Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bandenmonteur

  • goedkeuringsdatum
    08 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2016
  • datum laatste wijziging
    21/10/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van bandenmonteur, ingeschaald op niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van bandenmonteur (0227) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Bandenmonteur

b. Definitie

De bandenmonteur werkt in bandencentrales, garages,... en herstelt banden, balanceert wielen uit, demonteert wielen, monteert wielen en lijnt het voertuig uit indien nodig teneinde het voertuig rijklaar te maken.

c. Niveau

2

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Volgt aanwijzingen van een verantwoordelijke of collega's (I160401 Id12485-c)

- Treft voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren

- Bepaalt de werkmethode en legt benodigde producten, gereedschap en materiaal klaar

- Raadpleegt technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)

Vult opvolgdocumenten van de interventie in en geeft de informatie door aan de betrokken dienst (I160401 Id17315-c)

- Vult de werkfiche in voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Gebruikt een computergestuurd opvolgsysteem

Ruimt de werkzone op, maakt ze schoon en voert een basisonderhoud uit aan gereedschappen en installaties (I160401 Id16810-c)

- Legt gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats terug

- Reinigt gereedschap vooraleer het op te bergen

- Houdt de werkvloer ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, ...)

Werkt met oog voor veiligheid, milieu, kwaliteit en welzijn (co 01083)

- Houdt zich aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg

- Sorteert afval en voert het af volgens de voorschriften

- Sorteert of stockeert gebruikte banden

- Recupereert materialen

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Gebruikt hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

Maakt het voertuig klaar in het kader van de werkzaamheden (co 01085)

- Zorgt dat het voertuig in de werkzone staat

- Koppelt de machine, het onderdeel of het getrokken voertuig los

- Beschermt het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken

- Gebruikt hulpmiddelen om het voertuig op te tillen

- Maakt het voertuig en de onderdelen ervan proper

- Gebruikt reinigingstoestellen

Voert onderhoudsoperaties of sneldienst interventies aan een voertuig uit (I160401 Id16982-c)

- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, ...) voor het verplaatsen van zware stukken

- Beveiligt de sensoren indien aanwezig

- Demonteert wielen en banden

- Codeert de gedemonteerde banden

- Demonteert de band met een demontageapparaat

- Vervangt het ventiel en monteert de band op de velg

- Controleert banden op spanning, slijtage (slijtagegraad en -patroon) en conformiteit met specificaties van de constructeur

- Controleert op lekkages, de staat en slijtagegraad van remschijven en remblokken

- Balanceert het wiel met de balanceermachine

- Monteert banden op de velg

- Brengt banden op de voorgeschreven spanning

- Monteert wielen

- Herinitialiseert indien aanwezig het bandendrukcontrolesysteem van het voertuig

- Meldt afwijkingen of problemen aan zijn overste

Voert een wielgeometrie uit (I160401 Id16982-c)

- Kijkt aan de hand van de banden na of het voertuig dient uitgelijnd te worden

- Lijnt het voertuig indien nodig uit met behulp van een uitlijntoestel

- Meldt afwijkingen of problemen aan zijn overste

Herstelt banden (I160401 Id23994-c)

- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, ...) voor het verplaatsen van zware stukken

- Beveiligt de sensoren indien aanwezig

- Demonteert wielen en banden

- Bepaalt het juiste herstelproces (stop, pleister aanbrengen, koud vulkaniseren)

- Kiest het juiste materiaal voor de herstelling

- Voert het juiste herstelproces uit (stop, pleister aanbrengen, koud vulkaniseren)

- Monteert banden op de velg

- Brengt banden op de voorgeschreven spanning

- Monteert wielen

Herprofileert banden van zware bedrijfs- en vrachtwagens (I160401 Id45682-c)

- Bedient hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, ...) voor het verplaatsen van zware stukken

- Meet de maximale herprofileringsdiepte van de hoofdgroef

- Stelt de uitsnijmachine in naargelang de herprofileringsdiepte

- Volgt het reeds bestaande profiel in de band

Brengt corrosiewerend product aan (co 01896)

- Weet welke componenten corrosiegevoelig zijn

- Schuurt gecorrodeerde componenten

- Brengt corrosiewerend product aan

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

- Basiskennis van hydraulica

- Basiskennis van pneumatica

- Basiskennis van mechanica

- Basiskennis van de remsystemen

- Basiskennis van de ophanging van voertuigen

- Basiskennis van een diagnosetoestel

- Basiskennis van de geldende normen en procedures voor een keuring door de technische controle

- Kennis van voertuigtypes

- Kennis van voertuigtechniek

- Kennis van onderhoudsproducten

- Kennis van corrosiewerende producten

- Kennis van verschillende soorten materialen

- Kennis van (de)montagetechnieken

- Kennis van borgingstechnieken

- Kennis van veiligheidsregels

- Kennis van milieuvoorschriften

- Kennis van kwaliteitsnormen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van de opbouw en werking van wielen

- Kennis van soorten en types banden en velgen

- Kennis van technologieën toegepast op wielen (runflatbanden, druksensoren enz.)

- Kennis van de betekenis van letters en cijfers op banden

- Kennis van gereedschap (slagmoersleutel, luchtpistool, bandendrukmeter...)

- Kennis van hef- en hijstoestel

- Kennis van machines (bandenbalanceermachine, bandenlichter, hef- en hijstoestel ...)

- Kennis van apparatuur (bandendruk, wielgeometrie,...)

- Kennis van veiligheidsvoorschriften in het kader van een correcte werking van het bandendrukcontrolesysteem

- Kennis van hersteltechnieken van banden

- Kennis van herprofileringstechnieken

- Kennis van bedrijfseigen software

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen treffen van voorbereidingen om de opdracht optimaal uit te voeren

- Het kunnen bepalen van de werkmethode en het klaarleggen van benodigde producten, gereedschap en materiaal

- Het kunnen raadplegen van technische bronnen (werkplaatshandboek, werkfiches, constructeursvoorschriften)

- Het kunnen invullen van de werkfiche voor facturatie of verduidelijking van de uitgevoerde werkzaamheden

- Het kunnen gebruiken van een computergestuurd opvolgsysteem

- Het zich kunnen houden aan de regels over veiligheid, gezondheid, milieu- en kwaliteitszorg

- Het kunnen sorteren en afvoeren van afval volgens de voorschriften

- Het kunnen sorteren of stockeren van gebruikte banden

- Het kunnen recupereren materialen

- Het zuinig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en het gebruiken van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen (PBM's en CBM's) volgens de specifieke voorschriften

- Het zich kunnen houden aan de constructeursvoorschriften

- Het kunnen coderen van de gedemonteerde banden

- Het indien aanwezig kunnen herinitialiseren van het bandendrukcontrolesysteem van het voertuig

- Het kunnen weten welke componenten corrosiegevoelig zijn

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen melden van afwijkingen of problemen aan zijn overste

- Het kunnen bepalen van het juiste herstelproces (stop, pleister aanbrengen, koud vulkaniseren)

- Het kunnen kiezen van het juiste materiaal voor de herstelling

Motorische vaardigheden

- Het kunnen terugleggen van gereedschap en grondstoffen op de juiste plaats

- Het kunnen reinigen van gereedschap vooraleer het op te bergen

- Het kunnen ordelijk en proper (verwijderen van vodden, olievlekken, ...) houden van de werkvloer

- Het kunnen gebruiken van hef- en hijswerktuigen volgens voorschriften

- Het kunnen zorgen dat het voertuig in de werkzone staat

- Het kunnen loskoppelen van de machine, het onderdeel of het getrokken voertuig

- Het kunnen beschermen van het voertuig en het interieur tegen beschadigingen en vlekken

- Het kunnen gebruiken van hulpmiddelen om het voertuig op te tillen

- Het kunnen proper maken van het voertuig en de onderdelen ervan

- Het kunnen gebruiken van reinigingstoestellen

- Het kunnen bedienen van hijsmaterieel (rolbrug, takel, hijsband, ...) voor het verplaatsen van zware stukken

- Het kunnen beveiligen van de sensoren indien aanwezig

- Het kunnen demonteren van wielen en banden

- Het kunnen demonteren van de band met een demontageapparaat

- Het kunnen vervangen van het ventiel en het monteren van de band op de velg

- Het kunnen controleren van banden op spanning, slijtage (slijtagegraad en -patroon) en conformiteit met specificaties van de constructeur

- Het kunnen controleren op lekkages, de staat en slijtagegraad van remschijven en remblokken

- Het kunnen balanceren van het wiel met de balanceermachine

- Het kunnen monteren van banden op de velg

- Het kunnen brengen van banden op de voorgeschreven spanning

- Het kunnen monteren van wielen

- Het kunnen nakijken aan de hand van de banden of het voertuig dient uitgelijnd te worden

- Het kunnen uitlijnen van het voertuig met behulp van een uitlijntoestel

- Het kunnen uitvoeren van het juiste herstelproces (stop, pleister aanbrengen, koud vulkaniseren)

- Het kunnen meten van de maximale herprofileringsdiepte van de hoofdgroef

- Het kunnen instellen van de uitsnijmachine naargelang de herprofileringsdiepte

- Het kunnen volgen van het reeds bestaande profiel in de band

- Het kunnen schuren van gecorrodeerde componenten

- Het kunnen aanbrengen van corrosiewerend product

2.2.3. Context

Omgevingscontext

- De bandemonteur werkt hoofdzakelijk in bandencentrales.

- Deze omgeving is stabiel, de variabelen binnen de omgeving zijn constant.

- Enkel het type voertuig en de band kan variëren naargelang de bandencentrale.

- Het kan zijn dat de bandenmonteur zowel aan personenwagens, lichte bedrijfsvoertuigen, zware bedrijfsvoertuigen, kruiwagens, motorfietsen,... dient te werken. In andere bandencentrales specialiseren ze zich in één of meerdere van bovenstaande voertuigen.

- Het beroep is eerder repetitief, enkel bij het uitlijnen is de complexiteit hoger.

- De activiteiten zijn gestructureerd en worden meestal in dezelfde volgorde uitgeoefend.

- Er is bij het beroep een grote tijdsdruk aanwezig aangezien de klant ondertussen op zijn voertuig wacht.

- Het beroep wordt in een lawaaierige omgeving uitgeoefend.

- De bandenmonteur voert soms ook depannages of vervangingen uit afhankelijk van de bandencentrale waar hij voor werkt. Deze depannages gebeuren zowel op de openbare weg als bij de klant zelf.

- Daarom wordt het beroep eventueel ook in het weekend, 's avonds en 's nachts uitgeoefend.

Handelingscontext

- De beroepsbeoefenaar dient een constante aandacht te hebben aangezien de voertuigen op zichzelf kostbaar zijn. Het voertuig kan sterk beschadigd raken, bijvoorbeeld: indien het wiel niet correct terug geplaatst wordt, worden de sensoren beschadigd. Bij het monteren van de band op de velg kan schade berokkend worden aan de velgen.

- Daarnaast zijn er ook risico's naar veiligheid van de auto en de bestuurder indien de band en/of het wiel niet correct wordt uitgebalanceerd en/of gemonteerd. Dit geldt ook voor het uitlijnen van het voertuig.

- De veiligheid van de bandenmonteur zelf in het gedrang kan komen. Er zijn risico's verbonden aan het gebruik van de heftoestellen, aan het onder spanning brengen van de band op de velg (ontploffingsgevaar).

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in

- Het uitvoeren van zijn activiteiten die worden bepaald door de leidinggevende

- Het invullen van opvolgdocumenten van de interventie en het geven van informatie aan de betrokken dienst

- Het bepalen van de werkzaamheden op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een gevolmachtigde deskundige of van de (interne) klant

- Het opruimen van de de werkzone, ze schoonmaken en uitvoeren van een basisonderhoud aan gereedschappen en installaties

- Het uitvoeren van onderhoudsoperaties of sneldienst interventies aan een voertuig

- Het uitvoeren van een wielgeometrie

- Het herstellen van de banden

- Het herprofileren van de banden van zware bedrijfs- en vrachtwagens

- Het aanbrengen van corrosiewerend product Is gebonden aan

- Werkopdrachten, tijdsplanning, veiligheids -en milieuvoorschriften, constructeursvoorschriften, technische voorschriften.

Doet beroep op

- De leidinggevende voor het opmaken van de werkplanning, probleemgevallen, uitzonderlijke gevallen.

- De leidinggevende beslist wanneer een uitlijning, herprofilering of herstelling nodig is na advies van de bandenmonteur.

- Collega's indien dit noodzakelijk is voor de uit te voeren werkzaamheden

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Het invullen van opvolgdocumenten van de interventie en het geven van informatie aan de betrokken dienst

- Het bepalen van de werkzaamheden op basis van een werkfiche of aanwijzingen van een gevolmachtigde deskundige of van de (interne) klant

- Het opruimen van de de werkzone, ze schoonmaken en uitvoeren van een basisonderhoud aan gereedschappen en installaties

- Het uitvoeren van onderhoudsoperaties of sneldienst interventies aan een voertuig

- Het uitvoeren van een wielgeometrie

- Het herstellen van de banden

- Het herprofileren van de banden van zware bedrijfs- en vrachtwagens

- Het aanbrengen van corrosiewerend product

2.3. Attesten

2.3.1. Wettelijke Attesten

Geen vereisten.

2.3.2 Vereiste Attesten

Geen vereisten.

2.3.3. Instapvoorwaarden

Geen vereisten.