Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie polyvalent administratief medewerker

  • goedkeuringsdatum
    08 januari 2016
  • publicatiedatum
    B.S.16/03/2016
  • datum laatste wijziging
    16/03/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 28 augustus 2015;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 december 2015;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van polyvalent administratief medewerker, ingeschaald op niveau 3 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van Polyvalent administratief medewerker (0204) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Polyvalent administratief medewerker

b. Definitie

`Het realiseren van de administratieve behandeling van dossiers en het doorsturen van informatie aan één of meerdere diensten (telefoon, e-mail, nota's, fax, ...) rekening houdend met de richtlijnen van de organisatie en de opdrachtvereisten teneinde dossiers volledig op te volgen.'

c. Niveau

3

d. Jaartal

2015

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

Ontvangt en oriënteert klanten, leveranciers, bezoekers, noteert boodschappen en maakt afspraken (M160701 Id21445-c)

- Stelt gerichte vragen

- Maakt notities

- Draagt informatie tijdig en inhoudelijk correct over aan de persoon/dienst voor wie ze bedoeld is

- Verstrekt informatie volgens de richtlijnen

- Gebruikt de taal die de organisatie vraagt

- Verwijst door naar derden in de organisatie

- Handelt steeds klantvriendelijk

- Behandelt klachten op een professionele manier

- Schat de hoogdringendheid van de oproep in en probeert dringende gevallen prioriteit te geven en door te sturen naar de betrokken dienst/contactpersoon

- Controleert de ontvangen documenten

Sorteert en verdeelt binnenkomende interne (elektronische) post volgens de richtlijnen van de organisatie (M160301 Id16576-c/34505-c/5784-c)

- Selecteert te openen stukken

- Bepaalt aan de hand van het adres en/of de inhoud voor wie een poststuk of een mail bestemd is

- Verzamelt, klasseert en verdeelt post, dossiers, pakjes,...

- Stelt de stukken ter beschikking van de afdelingen

- Kopieert documenten

- Legt een digitaal klassement aan

- Gebruikt kantoorsoftware

- Registreert inkomende post

- Gaat vertrouwelijk om met informatie

Bereidt uitgaande post voor, sorteert en stuurt uit (co 01192)

- Verzamelt en treft de nodige voorbereidingen om de stukken uit te sturen (post, dossiers, pakjes... )

- Legt de stukken klaar voor verzending

- Neemt telefonisch contact op met de betrokkenen in functie van de verzending

- Registreert uitgaande post

Ontvangt te verwerken documenten, controleert en vraagt instructies over de termijn, het aantal... (M160601 Id17102-c)

- Stelt de nodige vragen over de uit te voeren opdracht

- Neemt de nodige notities over de opdracht

- Legt prioriteiten binnen eigen takenpakket

- Maakt de eigen planning op

Digitaliseert en verwerkt documenten en data (M160601 Id17424-c)

- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

- Scant documenten in

- Typt teksten

- Typt blind

- Voert gegevens in

- Neemt een ergonomische houding aan

- Maakt teksten en brieven op volgens de huisstijl

- Verzamelt en verwerkt gegevens en documenten (identificeren, coderen, registreren, ...) volgens richtlijnen

- Gebruikt de taal die de organisatie vraagt

- Houdt de gegevens in databanken steeds up-to-date volgens de richtlijnen en procedures van de organisatie

Controleert de juistheid van de informatie tijdens de invoer en verbetert fouten (M160601 Id1030-c)

- Leest na en controleert de eigen ingevoerde informatie

- Controleert documenten inhoudelijk en taalkundig

- Schrijft foutloos in de taal die de organisatie vraagt

Biedt administratieve ondersteuning bij vergaderingen en evenementen (co 01193)

- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

- Notuleert tijdens vergaderingen

- Stelt op basis van notulen een verslag op in functie van de doelgroep

- Verzendt verslag aan de deelnemers

- Verzamelt en verwerkt gegevens en documenten (identificeren, coderen, registreren, ...) volgens richtlijnen

- Werkt teksten uit met vakterminologie

- Gebruikt de taal die de organisatie vraagt

- Gaat vertrouwelijk om met informatie

Indexeert, klasseert en archiveert documenten (M160601 Id24109-c)

- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert gegevens

- Codeert archiefstukken per categorie of rubriek

- Bergt stukken op in het archiefsysteem

- Slaat digitale stukken elektronisch op

Voert kopieerwerk uit (M160601 Id25222-c)

- Gebruikt kantoormateriaal (fax, kopieertoestel,...)

- Controleert de benodigde aantallen

Voert ad hoc gelijkaardige administratieve opdrachten uit voor andere diensten (co 01194)

- Stelt zich flexibel op

- Legt prioriteiten binnen eigen takenpakket

- Voert de opdracht binnen de voorziene tijdspanne uit

Verzorgt de logistieke ondersteuning van vergaderingen en evenementen op vraag van de opdrachtgever (co 01195)

- Bereidt evenementen praktisch voor

- Maakt een lijst met uit te voeren voorbereidende activiteiten

- Maakt afspraken, reservaties

- Legt vergaderzalen vast

- Reserveert media

- Zorgt voor catering

- Neemt telefonisch contact op met de nodige diensten

- Stuurt agenda en bijhorende stukken op

- Noteert verontschuldigingen

- Nodigt deelnemers uit en organiseert een mogelijkheid tot inschrijving

Respecteert de bedrijfscultuur, procedures en regels (co 01196)

- Hanteert de huisstijl

- Respecteert de gangbare bedrijfsprocedures

- Past zich aan aan de algemene bedrijfscultuur

- Stelt zich loyaal op t.a.v. het bedrijf

- Werkt milieubewust

Organiseert verplaatsingen van de verantwoordelijke of van teamleden (M160701 Id18084-c)

- Regelt vervoer (chauffeur, taxi,...)

Volgt de voorraad van het economaat op, stelt tekorten vast en plaatst bestellingen (M160701 Id18152-c)

- Gebruikt software voor voorraadbeheer

- Registreert voorraadgegevens

- Berekent de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Vult een bestelbon in

- Contacteert leveranciers

- Selecteert en test nieuwe producten uit

- Vraagt offertes op

Staat in voor beperkte logistieke ondersteuning van de kantoorinrichting (co 01197)

- Volgt de gemaakte afspraken op (onderhoudscontracten, afhalingen, geplande leveringen,...)

- Meldt defecten en storingen aan kantooruitrusting

- Volgt het op te lossen defect en/of storing op

- Volgt gepland onderhoud van kantoormateriaal, wagenpark op

- Houdt betrokkenen op de hoogte van de stand van zaken en fungeert als tussenpersoon

Bereidt professionele dossiers voor en volgt deze op (juridische dossiers, personeelsdossiers, boekhoudkundige dossiers,...) (co 01198)

- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

- Zoekt (aanvullende) informatie op

- Verzamelt alle nodige documenten

- Werkt het dossier, indien nodig, volgens de instructies uit

- Brengt dossiers administratief in orde

- Volgt de dossiers, indien nodig, op volgens de instructies

- Houdt dossiers up to date

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van bedrijfsadministratie (facturatie, betalingsdocumenten, voorraad...)

- Basiskennis ergonomische technieken

- Kennis van Engels: de belangrijkste punten kunnen begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, gesprekken kunnen voeren in de meest voorkomende situaties op het werk, een eenvoudige tekst kunnen maken over onderwerpen die vertrouwd zijn op het werk, een beknopte beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.

- Kennis van Frans: de belangrijkste punten kunnen begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, gesprekken kunnen voeren in de meest voorkomende situaties op het werk, een eenvoudige tekst kunnen maken over onderwerpen die vertrouwd zijn op het werk, een beknopte beschrijving kunnen geven van ervaringen en gebeurtenissen die optreden op het werk.

- Kennis van regels voor het onthaal

- Kennis e-mailcorrespondentie

- Kennis van redactionele normen

- Kennis van agendabeheer

- Kennis van technieken om nota te nemen

- Kennis van voorraadbeheer

- Kennis van klassement- en archiveringsmethodes

- Kennis van dossierbeheer

- Kennis van zakelijk communicatie

- Kennis van principes van klantvriendelijkheid

- Kennis van digitaliseringstechnieken

- Kennis van snelschrifttechnieken

- Kennis van dactylografie

- Kennis van kantoorsoftware

- Kennis van communicatietechnieken

- Kennis van registratietechnieken

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen stellen van gerichte vragen

- Het kunnen maken van notities

- Het kunnen tijdig en inhoudelijk correct overdragen van informatie aan de persoon/dienst voor wie ze bedoeld is

- Het kunnen verstrekken van informatie volgens de richtlijnen

- Het kunnen gebruiken van de taal die de organisatie vraagt

- Het kunnen doorverwijzen naar derden in de organisatie

- Het steeds kunnen klantvriendelijk handelen

- Het kunnen behandelen van klachten op een professionele manier

- Het kunnen controleren van de ontvangen documenten

- Het kunnen selecteren van te openen stukken

- Het aan de hand van het adres en/of de inhoud kunnen bepalen voor wie een poststuk of een mail bestemd is

- Het kunnen verzamelen, klasseren en verdelen van post, dossiers, pakjes,...

- Het kunnen ter beschikking stellen van de stukken van de afdelingen

- Het kunnen aanleggen van een digitaal klassement

- Het kunnen vertrouwelijk omgaan met informatie

- Het kunnen verzamelen en treffen van de nodige voorbereidingen om de stukken uit te sturen (post, dossiers, pakjes... )

- Het kunnen telefonisch contact opnemen met de betrokkenen in functie van de verzending

- Het kunnen nemen van de nodige notities over de opdracht

- Het kunnen opmaken van de eigen planning

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

- Het kunnen typen van teksten

- Het kunnen blind typen

- Het kunnen invoeren van gegevens

- Het kunnen opmaken van teksten en brieven volgens de huisstijl

- Het kunnen verzamelen en verwerken van gegevens en documenten (identificeren, coderen, registreren,...) volgens richtlijnen

- Het kunnen steeds up-to-date houden van de gegevens in databanken volgens de richtlijnen en procedures van de organisatie

- Het kunnen nalezen en controleren van de eigen ingevoerde informatie

- Het kunnen inhoudelijk en taalkundig controleren van documenten

- Het kunnen foutloos schrijven in de taal die de organisatie vraagt

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad,...)

- Het kunnen notuleren tijdens vergaderingen

- Het kunnen opstellen een verslag op basis van notulen en in functie van de doelgroep

- Het kunnen verzenden van het verslag aan de deelnemers

- Het kunnen verzamelen en verwerken van gegevens en documenten (identificeren, coderen, registreren,...) volgens richtlijnen

- Het kunnen uitwerken van teksten met vakterminologie

- Het kunnen verzamelen, registreren, klasseren en beheren van gegevens

- Het kunnen opslaan van digitale stukken elektronisch

- Het kunnen gebruiken van kantoormateriaal (fax, kopieertoestel,...)

- Het kunnen controleren van de benodigde aantallen

- Het zich kunnen flexibel opstellen

- Het praktisch kunnen voorbereiden van evenementen

- Het kunnen maken van een lijst met uit te voeren voorbereidende activiteiten

- Het kunnen maken van afspraken, reservaties

- Het kunnen vastleggen van vergaderzalen

- Het kunnen zorgen voor catering

- Het kunnen telefonisch contact opnemen met de nodige diensten

- Het kunnen opsturen van de agenda en bijhorende stukken

- Het kunnen noteren van verontschuldigingen

- Het kunnen uitnodigen van deelnemers en organiseren van een mogelijkheid tot inschrijving

- Het kunnen hanteren van de huisstijl

- Het kunnen respecteren van de gangbare bedrijfsprocedures

- Het zich kunnen aanpassen aan de algemene bedrijfscultuur

- Het zich kunnen loyaal opstellen t.a.v. het bedrijf

- Het kunnen regelen van het vervoer (chauffeur, taxi,...)

- Het kunnen gebruiken van software voor voorraadbeheer

- Het kunnen berekenen van de hoeveelheid producten voor de bestelling

- Het kunnen invullen van een bestelbon

- Het kunnen contacteren van leveranciers

- Het kunnen selecteren en uittesten van nieuwe producten

- Het kunnen opvragen van offertes

- Het kunnen opvolgen van de gemaakte afspraken (onderhoudscontracten, afhalingen, geplande leveringen,...)

- Het kunnen opvolgen van gepland onderhoud van kantoormateriaal, wagenpark

- Het op de hoogte kunnen houden van betrokkenen van de stand van zaken en fungeren als tussenpersoon

- Het kunnen opzoeken van (aanvullende) informatie

- Het kunnen verzamelen van alle nodige documenten

- Het kunnen uitwerken van het dossier, indien nodig, volgens de instructies uit

- Het administratief in orde kunnen brengen van dossiers

- Het indien nodig, kunnen opvolgen van de dossiers volgens de instructies

- Het kunnen up to date houden van dossiers

- Het kunnen melden van defecten en storingen aan kantooruitrusting

- Het kunnen stellen van de nodige vragen over de uit te voeren opdracht

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen inschatten van de hoogdringendheid van de oproep en proberen van dringende gevallen prioriteit te geven en door te sturen naar de betrokken dienst/contactpersoon

- Het kunnen opvolgen van het op te lossen defect en/of storing

- Het kunnen leggen van prioriteiten binnen eigen takenpakket

- Het kunnen uitvoeren van de opdracht binnen de voorziene tijdspanne

Motorische vaardigheden

- Het kunnen kopiëren van documenten

- Het kunnen registreren van inkomende post

- Het kunnen klaarleggen van de stukken voor verzending

- Het kunnen registreren van uitgaande post

- Het kunnen inscannen van documenten

- Het kunnen coderen van archiefstukken per categorie of rubriek

- Het kunnen reserveren van media

- Het kunnen registreren van voorraadgegevens

- Het kunnen opbergen van stukken op in het archiefsysteem

- Het kunnen aannemen van een ergonomische houding

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in een kantooromgeving.

- De beroepsuitoefening varieert naargelang de grootte van het bedrijf en volgens de bedrijfsactiviteiten.

- De bedrijfsprocedures en -cultuur bepaalt de werkcontext waaraan de beroepsbeoefenaar zich moet naar schikken.

- Het wordt uitsluitend uitgeoefend in een dag-systeem.

- De werkdruk kan variëren naargelang de noden van het bedrijf en/of departement en is afgestemd op het beroep.

- Het takenpakket is vrij gevarieerd en procedures en materieel zijn gekend. De beroepsbeoefenaar moet prioriteiten stellen binnen zijn eigen takenpakket .

- De vaardigheden kunnen onderhevig zijn aan evoluties.

- De werkomgeving is gestructureerd binnen één context met mogelijke deadlines.

- Binnen dit beroep is een goede communicatie belangrijk.

- De werkopdrachten verlopen volgens een regelmaat worden zo optimaal mogelijk binnen de beschikbare tijd gerealiseerd.

- Het beroep kan alleen of in teamverband uitgeoefend worden.

- De beroepsuitoefening is gebonden aan normen en reglementering inzake veiligheid, gezondheid, hygiëne, welzijn, milieu en vestiging.

Handelingscontext

- Efficiënt, kwaliteitsvol handelen in alle omstandigheden.

- De beroepsbeoefenaar dient tijdens de uitvoering van de opdracht zorgvuldig te werken.

- Voortdurend aandacht hebben voor tijdige aflevering van de opdrachten.

- Efficiënt communiceren met leidinggevende(n) en collega's.

- Zorgvuldig, economisch en ecologisch handelen.

- Sommige handelingen worden routinematig uitgevoerd.

- Werkt met verschillende collega's in dezelfde ruimte.

- Stelt zich positief assertief op

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in

- het nauwkeurig uitvoeren van de opdracht

- het bepalen van de volgorde van de uitvoering van de opdrachten

- het bepalen van de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd

Is gebonden aan

- eindcontrole van opdracht

- opgelegde timing

- de geldende regels en procedures van de organisatie

- veiligheids-, hygiëne-, gezondheids- en milieureglementering

Doet beroep op

- de leidinggevende/de verantwoordelijke bij onduidelijkheden

- het team/collega's bij gebrek aan informatie

- de verantwoordelijke in geval defecten van materieel

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- het sorteren en verdelen van binnenkomende interne (elektronische) post

- het voorbereiden, sorteren en uitsturen van de uitgaande post

- het ontvangen, controleren en instructies vragen over de termijn, het aantal... van de te verwerken informatie

- het invoeren of digitaliseren (handgeschreven teksten, cheques, data...) van documenten

- het controleren van de juistheid van de ingevoerde informatie

- het verbeteren van eigen fouten

- het indexeren, klasseren en archiveren van documenten

- het verzorgen van kopieerwerk

- het verzorgen van de logistieke ondersteuning van vergaderingen en evenementen op vraag van de opdrachtgever

- het uitvoeren van ad hoc gelijkaardige administratieve opdrachten voor andere diensten

- het respecteren van de bedrijfscultuur, procedures en regels

- het ontvangen en oriënteren van klanten, leveranciers, bezoekers, noteert boodschappen en maakt afspraken

- het ontvangen van de te verwerken documenten, controleren van en vragen naar instructies over de termijn, het aantal...

- het bieden van administratieve ondersteuning bij vergaderingen en evenementen

- het organiseren van verplaatsingen van de verantwoordelijke of van teamleden

- het opvolgen van de voorraad van het economaat, vaststellen van tekorten en plaatsen van bestellingen

- het instaan voor beperkte logistieke ondersteuning van de kantoorinrichting

- het voorbereiden en opvolgen van professionele dossiers (juridische dossiers, personeelsdossiers, boekhoudkundige dossiers...)

2.3. Attesten

2.3.1. Wettelijke Attesten

Er zijn geen attesten vereist.

2.3.2. Vereiste Attesten

Geen vereisten.

2.3.3. Instapvoorwaarden

Geen vereisten.