Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de pre-waarborgregeling in het basisonderwijs

  • goedkeuringsdatum
    17 juli 2015
  • publicatiedatum
    B.S.20/08/2015
  • datum laatste wijziging
    01/09/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993;

Gelet op het decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997, inzonderheid op de artikelen 163 en 172ter;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het Gemeenschapsonderwijs, gegeven op 29 juni 2015;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het officieel gesubsidieerd onderwijs, gegeven op 25 juni 2015;

Gelet op het voorstel van de commissie voor het vrij gesubsidieerd onderwijs, gegeven op 23 juni 2015;

Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 3 juli 2015;

Gelet op protocol nr. 18 van 10 juli 2015 houdende de conclusies van de onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995 tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de betrokken scholen en personeelsleden duidelijkheid moeten krijgen over de toegekende lestijden en uren voor 1 september 2015;

Overwegende de mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende de pre-waarborgregeling basisonderwijs ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op 5 juni 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs;

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - Autonome bepalingen

Artikel 1.

Er worden extra lestijden en extra uren toegewezen aan de volgende scholen voor buitengewoon basisonderwijs op voorstel van de commissies per onderwijsnet, vermeld in artikel 4, § 4, van het decreet van 3 juli 2015 houdende diverse bepalingen onderwijs :

1° voor het Gemeenschapsonderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd;

2° voor het officieel gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd;

3° voor het vrij gesubsidieerd onderwijs: de scholen, vermeld in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd.

HOOFDSTUK 2. - Prestatieregeling van het personeel

Art. 2.

§ 1. In afwijking van de bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs geldt voor het onderwijzend, het paramedisch personeel, het medisch, sociaal, psychologisch en orthopedagogisch personeel dat voltijds aangesteld wordt tijdens het schooljaar 2015-2016 in het tijdelijke project van de pre-waarborgregeling in het buitengewoon basisonderwijs, een hoofdopdracht van 22 lestijden en een schoolopdracht van 26 klokuren.

§ 2. De hoofdopdracht zoals bedoeld in paragraaf 1 bestaat uit het ondersteunen van het onderwijzend personeel in het gewoon basisonderwijs zoals voorzien in het project zoals bepaald in hoofdstuk XI afdeling 3 van decreet betreffende het basisonderwijs van 25 februari 1997.

§ 3. De tijd nodig voor professionalisering, overleg en samenwerking, coördinatietaken en dienstverplaatsingen, maakt deel uit van de in paragraaf 1 bedoelde schoolopdracht.

HOOFDSTUK 3. - Slotbepalingen

Art. 3.

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2015.

Art. 4.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage 1. - De scholen, vermeld in artikel 1, 1°

De volgende scholen van het Gemeenschapsonderwijs krijgen extra lestijden en extra uren toegewezen :

1° Medisch pedagogisch instituut - De Kaproenen (3509), Kaproenhof 32, 8200 Sint-Michiels: 52 lestijden en 80 uren;

2° Medisch pedagogisch instituut - Sterrebos (3574), Bornstraat 52, 8800 Rumbeke: 78 lestijden en 80 uren;

3° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug (3624), Koebrugstraat 7, 9420 Erpe: 78 lestijden en 120 uren;

4° Medisch pedagogisch instituut - Kompas (3392), Eekhoornstraat 1, 9100 Sint-Niklaas: 78 lestijden en 120 uren;

5° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Lentekind (3319), Karel Keymolenstraat 35_B, 1750 Lennik: 104 lestijden en 120 uren;

6° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Woudlucht (3401), Prosperdreef 3, 3001 Heverlee: 78 lestijden en 120 uren;

7° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Groenlaar (3384), Predikherenhoevestraat 31, 2840 Reet: 104 lestijden en 149 uren;

8° Basisschool voor buitengewoon onderwijs - Wilgenduin (3335), Vogelenzangstraat 115, 2920 Kalmthout: 104 lestijden en 120 uren;

9° Medisch pedagogisch instituut - De Mast (3368), Pater Damiaanstraat 10, 2460 Kasterlee: 86 lestijden en 120 uren;

10° Medisch pedagogisch instituut - De Dageraad (3467), Tapstraat 12, 3720 Kortessem: 78 lestijden en 80 uren.

Bijlage 2. - De scholen, vermeld in artikel 1, 2°

De volgende scholen van het officieel gesubsidieerd onderwijs krijgen extra lestijden en extra uren toegewezen :

1° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Oase (25411), De Bavaylei 130, 1800 Vilvoorde: 44 lestijden en 15 uren;

2° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - Parkschool (25916), Geldenaaksebaan 18, 3001 Leuven: 44 lestijden en 30 uren;

3° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - `t Schakeltje (26161), Borreshoefstraat 10, 3650 Dilsen-Stokkem: 44 lestijden en 15 uren;

4° Provinciale lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Zeppelin (130237), Assenedesteenweg 78, 9060 Zelzate: 30 lestijden en 6 uren;

5° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Klimop (26625), Theophiel Toyeplein 9, 8550 Zwevegem: 44 lestijden en 30 uren;

6° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - Kasterlinden (25271), Dilbeekstraat 1, 1082 Sint-Agatha-Berchem: 44 lestijden en 30 uren;

7° Gemeentelijke lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Leerexpert (25528), August Leyweg 14, 2020 Antwerpen: 44 lestijden en 30 uren;

8° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Zonnepoort (26906), Sint-Lievenspoortstraat 2, 9000 Gent: 66 lestijden en 30 uren;

9° Gemeentelijke basisschool voor buitengewoon onderwijs - GIBLO (25701), Schransdriesstraat 47, 2340 Beerse: 44 lestijden en 30 uren.

Bijlage 3. - De scholen, vermeld in artikel 1, 3°

De volgende scholen van het het vrij gesubsidieerd onderwijs krijgen extra lestijden en extra uren toegewezen :

1° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Levensblij (27128), Galgestraat 2, 9700 Oudenaarde: 110 lestijden en 99 uren;

2° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Korenbloem (26849), Korenbloemstraat 17, 9000 Gent: 90 lestijden en 72 uren;

3° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Don Bosco (27011), Bergemeersenstraat 106, 9300 Aalst: 110 lestijden en 72 uren;

4° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - Klimop (26351), Pluimstraat 22, 8600 Diksmuide: 110 lestijden en 72 uren;

5° Vrije lagere school voor buitengewoon onderwijs - De Klimrank (26773), Deken De Bolaan 2, 8970 Poperinge: 88 lestijden en 72 uren;

6° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Heilig Hartschool (26476), Clivialaan 9, 8400 Oostende: 110 lestijden en 72 uren;

7° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Sint-Martinusschool (26112), E. Van Dorenlaan 145, 3600 Genk: 110 lestijden en 102 uren;

8° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - De Brug (26294), Maasheide 17, 3580 Beringen: 88 lestijden en 72 uren;

9° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - St.-Elisabethschool (26096), Steenovenstraat 20 A, 3990 Peer (Wijchmaal): 88 lestijden en 72 uren;

10° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Ter Elst (25783), Zandstraat 30, 2570 Duffel: 88 lestijden en 72 uren;

11° Vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs - Windekind (25891), Schapenstraat 98, 3000 Leuven: 110 lestijden en 72 uren.