen

Bereidt het plaatsen van gipsblokken voor (co00867)

- Bereidt de vloer en aangrenzende wanden voor

- Lijnt uit en plaatst stelregels

- Maakt bouwlijm aan

- Brengt vochtscherm aan

- Brengt profielen aan

Plaatst gipsblokken (co00868)

- Meet op, tekent af en zaagt af

- Verlijmt gipsblokken

- Plaatst gispblokken

- Controleert en corrigeert de horizontaliteit, verticaliteit, vlakheid en het verband van de blokken

- Voorziet openingen (deur, raam, doorgangen nutsleidingen,..)

Rondt de plaatsing van de gipsblokken af (co00869)

- Controleert de afwerking

- Reinigt zijn uitrusting en gereedschap

- Reinigt de werkplek

- Vult de nodige administratieve documenten in

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis elektriciteit

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van rekenen

- Basiskennis van de omzettingstabel van meeteenheden

- Basiskennis van technisch tekenen

- Kennis van de bouwplaatsorganisatie

- Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van specifieke risico's van asbest, kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

- Kennis van specifieke risico's van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies

- Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken

- Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte

- Kennis van PBM's en CBM's(3)

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer

- Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten

- Kennis van materialen, gereedschappen en machines

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van de benaming van alle delen van gebouwen die door stukadoors behandeld worden

- Kennis van stijlen, met het oog op de uitvoering van het gevraagde type verfraaiing

- Kennis van fysische en chemische verschijnselen in gebouwen: porositeit, capillariteit, corrosie, uitzetting en inkrimping van materialen, vorming van schimmels, mossen, ...

- Kennis van mortelsoorten (cementeer-, egalisatie- en siermortels), hun samenstelling en eigenschappen: vloeibaarheid, plasticiteit, voorbereiding, verwerkbaarheid,...

- Kennis van waterwerende producten en diverse methoden die gehanteerd worden voor het beschermen van gevels

- Kennis van bouwmaterialen (isolatie, droogbouwsystemen, dragers, ...): hun gebruik en verwerking

- Kennis van soorten en eigenschappen van isolatiematerialen, lucht- en dampschermen, de soorten bevestigingen en de aansluiting van het luchtscherm

- Kennis van verschillende voegproducten die worden toegepast naargelang het gebruikte plaattype

- Kennis van verschillende soorten gipsblokken, hun toepassing (vochtwerend, geluidsisolerend, ...) en hun verwerking

- Kennis van de verschillende soorten isolatiematerialen en hun thermische, fysische, mechanische en akoestische eigenschappen, hun brandwerendheid, duurzaamheid, milieu-impact en invloed op de gezondheid

- Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie

- Kennis van de verschillende soorten waterwerende lagen en hun eigenschappen

- Kennis van de verschillende afdichtingsproducten (kleefbanden, lijmen, stopverven, coatings, ...)

- Kennis van de voornaamste profielsoorten voor wanden en plafonds en hun plaatsing

- Kennis van diverse profielen en hoekbeschermers en hun plaatsing

- Kennis van diverse dispersies of oplossingen die gebruikt worden om de afwerkingen te verbeteren en hun dosering

- Kennis van de te respecteren tijdsintervallen bij het bepleisteren

- Kennis van viscositeitseisen voor een goede verwerking

- Kennis van de plaats van het lijstwerk volgens de aanwijzingen

- Kennis van de risico's van vorst en van een slechte ventilatie

- Kennis van de werking van de spuitmachine

- Kennis van redenen om een wapening te gebruiken

- Kennis van de nutsleidingen: soorten, plaatsing en impact op de eigen werkzaamheden

- Kennis van het belang van het isoleren van de onderstructuur

- Kennis van bevestigingstechnieken

- Kennis van eigenschappen en verwerking van bouwlijmen en voegbanden

- Kennis van technieken om vochtproblemen te vermijden

- Kennis van plaatsingstechnieken van gipsblokken

- Kennis van de verbanden bij het plaatsen van gipsblokken

- Kennis van verankeringsmiddelen

- Kennis van energieprestaties van gebouwen

- Kennis van de diverse plafond-/wandafwerkingen en, in functie hiervan, vereiste afwerkingsgraad van de pleisterlaag

- Grondige kennis van toe te passen behandelingen in functie van de ondergrond, invloed van de ondergrond op het stukadoorwerk

- Grondige kennis van bepleisteringen: soorten, beschikbaarheid, samenstelling, toepassingsvoorwaarden, uitzicht, verenigbaarheid en neveneffecten.

- Grondige kennis van toe te passen voorbehandelingen en bepleisteringen in functie van de gevels (bv. verschillende soorten metselwerk, aanzuigkracht van de diverse te bepleisteren materialen, ...).

- Grondige kennis van plaatsings- en uitvoeringsmethodes van droogbouwsystemen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende

- Het efficiënt kunnen communiceren met collega's en derden: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM's en CBM's(4) volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, ...)

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals lawaai, trillingen, brand en explosies

- Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten

- Het kunnen herkennen en signaleren van gebreken bij het gebruik van ladders en steigers

- Het kunnen lezen, begrijpen en controleren van plannen, werktekeningen, werkopgaveblad voorschriften en productfiches

- Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen

- Het zorgzaam, efficiënt en veilig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen en machines

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen beoordelen van de aard van de ondergrond

- Het kunnen bepalen welke oppervlakken behandeld moeten worden

- Het kunnen nagaan van de aanwezigheid van isolatie en/of membranen ter voorkoming van opstijgend vocht

- Het kunnen formuleren van een voorbehoud wanneer de ondergrond in slechte staat is

- Het kunnen kiezen van geschikte materialen en producten

- Het kunnen kiezen van lucht- en dampschermen en deze identificeren op de werf

- Het correct kunnen gebruiken van meetinstrumenten

- Het kunnen berekenen van oppervlaktes en volumes en de benodigde hoeveelheden per product kunnen bepalen

- Het kunnen bijpassen, uitlijnen en uitzetten

- Het kunnen meten en controleren van vlakheid, horizontaliteit, verticaliteit, loodrechtheid en hun toleranties

- Het kunnen uitvoeren van de bepleistering met de voorgeschreven dikte

- Het horizontaal of verticaal op maat kunnen afstellen van profielen en daarbij de reststukken tot een minimum beperken

- Het kunnen verzekeren van een goede ventilatie van bepleisterde ruimtes

- Het tegen vorst kunnen beschermen van bepleisterde ruimtes

- Het kunnen instellen en afstellen van de spuitmachine

- Het kunnen vaststellen van de aard en de staat van de gevels, in het bijzonder het risico op opstijgend vocht kunnen inschatten

- Het, indien nodig, kunnen herstellen en beschermen van gevels, in het bijzonder tegen opstijgend vocht

- Het kunnen beoordelen van de noodzaak om de tussenlaag af te reien dan wel af te reien én op te kammen (in functie van de siermortel)

- Het volgens de opdracht kunnen bepalen en inplanten van droogbouwsystemen: de aan te brengen wand- en plafondplaten, de vloer- en plafondprofielen, de plaats van eventuele kozijnen, de plaats van de doorgangen van leidingen

- Het kunnen bepalen van de exacte hoogte van de onderstructuur bij plafonds

- Het kunnen controleren van horizontaliteit en draagkracht van de onderstructuur bij plafonds

- Het kunnen bepalen van de onderlinge afstand van de plaatdragende elementen

- Het kunnen uitlijnen van de plaats waar een wand uit gipsblokken moet komen

- Het kunnen voorzien van de plaats voor de deuren en ramen, hun lijsten en kozijnen in wanden uit gipsblokken

- Het, indien nodig, kunnen beschermen tegen opstijgend vocht

- Het kunnen controleren en corrigeren van de stand van de blokken

- Het kunnen stockeren van materialen volgens de richtlijnen

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kwalitatief en kwantitatief kunnen evalueren en desnoods bijsturen van zijn eigen werkzaamheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

Motorische vaardigheden

- Het kunnen toepassen van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen monteren en demonteren van steigers volgens instructies

- Het kunnen gebruiken van ladders en steigers volgens de veiligheidsregels

- Het kunnen weghalen en terugplaatsen van stopcontacten en lichtaansluitingen

- Het kunnen beoordelen, verwijderen van oneffenheden en reinigen van het te bewerken oppervlak, en dit om de hechting te optimaliseren

- Het kunnen afschermen van en aanbrengen van een verstevigingsnet bij niet te bepleisteren metselwerk en kozijnen, hout, glas, en elektriciteitsleidingen

- Het kunnen plaatsen van deurprofielen, hoekbeschermers en andere profielen

- Het kunnen aanbrengen van pleisterdragers op de draagconstructies die de hechting van de pleisterlaag bevorderen

- Het kunnen doseren en mengen in de voorgeschreven verhoudingen

- Het kunnen aanbrengen van een dispersie of oplossing

- Het kunnen fixeren van profielen met een sneldrogende gipsmortel

- Het kunnen opbrengen van een pleistermortel in een onderlaag

- Het kunnen uitschaven van een onderlaag

- Het kunnen opruwen van een onderlaag

- Het manueel of machinaal kunnen aanbrengen van de afwerklaag

- Het kunnen effenen van de afwerklaag

- Het kunnen polieren van de afwerklaag

- Het gelijkmatig machinaal kunnen aanbrengen van pleisters en siermortels

- Het kunnen maken van eenvoudige trekprofielen

- Het kunnen schaven van lijsten met een aangepast profiel

- Het glad kunnen afwerken van de ontstane ruwe lijst met vers aangemaakte pleistermortel

- Het kunnen wegnemen van de geleiders

- Het kunnen voorvormen van aan te brengen modellen

- Het kunnen aanbrengen van sierwerk

- Het kunnen bij- en afwerken van naden en hoeken

- Het kunnen reinigen van gereedschap en uitrusting

- Het kunnen bekleden van houten liggers met een wapening

- Het kunnen bevestigen van het isolatiemateriaal op de buitenmuur (mechanisch of door verlijming) en het afdichten ervan

- Het horizontaal kunnen opkammen van de aanzetmortel

- Het kunnen bestrijken of bespuiten met hechtmortel die als ruwe hechtlaag fungeert

- Het kunnen aanbrengen van mortellagen

- Het kunnen aanbrengen van wapeningen

- Het indien nodig kunnen aanbrengen van een ademende en waterafstotende isoleerlaag

- Het kunnen verwerken van de mortel volgens de voorschriften

- Het kunnen aanbrengen van een structuur op het oppervlak

- Het kunnen plaatsen van lijsten in cement (mouluren) op de gevels

- Het kunnen opbouwen en bevestigen van een onderstructuur voor droogbouwsystemen

- Het op de juiste lengte kunnen snijden of knippen van de profielen

- Het kunnen bevestigen en inklemmen van horizontale en verticale profielen

- Het kunnen monteren van profielen voor vlakke en gebogen wanden en plafonds

- Het kunnen aanbrengen van extra ondersteuning bij voorzetwanden

- Het kunnen opvullen van metalen profielen met isolatiemateriaal

- Het kunnen aanbrengen van isolatielagen onderaan de bestaande balklaag bij montage van de onderstructuur aan het plafond

- Het kunnen snijden, breken, zagen en afschuinen van platen

- Het kunnen bijwerken van gesneden of gezaagde kanten

- Het kunnen maken van uitsparingen voor nutsvoorzieningen (leidingen, elektriciteitsdozen,...)

- Het kunnen vastschroeven van platen

- Het kunnen op maat zagen van de kooflijsten

- Het kunnen vastkleven of bevestigen en afwerken van kooflijsten

- Het kunnen aanbrengen van papieren voegbanden en zelfklevende banden

- Het kunnen afwerken van de voegen tussen de platen, de schroef- of spijkerkoppen en de aansluitingen met voegspecie en voegbanden

- Het kunnen afpolieren van voegspecie

- Het zorgvuldig kunnen verwijderen van de gipslaag wanneer een gipswand aansluit op een bepleisterde muur

- Het loodrecht kunnen plaatsen van stelregels op regelmatige afstand

- Het kunnen doseren en mengen van bouwlijm volgens voorschriften

- Het kunnen opmeten, aftekenen en afzagen van de benodigde blokken en passtukken

- Het kunnen aanbrengen van profielen en membranen

- Het kunnen verlijmen van gipsblokken met tand- en groefverbinding

- Het kunnen plaatsen van gipsblokken tussen gestelde profielen en stelregels

- Het kunnen uitvoeren van hoeken

- Het kunnen op maat uitzagen van een opening in de wand uit gipsblokken

- Het kunnen verankeren van lijsten aan de wand uit gipsblokken

- Het kunnen verwijderen van overtollige lijm

- Het kunnen uitvoeren van natte bepleisteringen en het plaatsen van gipsblokken en droogbouwsystemen met oog voor vlakheid, horizontaliteit, verticaliteit, loodrechtheid

- Het kunnen aanbrengen van een continue isolatielaag, door het te isoleren oppervlak te effenen, de isolatiematerialen af te tekenen, te snijden, samen te voegen en te bevestigen volgens type en positie

- Het kunnen plaatsen en afwerken van lucht- en dampschermen, met luchtdicht uitgevoerde doorbrekingen van het scherm

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend op locatie in open of gesloten bouwplaatsen (woningbouw, utiliteitsbouw en renovatie).

- Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, en klimatologische omstandigheden. - De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.

- De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten en collega's

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de bouwplaats respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in :

- opmeten, meet- en materiaalstaat opstellen en bepalen van zijn werkvolgorde

- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het bijhouden van de werkadministratie

- het voorbereiden en aanbrengen van natte binnen- en buitenbepleisteringen, het plaatsen van droogbouwsystemen en gipsblokken, het afwerken en controleren

- het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van zijn werk

- datgene wat binnen zijn opdracht en competentie ligt te veranderen en aan te passen indien nodig

Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen - afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega's en derden

Doet beroep op :

- leidinggevende voor de werkopdracht, planning, melden van problemen/storingen en bijkomende instructies.

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het werken in teamverband

- Het werken met oog voor kwaliteit

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu

- Het gebruiken van machines en gereedschappen

- Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplek

- Het werken op hoogte

- Het plannen van het werk

- Het uitvoeren van thermische isolatiewerken

- Het plaatsen van lucht- en dampscherm

- Het voorbereiden van de natte binnenbepleistering

- Het aanbrengen van natte bepleistering in één laag

- Het aanbrengen van natte binnenbepleistering in twee lagen

- Het aanbrengen van lijstwerk op afgepleisterde vlakken

- Het aanbrengen van sierwerk (ornamenten)

- Het afronden van de natte binnenbepleistering

- Het voorbereiden van de buitenbepleistering

- Het voorbehandelen van de gevel

- Het aanbrengen van pleisters

- Het afronden van de buitenbepleistering

- Het voorbereiden van de plaatsingswerken van droogbouwsystemen

- Het plaatsen van de draagstructuur

- Het bevestigen van platen op de onderstructuur

- Het afwerken van de aangebrachte platen

- Het voorbereiden van het plaatsen van gipsblokken

- Het plaatsen van gipsblokken

- Het afronden van de plaatsing van gipsblokken

2.3. Attesten

2.3.1. Wettelijke attesten

Geen

2.3.2. Vereiste attesten

Er zijn geen verplichte attesten, maar voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte, ...

Het is steeds aangeraden de vigerende wetgeving te raadplegen, daar deze onderhevig kan zijn aan veranderingen.

(1) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

(2) EPB = de regels omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

(3) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

(4) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen