Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg

  • goedkeuringsdatum
    05 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2015
  • datum laatste wijziging
    20/03/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van medewerker groen- en tuinaanleg, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van medewerker groen- en tuinaanleg (m/v) (BK0133) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Medewerker groen- en tuinaanleg (m/v)'

b. Definitie

`Voert werkzaamheden uit inzake aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes, teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren.'

c. Niveau

2

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Neemt kennis van de opdracht (co00962)

- Leest/stelt zich op de hoogte van de werkopdracht

- Handelt in functie van deze opdracht

- Verzamelt de benodigde materialen en materieel op het bedrijf

Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier (Id 17429-c)

- Past de veiligheidsvoorschriften toe

- Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier

- Vermijdt risico's voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen

- Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte manier

- Werkt op een ergonomisch verantwoorde manier

- Plaatst waarschuwingsborden

- Plaatst rijplaten indien van toepassing

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Waarborgt veiligheid en kwaliteit

- Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht

Helpt mee met het transport van en naar de werf (co00963)

- Zorgt ervoor dat de machines, het materieel en de grondstoffen vereist voor de uitvoering van de opdracht klaarstaan voor het transport naar en van de werf (indien van toepassing)

- Helpt met het in- en uitladen van materieel, machines en grondstoffen

- Laadt de bestelwagen correct

- Zekert en beschermt de lading

- Benut optimaal de beschikbare ruimte van de bestelwagen

- Stockeert op een correcte manier het materieel, de machines en de grondstoffen in het magazijn van het bedrijf

- Helpt met het vervoer van materieel en grondstoffen

Helpt bij de voorbereidingen (Id 16647-c)

- Assisteert bij meten, waterpassen en uitzetten

- Voert eenvoudig egalisatiewerk uit

- Verwijdert alle zwerfvuil

- Verwijdert kleine constructies, verhardingen en afsluitingen

Bereidt de werkzaamheden voor op locatie (Id 16647-c)

- Tafelt de te behouden planten in

- Voert de vrijgekomen grond af en/of verplaatst de grond

- Gebruikt eventueel machines en hulpmiddelen op een effectieve en efficiënte manier, rekening houdend met de omgeving, en gaat er zorgvuldig mee om

- Voert beschermende maatregelen voor beplanting uit

- Ontstronkt bomen

- Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht met een goede oog-handcoördinatie

- Zorgt dat er weinig materiaalverlies is

- Signaleert beschadigingen aan materiaal en materieel en meldt onvoorziene zaken

Bereidt gronden voor (drainage, graafwerken, ....) (Id 16647-c)

- Past de veiligheidsvoorschriften toe

- Maakt het terrein klaar voor de aanlegwerkzaamheden

- Voert voorbereidende terreinaanlegwerken uit

- Leest het matenplan en meet het uit op het terrein (afstanden, vormen, hoeken, bogen, dieptes/hoogtes)

- Leest en begrijpt het drainageplan

- Leest en begrijpt het bestek

- Meet de nutsvoorzieningen op (kabels, buizen, ....) en brengt ze in kaart

- Werkt met meet- en waterpasapparatuur

- Nivelleert en verbetert de grond (afgraven, ophogen, verwijderen van stenen, overbruggen van niveauverschillen, ...)

- Plaatst piketten en richtingskoorden

- Graaft funderingen uit en profileert

- Rooit, maait en ruimt bestaande vegetatie handmatig of machinaal

- Voert grondbewerkingen uit : diepscheuren, diepspitten, spitfrezen, handmatig spitten, egaliseren, frezen, verkruimelen, rollen, eggen

- Voert aan en verwerkt teelaarde, bomenzand en meststoffen

- Legt snel en precies drainage/afwateringssystemen aan en zorgt dat de aansluitingen waterdicht op elkaar zijn aangesloten

Voert aanplantingen uit (Id 16647-c)

- Bewerkt de grond en maakt deze plantklaar

- Spreidt meststof en/of bodemverbeteraar uit en werkt deze onder

- Zet de planten uit volgens opdracht

- Plant heesters, hagen, bloembollen, eenjarigen, vaste planten en bomen

- Brengt de nodige verankering aan indien van toepassing (haagversterking, leidconstructies, boomverankering)

- Verwijdert bij het aanplanten verwelkte plantendelen en snoeit bij

- Legt kruidachtige vegetaties aan door bezaaiing, bezoding en aanplanting

- Legt houtachtige vegetaties aan

- Legt water-, moeras en oeverbeplantingen aan

- Brengt de mulch(1) aan

- Werkt ergonomisch

- Werkt netjes af

Legt het grasveld aan (gazon, sportvelden, golfterreinen, ...) (Id 16737-c)

- Egaliseert de grond

- Legt de grond zaaiklaar

- Zaait het gras manueel of machinaal

- Rolt de grasmatten uit en snijdt ze bij

- Rolt het gezaaide gras en de aangelegde matten aan

- Besproeit met water

- Werkt netjes af

Werkt met courante tuinbouwmachines (Id 37510-c, Id 27004-c, Id 37511-c)

- Maakt de machines en werktuigen gebruiksklaar en/of past ze aan

- Hanteert courante tuinbouwmachines

- Zorgt, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is

Voert infrastructuurwerken uit (Id 21926-c, Id 21923-c, Id 18959-c)

- Graaft funderingen uit

- Legt terrassen aan (hout, natuurstenen, sierklinkers,...)

- Legt (tuin)paden en opritten aan

- Legt (biologische) vijvers of waterpartijen aan

- Werkt taluds af

- Werkt met meet- en waterpasapparatuur

- Brengt afdichtingsmateriaal aan en plaatst oeverbescherming

- Legt drainage aan

- Richt sportvelden in

- Bouwt rotsboorden en decoratieve elementen

- Legt siergrind aan

- Plaatst omheiningen (betonplaten, houten afsluitingen, metaaldraad, ...)

- Legt bij groenaanleg horende constructies aan: boompaalconstructies, boomroosters, ondergrondse verankering van bomen, groeiplaatsverbetering van bomen, boomplaten, bescherming tegen vraatschade, haagsteun en haagversterking

- Plaatst en monteert houten elementen : park- en tuinpoorten, pergola's, carports, speeltoestellen, zandbak, ...

- Plaatst en monteert straat- en tuinmeubilair (vuilbakken, schommels, glijbanen, hekwerk, ... )

- Installeert irrigatiesystemen of voorbereiding voor verlichting

- Legt eventueel kabels en leidingen voor irrigatiesystemen in voorbereiding

- Legt wachtbuizen indien van toepassing

- Legt technische voorzieningen aan

- Kan een plan lezen

- Legt eventueel kabels en leidingen aan

- Voert klein metselwerk uit

- Verwerkt mortel en maakt eventueel aan

- Berekent de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de opdracht

- Plaatst bouwkundige elementen

- Maakt eenvoudige constructies en voert eenvoudige bewerkingen uit met verschillende materialen (bv. hout, steen, metaal, kunststof, ....)

- Voorkomt schade aan materieel

- Zorgt dat er geen onnodig restmateriaal ontstaat

- Voert de werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht

Controleert de werkzaamheden en ruimt op (Id 37551-c)

- Ruimt op tijdens en aan het einde van de werkzaamheden

- Controleert de eigen werkzaamheden samen met de leidinggevende

- Rapporteert aan de leidinggevende

- Meldt en overlegt problemen met de leidinggevende

- Meldt gebreken, beschadigingen en onvoorziene zaken

- Controleert en registreert de eigen werkzaamheden samen met de leidinggevende

- Voert het restmateriaal dat bij de aanlegwerkzaamheden vrijkomt af

- Verwerkt het restmateriaal indien van toepassing

- Laat het terrein opgeruimd en verzorgd achter

Reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel (Id 18027-c)

- Reinigt na gebruik het materieel en de machines

- Bergt het materieel en de machines op een correcte en veilige manier op

- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke

- Gaat zorgvuldig met het materieel om en laat het gebruiksklaar achter

Bouwt eigen deskundigheid op (co00964)

- Volgt aangewezen of relevante nascholingen

- Integreert de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van mechanisch onderhoud

- Basiskennis van gebruik van meststoffen & bodemverbeteraars

- Basiskennis van gebruik van bestrijdingsmiddelen

- Basiskennis van afmetingen en oppervlakteberekening

- Basiskennis van grondwerken

- Basiskennis van het aanleggen van verhardingen

- Basiskennis van het aanleggen van vijvers en water(partijen)

- Basiskennis van eenvoudige houtbewerkingen

- Basiskennis van het plaatsen van omheiningen

- Basiskennis van het aanleggen van grasvelden (gazons, sportvelden, golfterreinen, ...)

- Basiskennis van het aanleggen van drainage en afwateringssystemen

- Basiskennis van snoeitechnieken voor planten

- Basiskennis van lezen van eenvoudige tekeningen

- Basiskennis van veiligheidsvoorschriften

- Basiskennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de groen- en tuinaanleg, procedures, bedrijfsrichtlijnen

- Basiskennis van materialen

- Basiskennis van het opleidingsaanbod

- Kennis van kenmerken van de bodem en grondsoorten

- Kennis van planten en hun kenmerken

- Kennis van weersinvloeden op de activiteiten van groen- en tuinaanleg

- Kennis van het handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, ...)

- Kennis van gebruiksmogelijkheden van machines die courant gebruikt worden in groen- en tuinaanleg (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ....)

- Kennis van grondbewerking: spitten, frezen, ...

- Kennis van de volgorde bij het aanleggen

- Kennis van constructietechnieken (helling, opbouw, materie, nivellering, ondergrond)

- Kennis van hef- en tiltechnieken

- Kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde

- Kennis van meet- en waterpasapparatuur

- Kennis van klantvriendelijkheid

- Kennis van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Kennis van verschillende plantmethoden

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van het verwerken van (rest)materialen

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het correct kunnen lezen van de werkopdracht en in functie hiervan de opdracht uitvoeren

- Het op een correcte manier kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Het correct kunnen zekeren en beschermen van de lading

- Het optimaal kunnen benutten van de beschikbare ruimte van de bestelwagen

- Het kunnen recupereren van materialen voor hergebruik

- Het kunnen afstemmen van techniek en materieel op de opdracht

- Het kunnen klaarzetten van machines, materieel en grondstoffen voor transport van en naar de werf, in functie van de opdracht

- Het correct kunnen stockeren van materieel, machines en grondstoffen in het magazijn

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid materiaal, nodig voor de opdracht

- Het kunnen integreren van de nieuwe ervaringen uit nascholingen in de dagelijkse praktijk

- Het kunnen beschermen van beplantingen

- Het kunnen toepassen van de veiligheidsvoorschriften

- Het kunnen assisteren bij meten, waterpassen en uitzetten

- Het kunnen uitvoeren van beschermende maatregelen voor beplanting

- Het kunnen ervoor zorgen, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is

- Het kunnen melden van gebreken en beschadigingen aan materiaal, materieel

- Het kunnen gebruiksklaar maken van de machines en werktuigen en de werking controleren

- Het kunnen lezen van een matenplan en dit vervolgens uitmeten op het terrein (afstanden, vormen, hoeken, bogen, dieptes/hoogtes)

- Het kunnen lezen en begrijpen van het drainageplan

- Het kunnen lezen en begrijpen van het bestek

- Het kunnen opmeten van de nutsvoorzieningen (kabels, buizen, ...) en dit in kaart brengen

- Het kunnen raadplegen van de leidinggevende en het rapporteren van problemen

- Het kunnen controleren en registreren van de eigen werkzaamheden, samen met de tuinaanlegger-groenbeheerder

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen vermijden van risico's voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen

- Het kunnen waarborgen van veiligheid en kwaliteit

- Het kunnen inschatten welke werkzaamheden hij zelf kan uitvoeren of waar hij de hulp van de leidinggevende moet inroepen

Motorische vaardigheden

- Het op een correcte en veilige manier kunnen hanteren en opbergen van materieel en machines

- Het kunnen plaatsen van waarschuwingsborden

- Het kunnen plaatsen van rijplaten, indien van toepassing

- Het kunnen helpen met in- en uitladen van materieel, machines en grondstoffen voor transport van en naar de werf

- Het kunnen toepassen van hef- en tiltechnieken

- Het kunnen intafelen van de te behouden planten

- Het kunnen verwijderen van zwerfvuil

- Het kunnen toepassen van basisbouwtechnieken

- Het kunnen planten en zaaien

- Het kunnen ontstronken van bomen

- Het kunnen maaien en ruimen van bestaande vegetatie

- Het kunnen uitvoeren van grondbewerkingen: (handmatig) spitten, frezen

- Het kunnen aanvoeren en verwerken van teelaarde, bomenzand en meststoffen

- Het kunnen uitspreiden en onderwerken van meststoffen en/of bodemverbeteraar

- Het kunnen verwijderen van verwelkte plantendelen

- Het kunnen aanleggen van grasperken (gazons, sportvelden, golfterreinen)

- Het kunnen besproeien met water

- Het netjes kunnen afwerken

- Het kunnen werken met courante tuinbouwmachines

- Het kunnen verwerken van restmateriaal

- Het kunnen aanbrengen van mulch

- Het kunnen reinigen van machines en materieel na gebruik

- Het kunnen verwijderen van kleine constructies, verhardingen en afsluitingen

- Het kunnen afvoeren of verplaatsen van de vrijgekomen grond

- Het kunnen aanbrengen van de nodige verankering aan indien van toepassing

- Het kunnen uitvoeren van voorbereidende terreinaanlegwerken

- Het kunnen nivelleren en verbeteren van de grond (afgraven, ophogen, verwijderen van stenen, overbruggen van niveauverschillen, ...)

- Het kunnen plaatsen van piketten en richtingskoorden

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van buizen

- Het kunnen uitgraven en profileren van funderingen

- Het kunnen op- en afbreken van verhardingen en plaatselijke elementen

- Het kunnen rooien van aanplantingen : handmatig en/of machinaal weghalen van boven- en ondergrondse delen

- Het kunnen uitvoeren van grondbewerkingen: diepscheuren, diepspitten, cultiveren, spitfrezen, handmatig spitten, egaliseren, frezen, verkruimelen, rollen, eggen

- Het kunnen uitzetten van planten volgens de opdracht

- Het kunnen planten van heesters, hagen, vaste planten en bomen en het aanbrengen van de nodige verankering (haagversterking, leidconstructies, boomverankering)

- Het kunnen verwijderen van verwelkte plantendelen en het bijsnoeien van de planten

- Het kunnen aanleggen van kruidachtige vegetaties door bezaaiing, bezoding en aanplanting

- Het kunnen aanleggen van houtachtige vegetaties

- Het kunnen aanleggen van water-, moeras en oeverbeplanting

- Het kunnen aanplanten van riet

- Het kunnen uitrollen en bijsnijden van grasmatten

- Het kunnen aanrollen van het gezaaide gras en de aangelegde matten

- Het kunnen aanleggen van terrassen (hout, natuurstenen, sierklinkers, ...)

- Het kunnen aanleggen van (tuin)paden en opritten

- Het kunnen aanleggen van (biologische) vijvers of waterpartijen

- Het kunnen aanleggen van drainage

- Het kunnen bouwen van rotsboorden en decoratieve elementen

- Het kunnen aanleggen van siergrind

- Het kunnen plaatsen van omheiningen (betonplaten, houten afsluitingen, metaaldraad,...)

- Het kunnen aanleggen van bij groenaanleg horende constructies : boompaalconstructies, boomroosters, ondergrondse verankering van bomen, groeiplaatsverbeteringen van bomen, boomplaten, bescherming tegen vraatschade, haagsteun en haagversterking, houten elementen (park- en tuinpoorten, pergola's, carports, speeltoestellen, zandbak, ....), straat- en parkmeubilair, geprefabriceerde elementen, meubilair in parken

- Het kunnen plaatsen van leidingen ten behoeve van irrigatiesystemen

- Het kunnen aanmaken van mortel

- Het kunnen werken met een betonmolen

- Het kunnen plaatsen van verlichting indien van toepassing

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- De beroepsbeoefenaar voert zijn werkzaamheden uit voor bedrijven of organisaties die te maken hebben met aanleg van beplanting, verhardingen, water(partijen) en technisch en bouwkundige voorzieningen. Hij is te werk gesteld in overheids- of private bedrijven

- Het beroep wordt uitgeoefend buiten, in groene omgevingen

- De medewerker groen- en tuinaanleg wordt blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden

- De weersomstandigheden hebben een invloed op de werkuren en -dagen. Tijdens bepaalde weersomstandigheden kan het werk niet worden aangevat of moet het werk worden gestopt (weerverlet).

- De medewerker groen- en tuinaanleg heeft te maken met wisselende toestand van bodems

- De beroepsuitoefening kent seizoensgebonden arbeid omdat sommige werkzaamheden op bepaalde momenten moeilijk kunnen uitgevoerd worden

- Het beroep houdt verplaatsingen in : de werkzaamheden worden meestal op locatie uitgevoerd (werven)

- De beroepsbeoefenaar komt voornamelijk in contact met klanten en collega's

Handelingscontext

- De medewerker groen- en tuinaanleg werkt volgens de instructies en de werkopdrachten van de leidinggevende

- De beroepsbeoefenaar werkt in teamverband

- De medewerker groen- en tuinaanleg zal in bepaalde omstandigheden zijn werkzaamheden volledig moeten afwerken, zelfs wanneer de gebruikelijke arbeidsduur overschreven werd

- De medewerker groen- en tuinaanleg werkt zijn taken af binnen de vooropgestelde tijd en volgens de planning

- De werkzaamheden zijn deels routinematig of repeterend van aard : tijdens bepaalde periodes moeten dezelfde specifieke activiteiten uitgevoerd worden gedurende meerdere dagen en /of weken na elkaar

- De werkomstandigheden verschillen sterk per project/opdracht

- De beroepsbeoefenaar heeft aandacht voor en houdt voortdurend rekening met de natuur, veiligheid, milieu en klanten en/of publiek

- Het dragen van beschermingskledij is verplicht

- De medewerker groen- en tuinaanleg moet met verschillende machines, apparaten en gereedschappen kunnen werken/omgaan op een correcte en veilige manier om risico's te vermijden

- Hij/zij vermijdt beschadiging van machines en materieel

- De beroepsbeoefenaar heeft aandacht voor een beleefde omgang met klanten, publiek, opdrachtgevers en collega's

- De beroepsbeoefenaar heeft aandacht voor de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden en het respecteren van de vooropgestelde tijd/planning

- Gezien de medewerker groen- en tuinaanleg vaak in een gebukte houding werkzaamheden verricht en/of zware voorwerpen/lasten moet dragen is ergonomisch verantwoord werken verplicht

2.2.4 Autonomie

- De medewerker groen- en tuinaanleg werkt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende. Is zelfstandig in de uitvoering van zijn opdracht en de volgorde van de werkzaamheden binnen de opdracht : het helpen organiseren van het transport van en naar de werf, het voorbereiden van de gronden, het aanplanten een aanleggen, het uitvoeren van infrastructuurwerken, het oplossen van eenvoudige problemen het reinigen en onderhouden van gebruikte machines en materieel, het opruimen en controleren van de eigen werkzaamheden

- Is gebonden aan de werkopdracht, de instructies van de leidinggevende, de procedures en bedrijfsrichtlijnen, de vigerende wet- en regelgeving met betrekking tot groen- en tuinaanleg

- Hij doet beroep op de leidinggevende bij problemen die hij zelf niet kan oplossen ; hij rapporteert aan de leidinggevende over de eigen werkzaamheden

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Opgevolgde instructies over de uit te voeren werkzaamheden en de bijhorende handelingen

- Een zorgvuldige uitvoering en afwerking van de opdracht

- Gerespecteerde veiligheidsregels voor zichzelf, collega's, klanten en publiek

- Veilig gebruik van machines en materiaal

- Aangebrachte waarschuwingsborden volgens opdracht

- De voorbereiding en het klaar zetten van het benodigde materiaal en materieel in functie van de opdracht

- De voorbereiding van het terrein voor de aanlegwerkzaamheden

- Ondersteuning bij meten, waterpassen en uitzetten

- De uitvoering van grondbewerking en/of -verbetering

- Uitgevoerde grondverzetwerken volgens opdracht

- Plaatsing van afwaterings- en/of drainagevoorzieningen

- De uitvoering van aanleg van water(partijen)

- De uitvoering van aanbrengen van afdichtingsmateriaal

- De uitvoering van aanbrengen van plantenbescherming

- De uitvoering van aanleg van verhardingen

- De uitvoering van aanleg van grasvelden (gazons, sportvelden, golfterreinen, ....)

- De uitvoering van aanplanten van groen

- De uitvoering van infrastructuurwerken en geplaatste bouwkundige elementen

- De uitvoering van aanleg van technische voorzieningen (irrigatiesystemen, voorbereiding verlichting, ....)

- Controle van eigen werk tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden

- Opgeruimd restmaterieel

- Gereinigd en onderhouden materiaal na gebruik

- Ergonomische werkhouding

- Correcte lading van bestelwagen met optimale ruimtebenutting

2.3 Vereiste attesten

2.3.1 Wettelijke attesten

FYTO-licentie (2) (type 1) vanaf augustus 2015

Nota

(1) Mulch : beschermingslaag aangebracht op de bodem, met als belangrijkste doel de noden van het klimaat ter plaatse te compenseren. Voor dit doel worden allerlei natuurlijke en synthetische materialen gebruikt.

(2) kenniscertificaat voor het professioneel gebruiken en verkopen van gewasbeschermingsmiddelen en het geven van voorlichting.