Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)

  • goedkeuringsdatum
    08 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2016
  • datum laatste wijziging
    21/10/2016

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking (digital print operator), ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking (digital print operator) (0229) als vermeld in artikel 1

1. GLOBAAL

a. Titel

Operator digitaal drukken in de printmedia/in de papier- en kartonverwerking (digital print operator)

b. Definitie

De operator digitaal drukken is verantwoordelijk voor het drukproces: het instellen, omstellen, bedienen en opvolgen van de productie aan de digitale drukmachine, het uitvoeren van kwaliteitscontroles op geregelde tijdstippen, het uitvoeren van het basisonderhoud en het nemen van maatregelen in geval van storingen en afwijkingen, steeds in navolging van kwaliteitsprocedures, hygiëne, milieu-, veiligheids- en productievoorschriften (kwaliteit, kosten, termijn, ...), teneinde grondstoffen aan de digitale drukmachine te verwerken tot (half)afgewerkte producten.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1. Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Verzamelt en neemt kennis van de productiefiches en -voorschriften (co 01816)

- Neemt de werkzaamheden van de vorige ploeg over

- Neemt de planning door

- Controleert en houdt zich aan het productieorder en de technische fiche

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productfiches

- Haalt de nodige bestanden voor het uitvoeren van het productieorder van de server

- Opent de bestanden en ript ze naar de normen van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd

- Bepaalt zelf of in overleg aan welke machine welk productieorder wordt uitgevoerd

Controleert de voorraad grondstoffen en materialen (beschikbaarheid, tekorten, hoeveelheid, conformiteit, kwaliteitsafwijkingen) (E130101 Id18152-c)

- Houdt de voorraad op peil en onderneemt actie bij tekorten

- Controleert de te verwerken grondstoffen en onderneemt actie bij afwijkingen

- Stemt de hoeveelheid grondstoffen af op de opdracht

- Houdt rekening met de interne codering

- Past hef- en tiltechnieken toe

- Gebruikt software voor voorraadbeheer

- Gebruikt toestellen voor goederentransport

Start de digitale drukmachine op (co 01817)

- Start de digitale drukmachine op

- Selecteert softwarematig het reinigingsprogramma voor de digitale drukmachine

- Kalibreert de digitale drukmachine tijdens de opstartfase indien nodig

- Houdt rekening met de minimale opstarttijd van de digitale drukmachine

Stelt de digitale drukmachine in (E130101 Id15850-c)

- Houdt zich aan de productieorder en de technische fiche

- Stelt de digitale drukmachine computergestuurd in

- Kiest een receptuur/programma uit een keuzemenu voor de productie

- Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches

- Kiest kleurenprofielen uit een receptuur

- Volgt informatie op via beeldschermen

Maakt een bestand dat door de specifieke software van de digitale drukmachine kan gelezen worden (centrale RIP) (co 01818)

- Bepaalt, indien nodig, welk drukorder op welke machine moet worden uitgevoerd

- Houdt een bibliotheek bij van succesvolle procedures (registreert de parameters) in het kader van procesoptimalisatie

- Haalt de nodige bestanden voor het uitvoeren van het productieorder van de server

- Opent en controleert de bestanden

- Converteert (ript) de bestanden naar de normen/specificaties van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd

- Voert een testprint uit (nozzlecheck) en neemt overeenkomstig het resultaat actie

Maakt een eerste testprint (co 01819)

- Maakt een beoordeelbare proef van het productieorder

- Beoordeelt de proef eventueel met behulp van de fotospectrometer

Controleert de veiligheidsvoorzieningen van de digitale drukmachine (E130101 Id1453-c)

- Raadpleegt veiligheidsvoorschriften en leeft ze na

- Volgt informatie op, zowel ter plaatse als via beeldschermen en reageert op gepaste wijze

- Doet veiligheidscontroles

- Merkt afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de digitale drukmachine op

- Evalueert veiligheidsrisico's en neemt gepaste maatregelen

- Legt de digitale drukmachine stil indien nodig

- Meldt problemen aan de verantwoordelijke (technicus)

Start, bedient en stopt de digitale drukmachine (E130101 Id23278-c)

- Start de productie van het order op

- Houdt zich aan de (technische) voorschriften en productiefiches

- Verzorgt de toevoer van grondstoffen en hulpproducten

- Bedient de digitale drukmachine (-lijn)

- Merkt met behulp van de signalisatie afwijkingen op en heeft oog voor storingen of de nood aan preventief onderhoud

- Volgt de informatie over het drukproces op

- Interpreteert gegevens en reageert passend

- Stelt parameters manueel, via touchscreen of computergestuurd af

- Organiseert en realiseert een zo efficiënt mogelijk drukproces, rekening houdend met alle geldende normen (ISO, (voedsel)veiligheid, kwaliteit,...)

- Regelt de afvoer van geproduceerde goederen

- Stopt de digitale drukmachine volgens de geldende procedures

- Gebruikt informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie

Bewaakt het (geautomatiseerde) proces en stuurt bij indien nodig (E130101 Id26134-c)

- Doet controles en controlerondes

- Volgt informatie op, ter plaatse en/of via beeldschermen

- Verzamelt, controleert en interpreteert gegevens ter plaatse en/of via beeldschermen

- Merkt afwijkingen, storingen of nood aan preventief onderhoud op en neemt op passende wijze actie

- Gaat na wat de oorzaak is van een storing, afwijking

- Regelt de digitale drukmachine bij wanneer afwijkingen vastgesteld worden

- Legt de productie stil indien nodig

- Meldt problemen, afwijkingen aan de verantwoordelijke, indien van toepassing

- Houdt gegevens bij over de aard van de storing of afwijking, het tijdstip en de oplossing

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches

- Anticipeert proactief op afwijkingen en storingen

- Formuleert verbetervoorstellen

Voert preventief of curatief (basis)onderhoud uit aan de digitale drukmachine (E130101 Id7014-c)

- Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit volgens de geldende procedures

- Kalibreert tijdens de opstart de digitale drukmachine minstens één of meerdere keren, indien nodig

- Merkt noodzaak aan technisch onderhoud op

- Plaatst de digitale drukmachine in veiligheidsmodus en bereidt ze voor op het uitvoeren van onderhoud

- Houdt zich aan onderhoudsplan en -richtlijnen

- Rapporteert problemen aan de technicus of de verantwoordelijke, indien van toepassing

- Verleent hulp en advies aan onderhoudstechnici

- Registreert (basis)onderhoud

Registreert en rapporteert het verloop van het productieproces (E130101 Id17306-c)

- Houdt gegevens bij en rapporteert over het productieverloop

- Houdt gegevens bij en rapporteert over het gebruik van grondstoffen en materiaal

Voert kwaliteitscontroles uit (E130101 Id17038-c)

- Volgt informatie op via beeldschermen of via touchscreen

- Gebruikt instrumenten voor de productcontrole (bijv. fotospectrometer)

- Voert productcontroles uit op basis van de geldende normen

- Neemt en labelt representatieve stalen

- Vergelijkt de resultaten van controles met het referentiestaal

- Merkt afwijkingen aan producten op

- Neemt gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften

- Interpreteert controlegegevens

- Gaat na wat de oorzaak is van een afwijking aan het product

- Rapporteert problemen aan de verantwoordelijke

- Legt de productie stil indien nodig

- Registreert de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing

- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ... )

Stelt de digitale drukmachine om (co 01820)

- Houdt zich aan het productieorder en/of de technische fiche

- Stelt de digitale drukmachine computergestuurd om

- Geeft in op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd

- Kiest een programma/receptuur uit een keuzemenu voor de productie

- Kiest kleurenprofielen uit een receptuur

- Houdt rekening met het type materiaal dat gekozen moet worden voor het nieuwe order

- Volgt informatie op via beeldscherm(en)

- Interpreteert de gegevens en reageert passend

- Raadpleegt (technische) voorschriften en productiefiches

Maakt producten klaar voor verzending: voor interne dispatching of externe verzending, afhankelijk van het type bedrijf (co 01845)

- Vult opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ....)

- Houdt zich aan de verpakkingsvoorschriften

- Kan de producten selecteren volgens bestemming

- Verdeelt de producten volgens de richtlijnen en de technische fiche

- Past de richtlijnen voor opslag toe

- Past veiligheidsvoorschriften toe

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijke, mondeling en/of schriftelijk

Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust (co 01821)

- Sorteert afval volgens de richtlijnen

- Houdt de werkplek schoon

- Bergt de eigen gereedschappen en hulpmiddelen op

- Respecteert de veiligheids- en milieuvoorschriften

Werkt in teamverband, indien van toepassing (E130101 Id18000-c)

- Communiceert effectief en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Rapporteert aan leidinggevenden indien van toepassing

- Draagt de werkzaamheden over aan de volgende ploeg indien van toepassing

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Geeft aanwijzingen aan collega's en medewerkers in functie van het productieproces, indien van toepassing

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Verwerkt bestanden via (eenvoudige) impositie-tools (co 01822)

- Verzamelt alle nodige ripbestanden op één plaat, drukdrager, ... om zo efficiënt mogelijk te werken (via eenvoudige impositie)

- Houdt bij de keuze om impositie toe te passen rekening met de kostprijs van de te verwerken drager

- Houdt rekening met de timing voor de oplevering van de productieorder wanneer impositie om economische redenen zou worden toegepast

Controleert de veiligheidsvoorschriften in functie van de bestemming van het eindproduct (co 01827)

- Respecteert sectorspecifieke bepalingen in functie van voedselveiligheid, kwaliteit, ...

Voert de richtlijnen voor de printkoppen uit aan de digitale drukmachine (co 01828)

- Kalibreert de digitale drukmachine minstens één keer of meerdere keren indien nodig tijdens de opstart

- Corrigeert de hoeveelheid inkt die de heads moeten spuiten met de computer

- Voert kalibratieproeven uit bij het vervangen van heads

- Reinigt, indien van toepassing, het materiaal vooraleer het in de drukpers in te voeren om te vermijden dat vuil of stof van vorige behandelingen (versnijden/verzagen) door de heads van de machine wordt aangetrokken

Werkt al naargelang de sector en de gebruikte drukdrager de gedrukte producten af (co 01830)

- Snijdt het afgewerkte product (automatisch inline)

- Perforeert het afgewerkte product

- Kleeft het afgewerkte product

- Zet ringen in het afgewerkte product (geautomatiseerd of machinaal)

- Vouwt het afgewerkte product

2.2. Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1. Kennis

Generieke kennis

- Basiskennis pneumatica

- Basiskennis hydraulica

- Basiskennis van voorraadbeheer (inkten, doeken, dragers,... enkel in kleinere bedrijven)

- Basiskennis van productieplanning

- Basiskennis van kwaliteitscontrolesystemen

- Basiskennis van milieuzorgsystemen

- Basiskennis van regels m.b.t. welzijn op het werk

- Basiskennis van kantoorsoftware

- Kennis van gesproken Engels (vakterminologie, ter ondersteuning voor de geleverde support via leveranciers)

- Kennis van bedrijfseigen software

- Kennis van RIP-software

- Kennis van bedieningssoftware voor geautomatiseerde processen

- Kennis van databeheersystemen

- Kennis van de meest voorkomende problemen/storingen in het digitale drukproces

- Kennis van registratiesystemen

- Kennis van het productieproces

- Kennis van interne productieprocedures

- Kennis van productieapparatuur en gereedschappen

- Kennis van de werking en de bediening van een digitale drukmachine

- Kennis van procedures voor het in- en omstellen van de digitale drukmachine

- Kennis van machinesturingen

- Kennis van de (de)montage van onderdelen van digitale drukpersen

- Kennis van de eigenschappen en het gedrag van de drukdragers/substraten (grondstoffen)

- Kennis van de correcte manipulatie van drukdragers

- Kennis van de keuze van de inkten, in functie van de te verwerken substraten

- Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties

- Kennis van interne procedures voor productcontrole

- Kennis van de beoordelingscriteria van een proefdruk

- Kennis van onderhoudstechnieken en -procedures voor preventief (basis)onderhoud

- Kennis van productidentificatie

- Kennis van nood- en evacuatieprocedures

- Kennis van opstartprocedures

- Kennis van stopprocedures

- Kennis van procedures om de digitale drukpers te bedienen

- Kennis van kleurprofielen

- Kennis van kleurruimten

- Kennis van gekalibreerde drukproeven

- Kennis van het uitvoeren van de kleurmeting² (fotospectrometer, ...)

- Kennis van kalibratieprocedure voor het kalibreren van een fotospectrometer

- Kennis van kalibratieprocedure voor het kalibreren van een digitale drukmachine

- Kennis van veiligheidsmaatregelen en -voorschriften

- Kennis van persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

- Kennis van (veiligheids)pictogrammen

- Kennis van ergonomische hef- en tiltechnieken

- Kennis van regels van persoonlijke hygiëne

- Kennis van regels m.b.t. afvalsortering

- Kennis van milieuzorgsystemen en/of -voorschriften ² de techniek voor het beoordelen voor het onderscheiden van kleuren en kleurnuances in het drukwerk, ten behoeve van een correcte weergave ervan

Specifieke kennis

- Basiskennis van het grafisch productieproces

- Basiskennis van afwerkingstechnieken (vouwen, snijden, nummeren, perforeren, nieten, lijmen, naaien, rillen, stansen, ...)

- Basiskennis van verpakkingstechnieken

- Basiskennis van color management

- Basiskennis van de conditioneringstechnieken van de grondstoffen en de half-afgewerkte producten (voorbeeld: instellen van de luchtvochtigheid

- Basiskennis van lamineren

- Basiskennis van kleeftechnieken

- Basiskennis van snijlijnen of -bollen aangebracht in de grafimedia voorbereiding

- Basiskennis van peelen (vb letters ertussenuit halen)

- Basiskennis van ringen zetten/kloppen

- Basiskennis van omzomen

- Basiskennis van het aan elkaar verlijmen/smelten van doeken

- Basiskennis van het omgaan met heads (reinigen) voor het stopzetten van de digitale drukmachine (vooral voor solventen)

- Kennis van VDP (variabele data printing)

- Kennis van de gevolgen voor de productiekost bij het bepalen van de wijze van proefdrukken

- Kennis van de beoogde effenheid en de egaliteit van het drukwerk

2.2.2. Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Generiek

- Het kunnen overnemen van de werkzaamheden van de vorige ploeg

- Het kunnen doornemen van de planning

- Het kunnen controleren en zich houden aan het productieorder en de technische fiche

- Het kunnen raadplegen van (technische) voorschriften en productfiches

- Het kunnen raadplegen van de servers en/of dragers voor dataopslag/databeheer voor het gebruik van de nodige bestanden voor het uitvoeren van het productieorder

- Het kunnen openen en controleren van de bestanden

- Het zelf of in overleg kunnen bepalen aan welke machine welke productieorder wordt uitgevoerd

- Het kunnen op peil houden van de voorraad en het kunnen ondernemen van actie bij tekorten

- Het kunnen afstemmen van de hoeveelheid grondstoffen op de opdracht

- Het kunnen rekening houden met de interne codering

- Het kunnen gebruiken van software voor voorraadbeheer

- Het kunnen opstarten van de digitale drukmachine

- Het kunnen softwarematig selecteren van het reinigingsprogramma voor de digitale drukmachine

- Het kunnen rekening houden met de minimale opstarttijd van de digitale drukmachine

- Het zich kunnen houden aan de productieorder en de technische fiche

- Het computergestuurd kunnen instellen van de digitale drukmachine

- Het kunnen kiezen van een receptuur/programma uit een keuzemenu voor de productie

- Het kunnen ingeven op welke materialen het productieorder wordt uitgevoerd

- Het kunnen kiezen van kleurenprofielen uit een receptuur

- Het kunnen bepalen, indien nodig, welk drukorder op welke machine moet worden uitgevoerd

- Het kunnen bijhouden van een bibliotheek van succesvolle procedures (registreert de parameters) in het kader van procesoptimalisatie

- Het kunnen converteren (rippen) van de bestanden naar de normen/specificaties van de specifieke digitale drukmachine waarop het drukorder zal worden uitgevoerd

- Het kunnen uitvoeren van een testprint (nozzlecheck) en het kunnen nemen van actie overeenkomstig het resultaat

- Het kunnen maken van een beoordeelbare proef van het productieorder

- Het kunnen beoordelen van de proef eventueel met behulp van de fotospectrometer

- Het kunnen raadplegen en naleven van veiligheidsvoorschriften

- Het kunnen opvolgen van informatie, zowel ter plaatse als via beeldschermen en het op gepaste wijze kunnen reageren

- Het kunnen uitvoeren van veiligheidscontroles

- Het kunnen opstarten van de productie van het order

- Het kunnen verzorgen van de toevoer van grondstoffen en hulpproducten

- Het kunnen bedienen van de digitale drukmachine (-lijn)

- Het kunnen opvolgen van informatie over het drukproces

- Het kunnen afstellen van parameters: manueel, via touchscreen of computergestuurd

- Het kunnen organiseren en realiseren van een zo efficiënt mogelijk drukproces, rekening houdend met alle geldende normen (ISO, (voedsel)veiligheid, kwaliteit,...)

- Het kunnen aanbrengen van structuren in content en eigen werk, database en werkomgeving

- Het kunnen stoppen van de digitale drukmachine volgens de geldende procedures

- Het kunnen gebruiken van informaticatoepassingen voor de opvolging van de productie

- Het kunnen uitvoeren van controles en controlerondes

- Het kunnen verzamelen, controleren en interpreteren van gegevens: ter plaatse en/of via beeldschermen

- Het kunnen formuleren van verbetervoorstellen

- Het tijdens de opstart kunnen kalibreren van de digitale drukmachine: minstens één keer of meerdere keren, indien nodig

- Het kunnen opmerken van noodzaak aan technisch onderhoud

- Het kunnen in veiligheidsmodus plaatsen van de digitale drukmachine en het kunnen voorbereiden op het uitvoeren van (basis)onderhoud: preventief en curatief

- Het zich kunnen houden aan onderhoudsplan en -richtlijnen

- Het kunnen registreren van (basis)onderhoud

- Het kunnen bijhouden van gegevens en het kunnen rapporteren over het productieverloop

- Het kunnen bijhouden en rapporteren van gegevens over het gebruik van grondstoffen en materiaal

- Het kunnen opvolgen van informatie over het drukproces via beeldschermen of via touchscreen

- Het kunnen gebruiken van instrumenten voor de productcontrole (bijv. fotospectrometer)

- Het kunnen uitvoeren van productcontroles op basis van de geldende normen

- Het kunnen nemen en labelen van representatieve stalen

- Het kunnen vergelijken van de resultaten van controles met het referentiestaal

- Het abstract kunnen denken en het zich visueel kunnen voorstellen van het beoogde resultaat

- Het kunnen opmerken van afwijkingen aan producten

- Het kunnen nagaan wat de oorzaak is van een afwijking aan het product

- Het kunnen registreren van de gegevens over de aard van de afwijking, het tijdstip en de oplossing

- Het kunnen invullen van opvolgdocumenten in (tijdstip, waarden, ... )

- Het computergestuurd kunnen omstellen van de digitale drukmachine

- Het kunnen kiezen van kleurenprofielen uit een receptuur

- Het kunnen rekening houden met het type materiaal dat gekozen moet worden voor het nieuwe order

- Het kunnen respecteren van de veiligheids- en milieuvoorschriften

- Het effectief en efficiënt kunnen communiceren

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken, indien van toepassing

- Het kunnen rapporteren aan leidinggevenden, indien van toepassing

- Het kunnen overdragen van de werkzaamheden aan de volgende ploeg, indien van toepassing

- Het efficiënt kunnen samenwerken met collega's, indien van toepassing

- Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken, indien van toepassing

- Het kunnen geven van aanwijzingen aan collega's en medewerkers in functie van het productieproces, indien van toepassing

- Het kunnen regelen van de afvoer van geproduceerde goederen

- Het zich kunnen houden aan de verpakkingsvoorschriften

- Het kunnen selecteren van de producten volgens bestemming

- Het kunnen verdelen van de producten volgens de richtlijnen en de technische fiche

- Het kunnen toepassen van de richtlijnen voor opslag

- Het kunnen maken van eenvoudige berekeningen

Specifiek

- Het kunnen verwerken van bestanden via eenvoudige impositietools

- Het kunnen verzamelen van alle nodige ripbestanden op één plaat/drukdrager/... om zo efficiënt mogelijk te werken (via eenvoudige impositie)...

- Het, bij de keuze om impositie toe te passen, kunnen rekening houden met de kostprijs van de te verwerken drager

- Het kunnen rekening houden met de timing voor de oplevering van de productieorder wanneer impositie om economische redenen zou worden toegepast

- Het kunnen beheersen en gebruik maken van één of meerdere van de volgende procedés of technieken: xenografie, inktjet

- Het kunnen bedienen van een groot formaat printer (voor rollen of flatbed voor platen) en/of het kunnen bedienen van een klein formaat printer

- Het kunnen werken met één of meerdere van de volgende kleuren/inkten: CMYK, ondersteuningskleuren: wit-light cyaan - light magenta - oranje - groen, ..., spotvernis (soms)

- Het kunnen verwerken van één of meerdere van de volgende producten/grondstoffen/drukdragers/... : papier, kunststof (platen, rollen), vinyl, karton, ...

- Het kunnen respecteren van de sectorspecifieke richtlijnen, bijv. specifieke bepalingen in functie van voedselveiligheid, kwaliteit, ....

- Het kunnen corrigeren van de hoeveelheid inkt die de heads moeten spuiten met de computer

- Het kunnen uitvoeren van kalibratieproeven bij het vervangen van heads

Probleemoplossende vaardigheden

Generiek

- Het kunnen controleren van de te verwerken grondstoffen en het kunnen ondernemen van actie bij afwijkingen

- Het kunnen opmerken van afwijkingen, storingen of de nood aan preventief onderhoud aan de digitale drukmachine

- Het kunnen evalueren van veiligheidsrisico's en het kunnen nemen van gepaste maatregelen

- Het kunnen stilleggen van de digitale drukmachine indien nodig

- Het kunnen nagaan wat de oorzaak is van een storing, afwijking

- Het kunnen bijregelen van de digitale drukmachine wanneer afwijkingen vastgesteld worden

- Het kunnen stilleggen van de productie indien nodig

- Het proactief kunnen anticiperen op afwijkingen en storingen

- Het kunnen rapporteren van problemen aan de technicus of het kunnen rapporteren van problemen aan de verantwoordelijke, indien van toepassing

- Het kunnen verlenen van hulp en advies geven aan onderhoudstechnici

- Het kunnen nemen van gepaste actie bij producten die niet voldoen aan de voorschriften

- Het softwarematig kunnen bijregelen van de machineonderdelen volgens de interpretatie van de meetgegevens

- Het aanpassen van de eigen planning aan wijzigende omstandigheden

Motorische vaardigheden

Generiek

- Het kunnen bedienen van de digitale drukmachine en het kunnen hanteren van diverse meettoestellen

- Het kunnen toepassen van hef- en tiltechnieken

- Het kunnen toepassen van de juiste ergonomische beginselen (werkhouding, aanpassingen van de werkpost...)

- Het kunnen gebruiken van toestellen voor goederentransport

- Het kunnen uitvoeren van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden volgens de geldende procedures

- Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen

- Het kunnen schoonhouden van de werkplek

- Het kunnen opbergen van de eigen gereedschappen en hulpmiddelen

- Het kunnen hanteren van handgereedschappen (tangen, sleutels, schroevendraaiers, ...)

Specifiek

- Het kunnen reinigen van het materiaal, indien van toepassing, vooraleer het in de drukpers in te voeren om te vermijden dat vuil of stof van vorige behandelingen (versnijden/verzagen) door de heads van de machine wordt aangetrokken

- Het kunnen afwerken van gedrukte producten: (automatisch inline) snijden, perforeren, kleven, ringen (geautomatiseerd of machinaal ) zetten, vouwen, ..., al naargelang de sector en de gebruikte drukdrager

2.2.3. Context

Omgevingscontext

Generiek

- Het beroep kan ook uitgeoefend worden in ploegen, tijdens het weekend, op feestdagen of 's nachts

- De activiteit varieert naar gelang de grootte en de automatiseringsgraad van de onderneming

- Het werk vindt plaats in een productieruimte, waarbij de eigenschappen van de grondstoffen en het productieproces bepalend kunnen zijn voor de omgevingscondities van de productieruimte

- Het werk vindt hoofdzakelijk plaats aan een digitale drukmachine

- De operator kan afhankelijk van de grootte van de onderneming één of meerdere digitale drukmachines bedienen

- Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is vereist en kan verschillen naar gelang de producten die behandeld worden en de aard van de uitgevoerde operaties

- Dit beroep wordt zowel staand als zittend uitgevoerd

- Dit beroep vraagt een zekere inspanning bij het verplaatsen van rollen papier, kunststof, textiel, grote formaten (kunststof) platen, ... en/of het tillen van pakken papier gedurende een beperkt gedeelte van de dag

- Er moet voortdurend rekening gehouden worden met hygiëne-, milieu- en veiligheidsvoorschriften

- Het werk kan in team plaatsvinden

Specifiek

- Dit beroep kan worden uitgevoerd in diverse types bedrijven, gaande van een kleine bureaushop/copy shop tot een groot productiebedrijf

- Er wordt gewerkt in een frisse en stofvrije ruimte

- Dit beroep kan kleine snijwonden veroorzaken bij het manipuleren van allerhande soorten drukdragers

Handelingscontext

Generiek

- Indien in shiften wordt gewerkt wordt er gecommuniceerd met het team voor de overdracht

- Houdt rekening met veiligheids- en milieuvoorschriften bij omgang met grondstoffen en producten

- Gaat economisch en ecologisch om met grondstoffen en producten

- Houdt zich aan voorschriften en procedures

- Houdt rekening met de veiligheidssignalisatie op de werkplek

- Heeft permanente aandacht voor de kwaliteit van het product

- Volgt alle informatiegegevens m.b.t. het productieproces permanent op

- Volgt de productieplanning nauwgezet op, maar is ook flexibel bij dringende jobs

- Houdt zich aan tijdsschema's voor de realisatie van het productieproces

- Is mee verantwoordelijk voor het volledige proces

- Volgt meerdere stappen in het productieproces gelijktijdig op

- Stuurt, afhankelijk van de setting van het bedrijf, simultaan meerdere digitale drukmachines aan

- Gaat om met uiteenlopende opdrachten en diverse grondstoffen en hulpproducten

- De uitoefening van het beroep vereist een hoge mate van fijne handigheid en technisch inzicht

- Het beroep vereist een grote mate aan nauwkeurigheid

- De beroepsbeoefenaar is zich constant bewust van de mogelijke impact van de eigen handelingen

- De beroepsbeoefenaar is zich voortdurend bewust van de kostprijs van de grondstoffen en van de gevraagde oplage wanneer hij/zij een testprint maakt

- De beroepsbeoefenaar is steeds alert voor afwijkingen in het proces en/of storingen aan de digitale drukmachine(s)

- De beroepsbeoefenaar zoekt actief naar situaties om zijn/haar competentie(s) te verbreden en te verdiepen

- De beroepsbeoefenaar staat open voor en past zich aan wisselende contexten, eisen, omstandigheden, vereisten, gebeurtenissen,... aan

- Werkt (indien van toepassing) in teamverband

- Organiseert de werkplek veilig, ordelijk en milieubewust

Specifiek

- Besteedt extra aandacht bij wissels van de drukopdrachten en bij meervoudige opdrachten

- Er wordt een zekere alertheid gevraagd ten opzichte van de aangeleverde grondstoffen/dragers

2.2.4. Autonomie

Is zelfstandig in

- het opstellen van de eigen planning, indien van toepassing

- het zorgen voor de toevoer van de grondstoffen; het opstarten, instellen, proefdraaien, bedienen, bijstellen, omstellen en stilleggen van de digitale drukmachine; de opvolging van het productieproces; kwaliteitsopvolging en -controle en basisonderhoud

- in het zelf oplossen van mogelijke problemen (in grote mate)

- het telefonisch overleggen met de support dienst van de leverancier of de technieker inhouse (in grote mate)

Is gebonden aan

- aan tijdschema/planning; veiligheids- en milieuvoorschriften/procedures; productieorder/technische fiche; hygiëneregelgeving; kenmerken van de grondstoffen; richtwaarden; kwaliteitsnormen/voorschriften en rapporteringsprocedures

Doet beroep op

- de leidinggevende of teamleader en/of een verantwoordelijke voor de planning, productieorder, meldingen van storingen, technische interventies of nood aan (extern) onderhoud, productieoptimalisatie

- de (onderhouds)technieker voor storingen, technische interventies en onderhoud

2.2.5. Verantwoordelijkheid

- Een correct volgens de richtlijnen lopend productieproces

- Een kwaliteitsvol gerealiseerd eindproduct

- Correct ingestelde en opgevolgde parameters

- Opgevolgde grondstoftoevoer

- Gecontroleerde grondstoffen en eindproducten

- Correcte hantering van installaties en gereedschappen volgens voorschriften

- Zorgvuldig genoteerde en opgevolgde gegevens over het product

- Gecontroleerde werking van de installaties en opgevolgde storingen door informatie-uitwisseling met de betrokken onderhoudsdienst

- Omstelling van de machines en een correcte keuze van het programma

- Preventief en curatief uitgevoerde onderhoudswerken

- Een veilige, hygiënische en opgeruimde werkplek

- Afval gesorteerd volgens voorschriften

- Een goede communicatie m.b.t. het productieproces en de samenwerking tussen teams/medewerkers, indien van toepassing

- Een nauwkeurig/tijdig afgehandeld productieorder

- Herkenning van productafwijkingen

- Gepaste reactie bij storingen en afwijkingen

- Overzichtelijk en gestructureerd beheerde databestanden

- Occasioneel geformuleerde verbetervoorstellen voor de optimalisering van (interne) procedures (op basis van eigen positieve ervaringen)

2.3. Attesten

Geen attesten vereist.