Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie monteur metalen gevel- en dakelementen

  • goedkeuringsdatum
    22 mei 2015
  • publicatiedatum
    B.S.30/09/2015
  • datum laatste wijziging
    30/09/2015

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming, gegeven op 7 april 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 28 april 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van monteur metalen gevel- en dakelementen, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving, opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van monteur metalen gevel- en dakelementen (m/v) (BK0190) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

`Monteur metalen gevel- en dakelementen (m/v)'

b. Definitie

`De monteur metalen gevel- en dakelementen voert metalen dakbedekkingen en bekledingen van gevels uit en onderhoudt en herstelt deze teneinde gebouwen wind- en waterdicht te maken.'

c. Niveau

3

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 01530)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht

- Rapporteert aan leidinggevenden

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

Werkt met oog voor kwaliteit (co 01531)

- Evalueert de eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief en stuurt desnoods bij

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling

- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 01532)

- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures

- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe

- Werkt ergonomisch

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM's en CBM's (1) volgens de specifieke voorschriften

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwarts- en houtstof, asbesthoudende producten, ...), lawaai, brand en explosies

- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel

- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

- Respecteert bij het plaatsen de regels rond energieprestaties van gebouwen (EPB (2))

Bereidt de eigen werkzaamheden voor (co 01533)

- Ontvangt en begrijpt de uit te voeren opdracht

- Leest en begrijpt (werk)tekeningen en plannen

- Verzamelt de nodige documenten voor de opdracht

- Plant de eigen werken en bepaalt de werkvolgorde

- Kiest de geschikte machines en machine-uitrusting

Richt de bouwplaats in (co 01534)

- Richt de eigen werkplek en de bouwplaats in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de veiligheid, de algemene bouwplaatsorganisatie en de logische werkvolgorde

- Plaatst en controleert de elektriciteits-, verlichtings- en veiligheidsvoorzieningen

- Voorziet de nodige ruimte voor de hijstoestellen

- Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheid en kwaliteit

- Begeleidt het laden en lossen van de materialen

- Stockeert en beschermt materialen, materieel en gereedschappen op de daartoe voorziene plaats

Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 01535)

- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene bouwplaatsorganisatie en de logische werkvolgorde

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

Gebruikt machines en gereedschappen (co 01536)

- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen

- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik

- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier

- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

Werkt op hoogte (co 01537)

- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels

- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname

- Herkent en signaleert gebreken van de steiger en de steigeronderdelen aan de bevoegde persoon

- Voert de gepaste verankeringen uit

- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels

- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging

- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Bouwt goederenliften op en zekert die

- Bedient de goederenlift

- Heeft aandacht voor elektrische bovenleidingen en neemt gepaste voorzorgsmaatregelen

- Gebruikt hefplatformen, hoogwerkers en verreikers volgens voorschriften

Houdt werkadministratie bij (co 01538)

- Houdt planning en werkdocumenten bij

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

- Slaat lasten aan (co 01539)

- Selecteert het geschikte hijshulpmiddel

- Schat gewicht en zwaartepunt van de lasten in

- Bevestigt de last aan de hijsvoorzieningen

- Zekert de last

- Begeleidt de bediener van hijswerktuigen

Bereidt de montage van metalen gevel- en dakelementen voor (co 01540)

- Demonteert en verwijdert bestaande gevel- en dakbedekkingen

- Beschermt de dakstructuur tijdens de werkzaamheden tegen weersomstandigheden

Monteert metalen gevel- en dakelementen (co 01541)

- Lijnt het regelwerk uit

- Brengt houten latten en/of metalen regelprofielen op maat

- Plaatst houten latten en/of metalen regelprofielen

- Bevestigt binnendozen

- Plaatst isolatiematerialen (thermisch, akoestisch, brandwerend, vochtwerend,...) op de voorgeschreven

- Monteert de buitenste platen

- Monteert sandwichpanelen

- Maakt insnijdingen en afschuiningen

- Felst platen met een staande naad

Plaatst lucht- en/of dampscherm (co 01542)

- Selecteert de vereiste lucht- en/of dampdichte lagen

- Plaatst het lucht- en/of dampscherm op uniforme en correcte wijze

- Voert doorbrekingen en integratie van elementen (ramen, installatiekanalen, ...) luchtdicht uit

- Maakt luchtdichte aansluitingen (tussen de stroken onderling en met andere delen van het gebouw)

- Controleert de kwaliteit van de luchtdichting

Plaatst afwerkingsprofielen (co 01543)

- Brengt afwerkingsprofielen op maat en bereidt de bevestiging voor

- Bevestigt afwerkingsprofielen

2.2 Beschrijving van de competenties/activiteiten aan de hand van de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis rekenen (inhoudsmaten, soortelijk gewicht, volumes, ...)

- Basiskennis driehoeksmeetkunde

- Basiskennis van elektriciteit (begrippen en eenheden)

- Basiskennis van opslag- en stapeltechnieken

- Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Basiskennis van bouwfysica

- Kennis principes EPB (3)

- Kennis van bouwknopen

- Kennis van de bouwplaatsorganisatie

- Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Kennis van specifieke risico's van asbest, hout- en kwartsstof en andere gevaarlijke producten

- Kennis van specifieke risico's van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies

- Kennis van veilige en ergonomische hef-, til- en werktechnieken

- Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte

- Kennis van PBM's en CBM's (4)

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer

- Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie

- Kennis van het werkblad en andere administratieve documenten

- Kennis van werkdocumenten, tekeningen en plannen

- Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van milieuvoorschriften in functie van de eigen werkzaamheden

- Kennis van de nomenclatuur van metalen dak- en gevelelementen

- Kennis van de functie van de onderdelen van metalen dak- en gevelelementen

- Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van het gebruik van communicatiemiddelen

- Kennis van de genormaliseerde hand- en armseinen

- Kennis van de wettelijke bepalingen i.v.m. de plaatsing en verwijdering van signalisatie

- Kennis van de eisen aan opstelplaatsen voor de hijstoestellen: horizontaal, stabiel, vaste grond, vrij van obstakels en buiten de verkeerscirculatie

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van etikettering en productidentificatie

- Kennis van hijsmaterieel (kettingtakel, strop, hijsband, hijsmagneet, ...) en de keuringsvoorschriften

- Kennis van technieken voor het aanslaan van lasten

- Kennis van zwaartepunt, massa en gewicht bij het aanslaan van lasten

- Kennis van richtlijnen voor veilig gebruik van ladders

- Kennis van richtlijnen voor veilig gebruik van hefplatformen, hoogwerkers en verreikers

- Kennis van de regels voor opbouw, vrijgave, gebruik en demontage van steigers

- Kennis van de werking en het gebruik van meetinstrumenten zoals waterpas, (elektrische of digitale) laser, niveaumeter ...

- Kennis van de werking van en het gebruik van timmergereedschap (zaag, hamer, ..), montagegereedschap (elektrische boormachine, elektrische schroevendraaier, schiethamer, plaatschaar, rivetteermachine, ..) snijgereedschap (decoupeerzaag, slijpschijf, plaatschaar, knabbelschaar, ..), de felsmachine en het afwerkingsgereedschap

- Kennis van het gebruik, de soorten en de eigenschappen van de gebruikte materialen (verschillende types verbindings- en bevestigingsmaterialen, verschillende types isolatie, binnendozen, de metalen platen en sandwichpanelen, lucht- en dampschermen, lijmen en siliconen, ..)

- Kennis van de thermische eigenschappen (uitzetting, ..) van metalen plaatmaterialen

- Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor de verschillende types isolatie (brandwerende, thermische en akoestische)

- Kennis van plaatsing en bevestigingsmethodes voor lucht- en dampschermen

- Kennis van de verschillende verbindingen van bladen (staande naad, roefnaad, solderingen, klangverbindingen, overlappingen,...)

- Kennis van de werkwijze voor het opkanten en felsen van bladen

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen lezen en interpreteren van werkdocumenten, tekeningen en plannen en deze gegevens vertalen naar zijn eigen werkzaamheden

- Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren aan een leidinggevende

- Het efficiënt kunnen communiceren met collega's, klanten en derden: kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen

- Het kunnen naleven van veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM's en CBM's volgens de specifieke voorschriften

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's van asbest, hout- en kwartsstof en andere gevaarlijke stoffen

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies

- Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten

- Het (visueel) kunnen beoordelen van de staat (afwijkingen en gebreken) van het dak en de gevel, zijn onderdelen en de uitvoering van de dakbedekking en gevelbekleding

- Het kunnen sorteren en recupereren van afval en herbruikbare materialen volgens de richtlijnen

- Het kunnen kiezen van de juiste dak- en gevelbekleding en bevestigingsmiddelen overeenkomstig de uit te voeren werken

- Het kunnen controleren en uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning, werktekeningen en plannen, de voorschriften en productfiches

- Het kunnen bepalen van de benodigde materialen, gereedschappen en machines

- Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen

- Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies en rekening houdend met de werkorganisatie en de logische werkvolgorde

- Het kunnen controleren van leveringen op basis van de bestelstaat

- Het kunnen controleren van de hoeveelheden, de kwaliteit en de houdbaarheid, en de correcte opslag van de vereiste materialen en materieel

- Het kunnen selecteren van het juiste hijshulpmiddel in functie van de last

- Het kunnen aanslaan van materialen op een veilige manier

- Het kunnen inschatten van gewicht en het zwaartepunt van de lasten

- Het kunnen communiceren met hand- en armseinen en aangepaste communicatiemiddelen

- Het kunnen monteren en demonteren van (rol)steigers volgens instructies

- Het kunnen gebruiken van ladders en (rol)steigers volgens de veiligheidsregels

- Het kunnen gebruiken van hefplatformen, hoogwerkers en verreikers volgens de veiligheidsregels

- Het zorgzaam, efficiënt en veilig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen en machines

- Het kunnen reinigen en onderhouden van de gereedschappen en machines

- Het kunnen controleren van de leveringen op basis van de bestelstaat

- Het kunnen bepalen van de volgorde van plaatsing

- Het kunnen herkennen van asbesthoudende materialen

- Het kunnen opmeten, uitlijnen en uitzetten in functie van het dak- en geveloppervlak, de helling en de te gebruiken dakbedekking en gevelbekleding

- Het kunnen uitlijnen met laser

- Het kunnen vermijden van koudebruggen tijdens de montage

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kwalitatief en kwantitatief kunnen evalueren en desnoods bijsturen van zijn eigen werkzaamheden

- Het gepast kunnen reageren op vastgestelde problemen met betrekking tot kwaliteit, veiligheid, milieu, proces en techniek rekening houdend met de voorschriften/procedures

- Het kunnen rekening houden met de beschikbare tijd (opgelegde termijn), de plaats (bereikbaarheid van de werkplek), de machines, gereedschappen en materialen (soorten en de verwerking ervan, ...) bij de planning van de werkzaamheden

- Het kunnen bijsturen van de eigen werkzaamheden om koudebruggen en lekken in het lucht- en dampscherm te vermijden

Motorische vaardigheden

- Het kunnen toepassen van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen bewerken, plaatsen, monteren en verankeren van de metalen gevel- en dakbekleding

- Het kunnen aanbrengen van isolatie op voorgeschreven wijze

- Het kunnen plaatsen van lucht- en dampscherm op uniforme en correcte wijze

- Het kunnen hanteren van handgereedschap

- Het kunnen bedienen van elektrisch en pneumatisch handgereedschap

- Het kunnen toepassen van timmer- en montagetechnieken (boren, nagelen, schroeven, schieten, decouperen, lijmen, overlappen,...)

- Het kunnen toepassen van felstechieken

- Het kunnen toepassen van afwerkingstechnieken

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische hef- en tiltechnieken

- Het kunnen demonteren en afbreken van dak- en gevelonderdelen en toebehoren en de dakstructuur tijdelijk beschermen tegen weersomstandigheden

- Het kunnen bevestigen en zekeren van de last aan de hijsvoorzieningen

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt vooral uitgeoefend op bouwplaatsen (nieuwbouw voor residentiële en industriële toepassingen), bij bewoonde of in gebruik zijnde gebouwen (renovatie) en vergt de nodige mobiliteit.

- Dit beroep wordt meestal in teamverband uitgeoefend, meestal in een onderneming waar de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, collega's, omgeving, klimatologische omstandigheden, grondstoffen en machines.

- De werkopdracht en het eindresultaat wordt strikt afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie, flexibiliteit en doorzettingsvermogen vraagt.

- Bij het uitvoeren van industriële isolatiewerken moet men rekening houden met diverse reglementeringen, normen, aanbevelingen, codes van goede praktijk en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en duurzaamheid. Verspilling en de rijzende afvalberg dwingen tot een economische en ecologische omgang met en hergebruik van grondstoffen en materialen.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, het werken op hoogte, het werken in de buurt van hoogspanning, het werken met gevaarlijke producten (chemische producten, asbest ...) en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- Bij het uitvoeren van industriële isolatiewerken maakt men gebruik van hand-, elektrisch en pneumatisch gereedschap. Dit kan gevaar inhouden voor lawaaihinder en stof, het oplopen van snijwonden, het stoten tegen voorwerpen, gevaar voor elektrocutie,... .

Handelingscontext

- Oog hebben voor kwaliteit en de tevredenheid van de klant door met zorg, toewijding en zin voor esthetiek te werken.

- Op constructieve en gebruiksvriendelijke wijze uitwisselen van informatie met klanten, collega's en derden.

- Aandacht hebben voor gevaarlijke situaties, veiligheidssignalisatie op de werkplek/werf respecteren en PBM's en CBM's met zorg plaatsen, gebruiken en onderhouden.

- Omzichtig omgaan met grondstoffen en producten, rekening houdend met veiligheids-, plaatsings- en milieuvoorschriften.

- Zorgvuldig en nauwkeurig gebruiken van machines, gereedschappen en materialen.

- Het bijblijven met de (technologische) ontwikkelingen binnen de sector vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen.

2.2.4 Autonomie

- Is zelfstandig in :

- het voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- het bepalen van de werkvolgorde

- het inrichten van de eigen werkplek

- het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden

- de uitvoering en rapportering van de eigen werkzaamheden

- het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van zijn werk

- het afronden van de werkzaamheden

- Is gebonden aan :

- de ontvangen werkopdracht, de uitvoeringsmethode en tijdsplanning

- klimatologische omstandigheden

- kwaliteits- en milieuvoorschriften

- codes van goede praktijk

- wettelijke en technische voorschriften

- veiligheids, hygiëne- en gezondheidsinstructies

- afspraken met collega's en derden, instructies van de leidinggevende en/of opdrachtgever

- Doet beroep op :

- de leidinggevende voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

- een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen

- (onderhouds)technieker en/of derden bij complexe storingen, technische interventies, controles en/of onderhoud aan de machines

- bedieners van hijswerktuigen

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het werken in teamverband

- Het werken met oog voor kwaliteit

- Het werken met oog voor welzijn, veiligheid en milieu

- Het voorbereiden van de eigen werkzaamheden

- Het inrichten van de bouwplaats

- Het veilig en ordelijk organiseren van zijn werkplek

- Het gebruiken van machines en gereedschappen

- Het werken op hoogte

- Het bijhouden van werkadministratie

- Het aanslaan van lasten

- Het voorbereiden van de montage van metalen gevel- en dakelementen

- Het monteren van metalen gevel- en dakelementen

- Het plaatsen van lucht- en/of dampscherm

- Het plaatsen van afwerkingsprofielen

2.3 Vereiste attesten

2.3.1 Wettelijke attesten

Er zijn geen wettelijke attesten

2.3.2 Vereiste attesten

Voor het uitoefenen van bepaalde werkzaamheden en/of risicovolle taken zijn bepaalde attesten en/of certificaten vereist, zoals VCA, het verwijderen van asbest met behulp van eenvoudige handelingen, attest veilig werken op hoogte, een bekwaamheidsattest voor de bediening van een hoogwerker, ...

Het is steeds aangeraden de vigerende wetgeving te raadplegen, daar deze onderhevig kan zijn aan veranderingen.

Nota's

(1) PBM's en CBM's = persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

(2) EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

(3) EPB = de regelgeving omtrent het realiseren van energiezuinige, comfortabele gebouwen

(4) PBM's en CBM's = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen