Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie energiedeskundige type A

  • goedkeuringsdatum
    25 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.13/06/2016
  • datum laatste wijziging
    13/06/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 7 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van energiedeskundige type a, ingeschaald op niveau 5 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van Energiedeskundige type A (0220) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Energiedeskundige type A

b. Definitie

Vergaart, analyseert en verwerkt bouwkundig gerelateerde informatie over een bestaand residentieel gebouw en verricht onderzoeken en opmetingen op vlak van de gebouwschil en de technische installaties teneinde een energieprestatiecertificaat te genereren geheel conform het inspectieprotocol.

c. Niveau

5

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Algemene administratie en projectbeheer

Communiceert intern en extern (co 01885)

- Wisselt informatie uit met externe (opdrachtgever, overheid, ...) en eventuele interne partijen (collega's)

- Brengt informatie op een heldere en correcte manier over naar interne (collega's) en externe partijen (opdrachtgever, overheid,...)

Ontwikkelt eigen deskundigheid (H120601 Id17590-c)

- Verbreedt en verbetert proactief de kennis en competenties (bijscholing,...)

- Volgt de recente ontwikkelingen (wetgeving, technologie, technieken,...) op

- Integreert nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie

- Volgt (wettelijk verplichte) permanente vorming

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01811)

- Herkent gevaarlijke producten en situaties en reageert passend

- Gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Vermijdt risico's voor zichzelf, medewerkers, opdrachtgever en andere personen PBM : persoonlijke beschermingsmiddelen, CBM: collectieve beschermingsmiddelen

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Inspectie van het bestaande gebouw

Bereidt de bezoeken voor (co 01812)

- Vraagt om, voorafgaand aan het bezoek, beschikbare bewijsstukken te voorzien

- Bespreekt met de opdrachtgever het doel en de inhoud van een EPC

- Beoordeelt, voorafgaand aan het bezoek, of bronnen toegelaten zijn als bewijsstuk

Inspecteert het gebouw en verzamelt bewijsstukken in functie van het EPC (co 01813)

- Verzamelt de gegevens volgens het inspectieprotocol en legt ze vast

- Beoordeelt, tijdens het bezoek, of bronnen toegelaten zijn als bewijsstuk

- Kijkt na of er geen tegenstrijdigheden zijn tussen de bewijsstukken en de werkelijke toestand

- Inspecteert de woning volgens het inspectieprotocol

- Bepaalt de begrenzingen van het beschermd volume zoals omschreven in het inspectieprotocol

- Doet opmetingen voor het berekenen van de relevante volumes en oppervlakten

- Gebruikt meetinstrumenten op een correcte manier

- Leest en interpreteert plannen

- Vult de aanstiplijst in en legt deze ter ondertekening voor aan de opdrachtgever EPC

Maakt de EPC-dossiers technisch en administratief op (H120601 Id8282-c)

- Gebruikt de door de bevoegde instantie opgelegde software

- Leest, begrijpt en interpreteert plannen (ruimtelijk inzicht)

- Leest, begrijpt en interpreteert de bewijsstukken vermeld op de aanstiplijst bewijsstukken

- Identificeert de isolatiematerialen op zicht en/of op productnaam

- Identificeert de constructiematerialen, de constructiemethode en de thermische massa

- Identificeert de technische installaties (hernieuwbare energie, verwarming, ventilatie, sanitair warm water,...) op zicht en/of op productnaam

- Berekent en bepaalt volumes en oppervlakten

- Past het inspectieprotocol, richtlijnen en reglementering toe

- Raadpleegt informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internetsites,...)

- Brengt informatie uit verschillende bronnen/documenten samen

- Interpreteert informatie uit verschillende bronnen/documenten

- Gebruikt kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, documentbeheer,...)

- Stelt documenten op (offerte, opmetingsgegevens, berekeningen, bewijsstukken van vaststellingen,...)

- Verzamelt, registreert, klasseert en beheert informatie

- Archiveert de bewijsstukken (documenten, foto's,...) en de bijhorende aanstiplijst bewijsstukken gedurende de wettelijke termijn en houdt deze ter beschikking voor controle De aanstiplijst bewijsstukken is van belang om discussie te vermijden en om af te stemmen met de opdrachtgever welke gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld werden. Zowel de eigenaar (of gevolmachtigde) als de energiedeskundige ondertekenen deze lijst. De aanstiplijst kan bij controle opgevraagd worden door de bevoegde overheid.

Voert de gegevens in de certificatiesoftware in (co 01814)

- Leidt de geometrie en afmetingen van een beschermd volume af uit een concrete situatie en noteert deze informatie op grafische wijze

- Gebruikt eventueel een tekenprogramma

- Reconstrueert oppervlaktes en volumes op basis van het plaatsbezoek

- Berekent de bruikbare vloeroppervlakte, verliesoppervlakten en het beschermd volume

- Voert de gegevens van de wooneenheid in de certificatiesoftware in

- Interpreteert de aanbevelingen die gegenereerd worden door de certificatiesoftware en vult deze indien nodig aan

- Dient het EPC definitief elektronisch in bij de energieprestatiedatabank

- Bezorgt, na de definitieve indiening en ondertekening, de papieren versie van het EPC aan de opdrachtgever Beschermd volume: wordt bepaald in het Energiedecreet via een verwijzing naar het inspectieprotocol als "Het beschermde volume is de basis voor het bepalen van de warmteverliesoppervlakte. Het beschermde volume wordt begrensd door de gebouwschil. Door de gebouwschil gaat warmte verloren naar de niet verwarmde omgeving: zoals de buitenomgeving (of water), aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR); (kruip)kelders en grond." Controle van het EPC door de bevoegde overheid

Levert bij controle de nodige bewijsstukken en levert de gegevens die de bevoegde overheid opvraagt (co 01815)

- Verzamelt uit het dossier de door de bevoegde overheid gevraagde gegevens

- Levert de antwoorden en bewijsstukken binnen de gestelde termijn

- Geeft, indien gevraagd door de bevoegde overheid, schriftelijke en/of mondelinge toelichting

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van communicatievaardigheden

- Basiskennis van veiligheid

- Basiskennis van warmteverliesberekeningen

- Basiskennis van de diversiteit van het gebouwenpark

- Kennis van thermische bouwfysica

- Kennis van de toepassing van meettechnieken

- Kennis van de impact (grootteorde) van gebouwparameters en energiebesparende maatregelen op de energieprestaties

- Kennis van bouwmaterialen en bouwmethoden

- Kennis van de types en kenmerken van technische installaties (verwarmingsinstallaties, sanitair warm water, ventilatie, koeling, hernieuwbare energie)

- Grondige kennis van EPC-gerelateerde delen van het Vlaams regelgevend kader (energiedecreet, energiebesluiten en ministeriele besluiten)

- Grondige kennis van planlezen

- Grondige kennis van het berekenen van oppervlakten en volumes

- Grondige kennis van de kenmerken en thermische eigenschappen van de isolatiematerialen

- Grondige kennis van het doel en de inhoud van het EPC

- Grondige kennis van het inspectieprotocol

- Grondige kennis van het gebruik van de certificatiesoftware

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van kantoorsoftware (tekstverwerking, rekenblad, documentbeheer,...)

- Het kunnen opstellen van documenten (offerte, opmetingsgegevens, berekeningen, bewijsstukken van vaststellingen, ...)

- Het kunnen verzamelen, registreren, klasseren en beheren van informatie

- Het kunnen archiveren van de bewijsstukken (documenten, foto's, ...) en de bijhorende aanstiplijst bewijsstukken gedurende de wettelijke termijn

- Het kunnen ter beschikking houden van de bewijsstukken en de bijhorende aanstiplijst voor controle

- Het kunnen uitwisselen van informatie met externe (opdrachtgever, overheid,...) en eventuele interne partijen (collega's)

- Het kunnen overbrengen van informatie op een heldere en correcte manier naar interne (collega's) en externe partijen (opdrachtgever, overheid,...)

- Het kunnen proactief verbreden en verbeteren van de kennis en competenties (bijscholing,...)

- Het kunnen opvolgen van de recente ontwikkelingen (wetgeving, technologie, technieken,...)

- Het kunnen integreren van nieuwe ervaringen in de dagdagelijkse werksituatie

- Het kunnen volgen van (wettelijk verplichte) permanente vorming

- Het kunnen gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's)

- Het kunnen vragen om voorafgaand aan het bezoek beschikbare bewijsstukken te voorzien

- Het kunnen bespreken van het doel en de inhoud van een EPC met de opdrachtgever

- Het kunnen beoordelen of de bronnen toegelaten zijn als bewijsstuk voorafgaand aan en tijdens het bezoek

- Het kunnen nakijken of er geen tegenstrijdigheden zijn tussen de bewijsstukken en de werkelijke toestand

- Het kunnen inspecteren van de woning volgens het inspectieprotocol

- Het kunnen verzamelen van de gegevens volgens het inspectieprotocol en ze kunnen vastleggen

- Bepaalt de begrenzingen van het beschermd volume zoals omschreven in het inspectieprotocol

- Het kunnen lezen, begrijpen en interpreteren van plannen (ruimtelijk inzicht)

- Het kunnen invullen van de aanstiplijst en het kunnen voorleggen ter ondertekening aan de opdrachtgever

- Het kunnen gebruiken van de door de bevoegde instantie opgelegde software

- Het kunnen lezen, begrijpen en interpreteren van de bewijsstukken vermeld op de aanstiplijst bewijsstukken

- Het kunnen identificeren van de isolatiematerialen op zicht en/of op productnaam

- Het kunnen identificeren de constructiematerialen, de constructiemethode en thermische massa

- Het kunnen identificeren van de technische installaties (hernieuwbare energie, verwarming, ventilatie, sanitair warm water,...) op zicht en/of op productnaam

- Het kunnen berekenen en bepalen van volumes en oppervlakten

- Het kunnen toepassen van het inspectieprotocol, richtlijnen en reglementering

- Het kunnen raadplegen van informatiebronnen (handleidingen, literatuur, databanken, internetsites,...)

- Het kunnen samenbrengen van informatie uit verschillende bronnen/documenten

- Het kunnen interpreteren van informatie uit verschillende bronnen/documenten

- Het kunnen afleiden van de geometrie en afmetingen van een beschermd volume uit een concrete situatie

- Het kunnen noteren van de geometrie en afmetingen van een beschermd volume op grafische wijze

- Het kunnen gebruiken van een tekenprogramma

- Het kunnen reconstrueren van oppervlaktes en volumes op basis van het plaatsbezoek

- Het kunnen berekenen van de bruikbare vloeroppervlakte, verliesoppervlakten en het beschermd volume

- Het kunnen invoeren van de gegevens van de wooneenheid in de certificatiesoftware

- Het kunnen interpreteren van de aanbevelingen die gegenereerd worden door de certificatiesoftware

- Het indien nodig kunnen aanvullen van de aanbevelingen die gegenereerd worden door de certificatiesoftware

- Het kunnen definitief elektronisch indienen van het EPC bij de energieprestatiedatabank

- Het kunnen bezorgen, na de definitieve indiening en ondertekening, van de papieren versie van het EPC aan de opdrachtgever

- Het kunnen verzamelen van de uit het dossier door de bevoegde overheid gevraagde gegevens

- Het kunnen leveren van de antwoorden en bewijsstukken binnen de gestelde termijn

- Het kunnen geven van schriftelijke en/of mondelinge toelichting indien gevraagd door de bevoegde overheid

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen vermijden van risico's voor zichzelf, medewerkers, opdrachtgever en andere personen

- Het kunnen herkennen van gevaarlijke producten en situaties en het passend kunnen reageren

Motorische vaardigheden

- Het kunnen gebruiken van meetinstrumenten op een correcte manier

- Het kunnen doen van opmetingen voor het berekenen van de relevante volumes en oppervlakten

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- De energiedeskundige type A werkt meestal alleen en werkt in opdracht van de opdrachtgever

- Het beroep van energiedeskundige type A houdt verplaatsingen in

- De energiedeskundige type A moet openstaan voor constructief overleg met meerdere en steeds wisselende partners. Hij moet flexibel omgaan met wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen, ...

- Het beroep van energiedeskundige type A vereist een grote mate van zelfstandigheid in combinatie met het werken binnen het evolutief gedefinieerd wettelijk kader

- De energiedeskundige type A moet kwaliteitsvolle diensten produceren binnen een bepaald tijdskader en budget

Handelingscontext

- De dienstverlening gebeurt op een onafhankelijke wijze: de verklaring op eer bepaalt dat elke energiedeskundige type A onafhankelijk, objectief en neutraal moet werken ten aanzien van de opdrachtgever

- Het beroep van energiedeskundige type A bestaat hoofdzakelijk uit een intellectuele prestatie en administratieve verwerking

- Het beroep van energiedeskundige type A vergt een (wettelijk verplichte) permanente vorming

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (veiligheidshelm, veiligheidsschoenen, ...) kan vereist zijn bij inspectiebezoeken

- De energiedeskundige type A wordt persoonlijk aansprakelijk gesteld bij niet correct rapporteren in het EPC volgens het inspectieprotocol

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- het opmaken en indienen van het EPC

- het archiveren van documenten

Is gebonden aan

- het Vlaams regelgevend kader

- het toepassen van het inspectieprotocol

- het gebruik van de certificatiesoftware

Doet beroep op

- de opdrachtgever of gevolmachtigde

- de bevoegde overheid

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het intern en extern communiceren

- Het ontwikkelen van eigen deskundigheid

- Het werken met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn

- Het voorbereiden van de bezoeken

- Het inspecteren van het gebouw

- Het verzamelen van bewijsstukken in functie van het EPC

- Het technisch en administratief opmaken van de EPC-dossiers

- Het invoeren van de gegevens in de certificatiesoftware

- Het leveren van de nodige bewijsstukken

- Het leveren van de gegevens die de bevoegde overheid opvraagt bij controle

- Het bezorgen van de papieren versie van het EPC aan de opdrachtgever, na definitieve indiening en ondertekening

2.3 Attesten

2.3.1 Wettelijke Attesten

Om erkend te kunnen worden als energiedeskundige type A moet een kandidaat-energiedeskundige een erkende opleiding volgen én slagen in het centraal examen voor energiedeskundige type A.

2.3.2 Vereiste Attesten

Geen vereisten.

2.3.3 Instapvoorwaarden

Geen vereisten.