Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie groepsfitnessbegeleider

  • goedkeuringsdatum
    25 maart 2016
  • publicatiedatum
    B.S.13/06/2016
  • datum laatste wijziging
    13/06/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 7 maart 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 maart 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van groepsfitnessbegeleider, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

BIJLAGE

Beschrijving van de beroepskwalificatie van Groepsfitnessbegeleider (0217) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Groepsfitnessbegeleider

b. Definitie

"De groepsfitnessbegeleider begeleidt een groep fitnessbeoefenaars bij het correct uitvoeren van bewegingsoefeningen op het tempo van de muziek, al dan niet gebruik makend van klein materiaal, uitgeoefend in een zaal of in het water, zodat de fitnessbeoefenaar correct en veilig beweegt en zijn doelstellingen kan bereiken. "

c. Niveau

4

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Vult een oefenprogramma in functie van de visie van de fitnessclub/van het project in (Id 8660-c) (G120401 Id8660-c)

- Bereidt een intern overleg voor

- Neemt deel aan het werkoverleg

- Plant de eigen werkzaamheden

- Heeft oog voor randvoorwaarden (materiaal, toegankelijkheid personen met een handicap, ....)

- Rapporteert, indien nodig, aan de verantwoordelijke

- Functioneert goed en efficiënt, ook op piekmomenten

Informeert het publiek over het fitnessaanbod en de organisatie van de sessies (Id 14047-c) (G120401 Id14047-c)

- Motiveert tot deelname aan en volhouden van sport- en bewegingsactiviteiten

- Maakt reclame voor activiteiten voor regelmatig bewegen

- Geeft voorlichting over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen

- Geeft informatie over de praktische organisatie binnen de fitnessclub

- Onderhoudt contact met andere begeleiders

- Onderhoudt contact met de beoefenaar/sporter

- Houdt zich aan en informeert over de richtlijnen van het ethisch en medisch verantwoord sporten

Kijkt het sportmateriaal en -uitrusting na (Id 6779-c) (G120401 Id6779-c)

- Ziet er op toe dat de beoefenaar(s) het materiaal opgeruimd en netjes achterlaten

- Meldt de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie

Past EHBO en CPR toe (Toevoeging door arbeidsmarktactoren) (co 01792)

- Reageert efficiënt wanneer een beoefenaar of een andere betrokkene letsel oploopt of onwel wordt

- Maakt contact met de betrokkene (indien mogelijk)

- Schakelt (eventueel) hulp in

- Informeert naar klachten/symptomen

- Bekijkt de situatie en beslist wat hij moet doen

- Voert de EHBO-hulpverlening deskundig uit

- Houdt zich aan de voorgeschreven procedures

- Meldt het voorval aan de verantwoordelijke (indien van toepassing)

- Leeft kwaliteitszorg na (Beroepscompetentieprofiel) (co 01793)

- Zorgt dat de beoefenaar in een aangename omgeving kan bewegen

- Past de kwaliteitsnormen van het bedrijf toe

- Zorgt voor aangepaste muziek, voldoende ventilatie, ... (indien van toepassing)

- Bedient eventueel audiovisuele en andere toestellen

- Houdt toezicht op het naleven van het huishoudelijk reglement

Promoot en organiseert bewegingsactiviteiten binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub (Id 16324-c) (G120401 Id16324-c)

- Past commerciële technieken toe

- Gebruikt courante kantoorsoftware

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen

- Organiseert ruimtes, hun inrichting en de installatie van materiaal

- Controleert de beveiliging van de locatie

- Voert acties of reclamecampagnes

Past de communicatieacties over de activiteiten van de fitnessclub of dienstverlening toe (Id 17985-c) (G120401 Id17985-c)

- Gebruikt kantoorsoftware

- Voert de meest efficiënte communicatieacties uit

- Neemt deel aan evenementen, beurzen, salons, ...

- Draagt bij tot de uitvoering van acties of reclamecampagnes

- Presenteert informatie op een manier die belangstelling wekt

- Past taalgebruik en boodschap aan de doelgroep aan

Onthaalt de klanten/sporters (Id 21301-c/ 17967-c)

- Ontvang bezoekers volgens de regels van klantvriendelijkheid

- Identificeert de klant/sporter/beoefenaar

- Registreert de sporter/beoefenaar

- Verzorgt taal, gedrag en houding in contact met de klant/sporter/beoefenaar

- Geeft informatie en beantwoordt vragen met een concreet en relevant antwoord

- Bedient de telefoon op een correcte wijze en beantwoordt telefonische gesprekken

- Neemt berichten aan en zorgt dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt

- Legt eventueel afspraken vast met een (nieuwe) klant

- Verwerkt de afspraak in een (elektronisch) agendasysteem

- Gaat respectvol om met klanten/beoefenaars

Informeert en begeleidt de klanten/sporters (Id 17283-c) (co 01794)

- Gaat na of het een bestaande klant is of een prospect

- Inventariseert de informatiebehoefte

- Geeft een rondleiding indien nodig

- Informeert de klant over het clubaanbod

- Houdt aan- en afwezigheden bij

- Controleert eventueel het toegangsbewijs

- Bevraagt klanten spontaan over de mate van tevredenheid en hun eventuele behoeften

- Neemt afscheid van klanten

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

- Bepaalt het beginniveau en de doelstellingen van de beoefenaar(s) en verwijst door naar de geschikte groepsles (Id 12197-c) (G120401 Id12197-c)

- Peilt naar de persoonlijke wensen en fysieke achtergrond

- Identificeert incentives en obstakels om meer te bewegen

- Neemt een par-q (physical activity readiness questionnaire) af

- Verwijst de beoefenaar, indien wenselijk, door naar een personal trainer, medisch of paramedisch begeleider

- Luistert actief naar alle betrokkenen

- Behandelt klantinformatie vertrouwelijk

- Adviseert de beoefenaar(s) bij de keuze voor het type groepsles

- Informeert de kandidaat over de intensiteit van de verschillende soorten groepslessen

Stemt de groepsles af op het niveau van de doelgroep en voorziet de nodige uitrusting (Id 24946-c) (G120401 Id24946-c)

- Werkt oefeningen uit die bij de capaciteit van de groep aansluiten

- Ordent oefeningen in een lesmoment zodanig dat ze op elkaar aansluiten

- Selecteert gepaste muziek voor de doelgroep en voor de activiteit

- Brengt variatie en uitdaging in de lesopbouw

- Beoordeelt welke spieren er gebruikt worden bij welke oefeningen

- Stelt een les samen volgens de doelstellingen van de groep en analyseert de bewegingen en oefeningen op functionaliteit en veiligheid

- Ontwikkelt het coördinatievermogen van de beoefenaar door een geleidelijke opbouw van de oefeningen

- Houdt zich aan de gemaakte afspraken

Stelt de groepsles voor (G120401 Id16698-c)

- Voorziet het nodige groepsfitnessmateriaal

- Geeft instructies om het materiaal af te stemmen op het niveau van de beoefenaar

- Toont oefeningen vanuit een zichtbare positie en licht ze toe

- Spreekt de groep op een duidelijke manier toe geeft strakke, zichtbare aanwijzingen zodat de beoefenaars een voorbeeld hebben bij bewegen

- Werkt met spiegelbeeld

- Geeft visuele en verbale aanwijzingen zodat de beoefenaars in het ritme blijven

- Kondigt transities en het einde van een oefening verbaal en visueel aan

- Zorgt voor warming-up en cooling-down

- Houdt zich aan de lestijden

Begeleidt de deelnemers tijdens de groepsles (G120401 Id16698-c)

- Verdeelt de aandacht over verschillende deelnemers

- Controleert de beoefenaars op een correcte en veilige uitvoering van de oefeningen

- Geeft indien nodig een aanpassing aan een individuele beoefenaar terwijl de groep bezig blijft

- Corrigeert fysiek en/of verbaal de beoefenaar zodat deze de oefeningen correct en veilig uitvoert

- Geeft uitleg over de functionaliteit van de oefening

Motiveert de deelnemers tijdens de groepsles (G120401 Id16698-c)

- Past stemgebruik aan het moment in de les aan

- Spreekt door een microfoon

- Prijst de beoefenaars bij het uitvoeren van de oefeningen

- Corrigeert de beoefenaars bij het uitvoeren van de oefeningen zonder te zeggen dat ze de oefening fout doen

- Past de lesinhoud aan de mogelijkheden van de deelnemers op het moment van de les aan

- Stimuleert de beoefenaars tot volhouden van de oefening

Beheerst (sportdiscipline) bewegingsactiviteiten gerelateerd aan groepsfitness (Id 22703-c, Id 32092-c) (G120401 Id22703-c/32092-c)

- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van high low aerobics

- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van op courante choreografie gebaseerde groepslessen

- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van op courante niet-choreografie gebaseerde groepslessen

- Beheerst materialen en bewegingsactiviteiten in functie van het gebruik van courant klein materiaal en eigen lichaamsgewicht in functie van cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheid

- Volgt de nieuwe evoluties op en neemt deel aan bijscholingen

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

Generiek

- Basiskennis van vergadertechnieken

- Basiskennis van communicatietechnieken (schriftelijk en mondeling)

- Basiskennis van voedingsleer

- Basiskennis van de relatie tussen beweging en gezondheid in functie van gezond bewegen

- Basiskennis van gedragsverandering en relatie beweging-gezondheid

- Basiskennis van de verschillende doelgroepen

- Basiskennis van psychologie in relatie tot de doelgroep

- Basiskennis van de fysieke en mentale ontwikkeling van jongeren

- Basiskennis van ICT (courante fitnesssoftware, registratie en ledenadministratie, oefenprogramma's, teksten en cijfergegevens verwerken)

- Basiskennis van presentatiemogelijkheden

- Basiskennis van commerciële technieken

- Basiskennis van promotietechnieken

- Basiskennis klantenonthaal

- Basiskennis klantgericht telefoneren

- Kennis van de organisatie van sport- en bewegingsactiviteiten

- Kennis van sportaccommodaties, -materialen en middelen

- Kennis van motivatietechnieken

- Kennis van medisch en ethisch verantwoord sporten

- Kennis van potentieel gevaarlijke oefeningen

- Kennis van het afnemen en interpreteren van standaard vragenlijsten

- Kennis van het opmaken van een basisprofiel van de beoefenaar

- Kennis van trainingsleer

- Kennis van veiligheidsregels voor goederen en personen

- Kennis van planmatig werken

- Kennis van begeleidingstechnieken

- Kennis van ongevalspreventie

- Kennis van veiligheidsregels en toegankelijkheidsvoorschriften van publiek toegankelijke ruimten

- Kennis van didactische technieken

- Kennis van vigerende wetgeving en richtlijnen met betrekking tot hygiëne, veiligheid en ergonomisch werken

- Kennis van observatietechnieken

- Kennis van conflicthantering en omgang met agressie

- Kennis van feedbacktechnieken

- Kennis van de verschillende doelgroepen

- Kennis van EHBO en reanimatietechnieken

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van de bediening van audiovisuele toestellen

- Kennis van veilig gebruik van materiaal

- Kennis van veilig bewegen

Specifiek

- Kennis van groepsanimatie

- Kennis van de verschillende types groepslessen en nieuwe trends

- Kennis van lesopbouw

- Kennis van muziek opbouw/structuur

- Kennis van muzikaal tempo uitgedrukt in BPM (beats per minute) en de relatie tot beweging

- Kennis van differentiatietechnieken

- Kennis van toestellen en klein materiaal voor groepsfitness voor cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheidstraining, aquatraining en core stability training (ballen, rekkers, springtouwen, matjes, kleine gewichtjes, steps, indoorfietsen, .... )

- Kennis van high/low aerobics

- Kennis van de verschillende groepslessen

- Kennis van de nieuwe evoluties

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen voorbereiden van en deelnemen aan een intern werkoverleg

- Het kunnen plannen van de eigen werkzaamheden

- Het kunnen rapporteren aan de verantwoordelijke

- Het kunnen informeren van het publiek over het fitnessaanbod en de sessies

- Het kunnen aanzetten van mensen aan sport- en bewegingsactiviteiten en motiveren tot volhouden

- Het kunnen informeren over fitheid, gezondheid en de relatie met regelmatig bewegen

- Het kunnen onderhouden van contacten met de beoefenaar/sporter en de andere begeleiders

- Het kunnen respecteren van de richtlijnen voor ethisch en medisch verantwoord sporten

- Het kunnen melden van de nood aan onderhoud of vervanging van materiaal en accommodatie

- Het kunnen verlenen van hulp bij ongevallen en/of kwetsuren, naleven van de voorgeschreven procedures en eventueel inschakelen van hulp

- Het kunnen toepassen van de kwaliteitsnormpen van het bedrijf

- Het kunnen toezicht houden op de naleving van het huishoudelijk reglement

- Het kunnen toepassen van commerciële technieken

- Het kunnen gebruiken van courante fitness- en kantoorsoftware

- Het kunnen bespreken van de uitvoering van de opdrachten met alle betrokkenen

- Het kunnen controleren van de beveiliging van de locatie

- Het kunnen deelnemen aan evenementen, beurzen, salons, ...

- Het kunnen aanpassen van taalgebruik en boodschap in functie van de beoefenaar(s)

- Het kunnen onthalen van klanten/sporters volgens de regels van klantvriendeliijkheid

- Het kunnen registreren van beoefenaars/sporters

- Het kunnen verzorgen van taal, gedrag en houding, in contact met de klant/beoefenaar/sporter

- Het kunnen beantwoorden van vragen en telefonische oproepen met een correct relevant antwoord

- Het kunnen vastleggen van afspraken met een (nieuw) klant

- Het kunnen verwerken van de afspraak in een (elektronisch) agendasysteem

- Het kunnen respectvol omgaan met klanten/beoefenaars

- Het kunnen nagaan of het een bestaande klant is of een prospect

- Het kunnen inventariseren van de informatiebehoefte van de klant/beoefenaar

- Het kunnen informeren over het clubaanbod

- Het kunnen geven van een rondleiding

- Het kunnen bijhouden van aan- en afwezigheden

- Het kunnen controleren van het toegangsbewijs

- Het kunnen bevragen van klanten over de mate van tevredenheid en inventariseren van hun (informatie)behoefte(s)

Specifiek

- Het kunnen organiseren van intakegesprekken en peilen naar de persoonlijke wensen en de fysieke achtergrond van de klanten/beoefenaars

- Het kunnen identificeren van incentives en obstakels om meer te bewegen

- Het kunnen afnemen van een par-q (physical activity readiness questionnaire)

- Het actief kunnen luisteren

- Het vertrouwelijk kunnen behandelen van klantinformatie

- Het kunnen uitwerken van oefeningen die bij de mogelijkheden van de groep aansluiten

- Het kunnen ordenen van oefeningen in een lesmoment zodat ze op elkaar aansluiten

- Het kunnen selecteren van de gepaste muziek voor de doelgroep en de activiteit

- Het kunnen brengen van variatie en uitdaging in de lesopbouw

- Het kunnen beoordelen welke spieren er getraind worden bij welke oefeningen

- Het kunnen samenstellen van een les volgens de doelstellingen van de groep

- Het kunnen analyseren van de bewegingen en oefeningen m.b.t. functionaliteit en veiligheid

- Het kunnen nakomen van de gemaakte afspraken

- Het kunnen geven van instructies om het materiaal af te stemmen op het niveau van de beoefenaar

- Het kunnen toespreken van de groep op een duidelijke manier

- Het kunnen zorgen voor een warming-up en een cooling-down

- Het kunnen verdelen van de aandacht over de verschillende deelnemers aan de groepssessie

- Het kunnen controleren van de beoefenaars op een correcte en veilige uitvoering van de oefeningen

- Het kunnen bespreken van de functionaliteit van de oefening

- Het kunnen afstemmen van het stemgebruik op het lesmoment

- Het kunnen motiveren van de beoefenaars tijdens het uitvoeren van de oefeningen en hen stimuleren tot volhouden

- Het kunnen corrigeren van beoefenaars tijdens het uitvoeren van oefeningen zonder te expliciteren dat ze de oefening fout uitvoeren

- Het kunnen opvolgen van de nieuwe evoluties en deel nemen aan nascholingen

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen motiveren van de klant wanneer deze dreigt af te haken

- Het kunnen stoppen van de oefensessie wanneer er een probleem dreigt

- Het kunnen inschatten van de aard en de omvang van een ongeval en bepalen wanneer er andere hulpverleners moeten bijgehaald worden

- Het kunnen bepalen wanneer een beoefenaar moet doorverwezen worden naar een personal trainer, een medisch of paramedisch begeleider

- Het kunnen inschatten van de hersteltijd tussen de trainingssessies

- Het kunnen gepast reageren bij ongepast gedrag en/of onveilige situaties

Specifiek

- Het kunnen doorvoeren van een aanpassing op maat bij een individuele beoefenaar terwijl de groep bezig blijft

- Het kunnen fysieke en verbaal corrigeren van een individuele beoefenaar zodat deze de oefeningen correct en veilig uitvoert

- Het kunnen aanpassen van de lesinhoud aan de mogelijkheden van de deelnemers op het moment van de les zelf

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen aanleren en demonstreren van technieken, houdingen en motorische gedragingen

- Het kunnen nakijken van sportmateriaal en -uitrusting

- Het kunnen organiseren van ruimtes, de inrichting en de installatie van het materiaal

- Het kunnen bedienen van audiovisuele toestellen

- Het toepassen van regels van veiligheid en hygiëne op de werkplek

- Het kunnen toepassen van EHBO

Specifiek

- Het kunnen klaar zetten van het nodige groepsfitnessmateriaal

- Het kunnen demonstreren van oefeningen vanuit een zichtbare positie en deze toelichten

- Het kunnen geven van zichtbare, strakke aanwijzingen zodat de beoefenaars een voorbeeld hebben bij het bewegen en in het ritme zouden blijven

- Het kunnen visueel en verbaal aankondigen van het einde van een oefening

- Het kunnen hanteren en demonstreren van materialen en bewegingsactiviteiten in functie van high/low aerobics

- Het kunnen hanteren en demonstreren van bewegingsactiviteiten in functie van courante choreografische oefeningen

- Het kunnen hanteren en demonstreren van bewegingsactiviteiten in functie van courante niet-choreografische oefeningen

- Het kunnen hanteren en demonstreren van materialen en bewegingsactiviteiten in functie van het gebruik van courant klein materiaal en eigen lichaamsgewicht in functie van cardiotraining, krachttraining, coördinatie, evenwicht, lenigheid

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een dans- en beweegzaal van een fitnesscenter, zwembad, recreatieve ruimte, ....

- Het beroep wordt uitgeoefend met flexibele werkuren: het kan overdag of 's avonds, tijdens de weekdagen, in het weekend

- De groepsfitnessbegeleider komt in contact met potentiële klanten (een breed spectrum van typen klanten met verschillende leeftijden en wijzigende motieven/doelstellingen), met klanten, begeleiders, uitbaters van fitness- en sportaccommodaties

- De groepsfitnessbegeleider moet omgaan met wisselende klantentypes ( verschillen qua leeftijd, sociale en culturele achtergrond, waarden, normen, beleving, doelen, ...) en een verscheidenheid aan klein materiaal

- De werkzaamheden worden uitgeoefend worden in een luidruchtige omgeving

- De beroepsuitoefening vereist omgang met de verschillende verwachtingen van de deelnemers aan de groepslessen

Handelingscontext

- De groepsfitnessbegeleider draagt aangepaste kledij

- De groepsfitnessbegleider moet goed observeren en communiceren om de uitvoering van de oefeningen te begeleiden en bij te sturen en de wensen en behoeften van de klanten te achterhalen

- De groepsfitnessbegeleider kan klantgericht handelen en goed samenwerken met betrokkenen en met alle typen klanten

- De groepfitnessbegeleider werkt resultaatgericht, efficiënt en methodisch

- De groepsfitnessbegeleider moet permanent aandacht besteden aan veilig werken met hygiënisch materiaal in een veilige omgeving

- De groepsfitnessbegeleider moet tijdschema's en afspraken respecteren en naleven

- De groepsfitnessbegeleider moet vertrouwelijk omgaan met informatie en gegevens van klanten

- De beroepsuitoefening vraagt een voorzichtige omgang met materialen

- De beroepsuitoefening vraagt afwisseling in de planning en aaneenschakeling van de oefeningen binnen het aangeboden groepsfitnessitem, rekening houdend met de mogelijkheden van de beoefenaar

- De groepsfitnessbegeleider moet trends (bewegingstrends en muziekgenres) in de markt opvolgen

- De beroepsactiviteiten houden veel bewegen en rechtstaan in

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in

- het plannen en uitvoeren van zijn eigen lesactiviteiten in functie van de aangeboden groepsfitnesstrend binnen het gestandaardiseerd clubaanbod

Is gebonden aan

- de richtlijnen van de fitnessuitbater, de bewegingstrend, het gestandaardiseerd clubaanbod, de fysieke conditie van de deelnemer aan de groepsfitness, de wensen en de doelen van de beoefenaars, de veiligheidsinstructies, de hygiëneregelgeving

Doet beroep op

- de fitnessuitbater voor de opdracht, informatie en advies en bij problemen

2.2.5. Verantwoordelijkheid

Generiek

- Cardio-, kracht- en lenigheids- en conditietraining binnen het gestandaardiseerd aanbod van de fitnessclub

- Een geïnformeerd potentieel publiek en geïnformeerde en geadviseerde klanten

- Promotie en communicatieactiviteiten voor bewegingsactiviteiten binnen het aanbod van de fitnessclub

- Gemotiveerde klanten voor sport- en bewegingsactiviteiten

- De bepaling van de mogelijke risicofactoren

- Correct aangeleerde technieken, houdingen en motorische gedragingen en opgevolgde fysieke evoluties in functie van zorgvuldig geformuleerde concrete doelen

- Deskundige hulpverlening bij ongevallen

- Gecontroleerd, opgeruimd en onderhouden materiaal

- Toepassing van de kwaliteitsnormen van het bedrijf

- Kwaliteitsvol onthaal en respectvolle begeleiding van klanten/sporters

Specifiek

- Een uitgewerkte groepsles op maat van de doelgroep, met geleidelijke opbouw, warming-up en cooling-down, binnen het kader van de aangeboden groepsfitnesstrend

- De professionele begeleiding en stimulering van de deelnemers tijdens de groepsles met oog voor veiligheid

- Selectie van materiaal en muziek in functie van de groepsles en de doelgroep

- De beheersing van materialen en bewegingsactiviteiten voor high/low aerobics en op courante choreografie en niet-choreografie gebaseerde oefeningen

2.3. Attesten

Geen attesten vereist.