Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie sorteerder terugwinning van metalen

  • goedkeuringsdatum
    13 februari 2015
  • publicatiedatum
    B.S.10/04/2015
  • datum laatste wijziging
    10/04/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 6 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 21 januari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van sorteerder terugwinning van metalen, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van sorteerder terugwinning van metalen (m/v) (BK0149) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

`Sorteerder terugwinning van metalen (m/v)'

b. Definitie

`De sorteerder terugwinning van metalen identificeert en sorteert metaalsoorten en metaallegeringen rekening houdend met veiligheids-, milieu- en productievoorschriften en de vereisten voor terugwinning (kwaliteit, snelheid) teneinde het metaal te hergebruiken.'

c. Niveau

3

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Identificeert materialen in functie van het al dan niet accepteren (co 00835)

- Herkent materialen volgens kenmerken

- Beoordeelt materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken

Sorteert materialen (Id 24321-c)

- Sorteert op basis van kwaliteitsinschatting (soort, samenstelling, verontreinigingsgraad, onzuiverheden, uit te voeren bewerking...)

- Gebruikt domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,...)

- Gebruikt handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,...)

- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...)

- Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...)

Brengt materialen naar de juiste verwerkingseenheid op de werf (Id 17443-c)

- Helpt bij het laden en lossen

- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...)

- Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...)

Laadt de gesorteerde materialen voor transport (Id 17987-c)

- Houdt zich aan de productieorder

- Gebruikt gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...)

- Gebruikt niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...)

- Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,...)

Slaat materialen op (Id 17536-c)

- Slaat materiaal correct op in afwachting van vernietiging en verkoop

- Herkent de risico's verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten

- Behandelt gevaarlijke producten volgens de voorschriften

Ruimt de werkzone op en reinigt ze (Id 16281-c)

- Gebruikt de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,...)

- Gebruikt het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode (absorptiemateriaal,...)

Voert het dagelijks onderhoud van de machine uit (co 00836)

- Controleert visueel de machine

- Reinigt en smeert de gebruikte machine

- Controleert vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,...)en batterijen

- Controleert banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten

- Meldt niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,...)

- Grijpt in bij problemen aan de machine

Vult opvolgdocumenten van de werkzaamheden in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (Id 18130-c)

- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,...)

- Gebruikt sector/domeinspecifieke software

- Houdt gegevens bij over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,...)

- Houdt gegevens bij over het gebruik van materiaal

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)

- Registreert productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen

- Gebruikt communicatiemiddelen (walkietalkie,...)

Werkt veilig en ordelijk (Id 16281-c)

- Kijkt kritisch naar het eigen handelen en stuurt bij indien nodig

- Handelt volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek

- Volgt veiligheidsprocedures op

- Leest pictogrammen

- Leest technische fiches

- Gebruikt brandblusmiddelen

- Gebruikt de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Gebruikt gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies

- Werkt op een ordelijke en nette manier

- Legt de machine stil bij problemen

Werkt duurzaam, milieubewust en ergonomisch (co 00837)

- Past ergonomische tiltechnieken toe

- Volgt milieurichtlijnen op

- Slaat schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten op en voert ze af volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen

- Sorteert en verwijdert afval volgens de richtlijnen

Werkt in team (Id 18000-c)

- Verleent hulp en advies bij technische problemen

- Ondersteunt collega's indien nodig

- Werkt samen met collega's

- Respecteert de hiërarchische richtlijnen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Scheidt materialen (co 00838)

- Hanteert domeinspecifiek gereedschap

- Werkt met veel voorkomend handgereedschap en toestellen zoals tangen, slijpschijf, pneumatische hamer,...

- Vijlt, verchroomt en verbrandt metaal om na te gaan uit welk soort metaal het stuk schroot bestaat

Snijbrandt te grote stukken die niet in een verwerkingsmachine passen (co 00839)

- Hanteert de snijbrander veilig in moeilijke situaties

- Houdt rekening met de instructies betreffende de afmetingen

- Snijdt en knipt te grote stukken

- Stript en versnippert kabels

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Generiek

- Basiskennis van elektriciteit in het kader van veiligheid

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van registratie- en informatiesystemen

- Basiskennis van materialen

- Kennis van interne procedures

- Kennis van criteria voor correct sorteren

- Kennis van kwaliteitsprocedures, waarden en toleranties

- Kennis van de gebruikte apparatuur en gereedschappen

- Kennis van de werking van machines

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van regels van persoonlijke hygiëne

- Kennis van brandveiligheid

- Kennis van hygiëne-, veiligheid- en milieuvoorschriften

- Kennis van de verontreinigingen en invloed op de kwaliteit van het eindproduct

Specifiek

- Basiskennis van mechanica

- Kennis van kenmerken van elektrische en elektronische toestellen

- Kennis van kenmerken van ferrometalen (staal, gietijzer, ...)

- Kennis van kenmerken van non-ferrometalen (aluminium, koper,...)

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het zich kunnen houden aan de productieorder

- Het kunnen correct opslaan van materiaal in afwachting van verdere bewerking, vernietiging en verkoop

- Het kunnen herkennen van de risico's verbonden aan de opslag van gevaarlijke producten

- Het visueel kunnen controleren van de machine

- Het kunnen controleren van vloeistoffen (oliepeil, koelvloeistoffen, brandstoffen,...) en batterijen

- Het kunnen controleren van banden, de staat van hydraulische leidingen, de lichten

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...) en hardware (printen,...)

- Het kunnen gebruiken van sector/domeinspecifieke software

- Het kunnen bijhouden van gegevens over de werkzaamheden (tijdstip, hoeveelheden, afwijkingen,...)

- Het kunnen bijhouden van gegevens over het gebruik van materiaal

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijke (mondeling, schriftelijk)

- Het kunnen registreren van productie- en onderhoudsgegevens in bestaande systemen

- Het kritisch kunnen kijken naar het eigen handelen en het kunnen bijsturen indien nodig

- Het kunnen handelen volgens de veiligheidssignalisatie op de werkplek

- Het kunnen opvolgen van veiligheidsprocedures

- Het kunnen lezen van pictogrammen

- Het kunnen lezen van technische fiches

- Het kunnen toepassen van ergonomische tiltechnieken

- Het kunnen opvolgen van milieurichtlijnen

- Het kunnen opslaan van schadelijke/gevaarlijke/verontreinigende producten en ze kunnen afvoeren volgens bedrijfsspecifieke procedure/wettelijke bepalingen

- Het kunnen sorteren en verwijderen van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen samenwerken met collega's

- Het kunnen respecteren van de hiërarchische richtlijnen

- Het kunnen rekening houden met de instructies betreffende de afmetingen

- Het kunnen melden van de niet zelf op te lossen problemen aan de machine (remmen,...)

Specifiek

- Het kunnen herkennen van materialen volgens kenmerken

- Het kunnen beoordelen van materialen aan de hand van sector/domeinspecifieke technieken

- Het kunnen sorteren op basis van kwaliteitsinschatting (soort, samenstelling, verontreinigingsgraad, onzuiverheden, uit te voeren bewerking...)

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen verlenen van hulp en advies bij technische problemen

- Het kunnen ingrijpen bij problemen aan de machine

- Het kunnen stilleggen van de machine bij problemen

- Het kunnen ondersteunen van collega's indien nodig

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen gebruiken van domeinspecifieke technieken om materialen te sorteren (wegen,...)

- Het kunnen gebruiken van handgereedschap (sleutel, tang, zaag, magneet, kniptang, vijl,...)

- Het kunnen gebruiken van niet-gemotoriseerde machines voor goederenbehandeling (transpallet, steekwagentje,...)

- Het kunnen gebruiken van gemotoriseerde machines (kranen, heftruck,...)

- Het kunnen helpen bij het laden en lossen

- Het kunnen gebruiken van de juiste arbeidsmiddelen (borstel, schop, borstelmachine,...)

- Het kunnen behandelen van gevaarlijke producten volgens de voorschriften

- Het kunnen gebruiken van het juiste reinigingsproduct en reinigingsmethode (absorptiemateriaal,...)

- Het kunnen reinigen en smeren van de gebruikte machine

- Het kunnen gebruiken van brandblusmiddelen

- Het kunnen gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

- Het kunnen gebruiken van gereedschap (rollend materieel en machines) volgens de veiligheidsinstructies

- Het kunnen werken op een ordelijke en nette manier

Specifiek

- Het kunnen hanteren van domeinspecifiek gereedschap

- Het kunnen vijlen van verchroomd en verbrand metaal om na te gaan uit welk soort metaal het stuk schroot bestaat

- Het veilig kunnen hanteren van de snijbrander in moeilijke situaties

- Het kunnen snijden en knippen van te grote stukken

- Het kunnen strippen en versnipperen van kabels

- Het kunnen gebruiken van communicatiemiddelen (walkietalkie,...)

2.2.3 Context Omgevingscontext

- Het beroep situeert zich in bedrijven gespecialiseerd in de terugwinning van metaal

- Dit beroep wordt uitgeoefend in industriële omgevingen (zware machines, kranen,...)

- Dit beroep wordt grotendeels uitgeoefend in KMO's

- Het beroep varieert naargelang het soort ingezamelde materialen

- Het beroep kan het dragen van lasten impliceren

- De uitoefening van het beroep vereist continu fysieke inspanningen

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, overall, oorbescherming ...) is vereist

- Het beroep wordt vaak uitgeoefend in een stofrijke en luidruchtige omgeving

- Het beroep kan een zekere tijdsdruk bevatten (bijvoorbeeld : het laden voor transport binnen een voorziene tijd, handpicking aan de band,...)

- Dit beroep wordt grotendeels in open lucht uitgevoerd onafhankelijk van wisselende weersomstandigheden

- De beroepsbeoefenaar kan in contact komen met leveranciers

Handelingscontext

- Bij de uitoefening van het beroep worden steeds dezelfde handelingen verricht.

- De beroepsbeoefenaar dient bij de uitoefening van zijn beroep wel alert te zijn door :

- Een continue beweging op de werf : vrachtwagens en schepen, laden en lossen, kranen, heftrucks

- Het werken met machines en bewegende onderdelen

- Gevaarlijke machines (kranen, heftrucks, shredders, schrootschaar, pers,...) die op de werf aanwezig zijn

- Een beperkt aantal gevaarlijke stoffen (batterijen,...) en werken met materiaal dat verwarmd is

- Het werken in de hoogte

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in :

- Het identificeren van materialen

- Het sorteren van materialen

- Het naar de juiste verwerkingseenheid brengen van materialen op de werf

- Het laden van de gesorteerde materialen voor transport

- Het opslaan van materialen

- Het opruimen en reinigen van de werkzone

- Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud van de machine

- Het invullen van de opvolgdocumenten van de werkzaamheden en het doorgeven van de informatie aan de betrokken dienst

- Het veilig en ordelijk werken

- Het duurzaam, milieubewust en ergonomisch werken

- Het in team werken

- Het scheiden van materialen

- Het snijbranden van te grote stukken die niet in een verwerkingsmachine passen

- Doet beroep op :

- leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies.

- medecollega's bij het gelijktijdig sorteren (één iemand manueel en één iemand met de kraan)

- Is gebonden aan :

- instructies van de leidinggevende, alles gebeurt onder zijn/haar supervisie

- een ontvangen productieorder en tijdsplanning

- bedrijfseigen en technische voorschriften

- milieu-, veiligheids-, kwaliteits- en gezondheidsvoorschriften

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het identificeren van materialen in functie van het al dan niet accepteren

- Het sorteren van materialen

- Het naar de juiste verwerkingseenheid brengen van materialen op de werf

- Het laden van de gesorteerde materialen voor transport

- Het opslaan van materialen

- Het opruimen en reinigen van de werkzone

- Het uitvoeren van het dagelijks onderhoud van de machine

- Het invullen van de opvolgdocumenten van de werkzaamheden en het doorgeven van de informatie aan de betrokken dienst

- Het veilig en ordelijk werken

- Het duurzaam, milieubewust en ergonomisch werken

- Het in team werken

- Het scheiden van materialen

- Het snijbranden van te grote stukken die niet in een verwerkingsmachine passen

2.3 Vereiste attesten

Er zijn geen vereiste attesten.