Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie glaswerker

  • goedkeuringsdatum
    13 maart 2015
  • publicatiedatum
    B.S.27/05/2015
  • datum laatste wijziging
    27/05/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 30 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van glaswerker, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van glaswerker (m/v) (BK0170) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

`Glaswerker (m/v)'

b. Definitie

`De glaswerker inspecteert en meet te plaatsen glasoppervlakten op, snijdt glas op maat, bewerkt glasplaten, brengt het glas ter plaatse, bereidt de plaatsing voor en plaatst het glas op de gewenste plek en werkt de plaatsing af teneinde glaspartijen te voorzien, te herstellen of te vervangen.'

c. Niveau

3

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

Werkt in teamverband (co 01371)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor kwaliteit (co 01372)

- Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 01373)

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Werkt ergonomisch

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM's en CBM's (1) volgens de specifieke voorschriften

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (kwarts- en houtstof, ...), lawaai, brand en explosies

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals doorval en verwondingen bij glasbreuk

- Werkt met oog voor energieprestaties van gebouwen

- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Gebruikt energiestromen duurzaam

- Beperkt geluidshinder

Gebruikt machines en gereedschappen (co 01374)

- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen

- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 01375)

- Ontvangt en begrijpt de opdracht

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde

Werkt op hoogte (co 01376)

- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels

- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname

- Herkent en signaleert gebreken van de steiger en de steigeronderdelen aan de bevoegde persoon

- Voert de gepaste verankeringen uit

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Bouwt goederenliften op en zekert die

- Bedient de goederenlift

- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

Controleert de dimensies op de bouwplaats (co 01377)

- Meet op en berekent de glasoppervlakte

- Verifieert op de werf de dimensies van het werkplan

- Rapporteert aan de opdrachtgever en/of verantwoordelijke

Snijdt enkel glas (co 01378)

- Legt het glas uit voor het snijden

- Snijdt handmatig het glas tot op de juiste maat

- Snijdt geautomatiseerd het glas tot op de juiste maat

Bewerkt glas (co 01379)

- Bewerkt glas geautomatiseerd

- Slijpt en polijst glas en glasboorden

- Boort gaten en voorziet uitsparingen in enkel glas

- Zandstraalt glas

Transporteert glas (co 01380)

- Transporteert glas in het atelier

- Verpakt en beschermt tegen glasbreuk

- Laadt glas in en af

- Bevestigt en beveiligt tegen vervoersrisico's

- Vervoert glas veilig naar de bouwplaats

- Transporteert glas naar zijn definitieve of tijdelijke bestemming

- Beschermt het glas in het geval van tijdelijk opslag op de bouwplaats

Plaatst en vervangt enkele en meerlagige glazen ramen en deuren (co 01381)

- Verwijdert, indien nodig, de te vervangen glazen ramen en deuren

- Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan

- Controleert het profiel

- Plaatst enkel glas

- Plaatst meerlagig glas

Plaatst en vervangt glasgevels en glazen wanden (vloerdelen, zolderingen, balustrades, etalages, afscherming van glas-in-lood-ramen,...) (co 01382)

- Verwijdert, indien nodig, de te vervangen glasplaten

- Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan

- Positioneert de glasplaten (horizontaal, verticaal en schuin)

- Bevestigt de glasplaten met behulp van profielen en/of steunberen

- Schroeft glas vast

- Verlijmt glaspartijen

- Werkt de glasgevels en glazen wanden af

Plaatst en vervangt glazen meubilair (spiegels en wandbekleding, kasten, tafels, stadsmeubilair,...) (co 01383)

- Verwijdert, indien nodig, het te vervangen glazen meubilair en/of onderdelen

- Past, indien nodig, de afmetingen van het glas aan het bestaand profiel aan

- Controleert de dragende constructie

- Positioneert het glas

- Bevestigt het glas

- Werkt het glazen meubilair af

Plaatst het isolatiemateriaal (co 01384)

- Selecteert het isolatiemateriaal

- Plaatst het isolatiemateriaal

- Plaatst de aansluitingsstukken

Plaatst lucht- en/of dampscherm (co 01385)

- Selecteert het lucht- en dampwerend materiaal

- Voert de banen uit

- Doorbreekt en integreert andere elementen

- Werkt lucht- en dampdicht af

2.2. Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor brandwerende, thermische en akoestische isolatie

- Basiskennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen

- Basiskennis van controle- en meetmethoden en -middelen (blowerdoor, ...)

- Kennis van wiskunde: rekenen en meetkunde (basisgeometrie)

- Kennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van de bouwplaatsorganisatie

- Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van specifieke risico's van kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

- Kennis van specifieke risico's van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies

- Kennis van specifieke risico's bij glasbreuk

- Kennis van ergonomische hef-, til- en werktechnieken

- Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte

- Kennis van PBM's en CBM's (2)

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer

- Kennis van een geoptimaliseerd verbruik van water, materialen en energie

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van het uitzettingsvermogen van glas en het profiel

- Kennis van de legende, symbolen en de schaal van het plan

- Kennis van energieprestaties van gebouwen

- Kennis van beslag, hang- en sluitsystemen

- Kennis van handgereedschappen

- Kennis van oppervlaktebewerking (slijpen, zandstralen,...) van glas

- Kennis van randbewerking (polijsten, slijpen, zagen, ...) van glas

- Kennis van slijp- en polijstschijven (soorten, korrelgrootte en kwaliteit)

- Kennis van verschillende noodzakelijke hijstoestellen en hun veiligheidsvoorschriften

- Kennis van seinen en gebarencode bij het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden

- Kennis van raam- en deurconstructies (opbouw, ophanging, bevestiging,...)

- Kennis van afmetingen en posities van gaten en toegelaten toleranties

- Kennis van methodes voor het correct vastmaken, beveiligen en verpakken

- Kennis van veiligheidsprocedures die verband houden met het transport van glas

- Kennis van technieken om glas manueel en machinaal te laden, lossen en verplaatsen

- Kennis van het gebruik van steun-, afstands- en spatieblokjes bij het onderstoppen

- Kennis van gevolgen voor de ventilatie bij het vervangen van enkel glas door meerlagig glas

- Kennis van risico's van condensatie bij beglazing voor glasramen

- Kennis van de opbouw van glasgevels (profielen, steunberen,...)

- Kennis van bevestigingstechnieken van binnen- en buitenbeglazing (geschroefd, gelijmd,...)

- Kennis van verschillende soorten lijm en ondergronden waarop het glas kan worden gelijmd

- Kennis van omstandigheden die de kwaliteit van het glas kunnen beïnvloeden (vochtigheid, belasting, ...)

- Grondige kennis van manuele en mechanische plaatsings- en vervangingstechnieken

- Grondige kennis van grondstoffen en hun eigenschappen (glassoorten, glasvervangende kunststoffen, pvc, aluminium, hout, staal,...)

- Grondige kennis van bevestigings-, afstel- en afdichtingsmaterialen

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan de leidinggevende

- Het efficiënt kunnen communiceren met collega's en derden: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM's en CBM's (3) volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's van kwarts- en houtstof en andere gevaarlijke producten

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's (glasbreuk,...) bij het transport van glas

- Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten

- Het kunnen herkennen en signaleren van gebreken bij het gebruik van ladders en steigers

- Het kunnen lezen, begrijpen en controleren van plannen, werktekeningen, werkopgaveblad voorschriften en productfiches

- Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen

- Het zorgzaam, efficiënt en veilig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen en machines

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen tekenen van lijn, bogen en veelhoeken

- Het kunnen op- en nameten van dimensies en vorm en noteren van de metingen

- Het kunnen maken van berekeningen om de oppervlakte, dikte en gewicht van het glas te bepalen

- Het kunnen lezen van het werkplan en de leveringsbon

- Het kunnen identificeren van maten en materialen op het plan

- Het kunnen communiceren over (technische) informatie en vragen

- Het kunnen signaleren van verschillen tussen de verstrekte plannen en het bouwproject aan de verantwoordelijke

- Het kunnen selecteren van het geschikte glas en andere materialen

- Het kunnen selecteren en gebruiken van meet-, bewerkings-, plaatsings- en transportmaterieel

- Het kunnen inspecteren van de werktafel om onzuiverheden te vermijden die het glas kunnen beschadigen

- Het optimaal kunnen versnijden van het glas

- Het kunnen markeren op het glas

- Het kunnen regelen, afstellen en bedienen van een geautomatiseerde snijmachine

- Het kunnen toezicht houden op de bewerkingen van de geautomatiseerde snijmachine

- Het kunnen melden aan de leidinggevende van complexe storingen van de geautomatiseerde snijmachine

- Het kunnen uitvoeren van een preventief technisch onderhoud van de geautomatiseerde snijmachine

- Het kunnen ontwerpen en maken van een zandstraalsjabloon

- Het kunnen signaleren van obstakels voor de toegang tot de bouwplaats aan de bouwplaatsbeheerder en aan de leveranciers

- Het kunnen controleren of de gevraagde levering volledig en onbeschadigd is

- Het kunnen inschatten van het gewicht van het glas

- Het kunnen selecteren en bedienen van het hijsmateriaal

- Het veilig en schadevrij kunnen opslaan van glas op de bouwplaats

- Het kunnen inschatten van de risico's bij het verwijderen van glas

- Het kunnen nagaan of het profiel waterpas staat en goed functioneert

- Het kunnen nagaan of het gewicht en de dikte van het glas voor het profiel geschikt zijn

- Het kunnen nagaan of het glas (enkel of meerlagig) waterpas staat

- Het kunnen nagaan van de dimensies en de tolerantie tussen het glas en de profielen

- Het kunnen controleren van de constructieopbouw en de afwerking

- Het kunnen controleren of de ondergrond geschikt is om er glas en spiegels op te lijmen

- Het kunnen kiezen van de gepaste lijm

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kwalitatief en kwantitatief kunnen evalueren en desnoods bijsturen van zijn eigen werkzaamheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen oplossen van kleine storingen aan de geautomatiseerde snijmachine

Motorische vaardigheden

- Het kunnen toepassen van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen monteren en demonteren van steigers volgens instructies

- Het kunnen gebruiken van ladders en steigers volgens de veiligheidsregels

- Het kunnen maken van een mal voor complexe vormen

- Het kunnen inklemmen van het glas bij het snijden

- Het handmatig kunnen snijden van glas (haaks, in cirkelvormen,...)

- Het kunnen gebruiken van slijp- en polijstmachines

- Het kunnen gebruiken van koelwater en koelmiddelen bij slijpen en polijsten

- Het correct kunnen positioneren van een glasplaat onder de glasboor

- Het kunnen zandstralen van glas

- Het kunnen verpakken of afschermen van het glas

- Het kunnen verwijderen van glaslatten en stopverf

- Het kunnen verwijderen van het enkel of gebroken glas, vuil en kitresten uit de sponning

- Het kunnen opruimen van glasscherven

- Het kunnen plaatsen van steun-, afstands- en spatieblokjes

- Het kunnen vastzetten van glas door vastklikken met glaslatten of mechanisch bevestigen

- Het kunnen afdichten door kitten/mastieken, aanbrengen van celrubbers of gebruik van de siliconespuit

- Het kunnen hijsen van het glas in het profiel

- Het kunnen positioneren van het glas in het profiel

- Het kunnen voorlopig vastmaken van (enkel of meerlagig) glas

- Het kunnen bevestigen van het glas via de buitenkant van het gebouw (gelijmde en geschroefde beglazing)

- Het kunnen bevestigen van het glas in een lijst of profiel

- Het kunnen plaatsen van ventilatieroosters in glas

- Het kunnen begeleiden van het glas met behulp van glaszuigers

- Het kunnen ophangen van spiegels

- Het kunnen plaatsen van het isolatiemateriaal op uniforme en continue wijze

- Het kunnen plaatsen van een lucht- en/of dampwerende laag

- Het kunnen maken van een verbinding tussen banen van de lucht- en/of dampwerende laag, tussen glasgevel en tussen de andere delen van het gebouw

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in de werkplaats en op bouwplaatsen (nieuwbouw), in bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit en contactvaardigheid.

- Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, en klimatologische omstandigheden.

- De werkopdrachten worden vaak strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid en doorzettingsvermogen vraagt.

- De bouwsector kent veel reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaam bouwen. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- Binnen dit beroep maakt men gebruik van elektrisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor het klem raken van de machine, de terugslag van de machine, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,...

- Bij het werken met machines kan er lawaaihinder en stof voorkomen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte, contact met gevaarlijke producten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Binnen dit beroep maakt men gebruik van fragiele grondstoffen. Dit kan gevaar inhouden voor de beschadiging van het materiaal en het oplopen van snijwonden. De handelingen vergen dus de nodige oplettendheid en aangepaste veiligheidsvoorzieningen.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de bouwplaats respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

2.2.4. Autonomie

- Is zelfstandig in :

- het uitvoeren van de plannen en voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het opmeten en verifiëren van dimensies

- het bepalen van benodigde materialen en zijn werkvolgorde

- het voorbereiden, snijden en bewerken van glas, plaatsen, afwerken en controleren van de werkzaamheden

- Is gebonden aan :

- een ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften, codes van goede praktijk, technische voorschriften, productfiches, werktekeningen en plannen

- afspraken met betrekking tot zijn eigen werkzaamheden met collega's en derden

- Doet beroep op :

- leidinggevende voor de werkopdracht, planning, bijkomende instructies, technische vragen en melden van problemen/storingen

- (onderhouds)technieker en/of derden bij storingen, technische interventies en/of onderhoud aan machines

- derden bij het bouwen van stellingen of uitvoeren van werken met hijswerktuigen waarvoor hij zelf niet bevoegd is

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het werken in teamverband

- Het werken met oog voor kwaliteit

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu

- Het gebruiken van machines en gereedschappen

- Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplek

- Het werken op hoogte

- Het verifiëren van de dimensies op de bouwplaats

- Het snijden van enkel glas

- Het bewerken van glas

- Het transporteren van grondstoffen en materialen

- Het uitvoeren van eenvoudige aanpassingen en herstellingen

- Het aanpassen van een raamopening aan het profiel en het glas

- Het plaatsen van enkel en meerlagig glas, binnen of buiten

- Het plaatsen van glasgevels

- Het installeren van binnen- of buitenbeglazing voor glasramen

- Het installeren en onderhouden van binnen- en buitenelementen

- Het plaatsen van het isolatiemateriaal

- Het plaatsen van een lucht- en/of dampscherm

2.3. Vereiste attesten

2.3.1. Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijk verplichte attesten.

2.3.2. Vereiste attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, attest veilig werken op hoogte, ...

Het is steeds aangeraden de vigerende wetgeving te raadplegen, daar deze onderhevig kan zijn aan veranderingen.

Nota's

(1) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

(2) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

(3) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen