Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie poelier

  • goedkeuringsdatum
    05 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2015
  • datum laatste wijziging
    20/03/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van poelier, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van poelier (m/v) (BK0144) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Poelier (m/v)'

b. Definitie

`Keurt, koopt aan, versnijdt, verwerkt en verkoopt het vlees van wild, gevogelte, konijn en/of exotische vleessoorten teneinde producten klaar te maken om deze in een consumptiecircuit te brengen onder de vorm van bereidingen, vleesproducten of bereide gerechten.'

c. Niveau

4

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Regelt eigen werk en bepaalt werkvolgorde (co 01160)

- Leest en interpreteert de productieopdracht

- Kiest de juiste receptuur/productfiche

- Kiest en weegt grondstoffen af in functie van het te bereiden product

- Respecteert de grondstofverhoudingen voor de te maken hoeveelheden

- Houdt rekening met de wettelijke normeringen en traceerbaarheidsvoorschriften

- Kiest het productievlees volgens de beoogde doelstelling

- Houdt rekening met het allergenenbeleid (1)

Koopt wild, gevogelte, konijnen, exotische vleessoorten en versnijdingen aan en onderhandelt de aankoopvoorwaarden (Id 25812-c)

- Kiest wild, gevogelte, konijnen en/of exotische vleessoorten uit

- Controleert wild, gevogelte, konijnen en/of exotische vleessoorten visueel

- Spoort afwijkingen op

- Beoordeelt de kwaliteit

Ontvangt wild, gevogelte, konijnen en exotische vleessoorten en controleert (Id 17100-c)

- Respecteert de koudeketen

- Voert ingangscontrole uit op de hoeveelheid en (technische) kwaliteit

- Controleert of het vlees voldoet aan de hygiënische voorschriften

- Zendt leveringen die niet voldoen aan de richtwaarden terug

- Slaat het vlees op in de koeling of diepvries volgens het "First in First out"-principe

- Controleert de temperatuur in de opslagruimte en registreert deze op een lijst of met de computer

- Houdt rekening met de vochtigheidsgraad voor de opslag van producten en ingrediënten

- Kijkt de ingrediënten na op kwaliteit en houdbaarheid

- Onderneemt actie in geval van niet-conformiteit

Verwerkt karkassen en/of stukken vlees (uitsnijden, uitbenen, afwerken, ...) (Id 18009-c)

- Stemt het gereedschap af op de snijhandeling en de karakteristieken van het stuk vlees

- Verwijdert eventueel poten

- Ontvet

- Maakt geen insnijdingen die het vlees in waarde doen dalen en de bewaringstermijn verkorten

- Zorgt dat er zo weinig mogelijk vlees aan de verwijderde delen hangt

- Verwijdert alle kleine hematomen (2), beensplinters en kraakbeen

- Houdt het mes op snede

Maakt dieren (wild, gevogelte, konijnen en/of, exotische vleessoorten) leeg, maakt schoon en versnijdt (Id 455-c, Id 27411-c, Id 19417-c, Id 19408-c, Id 19407-c, Id 27427-c)

- Verwijdert de ingewanden

- Beent groot wild uit en versnijdt gevogelte, konijnen en/of exotische vleessoorten in delen

- Behoudt de herkomstidentificatie bij het versnijden

- Bepaalt de bestemming van het vlees op basis van de productieplanning en de verkoopgegevens

- Pelt, ontvliest en portioneert de stukken vlees volgens de bestemming

- Verwerkt overgebleven resten vlees in producten

- Gebruikt messen, zaag en wetstaal

Sorteert het rode organenpakket: magen, harten (pluimvee), levers (konijnen) ... (co 01162)

- Respecteert de wettelijke temperatuur

- Sorteert, bewerkt en verwerkt de rode organen volgens bestemming/order

Snijdt stukken vlees klein, klieft of hakt en maakt braadvlees, blinde vinken, braadworsten met vlees van gevogelte, wild, konijnen en/of exotische vleessoorten (co 01163)

- Berekent hoeveelheden volgens de opdracht

- Controleert de ingrediënten

- Stelt aan de hand van het recept vast welke grondstoffen nodig zijn en weegt ze af

- Maakt de ingrediënten productieklaar

- Maakt het vlees productieklaar

- Gebruikt kruiden en kruidenmengsels

- Vermaalt, verkleint of hakt eventueel het vlees

- Bereidt volgens receptuur

- Vult worsten

- Bindt worsten en vlees

- Maakt vleesbereidingen: lardeert (3), bardeert (4), marineert (5),...

- Maakt gebruik van aangepast materieel

- Controleert het bereide product (visuele controle, geurcontrole, ...)

Maakt geleibereidingen klaar (aspic van kip, ...) (co 01164)

- Reinigt en zorgt voor het voorzouten van grondstoffen

- Laat garen tot de gewenste malsheid

- Selecteert de gegaarde grondstoffen volgens bestemming

- Legt grondstoffen in kokende gelei

- Verwijdert been, kraakbeen, harde delen, pezen, ....

- Verkleint de grondstoffen (malen, hakken)

- Maakt geleibereiding op basis van gelatinepoeder of natuurlijke gelei

- Laat alles terug opkoken tot gewenste temperatuur

- Vormt in darm of vorm in

- Respecteert de voorwaarden van voedselveiligheid en hygiëne

Maakt vleesproducten die bestemd zijn om te worden gefrituurd (d.i. frituursnacks zoals o.a. nuggets, brochetten) (co 01165)

- Bereidt de halffabricaten volgens receptuur :

- Pekelt, zout, verkleint, trommelt of malaxeert het vlees

- Fabriceert en voegt bijkomstige ingrediënten volgens receptuur toe

- Assembleert, vult af of vormt de halffabricaten tot een afgewerkt product volgens het productie order

- Bekleedt het product met een uitwendige omhulling (bv. een deeg) en paneert het volgens receptuur

- Verhit de producten volgens het voorgeschreven proces

- Controleert het verhittingsproces met de geschikte meetinstrumenten

- Laat de producten afkoelen en vriest ze in tot de wettelijk voorgeschreven bewaartemperatuur

Bereidt een product (Id 23980-c, Id 23985-c, Id 23989-c, Id 23992-c, Id 23984-c, Id 42960-c)

- Bereidt kant-en-klaar gerechten

- Maakt producten die bestemd zijn om te grillen

- Verwerkt orgaanvleesproducten (lever, niertjes, hersentjes ...)

- Bereidt wild-, gevogelte en konijnspecialiteiten en specialiteiten van exotische vleessoorten (stukken gevuld vlees, gemarineerd vlees, brochettes, worsten, ...)

- Bereidt, kookt en braadt vlees

- Maakt vleeswaren

Wast groenten en fruit en maakt ze schoon (Id 6296-c)

- Past tijdens het bewerken van fruit en groenten de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid toe

- Vermijdt kruiscontaminaties (6)

- Kiest het materieel dat het meest geschikt is voor de uit te voeren activiteit

- Verwerkt fruit en groenten in de bereidingen volgens receptuur

- Portioneert fruit en groenten

Maakt traiteurschotels en slaat ze op in een koelkamer (Id 6394)

- Kiest grondstoffen op basis van recept en weegt ze af

- Past tijdens het bewerken van het vlees de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid toe

- Maakt seizoensgebonden bereidingen en gerechten

- Portioneert vlees

- Gebruikt een vleessnijmachine

- Gebruikt toestellen voor het bereiden van gerechten

- Stemt de bewaartechniek af op het product

- Volgt het recept op

- Controleert bereidingen en gerechten op smaak, kwaliteit en presentatie

- Verwerkt resten van wild, gevogelte, konijn, exotische vleessoorten en groenten in gerechten

- Koelt maaltijden om de versheid te garanderen

- Slaat de producten op in de koeling of diepvries volgens het "First In, First Out"-principe

- Controleert de temperatuur in de opslagruimte en registreert deze (op een lijst of met de computer)

Verpakt stukken vlees van wild, gevogelte, konijn en/of exotische vleessoorten (bakjes, levensmiddelenpapier, ...) en plaatst in de toonbank (Id 17346-c)

- Verpakt producten met de hand of met een verpakkingsmachine

- Weegt porties af

- Past afwerkings- en garneringstechnieken toe

- Zorgt voor een evenwichtige vulling van de schalen

- Schikt en presenteert schotels in de toonbank rekening houdend met het "First in, First out" principe en het toonbankvulschema

- Brengt etiketten aan met de wettelijke informatie (prijs, gewicht, samenstelling, allergenen (7), .....)

- Vult de toonbank aan in de loop van de dag

- Verwijdert producten die niet meer aan de (houdbaarheids)norm voldoen

- Past bij het presenteren in de toonbank de richtlijnen met betrekking tot hygiëneregelgeving toe en scheiding van productgroepen toe

- Respecteert de voorwaarden van voedselveiligheid en hygiëne

Neemt de bestelling van de klant op en informeert over de herkomst van het vlees en de bereidingswijze en verkoopt (Id 12027-c, Id 20812-c)

- Informeert klanten over de samenstelling, allergenen, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van de producten

- Stelt vragen om de wensen van de klant te achterhalen

- Gebruikt een vleessnijmachine

- Versnijdt en vermaalt

- Weegt vleesproducten en verpakt ze volgens voorschriften met betrekking tot voedselveiligheid

- Maakt de rekening

Maakt het werkblad, het gereedschap en de ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch (Id 16246-c)

- Wast en ontsmet de handen volgens de hygiënische richtlijnen

- Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen

- Controleert de staat van het materieel

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht

- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op

- Gebruikt schoonmaakmaterieel

- Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling

- Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen

- Volgt de richtlijnen voor voedselveiligheid en hygiëne op

- Respecteert de milieuvoorschriften

- Sorteert en behandelt volgens de regelgeving het restafval, dierlijk afval en het risicoafval

- Slaat afval voor destructie op de daartoe voorziene plaats op

- Respecteert de ARAB-wetgeving (8)

- Past hef- en tiltechnieken toe

Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast en maakt bestellingen (Id 18152-c)

- Registreert voorraadgegevens

- Registreert gegevens over het verbruik van producten

- Neemt actie in geval van tekorten of overschotten

- Schat de vraag van de klanten in

- Stelt een assortiment samen volgens verwachte verkoop en het seizoen

- Berekent het rendement van vlees van geslachte dieren

- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Koopt grondstoffen, ingrediënten, halffabricaten en materieel in

- Vult een bestelbon in

- Contacteert leveranciers

Gaat bewust om met grondstoffen in relatie tot de kostprijs van de producten (Id 18026-c)

- Verzamelt de benodigde gegevens van grond- en hulpstoffen

- Gaat op een rendementsbewuste manier om met de grondstoffen in relatie tot de kostprijs van het (eind)product

- Onderneemt acties om de efficiëntie te verbeteren en de kosten te beheersen

Volgt vaktechnieken, hygiëne en voedselveiligheid op (Id 19841-c)

- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op

- Geeft zelf het goede voorbeeld

- Informeert medewerkers over voedselveiligheid en hygiëne

- Stuurt medewerkers bij indien nodig

- Volgt regelmatig opleidingen in verband met voedselveiligheid en hygiëne

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van voedingstechnologie m.b.t. de te verwerken producten (gehakt, pâté, ...)

- Basiskennis van besmettingsgevaar en micro-organismen (Listeria monocytogenes, E-coli, Salmonella, ...)

- Basiskennis van natuur-, kunstdarmen (soorten, eigenschappen en gebruiksmogelijkheden), alginaatdarmen en de soorten poreuze darmen

- Basiskennis van courante groenten en fruitsoorten

- Basiskennis van eenvoudige versnijdingstechnieken voor groenten en fruit

- Basisprincipes van klantvriendelijkheid

- Basiskennis van afwerkings- en garneringstechnieken

- Basiskennis van allergenen

- Basiskennis voorraadbeheer

- Basiskennis van de milieuvoorschriften

- Basiskennis kantoor- en registratiesoftware

- Basiskennis van bestelprocedures

- Basiskennis van het invullen van bestelformulieren

- Kennis van regels voor voedselveiligheid en hygiëne

- Kennis van productiefiches/recepturen

- Kennis van ingangscontrole op hoeveelheid en technische kwaliteit

- Kennis van FIFO- en FEFO-principe

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van de voorwaarden voor opslag van voeding

- Kennis van de wettelijke reglementering in verband met vervoer van vlees, vleesproducten en vleesbereidingen

- Kennis van anatomie van dieren

- Kennis van rode organen

- Kennis van de typologie van de vleesstukken

- Kennis van technieken om vlees te snijden

- Kennis van snijmaterialen en -machines

- Kennis van pellen en ontvliezen van vlees

- Kennis van de traceerbaarheid van producten

- Kennis van technieken om vlees bij te snijden

- Kennis van technieken voor het ontvetten van eenden

- Kennis van de criteria voor versheid van grondstoffen

- Kennis van de bewaringstechnieken van grondstoffen, hulpstoffen, additieven, halffabricaten, afgewerkte producten, niet verkochte waren, ...

- Kennis van de samenstelling van het vleesproduct en de rol van de grondstoffen, hulpstoffen en additieven

- Kennis van de thermische aspecten van koelen en verhitten van vlees en vleesproducten

- Kennis van de technologische functionaliteit van hulpstoffen, zout, kruiden, eiwitten, water, collageen, vet, melk, in het productieproces

- Kennis van malen, verkleinen en cutteren - Kennis van diverse meetinstrumenten (pH-meter, kernthermometer, pekelweger, ...)

- Kennis van de verhoudingen in functie van de te maken hoeveelheid, rekening houdende met de vigerende wettelijke bepalingen

- Kennis van de invloed van een verpakking op de hygiëne en het bewaren van het product

- Kennis van de wettelijke richtlijnen m.b.t. koelen, bewaren en invriezen

- Kennis van regelgeving en kwaliteitsafwijkingen

- Kennis van kwaliteitsverschillen in productievlees

- Kennis van technieken voor larderen, barderen en marineren

- Kennis van afvultechnieken

- Kennis van indelen van producten volgens bestemming

- Kennis van geleibereidingen

- Kennis van pekelen, zouten, trommelen, malaxeren van vlees

- Kennis van afwerkings- en garneringstechnieken voor schotels

- Kennis van het gebruik van (digitale) weegtoestellen

- Kennis van verpakkingsmethoden

- Kennis van hef- en tiltechnieken

- Kennis van de schoonmaak- en ontsmettingsprocedures

- Kennis van persoonlijke hygiëne

- Kennis van vleesbewerkingstechnieken

- Grondige kennis HACCP (9) -normen

- Grondige kennis van technieken om karkassen en groot wild uit te benen en op te delen.

- Grondige kennis van het berekenen van de hoeveelheid ingrediënten

- Grondige kennis van indelen volgens bestemming van commerciële en verkoopklare stukken

- Grondige kennis van het systematisch handhaven van de wettelijke temperatuur en het bewaren van voedingsmiddelen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen respecteren van voedselveiligheid en hygiëne

- Het visueel kunnen controleren van vlees en de kwaliteit ervan bepalen

- Het kunnen uitvoeren van de ingangscontrole op vlees volgens de wettelijke voorschriften

- Het kunnen opsporen van afwijkingen van vlees

- Het kunnen aankopen en controleren van vlees, grondstoffen, ingrediënten, halffabricaten en materieel

- Het kunnen respecteren van de traceerbaarheid van vleesstukken

- Het kunnen bepalen van de bestemming van vlees op basis van de productieplanning en verkoopgegevens

- Het kunnen afstemmen van het materieel op de snijbehandeling en de karakteristieken van het stuk vlees

- Het kunnen berekenen en afwegen van de benodigde ingrediënten volgens opdracht

- Het kunnen bereiden van vleesproducten, sauzen, salades, soepen en kant-en-klare-gerechten volgens receptuur

- Het kunnen toepassen van de geëigende vleesverwerkingstechniek om de houdbaarheid van de vleesproducten te verlengen (roken, pekelen, zouten, koken, ....).

- Het kunnen controleren en registreren van bereide producten (visuele controles, geurcontroles, staalnames, temperatuurcontroles, kwaliteitscontroles, ...)

- Het kunnen controleren, reinigen en desinfecteren van materieel volgens de regelgeving

- Het kunnen samenstellen van een assortiment volgens verwachte verkoop en seizoen

- Het kunnen afstemmen van de planning op de wisselende klantenstromen en veelheid aan producten (vleesproducten, vleesbereidingen, kant-en-klare maaltijden, ....)

- Het kunnen informeren van klanten over samenstelling, allergenen, bereidingswijze, bewaringswijze en toepassing van producten

- Het kunnen verpakken van voedingsmiddelen volgens de regelgeving van voedselveiligheid en hygiëne

- Het kunnen opmaken van de rekening en afrekenen met de klant

- Het kunnen berekenen van de kosten, de verkoopprijs en het rendement van de vleesstukken, vleesbereidingen, kant-en-klare gerechten

- Het kunnen registreren van de voorraad- en verbruikgegevens van de producten

- Het kunnen ondernemen van acties bij voorraadoverschotten of -tekorten

- Het kunnen plaatsen van bestellingen bij leveranciers

- Het kunnen dragen van hygiënische beschermkledij volgens de richtlijnen

- Het kunnen opvolgen van ontwikkelingen in het vakgebied

- Het kunnen respecteren van de milieuwetgeving en regelgeving voor arbeidsveiligheid

- Het kunnen voorkomen van kruiscontaminaties

- Het kunnen op een rendementsbewuste manier omgaan met grondstoffen in relatie tot de kostprijs van het (eind)product

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen nemen van maatregelen bij voorraadproblemen en kwaliteitsproblemen

- Het gepast kunnen reageren bij voedselveiligheidsproblemen (recall, meldingsplicht,...)

- Het kunnen aanpassen van de planning bij onverwachte klantenstromen

- Het kunnen onderhandelen van oplossingen met leveranciers, medewerkers en klanten

- Het kunnen vermijden van conflicten

- Het gepast kunnen reageren bij problemen met voedselinspectie

- Eventueel, indien hij werkt met medewerkers, het kunnen bijsturen van de taakuitvoering van de medewerkers

Motorische vaardigheden

- Het kunnen toepassen van de voedselveiligheid- en hygiëne regelgeving

- Het kunnen wassen en ontsmetten van de handen

- Het kunnen hanteren van lasten en langdurig rechtstaan

- Het nauwkeurigheid kunnen versnijden van vlees om economisch te werken en de kwaliteit te waarborgen

- Het kunnen controleren van de temperatuur, gewicht en versheid van vlees

- Het kunnen verwijderen van vet, hematomen, beensplinters, kraakbeen, ...

- Het kunnen pellen, ontvliezen, versnijden, vermalen, verkleinen, hakken, portioneren, .... van vlees volgens bestemming

- Het kunnen uitvoeren van verschillende vleesbewerking- en bewaringstechnieken volgens bestemming

- Het kunnen verwerken van diverse vleessoorten

- Het kunnen bereiden van gerechten

- Het kunnen gebruiken van materieel en toestellen voor het bereiden van vleesproducten, kant-en-klare bereidingen

- Het kunnen toepassen van afwerkings- en garneringstechnieken

- Het op snee kunnen houden van messen

- Het kunnen afwegen van de benodigde ingrediënten volgens de receptuur

- Het kunnen hanteren van diverse meetinstrumenten (pH-meter, kernthermometer, pekelweger (10), ...)

- Het kunnen aanvullen van de toonbank volgens het FIFO-principe

- Het systematisch kunnen opruimen en schoonmaken van de werkplek

- Het manueel of machinaal kunnen verpakken van producten volgens de regelgeving

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in poelierszaken, in wild, gevogelte en konijnverwerkende groothandel of kleinhandel of op markten

- Het werk vindt afwisselend plaats in warme en koude ruimtes

- Omgang met een strikt tijdschema is nodig

- Het dragen van hygiënische beschermkledij kan vereist zijn

- Omgang met en inspelen op een flexibele markt en wijzigende vraag is vereist

- De uitoefening van het beroep vereist aanpassing en een flexibele houding bij wijzigende omgevingsfactoren (eindejaarfeesten, jachtkalender, ... ) die een invloed uitoefenen op de productie

- Klantenstromen wijzigen volgens uur van de dag, dag van de week, periode van het jaar

- Het handelen varieert naargelang de opdracht : de handelingen moeten afgestemd zijn op de eigenschappen van het product (wild, gevogelte, konijn, ...), bereidingen en de receptuur

- De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met diverse grondstoffen

- De poelier maakt verschillende vleesbereidingen, kant-en-klare gerechten, sauzen en soepen en moet flexibel kunnen inspelen op de verschillende productieschema's

- Het beroep houdt het geregeld in contact komen met de controlediensten van voedselveiligheid en hygiëne in

Handelingscontext

- Het beroep kan het hanteren van lasten en langdurig rechtstaan inhouden

- De beroepsbeoefenaar gaat economisch en ecologisch om met de grondstoffen, ingrediënten en producten

- Het beroep vereist het vakkundig en hygiënisch behandelen van vlees, grondstoffen, bereidingen en verpakkingen

- De poelier moet omgaan met producten die onderhevig zijn aan bederf

- De poelier moet efficiënt kunnen handelen in kritische situaties en bij productafwijkingen

- De poelier gaat om met verschillende gevaarlijk apparatuur en materieel

- Het vereist kwaliteitsvol en klantgericht handelen in alle omstandigheden

- Creativiteit in de ontwikkeling van producten en opstelling in de verkoopruimte is noodzakelijk

- Het respecteren van de toepasselijke veiligheidsvoorschriften op de werkvloer is vereist

- Het respecteren van het arbeidsreglement op de werkvloer is vereist

- De poelier moet met klanten, collega's, inspecteurs, controleurs, leveranciers kunnen omgaan

- De poelier moet nauwkeurig kunnen omgaan met financiën (verkoopprijs, kassa, kostprijs)

2.2.4. Autonomie

- Is zelfstandig in het voorbereiden, plannen, uitvoeren en controleren van zijn taken

- Is gebonden aan

- De autocontrolegidsen

- De vigerende wetgeving met betrekking tot het beroep van poelier en de ambulante handel (indien beroep uitgeoefend wordt op markten)

- De vraag van het cliënteel

- De opdrachten

- De bestellingen

- De wensen en noden van de klanten/cliënteel

- Doet beroep op (eventueel) een medewerker voor het ondersteunen van de activiteiten

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- De correcte toepassing van het autocontrole-systeem

- Een klantgericht samengesteld assortiment

- Een kwaliteitsvol gerealiseerd eindproduct

- Kwaliteitsvolle en prijsbewuste grondstoffen, ingrediënten, hulpstoffen, eindproducten en verpakkingen

- Herkenning van niet-conforme producten

- Gepaste reactie bij kwaliteitsafwijkingen en voedselveiligheidsproblemen

- Hygiënische en volgens de regelgeving gemaakte en bewaarde producten

- Correcte en veilige hantering van machines en materieel

- Zorgvuldig genoteerde en opgevolgde gegevens van het product

- Correcte etikettering

- Een veilige, hygiënische en opgeruimde werkplek

- Gesorteerd afval volgens de voorschriften

- Een voedselveilig en gerentabiliseerd product

- Correcte informatie aan de klant over het product

- Een verantwoorde planning van het productieproces

- Correct geïnformeerde officiële instanties en klanten in geval van voedselveiligheidsproblemen

- Volgens de richtlijn behandelde niet-conforme producten

- Opgevolgde voorraad en doorgegeven bestellingen aan leveranciers

- Opgevolgde klantenbestellingen

2.3. Vereiste attesten

Medisch attest voor werken in de voeding volgens de wettelijke regelgeving.

(1) Allergeen : een bestanddeel van een natuurlijke of kunstmatige stof die de allergische reacties kan veroorzaken.

(2) Hematoom : bloeduitstorting. Hiermee wordt die toestand bedoeld waarbij het uittredende bloed zich ergens in het lichaam ophoopt.

(3) Larderen : een mager stuk vlees doorrijgen met dunnen reepjes spekvet.

(4) Barderen : techniek waarbij het vlees wordt ingepakt met spek alvorens het snel en door middel van droge hitte wordt gebraden.

(5) Marineren : in een kruidenmengsel weken.

(6) Kruiscontominatie : overdracht van een microbiële besmetting van het ene naar het andere voedingsmiddel.

(7) Allergeen : een allergeen is een bestanddeel van een natuurlijk of kunstmatige stof die allergische reacties kan veroorzaken.

(8) ARAB : Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming.

(9) HACCP : Hazard analysis and Critical controle Points. HACCP is een risico-inventaris voor voedingsmiddelen. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting.

(10) Pekelweger : dient om de sterkte van de pekeloplossing te controleren. Dit wordt uitgedrukt in Baumegraden.