Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie behandelaar luchtvracht- en bagage

  • goedkeuringsdatum
    13 maart 2015
  • publicatiedatum
    B.S.27/05/2015
  • datum laatste wijziging
    27/05/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 30 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van behandelaar luchtvracht- en bagage, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler) (m/v) (BK0167) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

`Behandelaar luchtvracht en bagage (Ramphandler) (m/v)'

b. Definitie

`Het verrichten van specifieke uitvoerende taken/werkzaamheden met betrekking tot bagage en/of vrachtbehandeling op de luchthaven rekening houdend met kwaliteitsprocedures en veiligheidsvoorschriften teneinde de bagage-vracht klaar te zetten voor transport naar het vliegtuig, de bagage-vracht te transporteren naar en van het vliegtuig, de bagage-vracht te laden en te lossen, de bagage-vracht afkomstig van het vliegtuig te behandelen, de voorbereidende activiteiten uit te voeren alvorens het vliegtuig parkeert en de nodige activiteiten aan en rond het vliegtuig uit te voeren terwijl het vliegtuig op zijn positie staat.'

c. Niveau

2

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

Werkt in teamverband (co 01166)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor kwaliteit (co 01167)

- Gaat zuinig om met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling

- Respecteert etiketten en markeringen

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 01168)

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Werkt ergonomisch

- Gebruikt PBM's en CBM's(1) volgens de specifieke voorschriften

- Respecteert veiligheids- en milieuvoorschriften

Reinigt de werkzone (materieel, accessoires,...) en ruimt op (co 01169)

- Houdt de werkplek schoon

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

Gebruikt arbeidsmiddelen (co 01170)

- Controleert de arbeidsmiddelen voor en na gebruik

- Gebruikt arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier

Organiseert de dagelijkse werkzaamheden (co 01171)

- Ontvangt en begrijpt de opdracht

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met een logische werkvolgorde

- Bepaalt de benodigde materialen en hulpmiddelen

Zet de bagage-vracht klaar voor vertrekkende vliegtuigen (Id 16913-c)

- Weegt de bagage-vracht

- Telt de bagage-vracht

- Sorteert de bagage-vracht volgens bestemming

- Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem

- Haalt speciale bagage op

- Behandelt speciale ladingen conform de voorschriften

- Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke laadplanning

- Zet de bagage-vracht klaar voor transport naar het vliegtuig

- Detecteert beschadigingen en speciale bagage-vracht

- Meldt onveilige bagage-vracht aan de verantwoordelijke

- Neemt enkel onbeschadigde bagage op

- Gebruikt scan- en registratieapparaten

Transporteert de bagage-vracht van en naar het vliegtuig (co 01172)

- Rijdt met de trekker met getrokken voertuigen van en naar het vliegtuig

- Houdt zich aan de verkeersregels van de luchthaven

- Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke laadplanning

- Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen

Voert voorbereidende activiteiten uit alvorens het vliegtuig parkeert (16591-c)

- Controleert de parkeerplaats van het vliegtuig op zonevreemde voorwerpen en verwijdert deze

- Controleert en zet het benodigde afhandelingsmateriaal klaar

Voert activiteiten uit bij aankomst en vertrek van het vliegtuig terwijl het op zijn positie staat (co 01173)

- Legt wielblokken, plaatst en neemt veiligheidskegels weg

- Koppelt elektriciteit en airconditioning aan- en af

- Plaatst en haalt in- en ontschepingsapparatuur weg (bijvoorbeeld vliegtuigtrappen, ...)

- Begeleidt passagiers van en naar het vliegtuig

Lost de bagage-vracht uit het aankomend vliegtuig (Id 24110-c)

- Plaatst en bedient het laadsysteem

- Plaatst de bagage-vracht op het laadsysteem

- Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem

- Opent de deuren van de laadruimte

- Plaatst de bagage-vracht in het getrokken voertuig

- Sorteert speciale bagage-vracht

- Geeft de informatie door aan de verantwoordelijke

- Detecteert beschadigingen en speciale bagage-vracht

- Meldt onveilige en beschadigde bagage-vracht aan de verantwoordelijke

- Neemt enkel onbeschadigde bagage op

- Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen

- Gebruikt scan- en registratieapparaten

Laadt de bagage-vracht in het vertrekkend vliegtuig (Id 24110-c)

- Plaatst en bedient het laadsysteem

- Plaatst de bagage-vracht op het laadsysteem

- Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem

- Sluit de deuren van de laadruimte

- Meldt onveilige bagage-vracht aan de verantwoordelijke

- Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen

- Zekert de lading

- Gebruikt scan- en registratieapparaten

Ontvangt de bagage-vracht van inkomende vliegtuigen (Id 16913-c)

- Ontvangt de bagage-vracht

- Plaatst de bagage volgens bestemming (lokaal of transit) op de transportband

- Stapelt en ontstapelt de bagage-vracht op en van het laadsysteem

- Detecteert beschadigingen en speciale bagage-vracht

- Scheidt de speciale bagage-vracht van de gewone bagage

- Behandelt speciale ladingen conform de voorschriften

- Brengt de speciale bagage naar de aankomsthal

- Bestuurt en bedient de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen

- Meldt onveilige bagage-vracht aan de verantwoordelijke

- Gebruikt scan- en registratieapparaten

Levert de vracht af op de juiste locatie (co 01174)

- Gebruikt scan- en registratieapparaten

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van de werking-bediening van het basisafhandelingsmateriaal (bijvoorbeeld transportbanden, vliegtuigtrappen, ...)

- Basiskennis van de meest voorkomende vliegtuigtypes

- Basiskennis van handsignalen

- Basiskennis van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne-, milieu- en welzijnsvoorschriften

- Basiskennis van beveiligingsvoorschriften

- Kennis van de organisatie van behandeling van bagage

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen en behandelingslabels

- Kennis van veiligheidsvoorschriften voor luchthavens

- Kennis van de verkeersregels op het luchthaventerrein

- Kennis van de organisatie en werking van het afhandelingsproces op luchthavens

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van de behandelingsvoorschriften voor speciale ladingen

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

- Kennis van PBM's

- Kennis van CBM's

- Kennis van scan- en registratieapparaten

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van werkdocumenten

- Kennis van materialen en arbeidsmiddelen

- Kennis van registratiesystemen

- Kennis van communicatiesystemen

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen effectief en efficiënt communiceren

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken

- Het kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Het kunnen rapporteren aan leidinggevenden

- Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's

- Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken

- Het zich flexibel kunnen aanpassen (verandering van collega's, ...)

- Het zuinig kunnen omgaan met materialen, arbeidsmiddelen, tijd en vermijdt verspilling

- Het kunnen respecteren van etiketten en markeringen

- Het kunnen toepassen van de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne

- Het ergonomisch kunnen werken

- Het kunnen controleren op de aanwezigheid van en gebruikt PBM's en CBM's(2) volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen selecteren van te gebruiken arbeidsmiddelen

- Het kunnen controleren van de arbeidsmiddelen voor en na gebruik

- Het kunnen gebruiken van arbeidsmiddelen op een veilige en efficiënte manier

- Het kunnen ontvangen en begrijpen van de opdracht

- Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies en daarbij rekening houden met een logische werkvolgorde

- Het kunnen bepalen van de benodigde materialen en hulpmiddelen

- Het kunnen melden van beschadigde bagage-vracht aan de verantwoordelijke

- Het kunnen opvolgen van pictogrammen en behandelingslabels

- Het enkel kunnen opnemen van onbeschadigde bagage

- Het kunnen gebruiken van scan- en registratieapparaten

- Het kunnen doorgeven van informatie aan de verantwoordelijke laadplanning

- Het zich kunnen houden aan de verkeersregels van de luchthaven

- Het kunnen sorteren van de (speciale) bagage-vracht volgens bestemming

- Het kunnen tellen van de bagage-vracht

- Het kunnen scheiden van de speciale bagage-vracht van de gewone bagage

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen detecteren van beschadigingen en speciale bagage-vracht

- Het kunnen behandelen van speciale ladingen conform de voorschriften

- Het kunnen controleren van de parkeerplaats van het vliegtuig op zonevreemde voorwerpen en deze verwijderen

Motorische vaardigheden

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen nagaan van de netheid van materieel

- Het kunnen plaatsen van de bagage-vracht op het laadsysteem

- Het kunnen klaarzetten van de bagage klaar voor transport naar het vliegtuig

- Het kunnen besturen en bedienen van de voertuigen en materialen die nodig zijn om het vliegtuig af te handelen

- Het kunnen rijden met de trekker met getrokken voertuigen van en naar het vliegtuig

- Het kunnen plaatsen van de bagage volgens bestemming (lokaal of transit) op de transportband

- Het kunnen stapelen en ontstapelen van de bagage-vracht op en van het laadsysteem

- Het kunnen correct gebruiken van correct scan- en registratieapparaten

- Het kunnen controleren en klaarzetten van het benodigde afhandelingsmateriaal klaar

- Het kunnen leggen van wielblokken en plaatsen en wegnemen van veiligheidskegels

- Het kunnen aan- en afkoppelen van elektriciteit en airconditioning

- Het kunnen plaatsen en weghalen van in- en ontschepingsapparatuur

- Het kunnen begeleider van passagiers van en naar het vliegtuig

- Het kunnen ophalen, ontvangen en wegen van de (speciale) bagage-vracht

- Het kunnen plaatsen en bedienen van het laadsysteem

- Het kunnen openen en sluiten van de deuren van de laadruimte

- Het kunnen plaatsen van de bagage-vracht in het getrokken voertuig

- Het kunnen zekeren van de lading

- Het kunnen brengen van de speciale bagage naar de aankomsthal

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitsluitend uitgeoefend op luchthavens.

- Het beroep kan worden uitgeoefend met aangepaste werktijden, in shifts (volcontinu, twee- of drieploegensysteem,...), tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts.

- De beroepsactiviteit kan in een lawaaierige omgeving en in de buitenlucht plaatsvinden.

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidsschoenen, handschoenen, oorbeschermers, ...) is verplicht.

- De activiteiten vinden plaats binnen een strikt tijdsschema.

- Het verloop van de opdrachten verloopt steeds volgens eenzelfde patroon/werkwijze/ logische werkvolgorde (klaarzetten, transporteren, laden,...). Voor de opdrachten zelf moet de beroepsbeoefenaar terugvallen op gekende werkprocedures en regels (bv. voor het laden van het vliegtuig).

- Het beroep impliceert het manueel tillen van lasten.

- De beroepsbeoefenaar komt in contact met de verantwoordelijke van de laadplanning.

- Dit beroep vereist de toekenning van een luchthavenbadge vermits het gaat om een sterk beveiligde omgeving met sterke procedures.

Handelingscontext

- De beroepsbeoefenaar stelt uitvoerend werk volgens procedures dat bestaat uit een aaneenschakeling van eenzelfde handelingen.

- De beroepsbeoefenaar werkt aan de hand van een opdracht/instructies van de leidinggevende.

- De beroepsbeoefenaar moet steeds nauwkeurig omgaan met bagage en vracht en dient zorgvuldig te zijn in het hanteren van machines, gereedschappen en materialen.

- De beroepsbeoefenaar moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren.

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig (beperkt) in het uitvoeren van het behandelen van bagage-vracht en van het afhandelen van vliegtuigen.

- Is gebonden aan een werkopdracht en werkprocedures, de instructies van de leidinggevende en aan de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften.

- Doet beroep op zijn/haar directe leidinggevende voor het verkrijgen van de werkopdracht, voor het verkrijgen van bijkomende instructies, voor een bijsturing van de werkopdracht, voor het afsluiten van de opdracht of bij probleemsituaties.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het werken in teamverband

- Het werken met oog voor kwaliteit

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu

- Het reinigen en opruimen van de werkzone (materieel, accessoires,...)

- Het gebruiken van arbeidsmiddelen

- Het organiseren van zijn dagelijkse werkzaamheden

- Het sorteren van de bagage-vracht volgens bestemming

- Het klaarzetten van de bagage-vracht voor vertrekkende vliegtuigen

- Het transporteren van de bagage-vracht van en naar het vliegtuig

- Het uitvoeren van voorbereidende activiteiten alvorens het vliegtuig parkeert

- Het uitvoeren van activiteiten bij aankomst en vertrek van het vliegtuig terwijl het op zijn positie staat

- Het lossen van de bagage-vracht uit het aankomend vliegtuig

- Het laden van de bagage-vracht in het vertrekkend vliegtuig

- Het ontvangen van de bagage-vracht van inkomende vliegtuigen

- Het afleveren van de vracht op de juiste locatie

2.3 Vereiste attesten

2.3.1 Wettelijke attesten

Geen wettelijke attesten

2.3.2 Vereiste attesten

Rijbewijs B

Nota's

(1) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

(2) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen