Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie kantwerker

  • goedkeuringsdatum
    08 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2016
  • datum laatste wijziging
    21/10/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van kantwerker, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van kantwerker (0239) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Kantwerker

b. Definitie

Het vervaardigen of ornamenteren van textielproducten op basis van één of meerdere kanttechnieken teneinde een op maat vervaardigd kantwerkstuk af te leveren.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Bepaalt samen met de klant de kenmerken van het te realiseren werkstuk (B180401 Id3025-c)

- Stelt vragen over de wens van de klant/opdrachtgever

- Stelt de kenmerken van de opdracht vast (ontwerp, tekening, aard van het materiaal)

- Bespreekt de opdracht aan de hand van een eigen of door de klant aangeboden foto, schets of technische tekening

- Schat de haalbaarheid van de opdracht in

- Geeft informatie over het te verwachten resultaat

- Stelt materialen en toepassingen voor die beantwoorden aan de technische vereisten, de noden en aan het budget

- Berekent de benodigde grondstoffen en manuren voor een bepaald werk

- Schat of berekent de kosten

- Spreekt de prijs en de uitvoeringstermijn af

Maakt een patroon of past een bestaand patroon aan in fucntie van de opdracht (co 02060)

- Tekent zelf een ontwerp of past een bestaand ontwerp aan

- Maakt een patroon, prikking of technische tekening met te gebruiken siergronden

- Maakt een technische tekening of gebruikt een bestaande tekening of een moodboard

- Bepaalt de kanttechnieken (klostechnieken en/of naaldkanttechnieken en/of haaknaald- kant-perlage-borduurtechnieken)

Kiest de benodigde materialen, kleuren en gereedschappen uit in functie van de uiteindelijke toepassing van het werk en met zin voor esthetiek (B180401 Id17485-c)

- Kiest het soort garen en de dikte ervan

- Kiest het soort kloskussen of het soort kant-perlage-borduurraam en haaknaaldnummers, naald

- Houdt rekening met de mogelijkheden, beperkingen, technische neveneffecten (eventuele allergische reacties op materiaalsoorten), beschikbaarheid en kosten

- Bereidt het werk voor in een logische volgorde (co 02062)

- Leest patroon en technische tekening

- Leest codes en symbolen

- Plaatst het patroon op het kloskussen, op de stof of de tule op het raam

- Rolt de draad op de klossen, steekt de draad in de juiste soort naald of kiest de juiste haaknaald, garens, rijgt parels en/of pailletten op draad

- Past manuele kanttechnieken nauwkeurig toe: de verschillende slagen of steken in functie van de kantsoort of het patroon

Vervaardigt of ornamenteert het kantwerkstuk en werkt het nauwkeurig uit (B180401 Id25372-c/25373-c/25375-c/25376-c/25377-c)

- Past de verschillende slagen, steken of siergronden toe

- Zet de juiste spanning op de draden, al dan niet afhankelijk van de contouren en siergronden

- Plaatst de spelden met precisie op de prikking

- Gebruikt appret en stijfsels voor kant- en borduurwerken (o.a. Arabische gom voor perlage)

- Werkt het kantwerk zorgvuldig af zodat het weinig sporen nalaat in het eindproduct

Voert herstellingen uit op kostuums en tafeldecoratie (co 02063)

- Documenteert de toestand waarin het werkstuk wordt gevonden en wint bij twijfel advies in (erfgoed)

- Stelt de omvang vast van de interventie op het werkstuk

- Stelt de oorzaken vast van schade, slijtage, verwering

- Selecteert de meest geschikte kanttechnieken, materialen en gereedschap voor de uitvoering van onderhoud, herstel,...

- Herstelt het werkstuk

- Brengt klant/opdrachtgever op de hoogte van alle belangrijke informatie ter voorkoming van schade, slijtage en verwering

- Evalueert het succes van de interventie

Geeft de technieken van het vak door en zet sensibiliseringsacties op (B180401 Id263-c)

- Volgt de vaardigheden van de medewerkers op

- Volgt ontwikkelingen in het vakgebied op

- Doet voorstellen voor opleiding

- Geeft uitleg over de uitvoering van opdrachten

- Geeft zelf het goede voorbeeld

- Bespreekt de uitvoering van de opdrachten met de medewerkers

- Stuurt bij indien nodig

Stelt een staal of modellen aan stilisten, klanten, kopers voor of stelt een knipselboek of catalogus van een nieuwe collectie samen (B180401 Id23993-c)

- Neemt deel aan evenementen en beurzen

- Stelt de collectie voor volgens bepaalde thema's en/of verkoopdoelstellingen

- Voorziet de voorgestelde collectie van informatiefiches

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

- Basiskennis van esthetica en kunstgeschiedenis

- Basiskennis van commerciële technieken

- Kennis van herstellingstechnieken

- Kennis van de verschillende grondstoffen en materialen van kant en/of borduur en perlage

- Kennis van technische (siergrond)tekeningen; codes en symbolen

- Kennis van ergonomisch werken

- Kennis van versieringselementen - en producten

- Grondige kennis van kantpatronen en/of borduur-en perlagepatronen

- Grondige kennis van manuele kanttechnieken (klostechnieken en/of haaknaaldkant-, borduur-en perlagetechnieken en/of naaldkanttechnieken)

- Grondige kennis van kantsoorten en/of borduur-en perlagesoorten

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

- Het kunnen vaststellen van kenmerken van de opdracht

- Het kunnen analyseren van het te herstellen werk

- Het kunnen kiezen van de benodigde materialen, kleuren en gereedschappen

- Het kunnen bepalen en berekenen van kosten

- Het kunnen samenstellen van een catalogus

- Het kunnen inschatten van de haalbaarheid van de opdracht

- Het kunnen voorbereiden van het werk in een logische volgorde

- Het kunnen lezen en interpreteren van een technische tekening

- Het kunnen maken van een patroon of het kunnen aanpassen van een bestaand patroon

- Het kunnen sensibiliseren voor zijn vakgebied

- Het kunnen aanwenden van zijn zin voor esthetiek

- Het kunnen uitleg geven over de uitvoering van opdrachten

- Het kunnen inwinnen van advies bij erfgoedstukken

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen opsporen van afwijkingen

- Het kunnen aanpassen/bijsturen waar nodig

- Het kunnen aanpassen van de planning

Motorische vaardigheden

- Het kunnen langdurig in dezelfde positie zitten

- Het kunnen uitvoeren van verschillende technieken binnen het kantwerken (klostechnieken en/of naaldkanttechnieken en/of haaknaaldkant-perlage-borduurtechnieken)

- Het kunnen vervaardigen of versieren van verscheidene producten

- Het kunnen herstellen van verscheidene producten

- Het nauwkeurig kunnen uitwerken van het ontwerp

- Het kunnen zorgvuldig en geduldig afwerken van het eindproduct

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Het beroep wordt uitgeoefend in een atelier of museum

- Het beroep wordt uitgeoefend in optimale omstandigheden: licht, temperatuur, ergonomie,...

- Het handelen varieert naargelang de opdracht: de handelingen moeten worden afgestemd op de eigenschappen van het werk, de wensen van de opdrachtgever en de kantsoort

- De uitvoering van het beroep vraagt het minutieus opvolgen van de werkvolgorde

- Creativiteit en zin voor esthetiek in de opmaak en afwerking van het kantwerkstuk is noodzakelijk

- Het beroep vereist kwaliteitsvol - haute couture waardig- handelen

Handelingscontext

- Het werk impliceert het langdurig zitten in dezelfde positie

- De beroepsbeoefenaar voert uiteenlopende opdrachten uit met een zeer breed gamma aan materialen en gereedschappen

- Het beroep vereist constante aandacht omwille van omgang met delicaat/breekbaar materiaal

- Het beroep vereist een hoge mate aan precisie bij de uitvoering van de opdracht

- Bij perlage-en borduurwerk maakt de beroepsbeoefenaar een inschatting van allergische reacties op materialen van zowel zichzelf als van de klant

- Het beroep houdt het geregeld in contact komen met leveranciers, deskundigen en klanten in

- De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor een verantwoorde planning, voor de keuze van kwaliteitsvolle en prijsbewuste grondstoffen en materialen

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- Het voorbereiden van de taken

- Het uitvoeren van de taken

- Het controleren van de taken

- Het afwerken van de taken

Is gebonden aan

- De wensen van de klant

- De opdrachten en bestellingen

Doet beroep op

- Beroepsvereningen

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het informeren van de klant/opdrachtgever over het ontwerp/herstel en de voorwaarden voor de realisatie van het kantwerkstuk

- Een gemaakt patroon of aanpassing van een bestaand patroon in functie van de opdracht

- De benodigde materialen, kleuren en gereedschappen in functie van de uiteindelijke toepassing van het kantwerkstuk met zin voor esthetiek

- Het voorbereiden van het werk in een logische volgorde

- Een vervaardigd of geornamenteerd kantwerkstuk en een nauwkeurig uitgewerkt ontwerp

- Een uitgevoerde herstelling

- Een voorgesteld staal, model, knipselboek of catalogus van een nieuwe collectie aan stillisten, klanten, kopers

- Het doorgeven van technieken van het vak en de opzet van sensibiliseringsacties

2.3 Attesten

2.3.1 Wettelijke Attesten

Geen

2.3.2 Vereiste Attesten

Geen

2.3.3 Instapvoorwaarden

Geen