Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen

  • goedkeuringsdatum
    13 maart 2015
  • publicatiedatum
    B.S.27/05/2015
  • datum laatste wijziging
    27/05/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 30 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen (m/v) (BK0178) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

`Onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen'

b. Definitie

`De onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen voert controles, herstellingen en vervangingen uit in het kader van onderhoud en sneldienstinterventies volgens de veiligheidsvoorschriften en regelgeving teneinde de voertuigen rijklaar te maken.'

c. Niveau

3

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Volgt aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega's (I160401 Id12485-c)

- Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren

- Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar

- Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)

Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I160401 Id17315)

- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem

Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties (I160401 Id16810)

- Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug

- Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen

- Houdt de werkvloer ordelijk en proper

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01066)

- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg

- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften

- Stockeert gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften

- Recupereert materialen

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

Bewerkt of past onderdelen aan (co 01067)

- Last, vijlt, boort...onderdelen

- Tapt draad

Maakt het voertuig klaar in het kader van de werkzaamheden (I160401 Id16982-c)

- Zorgt dat het voertuig in de werkzone staat

- Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken

- Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen

- Maakt de onderdelen van het voertuig proper

- Gebruikt reinigingstoestellen

Controleert het voertuig in het kader van het onderhoud (I160701 Id7684-c)

- Inspecteert visueel de onderdelen op onder andere : schade, slijtage, lekken enz.

- Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken

- Controleert onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, ...)

- Controleert banden op spanning en slijtage en brengt ze indien nodig op de voorgeschreven spanning

- Controleert onderdelen (remplaatjes, schokdempers, ...)

- Controleert vloeistofniveaus en vult ze bij indien nodig

- Vervangt vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof...), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, bougies, ...)

- Controleert de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssysteem

- Gebruikt diagnoseapparatuur

- Zorgt dat een testrit wordt uitgevoerd

Voert herstellingen en vervangingen uit in het kader van het onderhoud en sneldienstinterventies (I160701 Id7684-c)

- Demonteert onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken

- Monteert en demonteert banden en wielen

- Herstelt of vervangt banden

- Balanceert wielen uit

- Controleert de wielgeometrie van het voertuig en past zo nodig de sporing van de vooras aan

- Gebruikt meet-en diagnoseapparatuur

- Herstelt en regelt onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, ...)

- Herstelt of vervangt onderdelen (remplaatjes, schokdempers, eenvoudige distributieriem,...)

- Zorgt ervoor dat een testrit wordt uitgevoerd

Monteert eenvoudig toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug & play-systemen,...) (co 01069)

- Past montagerichtlijnen nauwkeurig toe

- Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken

- Monteert toebehoren

- Monteert de trekhaak (mechanische montage)

Maakt het voertuig klaar voor controle door de technische keuring (co 01070)

- Controleert nauwkeurig alle aspecten die door de technische keuring gecontroleerd worden

Maakt nieuwe en tweedehandse wagens klaar voor afgifte aan de klant (co 01071)

- Maakt het voertuig schoon aan de binnen- en buitenkant

- Vult vloeistofpeilen bij

- Verhelpt kleine storingen

- Stelt de bandendruk af

- Stelt eenvoudige elektronische systemen (alarm, gps, anti-carjacking, audio- en videosystemen, uitschakelen van de transportmodus) in werking

- Verwijdert transportbeveiligingen

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van hydraulica

- Basiskennis van pneumatica

- Basiskennis van koelvloeistoffen

- Basiskennis van ontstekingssystemen

- Basiskennis van inspuitsystemen

- Basiskennis van de werking van de transmissie

- Basiskennis van de werking van een servo-stuurinrichting

- Basiskennis van de ophanging van voertuigen

- Basiskennis van elektriciteit

- Basiskennis van de werking van klimaatbeheersingssystemen

- Basiskennis van diagnosetoestel (beperkt tot de functies noodzakelijk voor een onderhoud)

- Basiskennis van verwarmings-en lastechnieken (halfautomatisch en autogeen lassen)

- Basiskennis van metaalbewerkingstechnieken : kunnen vijlen, boren, tappen, draad trekken

- Basiskennis van soorten metalen en kunststoffen

- Kennis van voertuigtypes

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van onderhoudsproducten (oliën, smeermiddelen, ontvetters, ...)

- Kennis van (de)montagetechnieken

- Kennis van borgingstechnieken

- Kennis van het basis remsysteem

- Kennis van eenvoudige elektrische uitrustingen (circuits, wisselstroomgenerator, ...)

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van voorschriften rond afval

- Kennis van emissienormen

- Kennis van de werkingsprincipes van een verbrandingsmotor

- Kennis van de geldende normen en procedures voor een keuring door de technische controle

- Kennis van het lezen van bedradingsschema's van elektrische circuits

- Kennis van het gebruik van meettoestellen (multimeter, ampèremeterklem,...)

- Kennis van het reinigen van onderdelen

- Kennis van banden en wielen

- Kennis van het gebruik van bedrijfseigen software

- Kennis van schoonmaaktechnieken van voertuigen

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen treffen van voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren

- Het kunnen bepalen van de werkmethode en klaarleggen van benodigde producten, gereedschap en materiaal

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)

- Het kunnen invullen van de werkfiche voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Het kunnen gebruiken van een computergestuurd opvolgsysteem

- Het kunnen terugleggen van gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats

- Het zich kunnen houden aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg

- Het kunnen sorteren en afvoeren van afval volgens de voorschriften

- Het kunnen stockeren van gevaarlijke en ontvlambare producten volgens voorschriften

- Het kunnen recupereren van materialen

- Het zuinig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en het vermijden van verspilling

- Het kunnen gebruiken en controleren van de aanwezigheid van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

- Het visueel kunnen inspecteren van de onderdelen op onder andere : schade, slijtage, lekken enz.

- Het kunnen controleren van de onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie, ...)

- Het kunnen controleren van de banden op spanning en slijtage en ze indien nodig op de voorgeschreven spanning brengen

- Het kunnen controleren van onderdelen (remplaatjes, schokdempers, ...)

- Het kunnen controleren van vloeistofniveaus en ze bijvullen indien nodig

- Het kunnen controleren van de temperatuur van de uitstroomlucht aan de ventilatieroosters in het kader van de werking van het klimaatbeheersingssyteem

- Het kunnen zorgen dat een testrit wordt uitgevoerd

- Het kunnen uitbalanceren van wielen

- Het kunnen controleren van de wielgeometrie van het voertuig en het indien nodig aanpassen van de sporing van de vooras

- Het kunnen gebruiken van meet- en diagnoseapparatuur

- Het kunnen controleren van alle aspecten die door de technische keuring gecontroleerd worden

- Het kunnen in werking stellen van eenvoudige elektronische systemen (alarm, gps, anti-carjacking, audio- en videosystemen, uitschakelen van de transportmodus)

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen verhelpen van kleine storingen

Motorische vaardigheden

- Het kunnen reinigen van gereedschap vooraleer het op te bergen

- Het kunnen ordelijk en proper houden van de werkvloer

- Het kunnen lassen, vijlen en boren van onderdelen

- Het kunnen tappen van draad

- Het kunnen zorgen dat het voertuig klaar staat in de werkzone

- Het kunnen beschermen van het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken

- Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen om het voertuig op te tillen

- Het kunnen proper maken van onderdelen van het voertuig

- Het kunnen gebruiken van reinigingstoestellen

- Het kunnen vervangen van vloeistoffen (smeermiddelen, remvloeistof,...), filters en verbruiksgoederen (pollenfilters, bougies,...)

- Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Het kunnen demonteren van onderdelen van het voertuig om achterliggende componenten te bereiken

- Het kunnen demonteren en monteren van banden en wielen

- Het kunnen herstellen of vervangen van banden

- Het kunnen herstellen en regelen van onderdelen van het elektrische systeem (batterij, bedrading, lichten, signalisatie,...)

- Het kunnen herstellen of vervangen van onderdelen (remplaatjes, schokdempers, eenvoudige distributieriem,...)

- Het nauwkeurig kunnen toepassen van montagerichtlijnen

- Het kunnen beschermen van het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken

- Het kunnen monteren van toebehoren

- Het kunnen monteren van een trekhaak (mechanische montage)

- Het kunnen schoonmaken van het voertuig aan de binnen- en buitenkant

- Het kunnen bijvullen van vloeistofpeilen

- Het kunnen afstellen van de bandendruk

- Het kunnen verwijderen van transportbeveiliging

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- De onderhoudsmecanicien auto en lichte bedrijfsvoertuigen werkt in de sector van de verkopers en herstellers van auto's en lichte bedrijfsvoertuigen

- Hij komt hierbij enkel in contact met collega's

- Hij wisselt op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze informatie uit met collega's en oversten.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, dragen van een broek met kniebeschermers, lasbril...) is vereist.

- De taken worden grotendeels in een afgesloten ruimte uitgevoerd.

- De uitoefening van het beroep gebeurt in een eerder stabiele omgeving, de factoren binnen de afgesloten ruimte zijn dagelijks eerder constant.

- De activiteiten zijn dagelijks eerder dezelfde

- De complexiteit van het beroep hangt samen met technologische ontwikkelingen

- Bij de uitoefening van het beroep is een sterke tijdsdruk aanwezig. De constructeur heeft tijdsvoorschriften per opdracht, de planner baseert zich hierop bij het opmaken van de planning. De opdracht dient dus klaar te zijn binnen de opgelegde tijd.

- De volgorde van de uit te voeren werkzaamheden in het kader van een onderhoud ligt vast.

Handelingscontext

- De onderhoudsmecanicien auto en lichte bedrijfsvoertuigen dient oog te hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, precisie en toewijding te werken.

- Hij dient steeds nauwgezet te werken aangezien dit gevolgen kan hebben voor de veiligheid van zijn klant (vb. correct monteren van remvoeringen).

- Bij de uitoefening van zijn beroep dient hij aandacht te hebben voor gevaarlijke situaties : het opladen en stockeren van batterijen, correct gebruik van gereedschappen en machines, brandbare vloeistoffen en gassen, hybride en elektrische voertuigen.

- Hij moet omzichtig omgaan met grondstoffen en producten : reinigingsproducten, oliën, brandstoffen,...

- Bepaalde onderdelen van auto's en lichte bedrijfsvoertuigen zijn kostbaar en dienen daarom voorzichtig behandeld te worden.

- Bovendien wordt hij geacht zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken te maken van machines, gereedschappen en materialen : multimeter en CO-meter, diagnose-apparatuur, lasapparatuur, hefbrug, momentsleutel,...

- Het niveau van aandacht is gedurende de meeste activiteiten ongeveer even hoog. De complexiteit van de gebruikte apparatuur in combinatie met veiligheidsrisico's zorgt er echter voor dat hij op bepaalde momenten van de dag extra aandachtig moet zijn.

- Indien hij bij de uitoefening van zijn beroep fouten maakt, kan dit financiële gevolgen en gevolgen voor de veiligheid van de klanten hebben. Hij moet dus voortdurend zichzelf controleren en over zijn werkproces reflecteren.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- Het bewerken en aanpassen van onderdelen

- Het voertuig klaarmaken in het kader van de werkzaamheden

- Het controleren van de auto's en lichte bedrijfsvoertuigen in het kader van het onderhoud

- Het uitvoeren van herstellingen en vervangingen in het kader van het onderhoud en sneldienstservices

- Het monteren van eenvoudig toebehoren

- Het klaarmaken van het voertuig voor de technische keuring

- Het klaarmaken van nieuwe en tweedehands voertuigen voor het afleveren aan de klant

Is gebonden aan

- Een ontvangen werkopdracht en planning

- Veiligheid- en milieuvoorschriften

- Technische voorschriften en constructeursvoorschriften

- Het werkproces zoals bepaald door het bedrijf

Doet beroep op

- Een leidinggevende voor de werkopdracht, melden van problemen/storingen en het uitvoeren van een laatste controle

- De receptionist om na te gaan of alles op de werkfiche staat en alle werkzaamheden uitgevoerd zijn. Deze controleert dit technisch en administratief en zorgt voor de verdere afhandeling met de klant

- De polyvalent mecanicien en OAD technicus auto en lichte bedrijfsvoertuigen bij technische problemen wanneer hij zelf geen oplossing vindt.

- Een magazijnier/ receptionist/... voor het bestellen van onderdelen.

- De planner voor de volgorde van de uit te voeren opdrachten

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het volgen van aanwijzingen van een hiërarchisch verantwoordelijke of collega's

- Het invullen van opvolgdocumenten van de interventie en de informatie doorgeven aan de betrokken dienst

- Het opruimen en schoonmaken van de werkzone

- Het uitvoeren van een basisonderhoud aan gereedschappen en installaties

- Het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn

- Het bewerken of aanpassen van onderdelen

- Het klaarmaken van het voertuig in kader van de werkzaamheden

- Het controleren van het voertuig in kader van het onderhoud

- Het uitvoeren van herstellingen en vervangingen in het kader van het onderhoud en sneldienstinterventies

- Het monteren van eenvoudige toebehoren (autoradio in een voorbedraad voertuig, plug & play-systemen,...)

- Het klaarmaken van het voertuig voor controle door de technische keuring

- Het klaarmaken van nieuwe en tweedehandse wagens voor afgifte aan de klant

2.3 Vereiste attesten

Geen attesten vereist