OPGEHEVEN : Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de centra voor basiseducatie en voor de centra voor volwassenenonderwijs per indeling voor het schooljaar 2015-2016

  • goedkeuringsdatum
    26 juni 2015
  • publicatiedatum
    B.S.17/07/2015
  • datum laatste wijziging
    01/09/2016

COORDINATIE

impliciet opgeheven door ditzelfde besluit

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, artikel 90 en artikel 107, gewijzigd bij de decreten van 4 juli 2008, 8 mei 2009 en 12 juli 2013;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 4 juni 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor de begroting, gegeven op 26 juni 2015;

Overwegende het besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 tot regeling van een aantal aangelegenheden voor de centra voor volwassenenonderwijs in uitvoering van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

Het percentage waarmee het totale volume aan vte, aan punten en aan werkingstoelage voor de centra voor basiseducatie maximaal mag groeien voor het schooljaar 2015-2016, vermeld in artikel 90 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 2,59 %.

Art. 2.

Het percentage waarmee de leraarsuren en de punten voor de oprichting van betrekkingen in ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel voor de centra voor volwassenenonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2015-2016, vermeld in artikel 107 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8 %.

Het percentage, vermeld in het eerste lid, wordt afzonderlijk toegekend voor de leraarsuren die gegenereerd worden door de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs, de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding. Het percentage per indeling wordt als volgt vastgelegd :

1° het percentage waarmee de leraarsuren van de opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2015-2016, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8 %;

2° het percentage waarmee de leraarsuren van de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs maximaal mag groeien voor het schooljaar 2015-2016, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8 %;

3° het percentage waarmee de leraarsuren van de specifieke lerarenopleiding maximaal mag groeien voor het schooljaar 2015-2016, wordt, ongeacht de evolutie van de prijsindex, vastgelegd op 0,8 %.

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor Onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.