Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - BaO/Personeelsformatie)

  • goedkeuringsdatum
    18 december 2015
  • publicatiedatum
    B.S.29/12/2015
  • datum laatste wijziging
    29/12/2015

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK 9. - Onderwijs en Vorming

Afdeling 1. - Uitzonderlijke maatregel geïntegreerd onderwijs 2015-2016 buitengewoon basisonderwijs

Art. 46.

Met het oog op het in overeenstemming brengen van overschotten en tekorten aan begeleidingseenheden geïntegreerd onderwijs worden in het schooljaar 2015-2016 volgende afwijkingen voorzien in het buitengewoon basisonderwijs :

1° afwijkingen op de artikelen 142 en 153bis van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 :

a) ook de lestijden en uren toegekend overeenkomstig artikel 155 kunnen worden overgedragen;

b) de overdracht kan gebeuren tot 1 november 2015;

c) de overdracht kan meer bedragen dan 3 % van het totale lestijden- en urenpakket met inbegrip van de lestijden en uren toegekend in het kader van artikel 155;

d) de lestijden en uren kunnen ook overgedragen worden naar een school voor buitengewoon secundair onderwijs;

2° afwijking op artikel 155, § 1, van hetzelfde decreet: de lestijden en uren kunnen ook toegekend worden aan een school voor buitengewoon secundair onderwijs.

...

HOOFDSTUK 12. - Inwerkingtreding

Art. 135.

Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2016, met uitzondering van :

...

4° artikel 46 en 47, die uitwerking hebben met ingang van 1 september 2015;

...