OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen

  • goedkeuringsdatum
    08 mei 2015
  • publicatiedatum
    B.S.03/06/2015
  • datum laatste wijziging
    01/10/2015

COORDINATIE

opgeheven door B.Vl.R. 4-9-2015 - B.S. 30-9-2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, bekrachtigd bij het decreet van 20 december 2013, artikel II.102;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor begroting, gegeven op 23 april 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Overeenkomstig artikel II.102 van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013 wordt in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, de lijst vastgesteld van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling aangeboden worden in overeenstemming met de onderwijsbevoegdheid zoals vastgelegd in artikelen II.78 tot en met II.100. De lijst bevat per instelling en per studiegebied, deel van een studiegebied of cluster van studiegebieden, de volgende gegevens :

1° graad en kwalificatie van de betrokken opleiding;

2° afstudeerrichtingen binnen de betrokken opleidingen;

3° vestiging waar de betrokken opleiding of afstudeerrichting aangeboden wordt.

Art. 2.

Het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen wordt opgeheven.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van het academiejaar 2015-2016.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

De bijlage is raadpleegbaar via het Belgisch Staatsblad, waar u bij de wettekst rechts onderaan "beeld" aanklikt.