Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016 (uittreksel - NO/Middelen)

  • goedkeuringsdatum
    18 december 2015
  • publicatiedatum
    B.S.29/12/2015
  • datum laatste wijziging
    01/01/2017

COORDINATIE

Decr. 23-12-2016 - B.S. 29-12-2016

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

HOOFDSTUK 1. - Algemeen

Artikel 1.

Dit decreet regelt een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid.

...

HOOFDSTUK 9. - Onderwijs en Vorming

...

Afdeling 4. - Middelenfonds

Art. 55.

§ 1. Er wordt een begrotingsfonds opgericht voor de aanwending van teruggevorderde salarissen en salaristoelagen [en andere ontvangsten] van de sector Onderwijs, hierna genoemd `het middelenfonds'.

§ 2. Het middelenfonds is een begrotingsfonds in de zin van artikel 12 van het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof.

§ 3. Het middelenfonds wordt gespijsd door alle ontvangsten die voortvloeien uit de terugvorderingen van salarissen en salaristoelagen [en andere onderwijsgerelateerde ontvangsten].

§ 4. De middelen van het fonds dienen aangewend te worden voor de betaling van salarissen, salaristoelagen of andere uitgaven ten voordele van het Vlaamse onderwijs.

§ 5. De boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen gebeurt voor elk onderwijsnet afzonderlijk.

Decr. 23-12-2016

Art. 56.

Het saldo en de vastgestelde rechten, vastgesteld op 31 december 2015 op het fonds voor de aanwending van teruggevorderde ten onrechte gestorte wedden en weddetoelagen van de sector onderwijs, opgericht bij artikel 21 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, wordt overgedragen naar het middelenfonds, opgericht in artikel 55 van dit decreet.

Art. 57.

Artikel 21 van het decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede de bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991, wordt opgeheven.

...