Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie tuinaanlegger/groenbeheerder

  • goedkeuringsdatum
    05 december 2014
  • publicatiedatum
    B.S.20/03/2015
  • datum laatste wijziging
    20/03/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 20 november 2014;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van tuinaanlegger/groenbeheerder, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van tuinaanlegger-groenbeheerder (m/v) (BK0135) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Tuinaanlegger-groenbeheerder (m/v)'

b. Definitie

`Organiseert en stuurt de uitvoering van de werkzaamheden inzake aanleg, onderhoud en beheer van tuinen, parken en groene ruimtes teneinde het ontwerp van de opdrachtgever te realiseren, in stand te houden en te laten ontwikkelen volgens dit ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever.'

c. Niveau

4

d. Jaartal

2014

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt op een gezonde, veilige en milieubewuste manier (Id 17429-c)

- Past de veiligheidsvoorschriften toe

- Gebruikt materialen, handgereedschap, machines en producten op een veilige manier

- Vermijdt risico's voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen

- Gebruikt de persoonlijke beschermingsmiddelen op een correcte manier

- Werkt op een ergonomisch verantwoorde manier

- Plaatst waarschuwingsborden

- Plaatst rijplaten indien van toepassing

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Waarborgt veiligheid en kwaliteit

- Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht

Bereidt de werkzaamheden voor op locatie (Id 16647-c)

- Tafelt de te behouden planten in

- Voert de vrijgekomen grond af en/of verplaatst de grond

- Gebruikt eventueel machines en hulpmiddelen op een effectieve en efficiënte manier, rekening houdend met de omgeving, en gaat er zorgvuldig mee om

- Voert beschermende maatregelen voor beplanting uit

- Ontstronkt bomen

- Voert werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht met een goede oog-handcoördinatie

- Zorgt dat er weinig materiaalverlies is

- Signaleert beschadigingen aan materiaal en materieel en meldt onvoorziene zaken

Bereidt gronden voor (drainage, graafwerken, ....) (Id 16647-c)

- Past de veiligheidsvoorschriften toe

- Maakt het terrein klaar voor de aanlegwerkzaamheden

- Voert voorbereidende terreinaanlegwerken uit

- Leest het matenplan en meet het uit op het terrein (afstanden, vormen, hoeken, bogen, dieptes/hoogtes)

- Leest en begrijpt het drainageplan

- Leest en begrijpt het bestek

- Meet de nutsvoorzieningen op (kabels, buizen, ....) en brengt ze in kaart

- Werkt met meet- en waterpasapparatuur

- Nivelleert en verbetert de grond (afgraven, ophogen, verwijderen van stenen, overbruggen van niveauverschillen, ...)

- Plaatst piketten en richtingskoorden

- Graaft funderingen uit en profileert

- Rooit, maait en ruimt bestaande vegetatie handmatig of machinaal

- Voert grondbewerkingen uit : diepscheuren, diepspitten, spitfrezen, handmatig spitten, egaliseren, frezen, verkruimelen, rollen, eggen

- Voert aan en verwerkt teelaarde, bomenzand en meststoffen

- Legt snel en precies drainage/afwateringssystemen aan en zorgt dat de aansluitingen waterdicht op elkaar zijn aangesloten

Onderhoudt tuinen en groene zones (buiten of binnen) (verticuteren, behandelen of vervangen van planten, ....) (Id 9601-c, Id 16647-c)

- Maait en ruimt bestaande vegetatie handmatig

- Voert teelaarde, bomenzand en meststoffen aan en verwerkt deze

- Verwijdert en voorkomt onkruid (mulchen, (1) ....)

- Inspecteert planten op de aanwezigheid van ziektes, parasieten, knaagdieren, ...

- Past een behandelings- of bestrijdingsmethode (gewasbeschermingsmiddelen: bemesting, pesticides, ecologische bestrijding, .....) toe

- Verwijdert zieke en/of dode planten

- Snoeit of scheert hagen, heesters, klimplanten, sierstruiken, ....

- Vernieuwt de potgrond in plantenbakken

- Schoont perken, tuinpaden en terrassen op (spitten, schoffelen, harken, mos verwijderen, ....)

- Past technieken voor plantenvermeerdering en plantontwikkeling toe (pluizen, ontscheuten, toppen, innijpen, stutten, opbinden, ....)

- Verzorgt verschillende gewassen (bevloeien, bemesten, beschaduwen, beschermen tegen storm, koude, ....)

- Geeft potplanten water

Voert aanplantingen uit (Id 16647-c)

- Bewerkt de grond en maakt deze plantklaar

- Spreidt meststof en/of bodemverbeteraar uit en werkt deze onder

- Zet de planten uit volgens opdracht

- Plant heesters, hagen, bloembollen, eenjarigen, vaste planten en bomen

- Brengt de nodige verankering aan indien van toepassing (haagversterking, leidconstructies, boomverankering)

- Verwijdert bij het aanplanten verwelkte plantendelen en snoeit bij

- Legt kruidachtige vegetaties aan door bezaaiing, bezoding en aanplanting

- Legt houtachtige vegetaties aan

- Legt water-, moeras en oeverbeplantingen aan

- Brengt de mulch aan

- Werkt ergonomisch

- Werkt netjes af

Legt het grasveld aan (gazon, sportvelden, golfterreinen, ...) (Id 16737-c)

- Egaliseert de grond

- Legt de grond zaaiklaar

- Zaait het gras manueel of machinaal

- Rolt de grasmatten uit en snijdt ze bij

- Rolt het gezaaide gras en de aangelegde matten aan

- Besproeit met water

- Werkt netjes af

Onderhoudt het grasveld (gazons, sportvelden, golfterreinen, ....) (Id 16737-c, Id 9590-c)

- Past ecologische onkruidbestrijding toe

- Stelt machines in (zelftrekkende grasmaaier, zitmaaier, bosmaaier, verticuteermachines,...)

- Maait het gazon

- Verticuteert het gazon

- Boordt de graskanten van het gazon af

- Irrigeert, indien nodig, het gazon

- Merkt ziektes en mosvorming en problemen in het gazon op

- Voert een behandelings- of bestrijdingsmethode uit

- Bemest het gazon

- Werkt netjes af

Werkt met courante tuinbouwmachines (Id 37510-c, Id 27004-c, Id 37511-c)

- Maakt de machines en werktuigen gebruiksklaar en/of past ze aan

- Hanteert courante tuinbouwmachines

- Zorgt, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is

Voert infrastructuurwerken uit (Id 21926-c, Id 21923-c, Id 18959-c)

- Graaft funderingen uit

- Legt terrassen aan (hout, natuurstenen, sierklinkers,...)

- Legt (tuin)paden en opritten aan

- Legt (biologische) vijvers of waterpartijen aan

- Werkt taluds af

- Werkt met meet- en waterpasapparatuur

- Brengt afdichtingsmateriaal aan en plaatst oeverbescherming

- Legt drainage aan

- Richt sportvelden in

- Bouwt rotsboorden en decoratieve elementen

- Legt siergrind aan

- Plaatst omheiningen (betonplaten, houten afsluitingen, metaaldraad, ...)

- Legt bij groenaanleg horende constructies aan: boompaalconstructies, boomroosters, ondergrondse verankering van bomen, groeiplaatsverbetering van bomen, boomplaten, bescherming tegen vraatschade, haagsteun en haagversterking

- Plaatst en monteert houten elementen : park- en tuinpoorten, pergola's, carports, speeltoestellen, zandbak, ...

- Plaatst en monteert straat- en tuinmeubilair (vuilbakken, schommels, glijbanen, hekwerk, ... )

- Installeert irrigatiesystemen of voorbereiding voor verlichting

- Legt eventueel kabels en leidingen voor irrigatiesystemen in voorbereiding

- Legt wachtbuizen indien van toepassing

- Legt technische voorzieningen aan

- Kan een plan lezen

- Legt eventueel kabels en leidingen aan

- Voert klein metselwerk uit

- Verwerkt mortel en maakt eventueel aan

- Berekent de hoeveelheid materiaal die nodig is voor de opdracht

- Plaatst bouwkundige elementen

- Maakt eenvoudige constructies en voert eenvoudige bewerkingen uit met verschillende materialen (bv. hout, steen, metaal, kunststof, ....)

- Voorkomt schade aan materieel

- Zorgt dat er geen onnodig restmateriaal ontstaat

- Voert de werkzaamheden uit volgens instructie en/of opdracht

Snoeit struiken, heesters, jonge en kleine bomen volgens de groeirichting of de vereiste vorm (Id 17765-c)

- Gebruikt gereedschap (manueel of machinaal) op een correcte en veilige manier

- Snoeit klimplanten en/of leidbomen zodat de plant kan verder groeien volgens de gewenste vorm

- Plaatst steunpalen en verwijdert ze tijdig

- Bindt nieuwe vertakkingen van klimplanten vast aan leiddraden

- Ruimt het snoeisel op

Scheert hagen (co00946)

- Gebruikt gereedschap (manueel en machinaal) op een correcte en veilige manier

- Maakt op een correct manier gebruik van ladders en/of stellingen

- Scheert zodat de haag de gewenste vorm bekomt

- Werkt met een haagschaar (manueel of gemotoriseerd)

- Ruimt het snoeisel op

Onderhoudt vijvers en waterpartijen (Id 37549-c)

- Onderhoudt water(partijen), sloten, oevers

- Schoont de water(partijen) en sloten op

- Voert kleine herstellingen uit aan taluds en oevers

- Verwijderen van bladeren en plantenresten uit en rond de vijver

- Verwijdert bladeren en afgestorven delen van planten in en rondom de vijver

- Maakt de vijverfilter schoon

Onderhoudt afwateringssystemen, verhardingen, kleine bouwkundige elementen en technische voorzieningen (co00947)

- Onderhoudt afwateringssystemen

- Controleert de werking

- Verhelpt verstoppingen zodat de afwateringssystemen optimaal functioneren

- Gebruikt het meest geschikte materieel en materiaal op een efficiënte en effectieve manier

- Past de veiligheidsvoorschriften toe

- Onderhoudt verhardingen, wegen en paden

- Voert regulier onderhoud en eenvoudig herstelwerk uit

- Meldt beschadigingen, afwijkingen en onvoorziene zaken

- Onderhoudt bouwkundige elementen (muurtje, brievenbus, ...)

- Onderhoudt technische voorzieningen

- Lost kleine storingen op

Reinigt en doet basisonderhoud van machines en materieel (Id 18027-c)

- Reinigt na gebruik het materieel en de machines

- Bergt het materieel en de machines op een correcte en veilige manier op

- Meldt problemen aan de technicus of verantwoordelijke

- Gaat zorgvuldig met het materieel om en laat het gebruiksklaar achter

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Plant en organiseert de werkzaamheden (Id 19472-c)

- Neemt kennis van de werkopdracht

- Stelt een werkplan op en organiseert de uitvoering ervan

- Bepaalt de soort grondstoffen, het nodige materieel, de noodzakelijke bijkomende bewerkingen

- Verzamelt de benodigde materialen en materieel op het bedrijf

- Bestelt, reserveert machines, materiaal, plantmateriaal en zorgt voor een tijdige levering op het werk of op de gevraagde locatie

- Controleert de levering en, indien nodig, tekent de bestelbon af

- Controleert de werking van het materieel en de machines

- Bewaakt het (preventief) onderhoud van machines en materieel

Organiseert de verplaatsingen naar de werf (co00948)

- Raadpleegt de planning

- Informeert de medewerkers over de opdracht

- Controleert of de benodigde materialen, machines en gereedschappen aanwezig zijn en verifieert op basis van vaktechnisch inzicht of deze gebruiksklaar zijn

- Organiseert de verplaatsing naar de werf

- Kijkt na of alles correct ingeladen is

- Zekert en beschermt de lading

- Overlegt tijdig en regelmatig met de medewerkers

Coördineert de activiteiten van het team (Id 1800-c)

- Maakt een planning voor de inzet van materieel en medewerkers

- Stemt de planning af op de vaardigheden van de medewerkers, de werkzaamheden en de beschikbare middelen

- Legt de meest efficiënte en logische werkvolgorde vast

- Past de planning aan indien noodzakelijk

- Deelt de taken mee aan de medewerkers en geeft concrete richtlijnen

- Bepaalt welk materieel en materiaal nodig is op welk moment om de taak uit te voeren

- Verleent hulp bij technische problemen

- Controleert de toepassing van de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Komt tussen indien de medewerker foutief handelt of bij verkeerd gedrag

- Stuurt de werkzaamheden bij waar nodig

- Draagt bij aan een positieve werksfeer

- Controleert of de medewerkers functioneren volgens de gemaakte afspraken, procedures en richtlijnen

- Draagt kennis en expertise op een begrijpelijke wijze over op de medewerker

- Treedt actief op bij onveilige situaties

Hanteert bemestingsproducten en/of bestrijdingsproducten (co00949)

- Spoort zelf problemen of ziektes bij planten op

- Detecteert de ziekte

- Gaat de mogelijke oorzaken van het probleem na

- Kiest een behandelings- of bestrijdingsmethode (bemesting, pesticiden, ecologische bestrijding)

- Remedieert de problemen/ziektes

- Hanteert bemestingsproducten en/of bestrijdingsproducten of begeleidt de medewerker die deze producten mag hanteren

- Zorgt dat de vigerende wetgeving wordt toegepast

- Vult documenten in en rapporteert aan de zaakvoerder/diensthoofd

Begeleidt en ondersteunt de aanleg- en beheerswerken en participeert (co00950)

- Voert aanleg- en beheerswerken uit op basis van het bestek en/of tekening

- Geeft hoogte, diepte en maatvoering aan

- Overlegt regelmatig met de medewerkers

- Gaat zorgvuldig om met materialen zodat schade voorkomen wordt en geen onnodig restmateriaal ontstaat

- Controleert of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de opdracht en de verwachtingen van de klant

- Controleert of de werkzaamheden voldoen aan de vigerende veiligheidseisen en kwaliteitsnormen en bewaakt de kwaliteit

- Legt groen aan op basis van vaktechnisch inzicht en het bestek, waarbij hij rekening houdt met de eigenschappen van de bodem, de grond, (plant)materiaal, zodat de beplanting vakkundig is aangelegd

- Waakt erover dat de veiligheidsvoorschriften gerespecteerd worden tijdens de werkzaamheden

- Kiest de juiste materialen uit in functie van de opdracht

- Zet de beplanting uit

- Voert (complexe) egalisatiewerkzaamheden uit

Rondt de werkzaamheden af (co00951)

- Controleert de werkzaamheden

- Verantwoordt afwijkingen ten opzicht van het bestek, tekening en/of beplantingsplan

- Bespreekt de afwijkingen met de klant en/of meldt ze aan de zaakvoerder/diensthoofd

- Registreert de gevraagde gegevens zorgvuldig

- Bepreekt het resultaat van het werk met de klant en controleert of aan de verwachtingen is voldaan

- Verlaat de werkplek op een manier die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen

- Evalueert de uitvoering van de werkzaamheden na afloop

- Hanteert een kritische houding ten aanzien van de kwaliteit van de eigen werkzaamheden en die van de medewerker(s)

Gaat om met klanten en/of derden (co00952)

- Stelt zich representatief op

- Is het aanspreekpunt op het terrein voor klanten en derden

- Beantwoordt vriendelijke en beleefd de vragen van klanten en derden in een duidelijk begrijpbare taal

- Neemt preventieve maatregelen ter bescherming van derden

Signaleert en handelt klachten af (co00953)

- Ontvangt specifieke klachten van klanten op het terrein

- Onderzoekt de oorzaak van de klacht

- Gaat na op welke manier de klacht kan worden opgelost

- Contacteert de zaakvoerder/diensthoofd wanneer hij zelf geen oplossing vindt voor de klacht/het probleem

- Kan een oplossing voorstellen bij schade in samenspraak met de zaakvoerder

Rapporteert aan de zaakvoerder/diensthoofd (Id 25700-c)

- Houdt gegevens bij

- Rapporteert het verloop van de werkzaamheden, het functioneren van de medewerker(s), eventuele klachten en problemen aan de zaakvoerder/diensthoofd

- Meldt de reeds genomen maatregels en/of oplossingen

- Communiceert efficiënt mondeling en/of schriftelijk

- Gebruikt kantoorsoftware

Volgt de eigen werkadministratie op (co00954)

- Vervult de administratieve taken op het terrein

- Controleert nauwgezet de werkfiches en vult aan: arbeidstijd per machine of gereedschap, verbruikte hoeveelheid grondstof, gepresteerde arbeidsuren, verplaatsingen, ...

- Gebruikt kantoorsoftware

Volgt de voorraad op, stelt tekorten vast (Id 18152-c)

- Berekent de nodige hoeveelheid materiaal in functie van de opdracht

- Houdt gegevens bij over het verbruik van de producten

- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Meldt tekorten aan de zaakvoerder/diensthoofd

- Controleert periodiek de hoeveelheid aanwezige benodigde materialen en materieel

- Neemt eventueel goederen in ontvangst en controleert op aantallen en kwaliteit

Bouwt eigen deskundigheid op (co00955)

- Volgt de recente ontwikkelingen op van nieuwe machines, gereedschappen, technieken, ziektes en plagen, ....)

- Volgt de aangewezen of relevante nascholingen - Integreert de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie

- Kijkt na welke nascholingen de medewerkers nodig hebben en volgt dit op

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van mechanisch onderhoud

- Basiskennis van communicatietechnieken

- Basiskennis van delen van expertise en kennis

- Basiskennis van klachtenbehandeling

- Basiskennis van ontvangst van goederen en bijhorende (kwaliteits)controle

- Basiskennis van kwaliteitsnormen m.b.t. groen- en tuinaanleg en beheerswerken

- Basiskennis van de kwaliteits- en uitvoeringsnormen die in het bedrijf van toepassing zijn

- Basiskennis van communicatietechnieken met medewerkers, klanten en derden

- Basiskennis van schriftelijk en mondeling rapporteren

- Basiskennis van omgang met klachten

- Basiskennis van kantoorsoftware

- Kennis van werkorganisatie

- Kennis van het gebruik van kantoorsoftware

- Kennis van administratieve documenten m.b.t. de eigen taak/werkopdracht

- Kennis van lezen van tekeningen en bestek

- Kennis van het opvolgen en controleren van de eigen voorraad

- Kennis van evaluatie van de werkzaamheden

- Kennis van snoeitechnieken voor planten

- Kennis van het beheer van vijvers en water(partijen)

- Kennis van het beheer van verhardingen, afwateringssystemen, kleine bouwkundige elementen, technische voorzieningen

- Kennis van hef- en tiltechnieken

- Kennis van klantvriendelijkheid

- Kennis van materialen, materieel, bestrijdingsmiddelen, meststoffen

- Kennis van onkruiden, ziekten en plagen

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van verwerken van (rest)materialen

- Kennis van de werking en het gebruik van machines voor groen- en tuinaanleg en beheer

- Kennis van wet- en regelgeving met betrekking tot de werkzaamheden van tuinbeheer, procedures, bedrijfsrichtlijnen

- Kennis van het aanleggen van vijvers en water(partijen)

- Kennis van eenvoudige houtbewerkingen

- Kennis van mondeling en schriftelijk rapporteren

- Kennis van het plaatsen van omheiningen

- Kennis van het laden en zekeren van een lading

- Kennis van omgangsvormen met medewerkers

- Kennis van het opleidingsaanbod en de informatiekanalen

- Kennis van de bedrijfsrichtlijnen of organisatierichtlijnen

- Kennis van het opstellen en uitvoeren van een werkplan in functie van de eigen opdracht of de opdracht van het team

- Kennis van bestellings- en reservatieprocedures in functie van de werkopdracht

- Kennis van het lezen en interpreteren van een bestelbon

- Kennis van aandachtspunten en opvolging van werkzaamheden

- Kennis van kwaliteitsnormen met betrekking tot de werkzaamheden

- Kennis van registratie van de gegevens m.b.t. de eigen werkzaamheden en verantwoordelijkheid

- Kennis van functionele rekenvaardigheid, afmetingen en oppervlakteberekening

- Kennis van opvolging en controle van leveringen

- Kennis van informatiekanalen m.b.t. ontwikkeling en nascholing binnen de sector

- Grondige kennis van kenmerken van de bodem en grondsoorten

- Grondige kennis van gebruik van meststoffen & bodemverbeteraars

- Grondige kennis van gebruik van bestrijdingsmiddelen

- Grondige kennis van afmetingen en oppervlakteberekening

- Grondige kennis van het aanleggen van drainage en afwateringssystemen

- Grondige kennis van grondwerken

- Grondige kennis van het aanleggen van verhardingen

- Grondige kennis van veiligheidsvoorschriften m.b.t. de werkzaamheden van groen- en tuinaanleg en beheer

- Grondige kennis van materialen

- Grondige kennis van weersinvloeden op de activiteiten van groen- en tuinbeheer

- Grondige kennis van het handgereedschap (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, ...)

- Grondige kennis van gebruiksmogelijkheden van machines die courant gebruikt worden in groen- en tuinbeheer (naam, gebruik, onderhoud, gevaren, type brandstof, ....)

- Grondige kennis van grondbewerking: spitten, frezen, ...

- Grondige kennis van de volgorde bij het aanleggen

- Grondige kennis van verschillende plantmethoden

- Grondige kennis van het aanleggen van grasvelden (gazons, sportvelden, golfterreinen, ...)

- Grondige kennis van het beheer van grasvelden (gazons, sportvelden, golfterreinen, ...)

- Grondige kennis van planten en hun kenmerken

- Grondige kennis van snoeitechnieken voor planten

- Grondige kennis van het scheren van hagen

- Grondige kennis van verschillende werkmethoden en werkvolgorde

- Grondige kennis van meet- en waterpasapparatuur

- Grondige kennis van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Grondige kennis van vakterminologie

- Grondige kennis van de zekering van een lading

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen opmaken van een planning voor de inzet van materieel, beschikbare middelen, medewerkers in functie van de werkzaamheden en de beschikbare middelen

- Het kunnen mededelen van de opdrachten aan de medewerkers via concrete richtlijnen

- Het kunnen bepalen van welke materieel en materiaal noodzakelijk is op welk moment

- Het kunnen reserveren van machines, materiaal en plantmateriaal en voorzien van een tijdige levering op de gevraagde locatie

- Het kunnen controleren van leveringen op levertijd, aantallen en kwaliteit

- Het kunnen organiseren van de verplaatsingen van en naar de werf

- Het kunnen verifiëren op basis van vaktechnisch inzicht en kennis of alle materialen, machines en gereedschappen aanwezig en gebruiksklaar zijn

- Het correct kunnen stockeren van materieel, machines en grondstoffen in het magazijn

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid materiaal, nodig voor de opdracht

- Het tijdig kunnen overleggen met medewerkers

- Het kunnen op een begrijpelijke wijze overdragen van expertise en kennis op medewerkers

- Het kunnen controleren of de veiligheids- en milieuvoorschriften toegepast worden

- Het kunnen controleren of de medewerkers functioneren volgens de gemaakte afspraken, procedures en richtlijnen

- Het kunnen opsporen van problemen en ziektes bij planten en detecteren van de ziekte

- Het kunnen achterhalen van de mogelijke oorzaken van het probleem

- Het kunnen begeleiden van de medewerker die bemestings- en/of bestrijdingsproducten mag hanteren

- Het kunnen waken over de toepassing van de vigerende wetgeving

- Het kunnen invullen van de noodzakelijke documenten met betrekking tot de eigen werkzaamheden

- Het kunnen schriftelijk en mondeling rapporteren aan de zaakvoerder/diensthoofd over het verloop van de werkzaamheden, het functioneren van de medewerkers, klachten, problemen, genomen maatregels ....

- Het kunnen uitvoeren van aanleg- en beheerswerken op basis van bestek en/of tekening

- Het kunnen aangeven van hoogte, diepte en maatvoering

- Het kunnen controleren of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform de opdracht en de verwachtingen van de klant

- Het kunnen aanleggen van groen op basis van vaktechnisch inzicht en het bestek, rekening houdend met de eigenschappen van de bodem, de grond, (plan)materiaal

- Het kunnen verantwoorden van afwijkingen ten opzichte van het bestek, tekening en/of beplantingsplan

- Het kunnen bespreken van afwijkingen met de klant en dit rapporteren aan de zaakvoerder/diensthoofd

- Het kunnen vervullen van administratieve taken op het terrein en registeren van alle gegevens met betrekking tot de werkzaamheden (gepresteerde arbeidsuren, verbruikte hoeveelheid grondstoffen, arbeidstijd per machine, verplaatsingen, ...)

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware

- Het kunnen verlaten van de werkplek op een manier die voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen

- Het kunnen evalueren van de werkzaamheden na afloop van de opdracht

- Het kunnen gepast omgaan met klanten en/of derden

- Het kunnen controleren van de hoeveelheid benodigde materialen en materieel per periode

- Het kunnen opvolgen van recente ontwikkelingen van machines, gereedschappen, technieken, ziekten en plagen, ....

- Het kunnen integreren van de nieuwe ervaringen in de dagelijkse werksituatie

- Het kunnen selecteren en opvolgen van nascholingen voor medewerkers

- Het tijdig kunnen melden van dreigende tekorten in de voorraad aan de zaakvoerder/diensthoofd

- Het kunnen vastleggen van de meest efficiënte en logische werkvolgorde

- Het correct kunnen lezen van de werkopdracht en in functie hiervan de opdracht uitvoeren

- Het correct kunnen zekeren en beschermen van de lading

- Het kunnen controleren en registreren van de eigen werkzaamheden

- Het kunnen toepassen van de veiligheidsvoorschriften

- Het kunnen ervoor zorgen, tijdens de werkzaamheden, dat er geen materiaalverlies is en dat de levensduur van machines en gereedschappen optimaal is

- Het kunnen inspecteren van planten op de aanwezigheid van ziektes, parasieten, knaagdieren, ...

- Het kunnen verzorgen van verschillende gewassen (bevloeien, bemesten, beschaduwen, beschermen tegen storm, koude, ....)

- Het kunnen toepassen van ecologische onkruidbestrijding

- Het kunnen instellen van machines (zelftrekkende grasmaaier, zitmaaier, bosmaaier, verticuteermachines,...)

- Het kunnen gebruiksklaar maken van de machines en werktuigen en de werking controleren

- Het kunnen lezen van een matenplan en dit vervolgens uitmeten op het terrein (afstanden, vormen, hoeken, bogen, dieptes/hoogtes)

- Het kunnen lezen en begrijpen van het drainageplan

- Het kunnen lezen en begrijpen van het bestek

- Het kunnen opmeten van de nutsvoorzieningen (kabels, buizen, ...) en dit in kaart brengen

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen afstemmen van de planning op de inschatting van de omvang van de opdracht

- Het kunnen aanpassen en bijsturen van de planning met betrekking tot werkzaamheden en inzet van personen indien noodzakelijk

- Het kunnen tussenkomen bij foutieve handelingen van een medewerker

- Het kunnen bijsturen van de werkzaamheden van medewerkers

- Het kunnen ingrijpen bij onveilige situaties

- Het kunnen analyseren en oplossen van klachten en/of tijdig inroepen van de zaakvoerder/diensthoofd indien er geen oplossing kan gevonden worden

- Het kunnen verlenen van hulp bij technische problemen

- Het kunnen vermijden van risico's voor zichzelf, medewerkers, klanten en andere personen

- Het kunnen waarborgen van veiligheid en kwaliteit

- Het kunnen oplossen van kleine storingen

Motorische vaardigheden

- Het kunnen hanteren van bemestingsproducten en/of bestrijdingsproducten

- Het zorgvuldig kunnen omgaan met materialen zodat schade voorkomen en restmateriaal vermeden wordt

- Het kunnen uitzetten van de beplanting

- Het kunnen uitvoeren van (complexe) egalisatiewerken

- Het op een veilige manier kunnen hanteren van materialen, handgereedschap, machines en producten

- Het op een correcte manier kunnen gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen

- Het kunnen plaatsen van waarschuwingsborden

- Het kunnen plaatsen van rijplaten, indien van toepassing

- Het kunnen in- en uitladen van materieel, machines en grondstoffen voor transport van en naar de werf

- Het kunnen toepassen van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen intafelen van de te behouden planten

- Het kunnen uitvoeren van (complexe) egalisatiewerken

- Het kunnen toepassen van basisbouwtechnieken

- Het kunnen planten en zaaien

- Het kunnen toepassen van een behandelings- of bestrijdingsmethode

- Het kunnen beschermen van beplantingen

- Het kunnen ontstronken van bomen

- Het kunnen onderhouden van afwateringssystemen, verhardingen, kleine bouwkundige elementen, technische voorzieningen en uitvoeren van kleine herstelwerken

- Het kunnen maaien en ruimen van bestaande vegetatie

- Het kunnen uitvoeren van grondbewerkingen: (handmatig) spitten, frezen

- Het kunnen aanvoeren en verwerken van teelaarde, bomenzand en meststoffen

- Het kunnen uitspreiden en onderwerken van meststoffen en/of bodemverbeteraar

- Het kunnen vernieuwen van potgrond in plantenbakken

- Het kunnen snoeien of scheren van heesters, klimplanten, sierstruikenhagen, vaste planten, jonge en kleine bomen

- Het kunnen toepassen van technieken voor plantvermeerdering en plantontwikkeling

- Het kunnen schonen van perken, tuinpaden en terrassen

- Het kunnen verwijderen van verwelkte plantendelen

- Het kunnen maaien en onderhouden van grasperken (gazons, sportvelden, golfterreinen) en afsteken van gazonboorden

- Het kunnen behandelen van grasperken, planten en/of bomen tegen ziektes en mosvorming

- Het kunnen besproeien met water

- Het kwaliteitsvol kunnen afwerken

- Het kunnen werken met courante tuinbouwmachines

- Het kunnen opruimen

- Het kunnen verwerken van restmateriaal

- Het kunnen aanbrengen van mulch

- Het kunnen fijnharken van grond

- Het kunnen reinigen van machines en materieel na gebruik

- Het op een correcte en veilige manier kunnen opbergen van materieel en machines

- Het kunnen verwijderen van zieke en/of dode planten

- Het kunnen aanbrengen van de nodige verankering aan indien van toepassing

- Het kunnen opruimen van snoeisel

- Het kunnen plaatsen en tijdig verwijderen van steunpalen

- Het kunnen op een correct manier gebruikmaken van ladders en/of stellingen

- Het kunnen werken met een haagschaar (manueel of gemotoriseerd)

- Het kunnen onderhouden en opschonen van water(partijen), sloten, oevers

- Het kunnen uitvoeren van voorbereidende terreinaanlegwerken

- Het kunnen nivelleren en verbeteren van de grond (afgraven, ophogen, verwijderen van stenen, overbruggen van niveauverschillen, ...)

- Het kunnen plaatsen van piketten en richtingskoorden

- Het kunnen plaatsen en aansluiten van buizen

- Het kunnen uitgraven en profileren van funderingen

- Het kunnen rooien van aanplantingen : handmatig en/of machinaal weghalen van boven- en ondergrondse delen

- Het kunnen aanleggen van kruidachtige vegetaties door bezaaiing, bezoding en aanplanting

- Het kunnen aanleggen van houtachtige vegetaties

- Het kunnen aanleggen van water-, moeras en oeverbeplanting

- Het kunnen uitrollen en bijsnijden van grasmatten

- Het kunnen aanrollen van het gezaaide gras en de aangelegde matten

- Het kunnen aanleggen van terrassen (hout, natuurstenen, sierklinkers, ...)

- Het kunnen aanleggen van (tuin)paden en opritten

- Het kunnen aanleggen van (biologische) vijvers of waterpartijen

- Het kunnen aanleggen van drainage

- Het kunnen bouwen van rotsboorden en decoratieve elementen

- Het kunnen aanleggen van siergrind

- Het kunnen plaatsen van omheiningen (betonplaten, houten afsluitingen, metaaldraad,...)

- Het kunnen aanleggen van bij groenaanleg horende constructies

- Het kunnen plaatsen van leidingen ten behoeve van irrigatiesystemen

- Het kunnen aanmaken van mortel

- Het kunnen plaatsen van verlichting indien van toepassing

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- De tuinaanlegger-groenbeheerder voert zijn werkzaamheden uit voor bedrijven of organisaties die te maken hebben met het beheer van beplanting, verhardingen, water(partijen) en technisch en bouwkundige voorzieningen. Hij is tewerkgesteld in overheids- of private bedrijven.

- Het beroep wordt hoofdzakelijk uitgeoefend in open lucht en in groene omgevingen : tuinen, parken sportvelden, (openbare) speeltuinen, omgevingen met water- en vijvergebieden,.....

- De werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende werven buiten de onderneming/organisatie : de tuinaanlegger-groenbeheerder werkt dus steeds in een wisselende omgeving

- Het werkterrein is echter breed, zodat de aard en de omvang van de werkzaamheden sterk kunnen verschillen

- De werkomstandigheden verschillen sterk per project/opdracht

- Functioneren in team is vereist

- De tuinaanlegger-groenbeheerder wordt blootgesteld aan wisselende weersomstandigheden

- De weersomstandigheden hebben een invloed op de werkuren en -dagen. Tijdens bepaalde weersomstandigheden kan het werk niet worden aangevat of moet het werk worden gestopt (weerverlet). De tuinaanlegger-groenbeheerder moet hier flexibel kunnen op inspelen.

- De tuinaanlegger-groenbeheerder heeft te maken met wisselende toestand van bodems

- De beroepsuitoefening kent seizoensgebonden arbeid omdat sommige werkzaamheden op bepaalde momenten moeilijk kunnen uitgevoerd worden

- Tuinaanlegger-groenbeheerder komt voornamelijk in contact met klanten, medewerkers, derden en de zaakvoerder/diensthoofd

- De tuinaanlegger-groenbeheerder werkt in een omgeving waar coördinerende, informerende controlerende en uitvoerende taken moeten gecombineerd worden.

- Hij past zowel routinematige handelingen als meer specifieke procedures toe. Hij krijgt immers te maken met afwijkingen van de gangbare procedure of planning en moet dan oplossingsgericht te werk gaan

- De organisatie en uitvoering van de werkzaamheden wordt bepaald en/of beïnvloed door de opdracht en het daaraan verbonden budget, de vigerende wet- en regelgeving, bedrijfsafspraken, omgevingsfactoren verbonden aan de specifieke werf

- De tuinaanlegger-groenbeheerder moet ook rekening houden met het imago van het bedrijf bij het realiseren van de opdrachten/ de wensen van de klant

- De tuinaanlegger- groenbeheerder werkt met een groot assortiment aan planten, materialen, materieel en machines die hij moet integreren in de opdracht

- De tuinaanlegger-groenbeheerder moet bijblijven met de nieuwe ontwikkelingen binnen de eigen sector en relevante opleidingen volgen. Hij moet tevens de nieuwe technieken en materialen integreren in het eigen werk

Handelingscontext

- De tuinaanlegger-groenbeheerder wordt tijdens beroepsuitoefening geconfronteerd met een diversiteit aan werkzaamheden, waaraan hij bijzondere aandacht moet besteden omdat hij deze werkzaamheden moet opvolgen en goed laten verlopen

- De tuinaanlegger-groenbeheerder heeft aandacht voor de kwaliteit van de werkzaamheden en de tevredenheid van de klant

- De tuinaanlegger-groenbeheerder heeft aandacht voor het geven van de juiste instructies aan het team op de gepaste en aangewezen manier

- De tuinaanlegger-groenbeheerder heeft bijzondere aandacht voor het toepassen van veiligheidsregels (ook veiligheid van derden) en betrokken wetgeving en bedrijfsprincipes en waakt erover dat deze ook worden nageleefd door de medewerkers van zijn team. Hij respecteert tevens de vigerende milieuwetgeving

- De beroepsuitoefening vereist het hanteren van lasten, langdurig rechtstaan en rondlopen Hij moet vaak in een gebukte houding werkzaamheden verrichten. Ergonomisch verantwoord werken is dus verplicht.

- De tuinaanlegger-groenbeheerder kan flexibel omgaan met werkomstandigheden en werktijden. Hij zal in bepaalde omstandigheden zijn werkzaamheden volledig moeten afwerken, zelfs wanneer de gebruikelijke arbeidsduur overschreven werd

- De werkzaamheden zijn deels routinematig of repeterend van aard : tijdens bepaalde periodes moeten dezelfde specifieke activiteiten uitgevoerd worden gedurende meerdere dagen en /of weken na elkaar

- Het dragen van beschermingskledij is verplicht.

- De tuinaanlegger-groenbeheerder moet met verschillende machines, apparaten en gereedschappen kunnen werken/omgaan op een correcte en veilige manier om risico's te vermijden (voor zichzelf, collega's, klanten en publiek)

- Hij/zij vermijdt beschadiging van machines en materieel en waakt over het (preventief) onderhouden ervan

2.2.4. Autonomie

- De tuinaanlegger-groenbeheerder werkt onder verantwoordelijkheid van de zaakvoerder/diensthoofd. Hij werkt zelfstandig voor het plannen en organiseren van de werkzaamheden; het opstellen, opvolgen en bijsturen van de taken van de medewerker(s); het organiseren van de verplaatsingen; het voorzien van het benodigde materieel, materiaal en machines op de juiste locatie en moment; het hanteren van bemestingsproducten en/of bestrijdingsproducten; het begeleiden en ondersteunen van de aanleg- en beheerswerken; het afronden en controleren van de werkzaamheden op de werf; het afhandelen van klachten; het voeren van de werkadministratie m.b.t. het eigen werk, het opvolgen van voorraad en vaststellen van tekorten

- Is gebonden aan het bestek, de tekening, werkopdracht, de instructies van de zaakvoerder/diensthoofd, de wetgeving met betrekking tot veiligheid en milieu, de arbeidsvoorschriften, de bedrijfsprocedures, de kwaliteitsnormen

- Doet beroep op de zaakvoerder/diensthoofd voor het verkrijgen van de opdrachten en bij problemen die hij/zij niet zelf kan oplossen

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Planning en organisatie van de werkzaamheden volgens bestek, tekening en/of opdracht

- Reservatie en bestelling van machines, materiaal en materieel en tijdige levering op de gevraagde locatie

- Controle van de levering op tijdstip, aantallen en kwaliteit

- Duidelijke informatie aan medewerkers m.b.t. hun opdracht

- Organisatie van verplaatsingen van en naar de werf

- Verificatie van materiaal en machines op basis van vaktechnisch inzicht

- Werkoverleg en taakbespreking met medewerkers

- Aanpassing en bijsturing van de planning aan de gewijzigde omstandigheden

- Ondersteuning bij technische problemen

- Controle op toepassing van veiligheids- en milieuvoorschriften

- Controle of medewerkers functioneren volgens gemaakte afspraken, procedures en richtlijnen

- Bijsturing van werkzaamheden en verkeerde handelingen van medewerkers

- Kennis en expertisedeling met medewerkers

- Gepaste reactie bij onveilige situaties

- Remediëring via de geschikte bemesting- of bestrijdingsmethode bij detectie van plantenziekte of problemen

- Toepassing van de vigerend wetgeving m.b.t. bemestings- en bestrijdingsproducten

- Uitvoering van aanleg- en beheerswerken op basis van bestek en/of tekening

- Bepaling van hoogte, diepte en maatvoering

- Bewaking van kwaliteitseisen en veiligheidsnormen van de werkzaamheden

- Selectie van materieel en materialen in functie van de opdracht

- Uitzetting van beplanting

- Uitvoering van (complexe) egalisatiewerken

- Afronding en eindcontrole op de uitgevoerde werken

- Bespreking en verantwoording aan de klant van mogelijke afwijkingen ten opzichte van bestek en/of tekening

- Registratie van alle gegevens m.b.t. de uitgevoerde werkzaamheden

- Het oplossen van klachten en/of melding van deze aan de zaakvoerder/diensthoofd

- Opvolging van voorraad en melding van tekorten aan zaakvoerder/diensthoofd

- Opbouw van eigen deskundigheid

- Toezicht op veilig gebruik van machines en materiaal

- Aangebrachte waarschuwingsborden volgens opdracht

- De uitvoering van grondbewerking en/of -verbetering

- Het beheer van water(partijen)

- Plantenbescherming en -verzorging

- Het beheer van verhardingen, afwateringssystemen, kleine bouwkundige elementen, technische voorzieningen

- Het beheer van grasvelden (gazons, sportvelden, golfterreinen, ...)

- Het beheer van perken (verwijderd onkruid, gescheerde hagen, gesnoeide planten, ...)

- Opgeruimd en verwerkt restmateriaal

- Gereinigd en onderhouden materieel na gebruik

- Ergonomische werkhouding

2.3. Vereiste attesten

2.3.1. Wettelijke attesten

Kenniscertificaat voor het professioneel gebruiken en verkopen van gewasbeschermingsmiddelen en het geven van voorlichting FYTO-licentie (2) (type 2) vanaf augustus 2015

Nota's

(1) Mulchen : het aanbrengen van mulch. Mulch is een bodembedekking, een beschermingslaag aangebracht op de bodem, met als belangrijkste doel de nadelen van het klimaat ter plaatse te compenseren. Voor dit doel worden allerlei natuurlijk en synthetische materialen gebruikt.

(2) kenniscertificaat voor het professioneel gebruiken en verkopen van gewasbeschermingsmiddelen en het geven van voorlichting.