Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie medewerker florist

  • goedkeuringsdatum
    13 maart 2015
  • publicatiedatum
    B.S.27/05/2015
  • datum laatste wijziging
    27/05/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 30 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18 februari 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van medewerker florist, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van medewerker florist (m/v) (BK0176) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

`Medewerker florist (m/v)'

b. Definitie

`Verzorgt, verwerkt en verpakt bloemen en planten voor binnen (snijbloemen, boeketten en groene planten, bloemstukken,...) en buiten (beplantingen voor bloembakken, terrasplanten, bloembollen,...) volgens instructies teneinde een goed verzorgd product af te leveren en maximaal tegemoet te komen aan de wensen van de klant.'

c. Niveau

2

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

Voert de werkopdrachten uit (co 01291)

- Ontvangt de opdracht van de verantwoordelijke en volgt de werkplanning op

- Raadpleegt de lijst met de eventuele bestellingen en levertijden voor de dag

Verzorgt de voorraad (Id 19103-c)

- Vult de voorraad van de verkoopruimte en het magazijn aan

- Controleert de voorraad regelmatig op kwaliteit

- Let op afwijkingen door beschadigingen en of derving van producten

- Hanteert het "first-in first-out"-principe

Verzorgt producten en materialen (Id 7145-c, Id 387-c, Id 21837-c)

- Maakt vazen, materialen en gereedschap schoon en desinfecteert

- Maakt de bloemen schoon op de juiste manier: voor elke soort op de aangewezen wijze met de juiste verzorgingsproducten

- Zet de bloemen in de gepaste recipiënten

- Onderhoudt en sorteert de koelcel

- Herkent schade en afwijkingen aan de producten en beoordeelt wat ermee moet gebeuren

- Ververst producten wanneer dit nodig is

- Is op de hoogte van het gebruik van voedingsstoffen

- Schikt de bloemen in de winkel

- Vult bij

- Ruimt de werkplaats op

- Sorteert en behandelt het afval volgens de richtlijnen

- Sorteert het leeggoed

- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe

- Past de milieuvoorschriften toe

- Herkent de belangrijkste ziekten die planten aantasten

Stelt bloemwerk en plantenarrangementen samen (Id 24271-c, Id 24267-c, Id 24268-c, Id 24269-c, Id 24270-c, Id 24272-c)

- Maakt commercieel verantwoord bloemwerk en plantenarrangementen voor alle gangbare gelegenheden en toepassingen die passen bij de winkelformule en voldoen aan de wensen van de klant en/of aan specifiek gevraagd maatwerk

- Houdt rekening met de groeifactoren van de verschillende planten

- Verzamelt geschikte materialen volgens opdracht

- Gebruikt het juiste materiaal, (hand)gereedschap, bindartikelen en bevestigingsmaterialen

- Gaat op een veilige manier met de verschillende gereedschappen om

- Kan verschillende technieken toepassen

- Houdt rekening met de persoonlijkheid en de wensen van de klant bij het maken van een compositie op bestelling

- Past nieuw trends en technieken toe volgens instructies en voorbeeld van de verantwoordelijke

- Heeft inzicht in het kleurenpallet

- Combineert materialen op basis van eigenschappen, kleur, vorm, structuur en seizoenen

- Kan kleur, kleurtoon, kleurtint in een compositie toepassen

- Kan rekening houden met de symbolische waarde van kleuren

- Stelt bloemenwerk of plantenarrangementen samen die voldoen aan de opdracht en de winkelformule

- Maakt composities in meerdere prijsklassen

- Gebruikt de geschikte technieken

- Kan steekschuim aanschaven

- Kan met verschillende materialen werken

- Houdt rekening met de bederfelijkheid en de kwetsbaarheid van de producten

- Gebruikt het gepaste recipiënt in functie van het te maken ontwerp

- Respecteert de veiligheidsinstructies

- Werkt economisch

Maakt het werkblad, het gereedschap en de (verkoop)ruimtes schoon en houdt ze hygiënisch (Id 16246-c)

- Werkt ordelijk

- Ruimt op aan het eind van de verkoopdag de verkoopsruimte en de werkruimte op en onderhoudt deze

- Maakt schoon volgens het opgesteld onderhoudsplan en de bedrijfsprocedures

- Controleert de staat van het materieel en slijpt messen waar nodig

- Ruimt de werkplek en het materieel systematisch op

- Gebruikt schoonmaakmaterieel

- Gebruikt een hoeveelheid product volgens het oppervlak en de vervuiling

- Reinigt en desinfecteert het materieel volgens de richtlijnen en ruimt op

- Sorteert en behandelt afval volgens de richtlijnen

- Past ergonomische hef- en tiltechnieken toe

- Maakt de verkoopruimte voor openingstijd gereed om klanten te ontvangen

Berekent de commerciële prijs volgens de gemaakte afspraken/procedures (co 01292)

- Berekent de prijs van het gemaakte bloemwerk of plantenarrangement volgens de procedures van het bedrijf

- Berekent alle gebruikte materialen en eventuele overige kosten nauwkeurig in de kostprijs

Helpt de winkelpresentatie verzorgen (Id 17799-c)

- Voert delen van het presentatieplan uit volgens instructies

- Verzamelt het nodige materieel en materiaal voor de opdracht

- Stelt planten volgens opdracht ten toon

- Voorziet de producten van een verzorgd etiket met prijsaanduiding

- Maakt de prijsaanduidingen op zodat het geheel een nette en verzorgde indruk uitstraalt

- Helpt bij het aankleden van de etalage

Verpakt het product (Id 18118-c)

- Pakt bestellingen in

- Verpakt de producten volgens het gebruik, aard of bestemming

- Kiest het geschikte verpakkingsmateriaal uit

- Kan aan de hand van verschillende technieken de geschikte inpaktechniek toepassen, met de nodige handvaardigheid, op het door de klant geselecteerde product

- Kan bloemen, planten, boeketten, bloemstukken, bloembakken, accessoires, ... klaar maken/verpakken om deze op een verantwoorde manier te transporteren

- Voorkomt beschadigingen aan producten

Respecteert de persoonlijke hygiëne (co 01293)

- Wast de handen volgens de hygiënische richtlijnen

- Bedekt eventuele wonden

- Draagt werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen

Werkt in teamverband (Id 18000-c)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevende

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van veiligheidsvoorschriften

- Basiskennis van klantgericht werken

- Basiskennis van trends en ontwikkelingen in het vakgebied

- Basiskennis van het onderhoudsplan en bedrijfsprocedures

- Basiskennis van presentatietechnieken voor bloemen en planten

- Basiskennis van de inhoud van een presentatieplan

- Basiskennis van (schriftelijke en mondelinge) communicatietechnieken

- Basiskennis van mondeling rapporteren

- Basiskennis van informatiebronnen m.b.t. trends en ontwikkelingen in het vakgebied

- Kennis van het lezen en begrijpen van een (dag/week/maand)planning

- Kennis van het "First-in, first-out"-principe

- Kennis van kwaliteitseisen voor producten

- Kennis van de leer van plantenziektes

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van (snij)bloemen en (kamer)planten

- Kennis van de materialen en hun eigenschappen

- Kennis van milieubewust werken en omgaan met afval/afvalsortering

- Kennis van verzorgingsproducten voor bloemen en planten

- Kennis van bloemen en planten

- Kennis van het kleurenpallet bij bloemen en planten

- Kennis van technieken voor bloemstukken

- Kennis van technieken voor het opmaken van boeketten

- Kennis van vaktechnieken

- Kennis van schoonmaaktechnieken

- Kennis van schoonmaakmaterialen en -middelen

- Kennis van rekenvaardigheden m.b.t. het berekenen van de prijs volgens bedrijfsafspraken

- Kennis van de prijzen van de producten

- Kennis van condities voor optimaal bewaren van bloemen en planten

- Kennis van etikettering

- Kennis van verpakkingstechnieken

- Kennis van verpakkingsmaterialen m.b.t. het eigen product

- Kennis van transporttechnieken voor het verplaatsen van boektetten, bloemstukken, planten, accessoires, ...

- Kennis van hygiënische richtlijnen

- Kennis van persoonlijke beschermkledij (PBM)

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen opvolgen van de opdracht, de weekplanning en raadplegen van de bestellingen

- Het kunnen controleren van de voorraad op kwaliteit

- Het kunnen toepassen van het "First-in, first-out"-principe

- Het kunnen gebruiken van verzorgingsproducten volgens de voorschriften

- Het kunnen herkennen van de belangrijkste ziekten die bloemen en planten aantasten

- Het kunnen rekening houden met de groeifactoren van de verschillende planten

- Het correct kunnen gebruiken van het kleurenpallet

- Het kunnen combineren van materialen op basis van eigenschappen, kleur, vorm, structuur en seizoen

- Het kunnen rekening houden met de bederfelijkheid en kwetsbaarheid van de producten

- Het kunnen aanwenden van het gepaste recipiënt

- Het kunnen controleren van de staat van het materieel

- Het kunnen berekenen van de prijs van het gemaakte bloemwerk of plantenarrangementen volgens de procedures van het bedrijf

- Het kunnen toepassen van het onderhoudsplan en de bedrijfsprocedures

- Het kunnen uitkiezen van het geschikte verpakkingsmateriaal

- Het kunnen voorkomen van beschadigingen aan producten door de juiste verpakkingstechniek toe te passen en verantwoord te transporteren

- Het kunnen dragen van werk- en beschermkledij volgens de hygiënische richtlijnen

- Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's en uitwisselen van informatie

- Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen herkennen van schade en afwijkingen aan producten en de gepaste actie ondernemen

- Het kunnen inroepen van de hulp van leidinggevende wanneer de opdracht onduidelijk of onuitvoerbaar blijkt

Motorische vaardigheden

- Het kunnen maken van commercieel verantwoord bloemwerk en plantenarrangementen die passen bij de winkelformule en voldoen aan de wensen van de klant en/of aan specifiek gevraagd maatwerk

- Het kunnen toepassen van nieuwe trends en technieken volgens instructies en voorbeeld van de verantwoordelijke

- Het kunnen toepassen van veiligheidsinstructies

- Het kunnen uitvoeren van delen van het presentatieplan volgens instructies

- Het kunnen tentoonstellen van planten volgens opdracht

- Het kunnen opmaken van nette verzorgde prijsaanduidingen

- Het kunnen verzamelen van de geschikte materialen volgens opdracht

- Het kunnen schoonmaken en desinfecteren van vazen, materialen en gereedschappen

- Het kunnen schoonmaken van bloemen op de juiste manier: voor elke soort op de aangewezen wijze met de juiste verzorgingsproducten

- Het kunnen plaatsen van de bloemen in de gepaste recipiënten

- Het kunnen onderhouden en sorteren van de koelcel

- Het kunnen verversen van producten wanneer dit nodig blijkt

- Het kunnen gebruiken van voedingsstoffen volgens de richtlijnen

- Het kunnen schikken en bijvullen van bloemen in de winkel

- Het kunnen opruimen van de werkplaats

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen sorteren van leeggoed

- Het kunnen toepassen van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen maken van bloemwerk en plantenarrangementen voor alle gangbare gelegenheden en toepassingen

- Het kunnen gebruiken van het juiste materiaal, (hand)gereedschap, bindartikelen en bevestigingsmaterialen op een veilige manier

- Het kunnen toepassen van de geschikte vaktechniek

- Het kunnen samenstellen van bloemwerk of plantenarrangementen die voldoen aan de opdracht

- Het kunnen toepassen van nieuwe trends en technieken volgens instructie en voorbeeld van de verantwoordelijke

- Het kunnen maken van composities in meerdere prijsklassen volgens opdracht

- Het kunnen ordelijk werken en de werkplek systematisch opruimen

- Het kunnen gebruiken van schoonmaakmaterieel en een hoeveelheid product volgens het te reinigen oppervlak en de mate van vervuiling

- Het kunnen reinigen en desinfecteren van materieel volgens de richtlijnen

- Het kunnen klaar zetten van de verkoopruimte voor openingstijd

- Het kunnen aanvullen van producten

- Het kunnen aanschaven van steekschuim

- Het kunnen werken met verschillende materialen

- Het kunnen opruimen van de verkoopruimte aan het eind van de verkoopdag

- Het kunnen helpen aankleden van de etalage volgens instructies

- Het kunnen verpakken van het product volgens gebruik, aard, bestemming

- Het kunnen uitvoeren van de geschikte inpaktechniek met de nodige handvaardigheid

- Het kunnen verpakken van boeketten, bloembakken, accessoires in functie van transporteren op verantwoorde wijze

- Het kunnen wassen van handen en bedekken van wonden

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- De medewerker florist werkt in een bloemendetailhandel of in een ander bedrijf met een aparte bloemenafdeling (vb. een tuincenter)

- De medewerker florist verricht zijn beroepsactiviteiten in de winkel, in de ruimte waar het bloemwerk gemaakt wordt en/of in het magazijn

- Hij voert diverse werkzaamheden uit : het maken van bloemwerk en plantenarrangementen volgens instructies, verzorgen, presenteren van winkel en product volgens opdracht, verzorgen van de voorraad. Hij/zij volgt standaardwerkwijzen op.

- De medewerker florist werkt met levende, kwetsbare producten die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. De verzorging van het levend product kent dus een hoge prioriteit t.o.v. de andere werkzaamheden

- De medewerker florist hanteert de afgesproken kwaliteitsnormen

- De medewerker florist werkt vaak onder wisselende omstandigheden en plotselinge omzetpieken

- De medewerker florist moet kwaliteitsbewust en nauwkeurig zijn en de trends en ontwikkelingen in zijn vakgebied opvolgen

- De medewerker florist werkt tevens volgens de wensen en verwachtingen van de klant, maar binnen het beschikbare budget en opdracht

- De medewerker florist werkt in team Handelingscontext - De medewerker florist moet de opdracht volgen en heeft optimale aandacht voor de voortgang van de werkzaamheden

- De medewerker florist heeft zeer grote aandacht voor de verzorging van de "levende" producten

- De medewerker florist werkt zorgvuldig en vakkundig, met respect voor de producten en volgens de kwaliteitsnormen

- De medewerker florist is aandachtig voor het hanteren van de vereiste kwaliteitsnormen, het toepassen van hygiëne-, veiligheidsreglementering en het sorteren van afval volgens de voorschriften

2.2.4 Autonomie

- De medewerker florist is zelfstandig in het volgen van opdrachten en instructies over de uit te voeren werkzaamheden en de daarbij horende handelingen, het verzorgen van levende producten, het maken van boeketten, bloemwerk, plantenarrangementen voor diverse gelegenheden, het helpen bij de presentatie van de producten in winkel en etalage, het opvolgen van de kwaliteit van de producten.

- De medewerker florist is gebonden aan de opdracht, instructies van de florist en/of leidinggevende, hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

- De medewerker florist doet beroep op de leidinggevende voor de opdracht en bijhorende instructies, bij problemen i.v.m. de uitvoering van zijn taken, om te rapporteren over de werkzaamheden

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- De uitvoering van de opdracht

- Een verzorgde voorraad

- De toepassing van het "First-in, First-out"-principe

- Verzorgde bloemen- en plantenproducten

- Herkenning van ziektes en non-conformiteiten aan producten

- Onderhouden werkplaats en materieel

- Gerespecteerde veiligheidsinstructies

- Commercieel verantwoord bloemenwerk en plantenarrangementen, in functie van winkelformule, opdracht en gelegenheid

- Correct gebruik van materiaal, (hand)gereedschap, bindartikelen, bevestigingsmateriaal

- Vaktechnisch samengesteld bloemenwerk en plantenarrangementen

- Correcte berekening van de commerciële prijs

- Verzorgde en onderhouden verkoopruimte

- Duidelijke en verzorgde prijsaanduidingen

- Verpakte producten in het juiste verpakkingsmateriaal

- Gerespecteerde hygiënerichtlijnen

- Tijdige en efficiënte rapportering aan leidinggevende

- De toepassing van de wetgeving m.b.t. veiligheid en hygiëne

2.3 Vereiste attesten

Geen wettelijke of vereiste attesten.