Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie schipper zeevisserij

  • goedkeuringsdatum
    08 januari 2016
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/2016
  • datum laatste wijziging
    16/03/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 28 augustus 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van schipper zeevisserij, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van Schipper zeevisserij (0202) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Schipper zeevisserij

b. Definitie

Bepaalt en beveelt de verplaatsingsmanoeuvres van een vaartuig en coördineert de visvangst volgens de bedrijfsdoelstellingen (hoeveelheid, kwaliteit, ...),de hygiëne-, veiligheids- en milieuvoorschriften teneinde de visproductie te commercialiseren in samenspraak met de rederij.

c. Niveau

5

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Werkt in teamverband (co 01641)

- Communiceert efficiënt met alle bemanningsleden

- Voert het bevel over het vaartuig en de bemanning

- Wisselt informatie uit met alle bemanningsleden

- Werkt efficiënt samen met de andere bemanningsleden

- Past zich flexibel aan (verandering van bemanningsleden, ...)

- Rapporteert aan de reder

- Volgt aanwijzingen van de reder op

- Past de reglementering toe en zorgt dat de orde en de tucht aan boord gevrijwaard is

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01642)

- Werkt ergonomisch

- Werkt economisch

- Werkt ecologisch

- Past de veiligheids- en milieuvoorschriften toe

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Ziet er op toe dat de bemanningsleden de collectieve beschermingsmiddelen aanwenden indien nodig

- Meldt problemen aan de reder

- Leert nieuwe opgelegde technieken en past ze toe

Onderhoudt het vaartuig en de uitrusting (A141501 Id6981-c)

- Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (schoonmaken, detergenten, ...)

- Houdt zich aan het onderhoudsprogramma

- Controleert het dek en het materieel

- Maakt materialen zeewaardig vast

- Verbetert de situaties aan boord die een gevaar kunnen zijn

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

Houdt toezicht op de toestand van het vaartuig tijdens het varen, stelt afwijkingen vast en lost ze op (A141501 Id17752-c)

- Meldt ernstige problemen aan de reder

- Lost alle dagelijks voorkomende afwijkingen en problemen op

- Controleert de werking van de installaties en het reddingsmaterieel (oa. AED-toestel)

- Draagt beschermings- en reddingsmaterieel (reddingsvest met MOB-zender, veiligheidshelm, ...)

- Leest het veiligheidsplan en voert het uit indien nodig (man over boord, gewonden, schip verlaten, brandplan...)

- Past het evacuatieplan toe indien nodig

Meert het vaartuig veilig af en aan (A141501 Id7363-c)

- Gebruikt de nodige technieken en hulpmiddelen om het vaartuig veilig af- en aan te meren

- Geeft instructies aan de bemanning bij het uitvoeren van de manoeuvres

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Houdt toezicht en geeft instructies bij het uitzetten en ophalen van de vistuigen (A141501 Id15116)

- Geeft instructies van op de brug aan alle bemanningsleden

- Ziet erop toe dat de instructies worden uitgevoerd aan dek door alle bemanningsleden

- Houdt zich aan de richtlijnen voor veiligheid

Houdt toezicht op het ophalen, het sorteren en verwerken van de vangst (A141501 Id17237-c/7569-c)

- Houdt toezicht op het binnenhalen van de netten

- Houdt toezicht op het controleren van de vis

- Houdt toezicht op het strippen (gutten) van de vis

- Houdt toezicht op de verwerking en verpakking van de vis

- Houdt toezicht op het bergen van de vis in de viskisten

- Houdt toezicht op het zeewaardig stapelen van de viskisten in het visruim

- Bedient de weegschaal

- Gaat de temperatuur van de koelruimte na

- Houdt zich aan de richtlijnen voor voedselveiligheid

- Houdt indien nodig loten apart (traceerbaarheid)

Onderzoekt de staat van de netten, sleepnetten, boeien, touwen en geeft de nodige instructies voor herstellingen aan de bemanningsleden (A141501 Id17946-c)

- Herkent netsoorten (maaswijdte, tekening, ...)

- Leest een nettenplan - Stemt de techniek en het materieel af op de opdracht (breien, boeten, touwwerk, en kabels splitsen, ...)

- Geeft opdracht voor preventief onderhoud

- Merkt afwijkingen op en geeft opdracht tot herstelling

- Bespreekt de afwijkingen met de bemanningsleden

- Geeft opdracht tot vernieuwing van de vislijnen, borgen, kabels van de gieken, ...

- Ziet toe op de voorraad in het nettenruim voor vertrek

Controleert de route van het vaartuig op basis van de richting, de snelheid (A141501 Id18266-c/26086-c)

- Loopt wacht op de brug en heeft hierbij volledige verantwoordelijkheid over het vaartuig en bemanningsleden

- Kijkt, luistert en maakt gebruik van alle beschikbare middelen om de veiligheid van vaartuig, bemanning en lading te vrijwaren

- Bestuurt een vissersvaartuig zowel vissend als niet-vissend

- Bedient de instrumenten op de brug

- Geeft de stuurinstructies

- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, ...)

- Volgt de informatie van de beeldschermen op

- Past de navigatieparameters van het vaartuig aan op basis van koersverschillen en potentiële risico's

- Lost problemen op

- Meldt majeure problemen aan de reder

Houdt toezicht op en leidt de bemanningsleden op in vaktechnieken (A140601 Id19841)

- Geeft uitleg over de uitvoering van de opdrachten

- Geeft zelf het goede voorbeeld

- Volgt de vaardigheden op

- Geeft feedback indien nodig

- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd

Coördineert het onderhoud van het vaartuig en de uitrusting (A141501 Id6981-c)

- Zorgt voor het nodige materieel voor de onderhoudsopdracht

- Bepaalt het onderhoudsprogramma

- Coördineert en controleert of materialen zeewaardig vastgemaakt zijn

- Houdt toezicht op het sorteren van het afval volgens de richtlijnen

Coördineert de activiteiten van een bemanning (visvangst, kwartieren, ...) (A140601 Id2416)

- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, ...)

- Verleent hulp en advies bij technische problemen (op het dek, de brug en in de machinekamer)

- Stemt de planning af op de duur en volgorde van de opdrachten

- Ziet toe op de uitvoering van de opdrachten

- Grijpt in bij verkeerd werk of gedrag van medewerkers

Garandeert de veiligheid van het vaartuig (controle van de uitrustingen, identificatie van risico's op averij, ...) en past noodmaatregelen toe (A140601 Id23672-c)

- Gebruikt nood- en reddingsuitrusting

- Gebruikt radiocommunicatie

- Volgt de wetgeving en procedures bij noodsituaties op

- Volgt de technische en reglementaire evoluties in het vakgebied op

Houdt toezicht op de route van het vaartuig, bepaalt de afstanden en past de navigatieparameters aan (A140601 Id17019/3428)

- Leest zeekaarten

- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, dieptemeter, veiligheidssystemen, automatische piloot, radiozendapparatuur, ...)

- Houdt toezicht op de route van het vaartuig

- Bepaalt de afstanden en past de navigatieparameters aan

Bepaalt de vaarroute en houdt toezicht op de route van het vaartuig (A140601 Id17019-c/3428)

- Stelt de parameters in op de stuur- en controle- instrumenten

- Bepaalt de afstanden en past de navigatieparameters aan

- Leest zeekaarten

- Gebruikt navigatiemateriaal (GPS, VHF, radar, dieptemeter, veiligheidssystemen, automatische piloot, radiozendapparatuur, ...)

- Houdt rekening met externe factoren (weersverwachting, andere schepen, ...)

- Stelt de planning voor het wachtlopen op

- Ziet toe op de uitvoering van het wachtlopen

Voert de manoeuvres met het vaartuig uit tijdens het vissen en navigeert volgens de visserij (A140601 Id17019-c)

- Volgt de positie van het schip en de bewegingen van andere schepen op en past indien nodig de navigatieroute aan

- Gebruikt nautische hulpmiddelen (videoplotter, ...)

- Hanteert vislier, sleephaak, werplijn, loper, ...

- Houdt rekening met externe factoren (weersverwachtingen, andere schepen, ...)

- Zet de netten uit

- Communiceert met de matrozen aan dek

- Haalt de netten binnen

- Houdt toezicht over het verwerken van de vis

Plant het onderhoud van het schip en de scheepsuitrusting (koelkamer, netten, motoren,...) (A140601 Id16475)

- Stelt de planning op voor het onderhoud aan de koelinstallaties, hulpwerktuigen en motoren en houdt toezicht op de uitvoering

- Geeft opdracht voor noodreparaties

- Overlegt met de motorist

- Gebruikt controlehulpmiddelen voor het onderhoud (sensor, detector, ...)

- Doet controlerondes

- Gebruikt software voor de registratie van de werkzaamheden

Houdt toezicht op de ontscheping van de vis door de bemanning (A140601 Id17703)

- Registreert het aantal viskisten dat per soort wordt gelost en zorgt voor de noodzakelijke documenten

- Zorgt dat het lossen van de vangst vlot verloopt

Volgt de voorraden op, stelt tekorten vast en plaatst bestellingen (A140601 Id18152)

- Kan gebruik maken van software voor voorraadbeheer

- Houdt de gegevens bij over het verbruik van het materiaal

- Inventariseert de voorraad wisselstukken, producten en materieel

- Verwerkt de bestellingen van de stuurman

- Plaatst bestellingen in overleg met de rederij

- Plaatst bestellingen rekening houdend met kosten en levertermijnen

- Ontvangt de bestelling en controleert of ze voldoet aan de gestelde vereisten

Volgt de vaarvergunningen op, informatie over afwijkende situaties aan de havenautoriteiten en aan andere schepen (A140601 Id262-c)

- Gebruikt signalisatie- en beveiligingsmateriaal (bakens, boren, ...)

- Volgt de berichten aan de zeevarenden op

Verifieert de scheepsdocumenten en voert verrichtingen uit voor het administratief beheer van een vaartuig (douaneaangifteformulieren van cargotransport, ...) (A140601 Id20391/25708-c)

- Houdt alle scheepsdocumenten bij en volgt ze op

- Vult het scheepslogboeken dagelijks in (schriftelijk, elektronisch)

- Bezorgt de instanties aan wal dagelijks gegevens over de vangst via een elektronisch logboek (soorten, gewicht, ...)

- Houdt een scheepsjournaal bij (visvakken, weersgesteldheid, positie, afwijkende gebeurtenissen, ...)

- Vervult de wettelijke verplichte formaliteiten (personeelsdossier, scheepsjournaal, vaartijdenboekje, meetbrief, zeebrief, exploitatievergunning, douanedocumenten, ...)

Bepaalt de soorten en de hoeveelheden van de vangst en stelt de planning op voor de vangst volgens het seizoen en de weersomstandigheden (A140601 Id5233)

- Bepaalt de te vangen vissoorten op basis van de prijs van de vissoort

- Spoort visscholen op met apparatuur

- Bepaalt de positie van het schip voor de vangst (visserijwacht)

- Bepaalt de visserijmethode (soort visnetten, ...)

- Houdt rekening met visquota

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van meteorologie

- Basiskennis van boekhouden en administratief beheer

- Basiskennis van economische principes

- Basiskennis van ecologische principes

- Basiskennis van ergonomische principes

- Basiskennis van de machines van het vissersvaartuig

- Basiskennis van oceanografie

- Kennis van basisveiligheid (basic safety) op zee: kennis van sociale verantwoordelijkheden, kennis van brandpreventie en brandbestrijding, kennis van EHBO, kennis van persoonlijke overlevingstechnieken, kennis van persoonlijke veiligheid, samenwerken in nood en gebruik reddingsvlot, kennis van milieuverontreiniging op zee

- Kennis van soorten arbeidsongevallen op zee en preventieve maatregelen

- Kennis van het mariene milieu

- Kennis van de stabiliteitsprincipes van het vaartuig

- Kennis van visserijtechnieken

- Kennis van behandeling en stuwage van de visvangst

- Kennis van maritiem recht

- Kennis van visvangsteconomie

- Kennis van visserijreglementering

- Kennis van manoeuvreren met een vissersvaartuig

- Kennis van de basisbeginselen bij het wachtlopen

- Kennis van de organisatie van de brugwacht

- Kennis van visgronden

- Kennis van technieken voor visverwerking aan boord

- Kennis van knoop- en touwwerktechnieken

- Kennis van navigatietechnieken en positiebepalingen

- Kennis van manoeuvreren met een vissersvaartuig

- Kennis van procedures bij noodreparaties

- Kennis van apparatuur op de brug (navigatie, communicatie, vistuigtechnieken ...)

- Kennis van de werkingsstaat van de instrumenten

- Kennis van typologie van schepen

- Kennis van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften voor voedingsmiddelen- hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

- Kennis van onderhoudsprocedures

- Kennis van de te gebruiken materialen

- Kennis van de te gebruiken gereedschappen

- Kennis van voorraadbeheer

- Kennis van de te gebruiken producten ((vis)kisten, schoonmaakproducten,...)

- Kennis van Maritiem Engels ( in de mogelijkheid zijn om kaarten en nautische publicaties te gebruiken, meteorologische informatie en verrichtten betreffende de veiligheid en de exploitatie van het vaartuig te begrijpen, alsook duidelijk verstaanbaar te maken in gesprekken met andere vaartuigen en met het kuststation. Bekwaamheid om de standaardwoordenlijst voor de scheepvaart van het IMO (Standard Marine Navigational Vocabulary) te verstaan en te gebruiken voor de maritieme communicatie

- Kennis van organisatie van een vissersvaartuig

- Kennis van leidinggevende vaardigheden op een vissersvaartuig

- Grondige kennis aangaande het Internationaal Reglement ter Voorkoming van Aanvaringen op Zee

- Grondige kennis van veiligheidsregels op zee

- Grondige kennis van het veiligheidsplan en de veiligheidsuitrusting aan boord

- Grondige kennis van de Internationale Medische Gids voor Schepen

- Grondige kennis van zeekaarten

- Grondige kennis van nautische publicaties

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het gepast kunnen communiceren met alle bemanningsleden

- Het kunnen uitwisselen van informatie met alle bemanningsleden

- Het bevel kunnen voeren over het vaartuig en de bemanning

- Het kunnen rapporteren aan de reder

- Het efficiënt kunnen samenwerken met alle bemanningsleden

- Het kunnen toepassen van de reglementering aan boord

- Het kunnen zorgen dat orde en tucht aan boord gevrijwaard blijft

- Het bevel kunnen voeren over het vaartuig en de bemanning

- Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van de reder

- Het flexibel kunnen aanpassen

- Het kunnen toepassen van ergonomische technieken

- Het kunnen toepassen van economische principes

- Het kunnen toepassen van ecologische principes

- Het kunnen toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften in specifieke situaties

- Het mondeling en schriftelijk kunnen melden van ernstige problemen aan de reder

- Het kunnen toezien dat de bemanningsleden de collectieve beschermingsmiddelen aanwenden

- Het kunnen leren en toepassen van nieuwe technieken

- Het kunnen afstemmen van de techniek en het materieel op de opdracht

- Het zich kunnen houden aan het onderhoudsprogramma

- Het zich kunnen houden aan de richtlijnen voor veiligheid en milieu

- Het kunnen afstemmen van techniek en materieel op de opdracht

- Het kunnen controleren van het dek en het materieel

- Het kunnen controleren van de werking van de installaties en het reddingsmaterieel

- Het kunnen lezen en uitvoeren van veiligheidsplan

- Het kunnen toepassen van het evacuatieplan

- Het kunnen instrueren van de bemanning bij het uitvoeren van de manoeuvres

- Het kunnen instrueren van de medewerkers vanop de brug

- Het kunnen toezien op het uitvoeren van de instructies door de bemanningsleden

- Het kunnen toezicht houden op het binnenhalen van de netten

- Het kunnen toezicht houden op het verwerken en verpakken van vis

- Het kunnen toezicht houden op het bergen van de vis in de viskisten en/of het verpakken van de vis

- Het kunnen toezicht houden op het zeewaardig stapelen van de viskisten in het visruim en/of ze zeewaardig kunnen stapelen

- Het kunnen houden aan de richtlijnen voor de voedselveiligheid

- Het kunnen herkennen van netsoorten

- Het kunnen lezen van een nettenplan

- Het kunnen afstemmen van de techniek op de opdracht

- Het kunnen opdracht geven voor preventief onderhoud

- Het kunnen opmerken van afwijkingen en de opdracht geven tot herstelling

- Het kunnen opdracht geven tot vernieuwing van vislijnen, borgen, kabels van de gieken, ...

- Het kunnen toezien op de voorraad in het nettenruim voor vertrek op zee

- Het kunnen geven van uitleg over de uitvoering van de opdracht

- Het kunnen geven van het goede voorbeeld

- Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met de bemanningsleden

- Het kunnen opvolgen van de vaardigheden

- Het kunnen bijsturen van bemanningsleden

- Het kunnen kijken, luisteren en gebruik maken van alle beschikbare middelen om de veiligheid van vaartuig, bemanning en lading te vrijwaren

- Het kunnen bepalen en geven van de stuurinstructies

- Het kunnen opvolgen van de informatie van de beeldschermen

- Het kunnen bepalen van het onderhoudsprogramma

- Het kunnen zorgen voor het nodige materieel voor de onderhoudsopdracht

- Het kunnen coördineren en controleren of materiaal zeewaardig vastgemaakt is

- Het kunnen toezicht houden op het sorteren van het afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware

- Het kunnen advies geven bij technische problemen

- Het kunnen afstemmen van de planning op de duur en volgorde van de opdrachten

- Het kunnen toezien op de uitvoering van de opdrachten

- Het kunnen ingrijpen bij foute werkzaamheden of gedrag van de medewerker

- Het kunnen opvolgen van de wetgeving en procedures bij noodsituaties

- Het kunnen opvolgen van de technische en reglementaire evoluties in het vakgebied

- Het kunnen toezicht houden op de route van het vaartuig

- Het kunnen bepalen van de afstanden

- Het kunnen aanpassen de navigatieparameters

- Het kunnen instellen van de parameters op de stuur- en controle- instrumenten

- Het kunnen rekeningen houden met externe factoren (weersverwachting, andere schepen, ...)

- Het kunnen opstellen van de planning voor het wachtlopen

- Het kunnen toezien op de uitvoering van het wachtlopen

- Het kunnen volgen van de positie van het schip en de bewegingen van andere schepen op en het kunnen aanpassen van de navigatieroute indien nodig

- Het kunnen opstellen van de planning op voor het onderhoud aan de koelinstallaties, hulpwerktuigen en motoren

- Het kunnen beslissen over de te volgen procedures bij noodreparaties

- Het kunnen controles uitvoeren tijdens de controlerondes

- Het kunnen overleggen met de werktuigkundige

- Het kunnen gebruiken van software voor de registratie van de werkzaamheden

- Het kunnen registreren van het aantal viskisten dat per soort wordt gelost en het kunnen zorgen voor de noodzakelijke documenten

- Het kunnen zorgen voor het vlot verloop van het lossen van de vangst

- Het kunnen bijhouden van de gegevens over het verbruik van het materiaal

- Het kunnen inventariseert de voorraad wisselstukken, producten en materieel

- Het kunnen plaatsen van bestellingen in overleg met de rederij

- Het kunnen plaatsen van bestellingen rekening houdend met kosten en levertermijnen

- Het kunnen opvolgen van de berichten aan de zeevarenden

- Het kunnen bijhouden en opvolgen van alle scheepsdocumenten

- Het kunnen vervullen van de wettelijke verplichte formaliteiten (personeelsdossier, scheepsjournaal, vaartijdenboekje, meetbrief, zeebrief, exploitatievergunning, douanedocumenten, ...)

- Het kunnen bepalen van de te vangen vissoorten op basis van de prijs van de vissoort

- Het kunnen opsporen van visscholen met apparatuur

- Het kunnen bepalen van de positie van het schip voor de vangst (visserijwacht)

- Het kunnen bepalen van de visserijmethode (soort visnetten, ...)

- Het kunnen rekening houden met visquota

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen verbeteren van de situatie aan boord die een gevaar kan zijn

- Het kunnen oplossen van problemen en afwijkingen

- Het kunnen melden van ernstige problemen aan de reder

- Het kunnen aanpassen van de navigatieparameters van het vaartuig op basis van koersverschillen en potentiële risico's

- Het kunnen verlenen van hulp en advies bij (technische) problemen

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken en dragen van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Het kunnen gebruiken van de nodige technieken en hulpmiddelen om het vaartuig veilig af- en aan te meren

- Het kunnen wacht lopen op de brug waarbij men volledige verantwoordelijkheid krijgt over het vaartuig

- Het kunnen uitzetten en binnenhalen van de netten

- Het kunnen binnenhalen van de netten samen met collega's

- Het kunnen controleren van de vis

- Het kunnen strippen van de vis

- Het kunnen opbergen van de vis in viskisten

- Het zeewaardig kunnen stapelen van de viskisten in het visruim

- Het kunnen bedienen van de weegschaal

- Het kunnen nagaan van de temperatuur in de koelruimte

- Het kunnen apart houden van de loten

- Het kunnen vernieuwen van vislijnen en het kunnen borgen van kabels van gieken

- Het kunnen aanvullen van tekorten in het nettenruim voor vertrek

- Het zeewaardig kunnen vastmaken van materialen

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen dragen van beschermings- en reddingsmaterieel

- Het kunnen bedienen de instrumenten op de brug

- Het kunnen besturen van een vissersvaartuig zowel vissend als niet vissend

- Het kunnen gebruiken van navigatiemateriaal (GPS, VHF, ...)

- Het kunnen zorgen voor het nodige materiaal voor de onderhoudsopdrachten

- Het kunnen gebruiken van nood- en reddingsuitrusting

- Het kunnen gebruiken van radiocommunicatie

- Het kunnen lezen van zeekaarten

- Het kunnen gebruiken van nautische hulpmiddelen (videoplotter, ...)

- Het kunnen harteren vislier, sleephaak, werplijn, loper, ...

- Het kunnen gebruiken van controlehulpmiddelen voor het onderhoud (sensor, detector, ...)

- Het kunnen ontvangen van de bestelling en het kunnen controleren of ze voldoet aan de gestelde vereisten

- Het kunnen gebruiken van signalisatie- en beveiligingsmateriaal (bakens, boren, ...)

- Het dagelijks kunnen invullen van het scheepslogboeken (schriftelijk, elektronisch)

- Het kunnen bezorgen van dagelijks gegevens over de vangst via een elektronisch logboek (soorten, gewicht, ...) aan de instanties aan wal

- Het kunnen bijhouden van een scheepsjournaal (visvakken, weersgesteldheid, positie, afwijkende gebeurtenissen, ...)

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend op zee en aan de wal. De activiteiten kunnen aan dek en in een koelzone plaatsvinden

- Dit beroep wordt uitgeoefend met aangepaste/veranderende werktijdentijden, in shift (volcontinu, tijdens de nachts,, het weekend en tijdens feestdagen

- Dit beroep wordt uitgeoefend in teamverband, waarbij de nodige flexibiliteit belangrijk is om zich aan te passen aan wijzigingen van planning, omgeving, weersomstandigheden en soort visvangst

- De schipper werkt in een omgeving waarin leidinggevende, coördinerende, opleidende, informerende, bewakende en uitvoerende taken moeten gecombineerd worden. Hij gaat hierbij zowel routinematige als meer specifieke handelingen uitvoeren. Hij moet in bij bepaalde omstandigheden snel, alert en oplossingsgericht te werk gaan

- Verlof wordt toegestaan in samenspraak met de rederij, zodat een schip nooit onbemand is of met een tekort aan gekwalificeerd personeel vaart

- De tijd van huis weg kan in bepaalde omstandigheden oplopen tot ongeveer 1 maand, indien langer dan 1 maand zorgt de reder voor aflossing van het bemanningslid

- Een vaartuig mag maar een beperkte periode ononderbroken varen. De termijn zoals bepaald in de wetgeving moet hierbij steeds gerespecteerd worden

- De zeevisserij kent veel nationale en internationale reglementeringen, normen, aanbevelingen en technische voorlichtingsfiches inzake kwaliteit, veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is verplicht

- Het respecteren van tijdschema's is noodzakelijk voor bepaalde opdrachten

- De situatie aan boord kan het dragen van lasten en werken in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren

- De uitoefening van dit beroep vergt een organisatievermogen om ervoor te zorgen dat de visvangst en visverwerking vlot verloopt conform de reglementeringen

- De organisatie van de werkzaamheden wordt deels bepaald door vigerende wet- en regelgeving, anderzijds door meer context specifieke elementen zoals infrastructuur, de steeds wisselende praktijksituaties. De schipper moet hier adequaat kunnen mee omgaan.

Handelingscontext

- De schipper visserij gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met de andere bemanningsleden

- De schipper visserij stelt afhankelijk van de toestand van het vaartuig, vooral gevarieerde handelingen

- De schipper visserij is verantwoordelijk voor zijn bemanning, schip en lading

- De schipper visserij geeft opdrachten

- schipper visserij kan zich aanpassen en flexibel opstellen bij wisselende omgevingsfactoren

- De schipper visserij controleert de bemanning en het materieel

- De schipper visserij moet zorgvuldig gebruik maken van materieel

- De schipper visserij moet steeds de veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften respecteren

- De schipper visserij moet aandacht hebben voor de voor voedselveiligheid en hygiëne

- De schipper visserij kan gericht reageren bij gevaarlijke situaties (zoals storm, man-over-boord, ...)

- De schipper visserij draagt persoonlijke beschermingskledij

- De schipper visserij moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van (verplichte) opleidingen

- De schipper visserij loopt wacht als hoofd van wacht

- De schipper visserij moet gericht beslissingen nemen

- De schipper visserij moet initiatief nemen

- De schipper visserij moet de werkzaamheden kunnen organiseren

- De schipper visserij moet het werk van zijn werknemers superviseren en controleren en evalueren

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- het voorbereiden, uitvoeren en controleren van eigen werkzaamheden

- het geven van opdrachten en controleren van de werkzaamheden van de bemanning

- het geven van opdrachten en controleren bij de visvangst

- het controleren van de verwerking van de visvangst

- het geven van opdracht tot vernieuwing van scheepsuitrusting (vislijnen, borgen, kabels van gieken, ...)

- het geven van opdracht tot herstelling aan het materieel

- het controleren van de werking van de installaties en het reddingsmaterieel

- het toepassen van het evacuatieplan

- het uitleg geven over de uitvoering van de opdracht aan de bemanning

- het wacht lopen als hoofd op de brug en de wachtschema's opmaken

- het navigeren van het vaartuig

- het oplossen van problemen en geschillen aan boord

- het bestellen van de voorraad

- het bepalen van de vaarroute en de planning van de vangst

Is gebonden aan

- het ontvangen van werkopdracht en tijdsplanning, veiligheids-, gezondheids-, kwaliteits- en milieuvoorschriften en procedures

- instructies van de reder

- de nationale en internationale wetgeving

- de orde en tuchtregeling van het vaartuig

Doet beroep op

- de bemanning voor het ondersteunen van de activiteiten

- de reder voor de opdracht, gegevens, melden van problemen, gevaarlijke situaties en bijkomende instructies

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het efficiënt functioneren op het vaartuig

- Het milieubewust, kwalitatief en veilig uitvoeren van het werk

- Het toezicht houden en instructies geven bij het uitzetten en ophalen van de vistuigen

- Het toezicht houden op het ophalen, sorteren en verwerken van de vangst

- Het toezicht houden op de ontscheping van de vis door de bemanning

- Het onderzoeken van de staat van de (sleep)netten, boeien, touwen en het geven van de noodzakelijke instructies om de herstelling te laten uit te voeren

- Het coördineren van het onderhoud van het vaartuig en de uitrusting

- Het toezicht houden op de toestand van het vaartuig tijdens het varen, het vaststellen en oplossen van afwijkingen

- Het aan- en afmeren van het vaartuig

- Het opleiden en helpen van de bemanningsleden bij het uitvoeren van vaktechnieken aan boord

- Het coördineren van de activiteiten van de bemanning

- Het verantwoordelijk zijn voor het vaartuig en de bemanning

- Het voeren van het bevel op het vaartuig

- Het garanderen van de veiligheid van het vaartuig en indien nodig de noodmaatregelen toepassen

- Het plannen van het onderhoud van het vaartuig en de scheepsuitrusting

- Het opvolgen van de voorraden, het vaststellen van tekorten en het plaatsen van bestellingen

- Het wacht kunnen lopen op de brug met volledige verantwoordelijkheid over het vaartuig en de bemanningsleden

- Het controleren van de route van het vaartuig op basis van de richting, de snelheid

- Het houden van toezicht op de route van het vaartuig, het bepalen van de afstanden en het aanpassen van de navigatieparameters

- Het bepalen van de vaarroute en het toezicht houden op de route van het vaartuig

- Het uitvoeren van manoeuvres van het vaartuig tijdens het vissen en het navigeren volgens de visserij

- Het opvolgen van de vaarvergunningen, het informeren over afwijkende situaties aan de havenautoriteiten en aan andere vaartuigen

- Het verifieren van scheepsdocumenten en het uitvoeren van verrichtingen voor het administratief beheer van het vaartuig

- Het bepalen van de soorten en de hoeveelheden van de vangst en het opstellen van de planning voor de visvangst volgens het seizoen en de weersomstandigheden

2.3 Attesten

2.3.1 Wettelijke Attesten

- Basic Safety training STCW-95 A-VI/1-4

- Vaarbevoegdheidsbewijs schipper

- Certificaat van radio-operator GMDSS

- Medische keuringen

2.3.2 Vereiste Attesten

Geen vereisten.

2.3.3 Instapvoorwaarden

Geen vereisten.