Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie podiumtechnicus

  • goedkeuringsdatum
    08 juli 2016
  • publicatiedatum
    B.S.21/10/2016
  • datum laatste wijziging
    21/10/2016

De Vlaamse Regering,

Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 12, vervangen bij het decreet van 1 juli 2011;

Gelet op het erkenningsadvies van het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen, gegeven op 17 juni 2016;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 29 juni 2016;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs en de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1.

De beroepskwalificatie van podiumtechnicus, ingeschaald op niveau 4 van de Vlaamse kwalificatiestructuur, wordt erkend. De beschrijving opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd, omvat de definitie en de bijbehorende competenties.

Art. 2.

De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het tewerkstellingsbeleid, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Bijlage

Beschrijving van de beroepskwalificatie van podiumtechnicus (0231) als vermeld in artikel 1.

1. GLOBAAL

a. Titel

Podiumtechnicus

b. Definitie

De podiumtechnicus plant, controleert en voert technische werkzaamheden uit op vlak van onder meer licht, beeld, geluid en podiummechanica teneinde een voorstelling, presentatie, concert, evenement, beurs,... op technisch en creatief/artistiek vlak optimaal te laten verlopen.

c. Niveau

4

d. Jaartal

2016

2. COMPETENTIES

2.1 Opsomming competenties

BASISACTIVITEITEN

Organiseert de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit (co 01833)

- Plant de dag zodat de activiteiten op tijd uitgevoerd worden

- Treft voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

- Leest en gebruikt plannen en materiaallijst

- Verzamelt de nodige apparatuur en toebehoren

- Evalueert de eigen werkzaamheden en stuurt desnoods bij

- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen, tijd en vermijdt verspilling

- Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

Werkt in teamverband (co 01809)

- Communiceert gepast en efficiënt

- Wisselt informatie uit met collega's en verantwoordelijken

- Overlegt over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht

- Rapporteert aan de verantwoordelijke

- Werkt efficiënt samen met collega's

- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op

- Past zich flexibel aan (verandering van collega's, ...)

- Meldt onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

Werkt met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken (co 01832)

- Heft en tilt ergonomisch verantwoord

- Werkt veilig op hoogte

- Gaat veilig om met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...

- Gebruikt PBM's waar nodig

- Signaleert risico's

Werkt mee aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving (co 01834)

- Werkt met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen

- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,...

- Werkt met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie

- Stelt verbeterpunten en preventiemaatregelen voor

- Informeert zich over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken

- Houdt zich aan de afspraken van de werkplek

- Brengt CBM's aan en gebruikt die waar nodig

Vervoert het materiaal (co 01835)

- Maakt materiaal transportklaar

- Laadt en lost het materiaal

- Gebruikt gepaste hulpmiddelen

- Controleert de lading op volledigheid en schade

- Beveiligt de lading

Richt de eigen werkplek in (co 01836)

- Richt de eigen (tijdelijke) werkplek in rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde

- Past zich aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie aan

- Beschermt, beveiligt en slaat apparatuur en toebehoren op

- Brengt aanduidingen en markeringen aan

Werkt op hoogte (co 01837)

- Stelt ladders en rolsteigers op en gebruikt ze

- Bedient en gebruikt een eenpersoonshoogtewerker

- Beveiligt zich waar nodig

- Houdt rekening met wat er onder het werkvlak gebeurt

- Zorgt dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen

Communiceert tijdens de voorstelling (co 01684)

- Geeft accurate en gepaste informatie

- Reageert gepast op ontvangen informatie

- Communiceert aangepast aan de situatie

- Communiceert met handgebaren

- Gebruikt communicatieapparatuur

Ontwikkelt continu de eigen praktijk (co 01686)

- Informeert zich over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden

- Identificeert de behoefte aan verdere ontwikkeling

- Maakt zich vertrouwd met nieuwe evoluties

- Verwerft nieuwe kennis en vaardigheden

SPECIFIEKE ACTIVITEITEN

Plant de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden (co 01848)

- Stelt de benodigde plannen op m.b.t. de podiummechanica en communiceert ze

- Voorziet de correcte bevestiging op ophangpunten

- Bewaakt de overbelasting op basis van de gekende belasting

Plaatst en bedient de podiummechanica (L150601 Id4270-c)

- Controleert de bevestiging van toestellen of onderdelen

- Legt de tegengewichten in

- Hangt de trekken op de goede hoogte (is bv. nodig om de spots te kunnen richten) en merkt ze (duidt aan tot waar ze moeten zakken of stijgen tijdens de voorstelling)

- Bedient de trekken tijdens de voorstelling

- Voert changementen uit (stukken weghalen, afhaken, wegrollen, naar de scène schuiven, ...)

- Monteert en plaatst zelfsteunende systemen

- Monteert trussen

- Slaat trussen aan

- Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, opspannen, ...)

Werkt het technisch geluidsplan uit (L150801 Id4993-c)

- Ontvangt de opdracht

- Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties

- Bepaalt het type en de positie van het geluidsmateriaal

- Tekent het technisch geluidsplan gebruik makend van gangbare methodes en normen

- Stelt de materiaallijst op

- Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij

- Volgt repetities op

Monteert en demonteert de geluidsinstallatie (L150801 Id8048-c)

- Leest geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werkt volgens de aanwijzingen ervan

- Bevestigt en beveiligt componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Plaatst de componenten van de geluidsinstallatie

- Legt de kabels en sluit die aan

- Demonteert de geluidsinstallatie

- Rolt kabels op

- Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit (reinigen, stekkers solderen,...)

Bedient de geluidsinstallatie (co 01849)

- Coördineert en controleert de montage en demontage van de geluidsinstallatie

- Installeert en patcht de geluidstafel en afspeelapparatuur

- Spoort eventuele fouten op en corrigeert

- Voert een soundcheck uit

- Bedient de geluidstafel

- Houdt rekening met de geldende geluidsnormen

Werkt het technisch lichtplan uit (co 01850)

- Ontvangt de opdracht

- Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties

- Bepaalt het type en de positie van de spots

- Tekent het technisch lichtplan gebruik makend van gangbare methodes en normen

- Stelt de materiaallijst op

- Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij

- Volgt repetities op

Monteert en demonteert de belichting (co 01838)

- Leest het technisch lichtplan en werkt volgens de aanwijzingen ervan

- Bevestigt en beveiligt spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Legt alle noodzakelijke bekabeling

- Sluit spots aan op de dimmerkast

- Richt spots volgens instructies

- Demonteert de belichting

- Rolt kabels op

- Onderhoudt en voert kleine herstellingen uit aan conventionele lichtsystemen

Bedient de belichting (co 01851)

- Coördineert en controleert de montage en demontage van de belichting

- Installeert en sluit de lichttafel voor conventionele lichtsystemen aan

- Spoort eventuele fouten op en corrigeert

- Programmeert de lichttafel

- Bedient de lichttafel

- Geeft cues tijdens de voorstelling

Plaatst beeldapparatuur en sluit die aan (co 01852)

- Leest de documentatie en werkt volgens de aanwijzingen ervan

- Bevestigt en beveiligt beeldapparatuur

- Legt de kabels en sluit die aan

- Splitst signalen en voegt versterkers toe

- Patcht signalen

Regelt beeldapparatuur af (co 01853)

- Focust projectoren

- Stelt de beeldapparatuur af (keystone, blending, kleur,...)

Werkt het technisch decorplan uit (co 01854)

- Ontvangt de opdracht

- Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het transport en de ruimte

- Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties

- Tekent het technisch decorplan gebruik makend van gangbare methodes en normen

- Doet voorstellen voor de uitwerking

- Overlegt met het atelier (intern of extern)

- Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij

Plant en controleert de decormontage en -demontage (co 01855)

- Leest het podium- en decorplan

- Past het decorplan aan de beschikbare ruimte aan

- Coördineert en controleert de montage en demontage van het decor

Voert de decormontage en -demontage uit (co 01839)

- Plaatst en monteert decoronderdelen

- Bevestigt decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Plaatst standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,...)

- Knoopt doeken in

- Vouwt doeken

- Demonteert decoronderdelen

- Voert kleine herstellingen uit aan de decoronderdelen

Monteert en bedient speciale effecten (co 01856)

- Ontvangt de opdracht

- Houdt rekening met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Houdt rekening met de creatieve/artistieke intenties

- Past bestaande effecten in de voorstellingscontext in (optische, mechanische, sneeuw, regen, rook,...)

- Ontwikkelt eenvoudige nieuwe effecten

- Overlegt met de opdrachtgever en stuurt indien nodig bij

- Volgt repetities op

- Bewaakt de veiligheid

- Voert de effecten uit tijdens de voorstelling

Voorziet, installeert en controleert de elektrische mobiele installatie (co 01688)

- Plant de elektrische mobiele installatie

- Lijst de benodigdheden op en voorziet deze

- Bepaalt de benodigde vermogens in functie van de verbruikers

- Bepaalt of een bijkomende generator moet worden ingezet

- Controleert of de aarding en nodige beveiligingen aanwezig zijn

- Meet de aanwezige spanning na en schakelt de kast om naar de juiste netspanning

- Voorziet de aansluitingsmogelijkheden op het podium

- Bewaakt de veiligheid (netstelsel, beschadiging, oververhitting, aansluitingen,...)

- Controleert de elektrische mobiele installatie, de verbruikers en de conformiteit van beiden

- Stelt de installatie in dienst

- Onderhoudt, vervangt onderdelen en voert herstellingen uit

2.2 Beschrijving competenties/activiteiten adhv de descriptorelementen

2.2.1 Kennis

Basiskennis

- Basiskennis van ruimtelijk meten (meetmethodes, berekenen)

- Basiskennis generatoren (werking, inbedrijfstelling, dimensionering)

- Basiskennis netstelsels (aardingsverbindingen, spreidingsweerstand,...)

- Basiskennis van akoestische eigenschappen van instrumenten

- Basiskennis van orkestopstellingen

- Basiskennis van de muziekgeschiedenis, stijlen en stromingen

- Basiskennis van de geschiedenis van de geluidstechniek

- Basiskennis van tekstverwerking

- Basiskennis van rekenbladen

- Basiskennis van digitale communicatie (e-mail, agendabeheer,...)

- Basiskennis van internet - zoekmethodes

- Basiskennis van de geschiedenis van de lichttechniek

- Basiskennis van de stijlen en stromingen in de belichtingstechniek

- Basiskennis van de geschiedenis van de podiummechanica

- Basiskennis van de geschiedenis van de stijlen in de scenografie

- Basiskennis van de geschiedenis van de decorbouw

- Basiskennis van de geschiedenis van de voorstellingsruimtes

- Basiskennis van decorbouw (lijm-, en verftechnieken, houtverbindingen en metalen bevestigingsmiddelen)

- Basiskennis van de geschiedenis van speciale effecten

- Basiskennis van de veiligheids- en milieuwetgeving (ARAB, VLAREM, Codex, AREI,...) Beeld

- Kennis van beeldsignalen

- Kennis van de indeling van beeldverwerkingstoestellen

- Kennis van opbouw, eigenschappen en onderhoud van projectoren

- Kennis van projectieplan

- Kennis van projectietechnieken

Electriciteit

- Kennis van elektriciteit (spanning, stroom, weerstand, hun eenheden, basisformules)

- Kennis van de meettoestellen en hun gebruik

- Kennis van basisschakelingen (serie, parallel, verschillende schakelaars,...)

- Kennis van elektrische kabels (eigenschappen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)

- Kennis van de meest voorkomende elektrische stekkers (eigenschappen, coderingen en aanduidingen)

- Kennis van methodiek voor deductief foutzoeken

- Kennis van elektrische schema's (symbolen, eendraadschema's)

- Kennis van wisselspanning (eigenschappen en toepassingen)

- Kennis van vermogensberekening monofasig

- Kennis van driefasespanning

- Kennis van ster- driehoekschakelingen in functie van spanningsnetten

- Kennis van vermogensberekening driefasig (dynamische belasting)

- Kennis van beveiligingscomponenten (automaten, zekering en differentieel, hun eigenschappen en toepassingen)

Geluid

- Kennis van het technisch geluidsplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)

- Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen en -bronnen

- Kennis van geluidskabels (eigenschappen, signalen, codering, sectie en lengte en de impact ervan)

- Kennis van de meest voorkomende geluidsstekkers (eigenschappen, signalen, coderingen en aanduidingen)

- Kennis van de meest voorkomende geluidsbronnen (eigenschappen, indeling,...)

- Kennis van de meest voorkomende geluidstoestellen (eigenschappen, indeling,...)

- Kennis van eindversterking

- Kennis van interne communicatieapparatuur (intercom, walkie talkies,...)

- Kennis van analoge mengtafels

- Kennis van de basisbediening van digitale mengtafels

- Kennis van signal flow

- Kennis van geluidssignalen

- Kennis van akoestische principes (reflectie, absorptie, galm, ...)

Licht

- Kennis van het technisch lichtplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)

- Kennis van DMX-apparatuur en netwerkapparatuur, -bekabeling, eisen en beperkingen

- Kennis van tijdelijke bekabelingsmethodes en -technieken

- Kennis van hard patch systemen en permanente installatie

- Kennis van indeling lichtarmaturen en toebehoren

- Kennis van onderdelen van armaturen

- Kennis van procedures voor het richten van spots

- Kennis van RDM (Remote Device Management)

- Kennis van dimmers

- Kennis van eigenschappen van licht

- Kennis van eigenschappen van lichtbundels

- Kennis van het programmeren van lichttafels (op user level)

- Kennis van onderhoudsmethodes van lichtapparatuur

Podiummechanica

- Kennis van de basisprincipes van mechanische belasting (statisch, dynamisch, puntlast en veiligheidsfactor)

- Kennis van de meest voorkomende hijsmiddelen voor podiumgebruik

- Kennis van trussen en zelfsteunende systemen (montage, eigenschappen en principes)

- Kennis van technieken en methodes voor het aanslaan van lasten

- Kennis van methodes voor het changeren van decors

- Kennis van doeken (eigenschappen, soorten, behandeling)

- Kennis van de manuele en elektrische trekkenwand (werking en gebruik)

- Kennis van het technisch trekkenplan (symbolen, aanduiding en relatie met lijsten)

- Kennis van de gangbare methodes en normen voor decorplan en constructietekeningen

- Kennis van constructiemethodes en materialen voor decors

- Kennis van standaard aanwezige elementen (balletvloer, verhogen, schoren, ...)

- Kennis van decormontagetechnieken (opbouw)

- Kennis van laad- en zekeringstechnieken

Productie, opbouw en verloop

- Kennis van de verschillende werkcontexten (de podiumsector, festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen)

- Kennis van vakterminologie

- Kennis van de opbouw en kenmerken van een voorstellingsruimte

- Kennis van de principes van opslag, verpakking en markering van materiaal

- Kennis van de opbouw van een technische tekening

- Kennis van de productieprocessen eigen aan de sector

- Kennis van de methode van opbouw van een voorstelling (podiumorganisatie, logische werkvolgorde)

- Kennis van planningsmethodes

- Kennis van de artistieke context (de grote stijlen en tradities binnen theater, dans en muziek)

- Kennis van voorstellingsdocumentatie (lijsten, plannen, brochures,...)

- Kennis van verloop en ritme van een voorstelling

- Kennis van methodes voor Cue's

- Kennis van de relevante informatiebronnen, eigen aan de sector

Speciale effecten

- Kennis van de principes achter speciale effecten

- Kennis van optische- en projectie-effecten

- Kennis van mechanische effecten

- Kennis van rook- en weerseffecten

Veiligheid

- Kennis van de basisprincipes van risico's en preventie

- Kennis van de risico's en veiligheidsmaatregelen bij het werken op hoogte

- Kennis van de risico's en veiligheidsmaatregelen bij het werken met machines, aangedreven gereedschap en handgereedschap

- Kennis van de beveiliging van mechanische bevestigingen

- Kennis van richtlijnen publieksveiligheid

- Kennis van de meest voorkomende gevaarlijke producten binnen de podiumsector (risico's, richtlijnen en maatregelen omtrent verven, vuurwerk,...)

- Kennis van richtlijnen brandpreventie en bestrijding

- Kennis van het gebruik van collectieve beschermingsmaatregelen

- Kennis van EHBO

- Kennis van ergonomische principes

- Kennis van het veilig verplaatsen van goederen (palletwagen, flightcase,...)

- Kennis van ladders en rolsteigers (soorten, eigenschappen, gebruik en controle)

- Kennis van de werking van een eenpersoonshoogtewerker

- Kennis van elektrische veiligheid (risico's, richtlijnen en maatregelen)

- Kennis van gehoorbescherming (risico's, richtlijnen en maatregelen)

- Kennis van het gebruik van PBM's

- Kennis van de basisprincipes van duurzaamheid

2.2.2 Vaardigheden

Cognitieve vaardigheden

Algemeen

- Het kunnen plannen van de dag zodat activiteiten op tijd uitgevoerd worden

- Het kunnen treffen van voorbereidingen om de eigen opdracht optimaal uit te voeren

- Het kunnen lezen en gebruiken van plannen en materiaallijst

- Het kunnen verzamelen van de nodige apparatuur en toebehoren

- Het kunnen zuinig omgaan met materialen, gereedschappen, tijd en vermijden van verspilling

- Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

- Het kunnen gepast en efficiënt communiceren

- Het kunnen uitwisselen van informatie met collega's en verantwoordelijken

- Het kunnen overleggen over de voorbereiding en uitvoering van de opdracht

- Het kunnen rapporteren aan de verantwoordelijke

- Het kunnen efficiënt samenwerken met collega's

- Het kunnen opvolgen van aanwijzingen van verantwoordelijken

- Het zich flexibel kunnen aanpassen (verandering van collega's,...)

- Het kunnen melden van onvoorziene omstandigheden aan de verantwoordelijke

- Het kunnen gebruiken van PBM's waar nodig

- Het kunnen signaleren van risico's

- Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico's zoals elektrische schokken, gehoorschade, gevaarlijke stoffen, struikelen, brand,...

- Het kunnen werken met oog voor het duurzaam gebruik van materialen en energie

- Het zich kunnen informeren over de afspraken in niet-vertrouwde werkplekken

- Het zich kunnen houden aan de afspraken van werkplek

- Het kunnen aanbrengen en gebruiken van CBM's waar nodig

- Het kunnen controleren van de inhoud op volledigheid en schade

- Het kunnen beveiligen van de lading

- Het kunnen inrichten van de eigen (tijdelijke) werkplek rekening houdend met de algemene podiumorganisatie en de logische werkvolgorde

- Het zich kunnen aanpassen aan de gebruiken en omstandigheden van de locatie

- Het kunnen beschermen, beveiligen en opslaan van apparatuur en toebehoren

- Het kunnen aanbrengen van aanduidingen en markeringen

- Het kunnen bedienen en gebruiken van een eenpersoonshoogtewerker

- Het zich kunnen beveiligen waar nodig

- Het kunnen rekening houden met wat er onder het werkvlak gebeurt

- Het kunnen zorgen dat geen gereedschappen, onderdelen of hulpmiddelen kunnen vallen

- Het kunnen geven van accurate en gepaste informatie

- Het gepast kunnen reageren op ontvangen informatie

- Het kunnen communiceren aangepast aan de situatie

- Het kunnen communiceren met handgebaren

- Het kunnen gebruiken van communicatieapparatuur

- Het zich kunnen informeren over de ontwikkelingen in relatie tot de eigen werkzaamheden

- Het kunnen identificeren van de behoefte aan verdere ontwikkeling

- Het zich vertrouwd maken met nieuwe evoluties

- Het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden

Podiummechanica

- Het kunnen opstellen van de benodigde plannen m.b.t. de podiummechanica en ze communiceren

- Het kunnen voorzien van de correcte bevestiging op ophangpunten

- Het kunnen bewaken van de overbelasting op basis van de gekende belasting

- Het kunnen controleren van de bevestiging van toestellen of onderdelen

Geluid

- Het kunnen ontvangen van de opdracht

- Het kunnen rekening houden met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Het kunnen rekening houden met de creatieve/artistieke intenties

- Het kunnen bepalen van het type en de positie van het geluidsmateriaal

- Het kunnen tekenen van het technisch geluidsplan gebruik makend van gangbare methodes en normen

- Het kunnen opstellen van de materiaallijst

- Het kunnen overleggen met de opdrachtgever en bijsturen indien nodig

- Het kunnen opvolgen van repetities

- Het kunnen lezen van geluidsdocumentatie (stageplan, priklijst,...) en werken volgens de aanwijzingen ervan

- Het kunnen onderhouden en uitvoeren van kleine herstellingen (reinigen, stekkers solderen,...)

- Het kunnen coördineren en controleren van de montage en demontage van de geluidsinstallatie

- Het kunnen installeren en patchen van de geluidstafel en afspeelapparatuur

- Het kunnen opsporen van eventuele fouten en die corrigeren

- Het kunnen bedienen van de geluidstafel

- Het kunnen rekening houden met de geldende geluidsnormen

Licht

- Het kunnen ontvangen van de opdracht

- Het kunnen rekening houden met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Het kunnen rekening houden met de creatieve/artistieke intenties

- Het kunnen bepalen van het type en de positie van de spots

- Het kunnen tekenen van het technisch lichtplan gebruik makend van gangbare methodes en normen

- Het kunnen opstellen van de materiaallijst

- Het kunnen overleggen met de opdrachtgever en bijsturen indien nodig

- Het kunnen opvolgen van repetities

- Het kunnen lezen van het technisch lichtplan en werken volgens de aanwijzingen ervan

- Het kunnen richten van spots volgens instructies

- Het kunnen onderhouden en uitvoeren van kleine herstellingen aan conventionele lichtsystemen

- Het kunnen coördineren en controleren van de montage en demontage van de belichting

- Het kunnen installeren en aansluiten van de lichttafel voor conventionele lichtsystemen

- Het kunnen opsporen van eventuele fouten en die corrigeren

- Het kunnen programmeren van de lichttafel

- Het kunnen bedienen van de lichttafel

- Het kunnen geven van cues tijdens de voorstelling

Beeld

- Het kunnen lezen van de documentatie en werken volgens de aanwijzingen ervan

- Het kunnen splitsen van signalen en toevoegen van versterkers

- Het kunnen patchen van signalen

Decor

- Het kunnen ontvangen van de opdracht

- Het kunnen rekening houden met de technische vereisten, het budget, het transport en de ruimte

- Het kunnen rekening houden met de creatieve/artistieke intenties

- Het kunnen tekenen van het technisch decorplan, inclusief constructietekeningen, gebruik makend van gangbare methodes en normen

- Het kunnen doen van voorstellen voor de uitwerking

- Het kunnen overleggen met het atelier (intern of extern)

- Het kunnen overleggen met de opdrachtgever en bijsturen indien nodig

- Het kunnen lezen van het podium- en decorplan

- Het kunnen aanpassen van het decorplan aan de beschikbare ruimte

- Het kunnen coördineren en controleren van de montage en demontage van het decor

Speciale effecten

- Het kunnen ontvangen van de opdracht

- Het kunnen rekening houden met de technische vereisten, het budget, het beschikbaar materiaal

- Het kunnen rekening houden met de creatieve/artistieke intenties

- Het kunnen inpassen van bestaande effecten in de voorstellingscontext (optische, mechanische, sneeuw, regen, rook,...)

- Het kunnen ontwikkelen van eenvoudige nieuwe effecten

- Het kunnen overleggen met de opdrachtgever en bijsturen indien nodig

- Het kunnen opvolgen van repetities

- Het kunnen bewaken van de veiligheid

Mobiele elektrische installatie

- Het kunnen plannen van de elektrische mobiele installatie

- Het kunnen oplijsten van de benodigdheden en deze voorzien

- Het kunnen bepalen van de benodigde vermogens in functie van de verbruikers

- Het kunnen controleren of de aarding en de nodige beveiligingen aanwezig zijn

- Het kunnen nameten van de aanwezige spanning en de kast omschakelen naar de juiste netspanning

- Het kunnen voorzien van de aansluitingsmogelijkheden op het podium

- Het kunnen bewaken van de veiligheid (beschadiging, oververhitting, aansluitingen,...)

- Het kunnen controleren van de elektrische mobiele installatie, de verbruikers en de conformiteit van beiden

- Het kunnen in dienst stellen van de installatie

Probleemoplossende vaardigheden

- Het kunnen evalueren van de eigen werkzaamheden en desnoods bijsturen

- Het kunnen werken met oog voor de veiligheid van collega's, artiesten, het publiek en andere betrokkenen

- Het kunnen voorstellen van verbeterpunten en preventiemaatregelen

Motorische vaardigheden

Algemeen

- Het ergonomisch verantwoord kunnen heffen en tillen

- Het veilig kunnen werken op hoogte

- Het veilig kunnen omgaan met materiaal, gereedschap, toestellen, apparatuur,...

- Het transportklaar kunnen maken van materiaal

- Het kunnen laden en lossen van materiaal

- Het kunnen gebruiken van gepaste hulpmiddelen

- Het kunnen opstellen en gebruiken van ladders en rolsteigers

Podiummechanica

- Het kunnen inleggen van de tegengewichten

- Het kunnen hangen van de trekken op de goede hoogte en ze merken

- Het kunnen bedienen van de trekken tijdens de voorstelling

- Het kunnen uitvoeren van changementen (stukken weghalen, afhaken, wegrollen, naar de scène schuiven, ...)

- Het kunnen monteren en plaatsen van zelfsteunende systemen

- Het kunnen monteren van trussen

- Het kunnen aanslaan van trussen

- Het kunnen plaatsen en verhogen van podia

- Het kunnen onderhouden en uitvoeren van kleine herstellingen (reinigen, opspannen,...)

Geluid

- Het kunnen bevestigen en beveiligen van componenten van de geluidsinstallatie aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Het kunnen plaatsen van de componenten van de geluidsinstallatie

- Het kunnen leggen en aansluiten van kabels

- Het kunnen demonteren van de geluidsinstallatie

- Het kunnen oprollen van kabels

- Het kunnen uitvoeren van een soundcheck

Licht

- Het kunnen bevestigen en beveiligen van spots en toebehoren aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Het kunnen leggen van alle noodzakelijke bekabeling

- Het kunnen aansluiten van spots op de dimmerkast

- Het kunnen demonteren van de belichting

- Het kunnen oprollen van kabels

Decor

- Het kunnen plaatsen en monteren van decoronderdelen

- Het kunnen bevestigen van decorstukken aan vaste en bewegende ophangstructuren

- Het kunnen plaatsen van standaardpodiummateriaal (praktikabels, trappen, balletvloer,...)

- Het kunnen inknopen van doeken

- Het kunnen vouwen van doeken

- Het kunnen demonteren van decoronderdelen

- Het kunnen uitvoeren van kleine herstellingen aan decoronderdelen

Beeld

- Het kunnen bevestigen en beveiligen van beeldapparatuur

- Het kunnen leggen van de kabels en die aansluiten

- Het kunnen focussen van projectoren

- Het kunnen afstellen van de beeldapparatuur (keystone, blending, kleur,...)

Speciale effecten

- Het kunnen uitvoeren van de effecten tijdens de voorstelling

Mobiele elektrische installatie

- Het kunnen onderhouden en vervangen van onderdelen en uitvoeren van herstellingen

2.2.3 Context

Omgevingscontext

- Dit beroep wordt uitgeoefend in de podiumsector (theater, dans, muziek,...), op festivals, evenementen, beurzen en tentoonstellingen. De werkomgeving is vaak artistiek/creatief.

- De beroepsbeoefenaar werkt rechtstreeks voor de organisator, voor een toeleverancier of freelance.

- De beroepsbeoefenaar kan verbonden zijn aan een vaste locatie. In andere gevallen werkt men op verplaatsing, in binnen- en buitenland waarbij soms dagelijks van locatie wordt gewisseld. De uitoefening van het beroep kan reizen inhouden, waarbij men lange tijd van huis is.

- Dit beroep wordt meestal in team uitgeoefend. De samenstelling van de ploegen is wisselend, vaak wordt tijdelijk samengewerkt met meerdere kleine organisaties.

- Flexibiliteit is belangrijk omdat de beroepsbeoefenaar zich moet kunnen aanpassen aan onregelmatige werkuren en wijzigingen van planning, team, omgeving en klimatologische omstandigheden.

- De activiteiten worden veelal uitgeoefend tijdens de vrije tijd van het publiek ('s avonds, `s nachts, tijdens weekends, in de gebruikelijke vakantieperiodes).

- De werkopdracht en het eindresultaat worden afgebakend en er heersen in veel gevallen strikte deadlines, wat resultaatgerichtheid, stressbestendigheid, concentratie en doorzettingsvermogen vraagt.

- De beroepsbeoefenaar dient rekening te houden met de aanwezigheid van een publiek en werkt vaak tussen dat publiek. Daarbij dient rekening te worden gehouden met voorschriften inzake veiligheid, hygiëne en welzijn.

- De situatie op de werkplek kan het dragen van lasten, contact met gevaarlijke producten en werken onder lasten, op hoogte en in moeilijke houdingen en omstandigheden impliceren.

- De materialen en gereedschappen waarmee de beroepsbeoefenaar werkt veroorzaken elektrische en mechanische risico's.

Handelingscontext

- De beroepsbeoefenaar moet oog hebben voor de tevredenheid van de opdrachtgever en het publiek door met zorg, precisie en toewijding te werken.

- De beroepsbeoefenaar heeft bijzondere aandacht voor de (artistieke/creatieve) context van het eindproduct.

- Gedurende de werkzaamheden moet hij voortdurend informatie uitwisselen en rekening houden met de activiteiten van de verschillende disciplines (geluid, licht, beeld, podiummechanica,...).

- Tijdens de voorstelling speelt de beroepsbeoefenaar in op wat er gebeurt op het podium rekening houdend met de reacties van het publiek en het verloop van de voorstelling.

- De technische vereisten en de gewenste artistieke/creatieve concepten vragen extra aandacht en precisie.

- Gedurende de werkzaamheden moet hij aandacht hebben voor risicovolle situaties (werken onder lasten en op hoogte, gevaarlijke producten, ...) en de veiligheidsrisico's voor zichzelf, collega's, artiesten en publiek, voor, tijdens en na de voorstelling, het optreden, evenement,....

- De beroepsuitoefening vergt extra aandacht voor materiaal en omgeving omdat er vaak wordt gewerkt in andermans infrastructuur en/of met gehuurd materiaal.

2.2.4 Autonomie

Is zelfstandig in

- het organiseren van de eigen werkzaamheden en aansturen van zijn assistenten

- het organiseren en het inrichten van de eigen werkplek

- het controleren of er in veilige omstandigheden kan gewerkt worden

- het uitvoeren van en rapporteren over de eigen werkzaamheden en die van zijn assistenten

- het controleren van de kwaliteit en timing van de werkzaamheden

- het bedienen van licht/geluid/beeld/podiummechanica tijdens de voorstelling

- het gepast reageren op onverwachte gebeurtenissen tijdens de voorstelling

Is gebonden aan

- de ontvangen werkopdracht en tijdsplanning

- het artistiek/creatief concept

- de deadlines

- het verloop van een voorstelling

- lokale kwaliteits-, veiligheids- en milieuvoorschriften

- wettelijke en technische voorschriften

- afspraken met collega's en derden

Doet beroep op

- collega's, leidinggevende en derden voor de werkopdracht, gegevens, planning, leveringen, melden van problemen en gevaarlijke situaties.

- een meer bevoegd persoon indien hij een probleem niet opgelost krijgt of te maken krijgt met werkzaamheden die buiten zijn bevoegdheid vallen.

2.2.5 Verantwoordelijkheid

- Het organiseren van de eigen werkzaamheden met oog voor kwaliteit

- Het werken in teamverband

- Het werken met oog voor de eigen veiligheid tijdens het werken

- Het meewerken aan een veilige en duurzame arbeidsomgeving

- Het vervoeren van het materiaal

- Het inrichten van de eigen werkplek

- Het werken op hoogte

- Het communiceren tijdens de voorstelling

- Het continu ontwikkelen van de eigen praktijk

- Het plannen van de podiummechanica noodzakelijk voor de eigen werkzaamheden

- Het plaatsen en bedienen van de podiummechanica

- Het uitwerken van het technisch geluidsplan

- Het monteren en demonteren van de geluidsinstallatie

- Het bedienen van de geluidsinstallatie

- Het uitwerken van het technisch lichtplan

- Het monteren en demonteren van de belichting

- Het bedienen van de belichting

- Het plaatsen en aansluiten van beeldapparatuur

- Het afregelen van beeldapparatuur

- Het uitwerken van het technisch decorplan

- Het plannen en controleren van de decormontage en -demontage

- Het uitvoeren van decormontage en -demontage

- Het monteren en bedienen van speciale effecten

- Het voorzien, installeren en controleren van de elektrische mobiele installatie

2.3 Attesten

Geen attesten vereist.